• Tartalom

2010. évi CLXXI. törvény

2010. évi CLXXI. törvény

egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról1

2011.09.02.

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1–35. §2

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

36–65. §3

3. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

66–84. §4

4. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

85–89. §5

5. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

90–92. §6

93. § (1)–(2)7

(3) A Jtv. 13. §-a az „A Közalapítvány” szövegrész helyett az „A 6. § (1) bekezdése szerinti szervezet” szöveggel

lép hatályba.

6. Az egyes szociális és munkaügyi tárgyú törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2010. évi XXXIX. törvény módosítása

94–95. §8

7. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módosítása

96–105. §9

8. A foglalkoztatás bővítése és rugalmassá tétele érdekében szükséges intézkedésekről szóló
2005. évi CLXXX. törvény módosítása

106. §10

9. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását,
illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről,
továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény módosítása

107. §11

10. A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása

108. § (1) A kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) 19. §-ának (1) bekezdésében a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjánál” szövegrész helyébe a „Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalnál” szövegrész lép.

(2) A Kjtv. 19. §-ának (3) bekezdésében az „az illetménykiegészítés mértéke” szövegrész helyébe a „ , továbbá a Földmérési és Távérzékelési Intézetnél az illetménykiegészítés mértéke” szövegrész lép.

109. §12

11. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosítása

110. § (1) A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a mesterképzésben. A mesterképzésben szerzett szakképzettség jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. A mesterképzésben – figyelembe véve a (7) bekezdésben meghatározottakat – legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. A mesterfokozatot eredményező képzésre épülő mesterképzésben hatvan kreditet lehet megszerezni, a képzési idő két félév.”

(2) Az Ftv. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Alapszakhoz kapcsolódó mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. Mesterfokozatot eredményező képzésre épülő mesterképzésre az vehető fel, aki mesterképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.”

12. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

111. § A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 73. §-ának (7)–(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A központi hivatal vezetője – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.
(8) A központi hivatal vezetőjének helyettese – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – helyettes államtitkári illetményre jogosult.”

13. Záró rendelkezések

112. § (1) Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.

(3) E törvény 15. §-a, 33. § (4) bekezdése és 35. § (2) bekezdése 2011. január 15-én lép hatályba.

(4) E törvény 1. § (2) bekezdése és 36. § (2) bekezdése 2011. július 1-jén lép hatályba.

(5) E törvény 7. §-a, valamint 33. § (5) bekezdése 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.

(6) E törvény 1–92. §-a, 93. § (1) és (2) bekezdése, 94–107. §-a 2011. szeptember 2-án hatályát veszti.

(7) E törvény 93. § (3) bekezdése és 112. § (1)–(7) bekezdése 2017. szeptember 2-án hatályát veszti.

(8) E törvény 109. §-a 2011. január 2-án hatályát veszti.

(9) E törvény rendelkezéseit a közhasznú munkavégzés támogatása, valamint a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatása tekintetében a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. A közhasznú munkavégzés támogatására, valamint a rendelkezésre állási támogatásra jogosult személy foglalkoztatásának támogatására vonatkozóan e törvény hatálybalépését megelőzően megkötött hatósági szerződéseken alapuló jogokra és kötelezettségekre a támogatás iránti kérelem benyújtása időpontjában hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(10) A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvénnyel összefüggésben szükséges törvénymódosításokról és egyes iparjogvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXLVIII. törvény 37. § (3) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:

„(3) A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B. § (4) bekezdésében a „miniszter, hogy rendeletben” szövegrész helyébe a „miniszter, hogy a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter, valamint az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter egyetértésével kiadott rendeletben” szöveg lép.”
1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. december 23-ai ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. december 30. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2017. szeptember 2. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az 1–35. §-t a 112. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 36–65. §-t a 112. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

4

A 66–84. §-t a 112. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 85–89. §-t a 112. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

6

A 90–92. §-t a 112. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

7

A 93. § (1)–(2) bekezdését a 112. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

8

A 94–95. §-t a 112. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 96–105. §-t a 112. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

10

A 106. §-t a 112. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

11

A 107. §-t a 112. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

12

A 109. §-t a 112. § (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére