• Tartalom

19/2010. (IV. 22.) EüM rendelet

19/2010. (IV. 22.) EüM rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a védőnői tevékenységgel összefüggő módosításáról1

2010.05.22.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3–4. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés a)–b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet módosítása

1. § (1) Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet (a továbbiakban: R.1.) a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § (1) Azon személyek esetében, akiknél e rendeletnek az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a védőnői tevékenységgel összefüggő módosításáról szóló 19/2010. (IV. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: r.) hatálybalépését megelőző napon hatályos szövege alapján sor került a 3. számú melléklet 2. pont c) alpontjában foglalt vizsgálat elvégzésére, az r. hatálybalépését követően a 6. évfolyamban e vizsgálatot nem kell ismételten elvégezni.
(2) Azon személyek esetében, akiknél e rendeletnek az r. hatálybalépését megelőző napon hatályos szövege alapján sor került a 3. számú melléklet 2. pont f) alpontjában foglalt vizsgálat elvégzésére, az r. hatálybalépését követően a 4. évfolyamban e vizsgálatot nem kell ismételten elvégezni.
(3) Ez a § 2011. július 1-jén hatályát veszti.”

(2) Az R.1.

aa) a „szükség szerint” szövegrész helyébe a „járvány és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerinti fertőző betegség esetén” szöveg,

ab) a „kétévenként” szövegrész helyébe az „a 2., 4., 6., 8., 10. és 12. évfolyamokban” szöveg,

b) 3. számú melléklet 2. pont c) alpontjában a „11 éves életkorban” szövegrész helyébe az „a 6. évfolyamban” szöveg,

c) 3. számú melléklet 2. pont f) alpontjában a „11 éves életkortól” szövegrész helyébe az „a 4. évfolyamtól” szöveg

lép.

2. § Hatályát veszti az R.1. 3. számú melléklet

a) 2. pont d) alpontjában a „(tartáshiba, scoliosis)”,

b) 3. pontjában a „ , testi, szellemi fejlődésük ellenőrzése, regisztrálása”

szövegrész.

2. A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését
és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet módosítása

3. § (1) A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet (a továbbiakban: R.2.) 4. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatok közül)

e) az 1. számú melléklet 5. pontja szerinti 16 éves kori állapotvizsgálatok közül – a 4/A. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel – az a)–c) alpont szerinti vizsgálatok elvégzése az iskolaorvos, a d)–i) alpont szerinti vizsgálatok elvégzése az iskolai védőnő feladata,”

(2) Az R.2. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § E rendelet alkalmazásában a 2009. szeptember 1-je előtt születettek tekintetében az e rendelet szerinti Egészségügyi Könyvön – a 8. § (5) bekezdés utolsó mondata kivételével – a Gyermek-egészségügyi kiskönyvet kell érteni azzal, hogy a Gyermek-egészségügyi kiskönyv részét képezik az egyes, kötelező szűrésekről készült leletek is.”

(3) Az R.2. a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § (1) Azon személyek esetében, akiknél e rendeletnek az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a védőnői tevékenységgel összefüggő módosításáról szóló 19/2010. (IV. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: r.) hatálybalépését megelőző napon hatályos szövege alapján, 11 éves életkorban nem került sor az 1. számú melléklet 4. pont d) alpontja szerinti vizsgálat elvégzésére, a vizsgálatot az r. hatálybalépését követő öt hónapon belül el kell végezni.
(2) Ez a § 2011. július 1-jén hatályát veszti.”

(4) Az R.2. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(5) Az R.2. 1. számú melléklet 4. pont d) alpontjában a „11 éves életkortól” szövegrész helyébe a „4. évfolyamtól” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti az R.2. 1. számú melléklet 4. pont h) alpontjában a „(tartáshiba, scoliosis, Scheuerman)” szövegrész.

3. A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet módosítása

5. § A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V. 21.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R.3.) 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A védőnő – a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően – köteles ellátni a körzetében életvitelszerűen tartózkodó azon személyt is, aki az ellátás iránti igényét írásban bejelenti. Ebben az esetben a védőnő haladéktalanul írásban értesíti a bejelentett lakóhely szerint illetékes védőnőt a gondozásba vételről.”

6. § Az R.3. 3. §-ában a „területi védőnő” szövegrész helyébe a „védőnő” szöveg lép.

4. Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 19/2010. (IV. 22.) EüM rendelethez

Az R.2. 1. számú melléklet 5. pontja a következő i) alponttal egészül ki:
i) pajzsmirigy tapintásos vizsgálata.”
1

A rendelet a 7. § alapján hatályát vesztette 2010. május 23. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére