• Tartalom

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet

19/2010. (IV. 23.) OKM rendelet

a kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről1

2013.09.11.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. § (3) bekezdés l) és r) pontjában, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés a), c), i), j), m) és o) pontjában, valamint a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 36. §-ban foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában

a)2 kulturális szakértői tevékenység: a könyvtári, közművelődési, múzeumi, levéltári szakterületen felmerült kulturális szakkérdésben folytatott szakértői tevékenység, amennyiben jogszabály szakértő igénybevételét írja elő, vagy szakértő igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg;

b)3 részszakterület: a világörökségi szakterületen a kulturális örökségvédelem, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott tájvédelem és természetvédelem szakterületek;

c)4 szakág:

ca) a múzeumi szakterületen a muzeológiai tudományterületek köre:

természettudomány, régészet, numizmatika, képzőművészet, iparművészet és építészet, történeti muzeológia, néprajz és szabadtéri néprajz, mezőgazdaság- és agrártörténet, műszaki- és technikatörténet, irodalom-, színház- és zenetörténet;

cb) könyvtári szakterületen a könyvtártípus (települési, megyei, iskolai, felsőoktatási, egyházi, szak) és/vagy a részterület megjelölésével a könyvtárvezetés, a menedzsment, a minőségmenedzsment, a könyvtári informatikai rendszerek, a gyűjteményszervezés, a tartalmi, formai feltárás, a szolgáltatások működtetése, fejlesztése, a tudás-, információmenedzsment, a muzeális könyvtári dokumentumok, az elektronikus dokumentumok, a restaurálás, az állományvédelem, a nemzetiségi lakosság könyvtári ellátása valamint a fogyatékkal élők részére szervezett szolgáltatások köre.

d)5 szakterület: a könyvtári, a közművelődési, a múzeumi, a levéltári és a világörökségi szakterület.

2. § (1)6 Kulturális szakértői tevékenységet – a (2a) bekezdésben foglaltak, valamint az 1. § b) pontjában a világörökségi szakterület részszakterületeként említett, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott tájvédelem és természetvédelem szakterületek kivételével – az folytathat, aki az adott szakterületen rendelkezik

a) az 1. mellékletben előírt mesterfokozattal és szakképzettséggel vagy egyetemi szintű végzettséggel és szakképzettséggel és

b)7 a tevékenység megkezdését megelőzően 3 évnél nem régebben szerzett, legalább 5 éves – múzeumi szakterületen legalább 7 éves – szakmai gyakorlattal.

(2) Könyvtári szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, és a kultúráért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelete szerinti akkreditált könyvtári szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.

(2a)8 Könyvtári szakterületen mentesül az (1) bekezdés a) pontja szerinti követelmény alól, aki rendelkezik

a) egyetemi szintű végzettséggel és a könyvtári munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel, vagy

b) a könyvtári munkakör betöltéséhez szükséges egyetemi szintű szakirányú szakképzettséggel.

(3) Közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, és a miniszternek a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelete szerinti akkreditált közművelődési szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.

(4) Múzeumi szakterületen a muzeális intézmények működési engedélyével összefüggő szakkérdésben kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az (1) bekezdésben foglalt feltételeket teljesíti, és a miniszternek a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelete szerinti akkreditált muzeológiai szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.

(5)9

(6)10 Az 1. § b) pontjában a világörökségi szakterület részszakterületeként említett, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott tájvédelem és természetvédelem szakterületeken kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján tájvédelmi szakterületen vagy a természetvédelmi szakterületen belül az élővilágvédelem vagy a földtani természeti értékek és barlangok védelme részterületeken szakértői tevékenység folytatására jogosult.

(7)11 Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szakmai gyakorlati időn az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt képzettség megszerzését követően, az adott szakterületen, esetlegesen részszakterületen, szakágban szakmai munka- vagy feladatkörben eltöltött időt kell érteni.

3. §12 (1) A bejelentés tartalmazza

a) annak a szakterületnek, részszakterületnek, szakágnak a megjelölését, amelyen a bejelentő kulturális szakértői tevékenységet folytat;

b) a végzettségre, szakképzettségre utaló adatokat;

c) a szakmai gyakorlat megszerzésének helyére, idejére utaló adatokat (ideértve a betöltött munka- vagy feladatkört és a végzett szakmai tevékenységet); valamint

d) a bejelentés időpontját.

(2) A bejelentéshez mellékelni kell a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvényben (a továbbiakban: Kultv.) bizonyítási eszközként meghatározott dokumentumokat.

(3) A miniszter által vezetett kulturális szakértői nyilvántartás a közhiteles nyilvántartást megalapozó, a Kultv.-ben meghatározott adatokon túl tartalmazza a bejelentés időpontját.

(4) A bejelentéshez szükséges formanyomtatványt a miniszter rendszeresíti.

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E § (3) bekezdése 2010. június 30-án, az 5–6. § e rendelet hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(3)13

(4) Az a kulturális szakértői nyilvántartásba átvett szakértő, aki a 2. §-ban meghatározott valamennyi feltételnek nem felel meg 2020. január 31-ig, 2020. február 1-től nem jogosult kulturális szakértői tevékenység folytatására.

(5) E rendelet – a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvénnyel együtt – a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK (2006. december 12.) számú irányelvnek történő megfelelést szolgálja.

5–6. §14

1. melléklet a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelethez15

Az egyes kulturális szakértői szakterületekhez kapcsolódó mesterfokozatok és szakképzettségek, valamint egyetemi szintű végzettségek és szakképzettségek felsorolása

 

A

B

 

Szakterület megnevezése

Mesterfokozat és szakképzettség, egyetemi szintű végzettség és szakképzettség, valamint szakirányú továbbképzésben szerzett szakképzettség megnevezése

I.

Könyvtári

 

1.

 

okleveles könyvtáros,

2.

 

okleveles könyvtári informatikus vagy

3.

 

okleveles informatikus könyvtáros

II.

Közművelődési

 

4.

 

okleveles népművelő,

5.

 

okleveles közművelődési előadó,

6.

 

okleveles művelődésszervező,

7.

 

okleveles művelődési menedzser,

8.

 

okleveles művelődési (és felnőttképzési) menedzser vagy

9.

 

okleveles kulturális mediátor

III.

Múzeumi

 

10.

 

okleveles történész,

11.

 

okleveles történelem szakos bölcsész,

12.

 

okleveles történelemtanár,

13.

 

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár,

14.

 

okleveles történeti muzeológus,

15.

 

okleveles új- és legújabb kori történeti muzeológia szakos bölcsész,

16.

 

okleveles művészettörténész,

17.

 

okleveles művészettörténet szakos bölcsész,

18.

 

okleveles művészettörténet szakos bölcsész és tanár,

19.

 

okleveles régész,

20.

 

okleveles klasszika-filológia szakos bölcsész,

21.

 

okleveles néprajz mesterszakos bölcsész,

22.

 

okleveles néprajz szakos bölcsész,

23.

 

okleveles néprajz szakos bölcsész és tanár,

24.

 

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész,

25.

 

okleveles magyartanár,

26.

 

okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár,

27.

 

kulturális antropológus,

28.

 

okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész,

29.

 

okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész és tanár,

30.

 

okleveles restaurátorművész,

31.

 

okleveles geológus,

32.

 

okleveles geográfus,

33.

 

okleveles biológus,

34.

 

okleveles vegyész,

35.

 

okleveles vegyészmérnök,

36.

 

okleveles biológiatanár,

37.

 

okleveles biológia szakos tanár,

38.

 

okleveles földrajztanár,

39.

 

okleveles földrajz szakos tanár,

40.

 

okleveles kémiatanár,

41.

 

okleveles kémia szakos tanár,

42.

 

okleveles orvosdoktor,

43.

 

okleveles fogorvos doktor,

44.

 

okleveles gyógyszerész,

45.

 

okleveles agrármérnök,

46.

 

okleveles erdőmérnök,

47.

 

okleveles tervezőgrafikus művész,

48.

 

tervezőgrafikus művész,

49.

 

okleveles fotográfustervező művész,

50.

 

okleveles vizuális kommunikációs tervezőművész,

51.

 

okleveles színháztörténet szakos bölcsész,

52.

 

okleveles muzikológus,

53.

 

okleveles muzikológus, tanár,

54.

 

okleveles zeneelmélet-tanár,

55.

 

okleveles zeneismeret-tanár,

56.

 

okleveles vizuális kultúra szakember,

57.

 

műszaki képzési területen, mesterképzésben szerzett szakképzettség,

58.

 

okleveles andragógus,

59.

 

okleveles andragógus tanár,

60.

 

okleveles pedagógia szakos bölcsész és tanár,

61.

 

okleveles neveléstudomány szakos bölcsész,

62.

 

okleveles pedagógiatanár,

63.

 

okleveles humánszervező,

64.

 

okleveles építészmérnök,

65.

 

okleveles építész tervezőművész,

66.

 

okleveles mérnök informatikus,

67.

 

okleveles programtervező informatikus,

68.

 

okleveles informatika szakos tanár,

69.

 

okleveles informatikatanár,

70.

 

okleveles nemzetiségi tanár vagy

71.

 

okleveles nemzetiségi nyelv és irodalom szakos bölcsész és tanár

IV.

Levéltári

 

72.

 

okleveles levéltáros,

73.

 

okleveles történelem szakos középiskolai tanár,

74.

 

okleveles történelem szakos bölcsész,

75.

 

okleveles történelemtanár,

76.

 

okleveles levéltár szakos bölcsész vagy

77.

 

okleveles történelem szakos bölcsész és tanár

V.

 

 

78.

 

 

VI.

Világörökségi

 

79.

 

okleveles építészmérnök,

80.

 

okleveles infrastruktúra-építőmérnök,

81.

 

okleveles szerkezet-építőmérnök,

82.

 

városépítési-városgazdasági szakember,

83.

 

okleveles tájépítészmérnök,

84.

 

okleveles településmérnök,

85.

 

okleveles kulturális örökség tanulmányok szakember,

86.

 

okleveles humánökológus,

87.

 

okleveles környezetkutató,

88.

 

okleveles környezetmérnök,

89.

 

okleveles vidékfejlesztő agrármérnök,

90.

 

okleveles történész,

91.

 

okleveles néprajz mesterszakos bölcsész,

92.

 

okleveles kulturális antropológus,

93.

 

okleveles szociológus,

94.

 

okleveles restaurátorművész

95.

 

turisztikai menedzser,

96.

 

okleveles teológus vagy

97.

 

okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon.

2. melléklet a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelethez16

3. melléklet a 19/2010. (IV. 23.) OKM rendelethez

A kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzék vezetéséről szóló 18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet szerinti szakterületeknek e rendeletben foglalt szakterületekkel való megfeleltetése

 

A

B

1.

Kulturális tárgyi örökségünk – beleértve a muzeális intézményekben őrzött javakat is – feltárása, feldolgozása, értékbecslése, muzeológiai szakágak szerint

Megszűnik

2.

Az ingó kulturális örökség tárgyainak és dokumentumainak – beleértve a muzeális intézményekben őrzött javakat is – állagvédelme, konzerválása, restaurálása, preparálása

Megszűnik

3.

Muzeális intézmények, illetve tevékenységük szervezése, fejlesztése

Múzeumi szakterület

4.

Régészeti lelőhelyvédelem

Kulturális örökség védelmével kapcsolatos szakterület
Régészet részszakterület

5.

Műemlékvédelem

Megszűnik

6.

Restaurátori tevékenység

Megszűnik

7.

Levéltári, illetve irattári tevékenység

Levéltári szakterület

8.

Könyvtárak, illetve könyvtári tevékenység

Könyvtári szakterület

9.

Közművelődés

Közművelődési szakterület

10.

Színházi, zenei intézmények informatikai, műszaki, üzemtechnológiai rendszereinek tervezése, fejlesztése

Megszűnik

11.

Hangfelvétel készítése, sokszorosítása, hangtechnika

Megszűnik

12.

Szcenika

Megszűnik

13.

Mozgóképgyártás, forgalmazás és üzemeltetés

Megszűnik

14.

Könyvkiadás, könyvterjesztés, könyv-külkereskedelem

Megszűnik

15.

Történeti forrástudományok (genealógia, paleográfia, heraldika, diplomatika, numizmatika, szfragisztika stb.).

Megszűnik

1

A rendeletet a 39/2017. (XII. 29.) EMMI rendelet 5. § c) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 63/2013. (IX. 10.) EMMI rendelet 1. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § c) pontja a 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdése a 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 13. § (3) bekezdésével megállapított, nyitó szövegrésze a 63/2013. (IX. 10.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 63/2013. (IX. 10.) EMMI rendelet 1. § (3) bekezdése szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (2a) bekezdését a 63/2013. (IX. 10.) EMMI rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

9

A 2. § (5) bekezdését az 54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § (6) bekezdése a 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 13. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 2. § (7) bekezdését a 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet 13. § (5) bekezdése iktatta be.

12

A 3. § a 63/2013. (IX. 10.) EMMI rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 4. § (3) bekezdését a (2) bekezdés hatályon kívül helyezte.

14

Az 5–6. §-t a 4. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 2. mellékletet az 54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 6. § (2) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére