• Tartalom

174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

174/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

a Nabucco Gas Pipeline International GmbH. által megvalósítandó, a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2017.04.01.

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdésében és

az 1. § (3) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a Nabucco gázvezeték magyarországi szakaszának kiépítéséhez és a vezeték üzemszerű működtetéséhez kapcsolódó beruházások megvalósításával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba.

3. § (1) E rendelet rendelkezéseit – a (2) bekezdésben foglalt kötelezettség kivételével – a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően – az 1. melléklet szerinti ügyben – megindult

a)2

b)3 és az e rendelet hatálybalépését követően jogerősen lezárult eljárások iratait az ügyben eljárt hatóság – az eljárás jogerős befejezését követő tíz napon belül – megküldi annak a hatóságnak, amely az e rendelet szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik olyan még meg nem indult eljárás lefolytatására, amely megindításának feltétele a lezárult eljárásban megadott engedély.

4. §4 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor5 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését6 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

5. §7 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor8 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését9 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez10

A kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

 

A

B

C

D

1.

Beruházás és azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyek, engedélyezési eljárások

Első fokon eljáró hatóság

Fellebbezés elbírálására jogosult hatóság

2.

A Nabucco földgázszállító vezeték és telepített létesítményei, épített építményei, valamint azok biztonsági övezete által lehatárolt területeken megvalósuló beruházás építményei.
A térbeli rend szempontjából meghatározó települések az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 1/10. számú melléklete szerint: (Románia) - országhatár - Nagylak - Hódmezővásárhely - Kecskemét - Adony - Székesfehérvár - Mór - Tét - Rajka - országhatár - (Ausztria).

bányahatósági építési engedélyek

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

3.

a telekalakítási eljárás kivételével az építésügyi hatósági engedélyek

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

4.

környezetvédelmi hatósági engedélyek

illetékes járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

5.

közforgalom elől el nem zárt magánutak útügyi építésügyi hatósági engedélye

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatala

6.

vízügyi hatósági engedélyek

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

8.

régészeti feltárási engedély

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

9.

erdő igénybevétel és fakivágási engedély

illetékes járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

10.

termőföld más célú hasznosítására vonatkozó engedély

illetékes járási hivatal

illetékes megyei kormányhivatal

11.

bányaszolgalom alapítására irányuló engedélyezési eljárás

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

nincs

12.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi ügyeivel kapcsolatos engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

13.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

14.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

15.

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

16.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

nincs

2. melléklet a 174/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez11

A kiemelt jelentőségű ügyben eljáró szakhatóságok, amennyiben az ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben szakhatóság közreműködését rendeli el

 

A

B

C

1.

Szakhatósági közreműködés tárgya

Első fokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

2.

Közúti közlekedés

Budapest Főváros Kormányhivatala

közlekedésért felelős miniszter

3.

Vasúti közlekedés

közlekedésért felelős miniszter

nincs

4.

Légiközlekedés
a) polgári célú
b) állami célú

a) közlekedésért felelős miniszter
b) honvédelemért felelős miniszter

nincs

5.

Vízi utat, vízi közlekedést érintő építmény

Budapest Főváros Kormányhivatala

közlekedésért felelős miniszter

6.

Tűzvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

7.

Honvédelem

honvédelemért felelős miniszter

nincs

8.

Talajvédelem, erdővédelem

illetékes járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

9.

Régészet és műemlékvédelem és világörökség

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

10.

Gyógyfürdők, gyógyhely, ásvány-, gyógyvíz és gyógyiszap lelőhely védelme

Budapest Főváros Kormányhivatala

egészségügyért felelős miniszter

11.

Határrendészet

megyei rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

12.

Egészségügy, közegészségügy

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

13.

Bányászat, bányászati vagy gázipari létesítmény érintettsége esetén

illetékes megyei kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

14.

Műszaki biztonság

illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal

Budapest Főváros Kormányhivatala

15.

Helyi jelentőségű védett természeti terület vagy arra közvetlen hatást gyakorló módon megvalósuló létesítmény esetén

települési önkormányzat jegyzője

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

16.

Termőföldvédelem

illetékes járási hivatal

illetékes megyei kormányhivatal

17.

A területrendezési tervekkel való összhang megteremtése

illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal

területrendezésért felelős miniszter

18.

Ásványvagyon védelem

illetékes megyei kormányhivatal

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

19.

Környezetvédelem és természetvédelem

illetékes járási hivatal

Pest Megyei Kormányhivatal

20.

Vízügy és vízvédelem

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

21.

Közlekedésrendészet

megyei rendőr-főkapitányság

Országos Rendőr-főkapitányság

1

A rendeletet a 162/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 29. §-a hatályon kívül helyezte 2017. július 1. napjával.

2

A 3. § (2) bekezdés a) pontját a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 5. § g) pontja hatályon kívül helyezte. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

3

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (149) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alapján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

6

A hatálybalépés napja: 2014. szeptember 13.

8

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

9

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

10

Az 1. melléklet a 380/2016. (XII. 2) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés a) pontjával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

11

A 2. melléklet a 380/2016. (XII. 2) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontjával megállapított és (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére