• Tartalom

17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelet

17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéssel összefüggő módosításáról és hatályon kívül helyezéséről1

2010.12.26.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés l) pontjában,

a 2–4. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés h) pontjában,

az 5. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában,

a 6. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gh) alpontjában,

a 7. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés j) pontjában,

a 8. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia), ib) és if) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. § Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.2.) 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 6. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (1)–(2) és (5) bekezdése szerinti eljárásban a hatósági igazolványt, illetve kivonatot a kérelem beérkezését követő naptól számított harminc napon belül kell kiállítani.”

3. § Az R.2. 3. § (4) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

4–8. §3

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

(2) A 2. § és a 3. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. §, a 4–8. § és az 1. melléklet az e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2010. (XII. 20.) NEFMI rendelethez4

1

A rendelet a 9. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

2

Az 1. §-t a 9. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 4–8. §-t a 9. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. mellékletet a 9. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére