• Tartalom

17/2010. (IV. 28.) PM rendelet

17/2010. (IV. 28.) PM rendelet

egyes pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról1

2010.05.01.

Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet tekintetében a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 82. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 182. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól szóló 39/2006. (XII. 25.) PM rendelet tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 182. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának gyakorlásához fűződő igazolási kötelezettségekről, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról szóló 19/2008. (VI. 13.) PM rendelet tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet tekintetében az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (17) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 12/2002. (II. 20.) PM rendelet tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § Az adójegy igénylésére, visszavételére, alkalmazására vonatkozó részletes szabályokról szóló 14/1998. (IV. 30.) PM rendelet 2. § (8) bekezdésében a „bankszámlakivonat” szövegrész helyébe a „fizetésiszámla-kivonat” szöveg, 3. § (7) bekezdésében a „banki átutalással” szövegrész helyébe az „átutalással” szöveg, 10. § (2) bekezdés a) pontjában a „bankszámlára” szövegrész helyébe a „fizetési számlára” szöveg lép.”

2. § (1) Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 12. § (1) bekezdésében a „bankszámláról” szövegrész helyébe a „fizetési számláról” szöveg, 12. § (2) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe a „fizetési számlára” szöveg, a melléklete 1. pont f) alpontjában a „bankszámlaszáma” szövegrész helyébe a „fizetési számlaszáma” szöveg lép.

(2) A R1. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Szervező a munkavállalói értékpapír-juttatási program elismert programként történő nyilvántartásba vételi eljárás kezdeményezéséért díjat fizet, amelynek összege 500 ezer forint. Amennyiben a Szervező kapcsolt vállalkozása(i) munkavállalói, vezető tisztségviselői javára is benyújtja a kérelmet, a Szervező által fizetendő díj összege 1 millió forint. A díj a Pénzügyminisztérium bevételét képezi, a díjat pénzben, kizárólag belföldi fizetési számláról átutalással, a Pénzügyminisztérium Gazdálkodó Szervezet 1–0032000–01454055 számú számlájára kell befizetni.”

(3) A R1. a 12. §-t követően a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § Az egyes pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2010. (IV. 28.) PM rendelet 2. § (2) bekezdésével módosított 12. § (1) bekezdést a hatálybalépését követően benyújtott kérelmek esetében kell alkalmazni.”

3. § A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: R2.) 29. § (4) bekezdés c) pontjában a „bankszámlaszámát” szövegrész helyébe a „fizetési számlaszámát” szöveg lép.

4. § A közösségi vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 15/2004. (IV. 5.) PM rendelet 51. § (10) bekezdésében a „bankszámlákra” szövegrész helyébe a „fizetési számlákra” szöveg, a „bankszámlával” szövegrész helyébe a „fizetési számlával” szöveg, az „utalhatja” szövegrész helyébe „fizetési számláról történő készpénz-kifizetésként utalhatja” szöveg lép.

5. § A szokásos piaci ár megállapítása iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, az éves jelentéstételi kötelezettségnek, a díj kezelésének, nyilvántartásának módjáról és feltételeiről, továbbá az eljárás részletes szabályairól szóló 38/2006. (XII. 25.) PM rendelet 3. § (3) bekezdésében a „bankszámlára” szövegrész helyébe a „fizetési számlára” szöveg, mellékletének 12. pontjában a „bankszámlaszám” szövegrész helyébe a „fizetési számlaszám” szöveg lép.

6. § A feltételes adómegállapítás iránti kérelem benyújtásának, nyilvántartásának, a díj megfizetésének és visszatérítésének módjáról és részletes feltételeiről, valamint a döntési eljárás részletes szabályairól szóló 39/2006. (XII. 25.) PM rendelet mellékletének 12. pontjában a „bankszámlaszám” szövegrész helyébe a „fizetési számlaszám” szöveg lép.

7. § A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának gyakorlásához fűződő igazolási kötelezettségekről, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelező adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról szóló 19/2008. (VI. 13.) PM rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontjában a „bank” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg a „bankszámlaszáma” szövegrész helyébe a „fizetési számlaszáma” szöveg, a „bankszámlát” szövegrész helyébe a „fizetési számlát” szöveg, 2. § (3) bekezdésében a „bankszámláját” szövegrész helyébe a „fizetési számláját” szöveg, 7. § (1) bekezdésében a „banki” szövegrész helyébe a „fizetési számlák közötti” szöveg lép.

8. § Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet 4. § (2) bekezdés c) pontjában és 4. számú mellékletében a „postai készpénzátutalási megbízás igazoló szelvényrészének vagy a bankszámla megterhelését tartalmazó bankkivonatnak” szövegrészek helyébe a „fizetési számlára történő készpénzbefizetés esetén a készpénzbefizetési megbízás igazoló szelvényrészének, vagy a fizetési számla megterhelését tartalmazó számlakivonatnak” szöveg lép.

9. § A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet 2. § (3) bekezdésében „a Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti” szövegrész helyébe „az eljáró hatóság általi” szöveg, 2. § (5) bekezdésében a „készpénz-átutalási” helyébe a „fizetési számlára történő készpénzbefizetési” szöveg, a „bankszámlák” szövegrész helyébe a „fizetési számlák” szöveg lép.

10. § (1) Hatályát veszti a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által lefolytatott államigazgatási eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 12/2002. (II. 20.) PM rendelet.

(2) Hatályát veszti az R2. 29. § (1) bekezdésében a „banki” szövegrész.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. § (2) és (3) bekezdése a kihirdetését követő 45. napon lép hatályba.

(3) E rendelet a kihirdetését követő 46. napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 11. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. június 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére