• Tartalom

173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

173/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2023.01.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és

az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek

a) a magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték Városföld és Bátmonostor közötti szakasza kiépítéséhez,

b) a magyar–horvát összekötő földgázszállító-vezeték Bátmonostor és a Dráva keresztezés közötti szakasza kiépítéséhez és

a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség, valamint a megismételt eljárások kivételével – a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően – az 1. melléklet szerinti ügyben – megindult

a)2

b)3 és az e rendelet hatálybalépését követően jogerősen lezárult eljárások iratait az ügyben eljárt hatóság – az eljárás jogerős befejezését követő tíz napon belül – megküldi annak a hatóságnak, amely az e rendelet szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik olyan még meg nem indult eljárás lefolytatására, amely megindításának feltétele a lezárult eljárásban megadott engedély.

4. §4 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)6 Az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §8 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor9 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2)10 A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését11 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes vármegyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez12

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A

B

C

1.

Beruházás és azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárások

Eljáró hatóság

2.

Magyar-horvát összekötő földgázszállító-vezeték és a kapcsolódó beruházások a Városföld-Bátmonostor szakaszon.

Városföld kompresszorállomásra vonatkozó előzetes környezetvédelmi és környezetvédelmi hatásvizsgálati engedélyezés, egységes környezethasználati engedély

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 13

3.

vízjogi üzemeltetési engedély vezeték szilárdsági nyomás próbához

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

4.

régészeti feltárási engedély

illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal14

5.

külső villamos energia ellátás kiépítésére és oszlop áthelyezésére vonatkozó engedélyek

illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal15

6.

erdő igénybevétel és fakivágási engedély

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 16

7.

termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedély

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 17

8.

bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárás

illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal18

9.

gázvezeték és tartozékai építési engedélyeztetése

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal19

10.

Városföld kompresszorállomás épületre vonatkozó építésügyi hatósági engedély

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 20

11.

Báta kompresszorállomásra vonatkozó előzetes környezetvédelmi és környezetvédelmi hatásvizsgálati engedélyezés, egységes környezethasználati engedély

Tolna Vármegyei Kormányhivatal 21

12.

vízjogi engedély vezeték szilárdsági nyomás próbához vízjogi létesítési engedély kútfúráshoz

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

13.

régészeti feltárási engedély

illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal22

14.

külső villamos energia ellátás kiépítésére vonatkozó engedély

illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal23

15.

erdő igénybevétel és fakivágási engedély

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 24

16.

termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedély

Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal 25

17.

bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárás

illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal26

18.

gázvezeték és tartozékai építési engedélyeztetése

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal27

19.

Báta kompresszorállomás vonatkozásában beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítésének engedélyezése

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

20.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítésének engedélyezése
a) Túrony szakaszoló állomáson,
b) Drávaszerdahely szakaszoló és mérőállomáson

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

21.

építésügyi hatósági engedélyezési eljárások
a) Báta
kompresszorállomás épület,
b) Drávaszerdahely mérőállomás


a) Tolna Vármegyei Kormányhivatal b) Baranya Vármegyei Kormányhivatal 28

22.

Báta kompresszorállomás bekötőút vonatkozásában útügyi hatósági engedélyezési eljárások

Tolna Vármegyei Kormányhivatal 29

2. melléklet a 173/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez30

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

A 3. § (2) bekezdés a) pontját a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § f) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (148) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

6

A 4. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

Az 5. § (2) bekezdése az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

12

Az 1. számú melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 96. §-át.

13

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:2 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:4 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:5 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:6 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:7 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:8 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:9 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:10 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:11 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

22

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:13 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:14 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

24

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:15 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

25

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:16 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

26

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:17 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § a) pontja szerint módosított szöveg.

27

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:18 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

28

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:21 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § c) pontja szerint módosított szöveg.

29

Az 1. mellékletben foglalt táblázat C:22 mezője az 546/2022. (XII. 22.) Korm. rendelet 13. § b) pontja szerint módosított szöveg.

30

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 31. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére