• Tartalom

18/2010. (IX. 30.) VM rendelet

18/2010. (IX. 30.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról1

2010.10.01.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában:]

e) kölcsönös megfeleltetés előírásai: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletben foglaltak szerint;”

[2. § E rendelet alkalmazásában:]

g) mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti – az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett – 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenységet folytat, valamint minden őstermelői igazolvánnyal rendelkező személy.”

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Támogatás igénybevételére jogosult a mezőgazdasági termelő, az erdőgazdálkodó, továbbá a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedésekhez kapcsolódóan az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján a támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal – a 3. § (1) bekezdés bg) alpontjában meghatározott intézkedés esetén a kifizetési kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó határozattal – rendelkező személy (a továbbiakban együtt: ügyfél), aki
a) a képzési díjat az ÚMVP Képző Szervezet részére – annak számlája alapján – kifizette és
b) saját maga, vagy egyéni vállalkozó ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, valamint nem természetes személy ügyfél esetén az általa képzésre kijelölt alkalmazottja, vezető tisztségviselője, tagja, családi gazdálkodó ügyfél esetén a családi gazdaság vezetője vagy tagja, mint meghatalmazottja útján
ba) az ÚMVP Képző Szervezettel kötött felnőttképzési szerződésben foglalt képzés keretében tartott, a képzésben előírt követelményekkel megegyező tartalmú előzetes tanulmányok beszámításával csökkentett elméleti óráknak és gyakorlati óráknak külön-külön legalább a 80%-án igazoltan részt vett és
bb) a képzési programban meghatározott beszámolási vagy vizsgakötelezettségének eredményesen eleget tett.”

(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az ügyfél az 1. számú mellékletben meghatározott képzések közül egy adott képzés tekintetében csak egy képzésben részt vevő után, egyszer részesülhet támogatásban. Azonos kódszámú képzés vonatkozásában ugyanazon természetes személy képzésen való részvétele csak egy ügyfelet jogosít támogatásra.”
„(8) Amennyiben azonos kódszámú képzés vonatkozásában egy ügyfél több képzésben részt vevő, vagy több ügyfél egy képzésben részt vevő személy után igényel támogatást, csak az elsőként benyújtott kérelem támogatható.”

3. § Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ÚMVP Képző Szervezet e rendelet alapján támogatható képzések szolgáltatására akkor jogosult, ha
a) a 2. számú melléklet szerinti formában évenként képzési projekt tervet készít, amelyet felülvizsgálatra benyújt az FVM VKSZI-hez tárgyévet megelőző év szeptember 1-jéig, 2009. évre vonatkozóan e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül;
b) a gyakorlati képzés időtartamának 100%-át – az OKJ szerinti szakképesítések esetében legalább 50%-át – az általa biztosított képzési helyszínen és oktató közreműködésével teljesíti;
c) a képzéseket saját szervezésben bonyolítja le;
d) a képzések megvalósítása során a képzési programban meghatározott elméleti és gyakorlati ismeretek teljes körét oktatja, elvégzi az abban előírt számonkérést, és elégedettségmérést;
e) a képzésről a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 9. § (2) bekezdése és a 10/A. § c) pontja, valamint a külön jogszabály szerinti haladási naplót és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú napi jelenléti ívet vezet;
f) a képzési projekt megvalósítására az FVM VKSZI-vel kötött hatályos megállapodással rendelkezik.”

4. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ügyfél egyesített támogatási és kifizetési kérelme, a képzés befejezését követően – az ÚMVP Képző Szervezetek integrált elektronikus rendszerében rögzített adatok alapján – a (8) bekezdésben meghatározott benyújtási időszakokban, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében foglaltak alapján, elektronikus űrlapon nyújtható be az MVH-hoz.”

[(2) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem benyújtása során:]

e) amennyiben a képzésen az ügyfél meghatalmazottja vesz részt, csatolni kell az arról szóló igazolást, hogy legkésőbb a felnőttképzési szerződés hatálybalépésének időpontjától kezdődően a képzésen résztvevő és az ügyfél között a 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogviszony fennáll.”

(3) Az R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem a képzés befejezése utáni 5. kérelem benyújtási időszakig nyújtható be, de legkésőbb a felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 18 hónapon belül. Amennyiben a képzés befejezése kérelem benyújtási időszakra esik, akkor az azt követően megnyíló első kérelem benyújtási időszaktól kell számítani az 5 időszakot.”

5. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az MVH az egyesített támogatási és kifizetési kérelmeket az Eljárási tv. 32. § (1) bekezdés b) pontja szerint az ÚMVP Képző Szervezet és a képzésben részt vevő között létrejött felnőttképzési szerződés megkötésének dátuma szerinti sorrend alapján bírálja el.”

6. § Az R. a következő 10/A. §-sal egészül ki:

10/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosításáról szóló 18/2010. (IX. 30.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) módosított 2. § e) és g) pontját, 3. § (1) bekezdés b) pontját, 4. § (1), (5) és (8) bekezdését, 6. § (4) bekezdését, 7. § (5) és (6) bekezdését, valamint a 6. § (14) bekezdésének hatályon kívül helyezését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

7. § (1) Az R. 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „benyújtott támogatási kérelmet jóváhagyó vagy részben jóváhagyó támogatási határozattal rendelkezők számára előírt” szövegrész helyébe az „előírt” szöveg lép.

(2) Az R. 3. § (2) bekezdésében az „a képzés részvételi díja” szövegrész helyébe az „az FVM VKSZI által jóváhagyott projektterven alapuló felnőttképzési szerződésben szereplő képzés részvételi díja” szöveg lép.

8. § Az R. 1. számú mellékletében az OKJ szerinti szakképesítések cím 3–4. oszlopa helyébe a következő mező lép:

[OKJ szerinti szakképesítések 3–4. oszlopa]

„a hatályos Szakmai és Vizsgakövetelményekben meghatározott maximális képzési időtartam min. 30%-a, amit az FVM VKSZI a képzési projektterv felülvizsgálata során ellenőriz”

9. § Hatályát veszti az R. 6. § (14) bekezdése, valamint 7. § (5) bekezdésének első mondata.

10. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 125/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet 2011. október 1. és 31. között, ezt követően évente március 1. és 31. között lehet benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH) az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon.”

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon a hatályát veszti.

1

A rendelet a 11. § alapján hatályát vesztette 2010. október 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére