• Tartalom

176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

176/2010. (V. 13.) Korm. rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő egyéb eljárási költségekről

2020.03.01.

A Kormány az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 E rendelet hatálya az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat szervei, valamint a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal és a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal [a továbbiakban: járási (fővárosi kerületi) hivatal] (a továbbiakban együtt: Szolgálat) hatáskörébe tartozó, hivatalból indult közigazgatási hatósági eljárásokra terjed ki.

2. § (1) A Szolgálat közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő mintavételi, laboratóriumi és az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértékét az 1. melléklet határozza meg. Az 1. mellékletben foglalt költségek mértéke magába foglalja a mintavételi, laboratóriumi és egyéb műszeres vizsgálatok végzése során felmerülő összes személyi és dologi költséget is.

(2) A mintavételi, laboratóriumi és egyéb műszeres vizsgálatok körébe nem tartozó, az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és dologi költségek mértéke minden megkezdett óránként az eljárásban a Szolgálat képviseletében résztvevőnként 3430 Ft/fő/óra azzal, hogy ezen eljárási költség összege nem haladhatja meg eljárásonként a 30 000 Ft-ot.

3. § (1)2 Az eljárás során jogerős határozattal megállapított eljárási költséget a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal esetén azon, népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, amelynek illetékességi területén működő járási (fővárosi kerületi) hivatal az eljárási költséget megállapította, Kincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, készpénz-átutalási megbízással (csekk) vagy postai úton befizetni.

(2)3

(3) Megismételt eljárás során az ügyfél kizárólag az ezen eljárás során keletkezett eljárási költségek megfizetésére kötelezhető.

(4)4 Az eljárási költséget a döntés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell az ügyfélnek megfizetnie.

(5)5 A befizetett eljárási költségről az eljáró hatóság számlát állít ki, melyet a befizetést követő tizenöt napon belül továbbít az ügyfélnek.

(6) A befolyt eljárási költség a Szolgálat bevételét képezi.

4. § Az eljárási költségek nyilvántartására és elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabály előírásait kell alkalmazni.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § E rendelet előírásait a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

1. melléklet a 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez

A Szolgálat közigazgatási hatósági eljárása során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb műszeres vizsgálatok költségének mértéke

1. Élelmiszerek meghatározott táplálkozási céloknak való megfelelősége ellenőrzése céljából hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárások során elvégzett egyes vizsgálatok költségei

 

A

B

1

Vizsgálat megnevezése

Eljárási költség mértéke (Ft)

2

Zsírtartalom meghatározása

10 600 Ft

3

A-vitamin tartalom meghatározása

22 100 Ft

4

Koleszterin-tartalom meghatározása gázkromatográfiás módszerrel

21 600 Ft

5

Összes karotin tartalom meghatározása

13 600 Ft

6

L-Karnitin tartalom meghatározása

15 400 Ft

7

Q10 tartalom meghatározása

4 300 Ft

8

Állati és növényi zsírok, olajok sav-számának meghatározása

6 600 Ft

9

Állati és növényi zsírok, olajok peroxid számának meghatározása

8 100 Ft

10

Transz-zsírsav tartalom meghatározása

15 200 Ft

11

Zsírsav összetételének meghatározása

11 500 Ft

12

Koffein-tartalom meghatározása

16 600 Ft

13

Rosttartalom meghatározása

17 800 Ft

14

Összes polifenol-tartalom meghatározása

6 800 Ft

15

Só-tartalom meghatározása

2 500 Ft

16

E-vitamin tartalom meghatározása

22 100 Ft

2. Az emberi használatra szolgáló felszíni vizekre, a medencés fürdőkre vonatkozó közegészségügyi követelmények; az ivóvíz és fürdésre használt vizek higiénés határértékeinek; valamint az ivóvíz, ásvány- és gyógyvizek, palackozott vizek minőségének ellenőrzése során, továbbá a természetes eredetű, véletlenszerű vagy szándékos vízszennyezés vagy annak gyanúja miatt szükségessé váló, hivatalból indított közigazgatási hatósági eljárások során elvégzett egyes vizsgálatok költségei

 

A

B

1

Vizsgálat megnevezése

Eljárási költség mértéke (Ft)

2

Mikroszkópos biológiai vizsgálat, MSZ 448–36:1985

11 600 Ft

3

Thamnotox kit teszt, MSZ 20359:2003

19 600 Ft

4

Microcisztin meghatározása HPLC módszerrel, ISO 20179:2005

31 900 Ft

5

Klorofill a, MSZ-ISO 10260:1993

8 000 Ft

6

Asszimilálható szerves szén (AOC) vizsgálat

14 700 Ft

7

Legionella kimutatás és szerotipizálás – rutin vízmikrobiológia

8 400 Ft

8

Fotometriás vizsgálatok:

 

9

Mangán

1 200 Ft

10

Ammónium

1 200 Ft

11

Nitrit

1 200 Ft

12

Nitrát

1 200 Ft

13

Szulfát

1 500 Ft

14

Vas

1 200 Ft

15

Alumínium

1 400 Ft

16

Cianid

2 900 Ft

17

Fenol-index

3 400 Ft

18

Fluorid

2 000 Ft

19

Olaj-index

2 600 Ft

20

Szulfid

2 800 Ft

21

Metabórsav

1 500 Ft

22

Műszeres vizsgálatok:

 

23

pH

800 Ft

24

Vezető képesség

700 Ft

25

Zavarosság

1 000 Ft

26

TOC

3 200 Ft

27

Nátrium, Kálium

2 800 Ft

28

Fémek AAS

6 000 Ft

29

Egyéb vizsgálatok:

 

30

Klorid

800 Ft

31

Lúgosság

700 Ft

32

Keménység

1 000 Ft

33

KOIps

1 000 Ft

34

Szabad és kötött klór

900 Ft

35

Klorit

2 400 Ft

36

Fémek

2 300 Ft

37

Higany

3 000 Ft

38

Benzol

10 400 Ft

39

BTEX

13 500 Ft

40

Benz(a)pirén+PAH

20 700 Ft

41

Trihalometán

10 400 Ft

42

Összes illékony benzol és a halogénezettek

26 400 Ft

43

Illékony halogénezett

16 400 Ft

44

Peszticidek

36 700 Ft

45

TPH

22 300 Ft

46

PCB

22 300 Ft

47

EPH

12 100 Ft

2. melléklet a 176/2010. (V. 13.) Korm. rendelethez6

A Szolgálat eljáró közigazgatási szervének előirányzat-felhasználási számla száma

 

A

B

1

A Szolgálat eljáró közigazgatási szerve

Előirányzat-felhasználási számla száma

2

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

10032000-00281519-00000000

2

A 3. § (1) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 156. § (2) bekezdésével megállapított, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 80. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

3

A 3. § (2) bekezdését a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 80. § b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

4

A 3. § (4) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (150) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alpján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

5

A 3. § (5) bekezdése a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (150) bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító rendelet 7. §-a alpján a 2011. január 1-jét követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

6

A 2. melléklet a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 284. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére