• Tartalom

19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet

19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet

az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről1

2016.10.01.

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 89. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. §3 (1) A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) 141/A. § (1)–(3) bekezdése alapján a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény szerinti közüzemi nagykereskedő forrásaival rendelkező, egyetemes szolgáltatási engedéllyel nem rendelkező kereskedő (a továbbiakban: volt közüzemi nagykereskedő) által az egyetemes szolgáltatók részére értékesítendő földgázforrás árát és mennyiségét – a földgáztárolóból és a nem földgáztárolóból származó mennyiségek szerinti bontásban –, továbbá a feleket a 2. melléklet tartalmazza.

(2)4 Az (1) bekezdés szerinti földgázforrás ára a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendeletben (a továbbiakban: árrendelet) szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazott díjakból számított átlagárnak a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet (a továbbiakban: árképzési rendelet) 3. § (1) bekezdés d), f) és h) pontjai szerinti árelemekkel történő csökkentésével, illetve a 4. § (5), (7), (7a) és (8) bekezdései szerinti elszámolások figyelembevételével számított tétel.

(3) A GET 141/A. § szerinti földgáz-értékesítés esetén a volt közüzemi nagykereskedő jogosult a földgázforrás árán túlmenően érvényesíteni a szállítás és a tárolás díját.

2/A. §5

2/B. §6

2/C. §7 (1) A GET 141/J. § (1) bekezdése alapján a volt közüzemi nagykereskedő által vételre felajánlott és a GET 141/J. § (3) bekezdése szerinti szerződés keretében az egyetemes szolgáltatók részére értékesítendő földgázforrás mennyiségét és árának mennyiségarányos díjelemét, továbbá a feleket a 11. melléklet tartalmazza. A 11. melléklet szerinti földgázforrás mennyiségarányos díjeleme tartalmazza a nagykereskedői árrés, a mobilgáz-finanszírozás és a szállítás és a tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt mértékét, valamint az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak mértéke alapján meghatározott földgáz árát.

(1a)8 Az (1) bekezdés szerinti földgázforrás árának 11. melléklet szerinti mennyiségarányos díjeleme az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltató által alkalmazott díjakból számított átlagárnak az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés f) és h) pontjai szerinti árelemekkel, továbbá az egyetemes szolgáltató által a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak – rendszerhasználati díjvisszatérítéssel csökkentett – fajlagos mértékével történő csökkentésével, illetve a 4. § (5), (7), (7a) és (8) bekezdései szerinti elszámolások figyelembevételével számított tétel.

(2)9 A 11. mellékletben szereplő földgázmennyiség átvételéhez kapcsolódóan felmerülő, nem mennyiségarányos díjelem mértékét a 12. melléklet tartalmazza. A nem mennyiségarányos díjelem tartalmazza az egyetemes szolgáltató által a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetendő szállítási és tárolási kapacitásdíjak – rendszerhasználati díjvisszatérítéssel csökkentett – mértékét. A nem mennyiségarányos díjelemet a GET 141/J. § alapján megkötött szerződés szerinti kilépési ponti csúcskapacitások összege után kell megfizetni, a gázév, illetve a GET 134/B. § szerinti átmeneti időszak (a továbbiakban e rendelet alkalmazásában: gázév) hónapjaira vonatkozóan egyenlő részletekben.

(3) Az (1) bekezdés szerint értékesített földgázra vonatkozóan a volt közüzemi nagykereskedő a 11. és 12. mellékletekben meghatározott földgázforrás árán felül csak a szagosítási díjat, a 4. § (6b)–(6c) bekezdések szerinti pótdíjat és díjat, valamint a vámokat, az adókat, az illetékeket, a szerződés szerinti pótdíjakat és szerződésszegési következményeket jogosult érvényesíteni.

(4) A GET 141/J. § szerinti forrásfelajánlásból igénylő egyetemes szolgáltató köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek megadni a felajánlásból történő vételezésének tervezett mennyiségeit havi bontásban.

3. §10 (1) Az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből termelt földgáz (a továbbiakban: hazai termelésű földgáz) mennyiségét, annak a GET 107/B. § (3) bekezdése szerinti legmagasabb árát, valamint az igénybevételre jogosult feleket a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A hazai termelésű földgázt termelő (a továbbiakban: termelő) a GET 141/I. §-a alapján értékesített földgáz mennyiséget – műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma esetét kivéve – az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből köteles átadni a GET 141/I. § (1) bekezdés alapján létrejött szerződésben – a műszaki üzemi terv elvárásait és a bánya-technológiai korlátokat figyelembe véve – meghatározott, földgázmennyiségre vonatkozó rugalmassági szabályok figyelembevételével.

(3) A mezők működése során fellépő műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma, továbbá a rugalmassági szabályok alkalmazása esetén a földgázt más forrásból kell átadni, amely mennyiségre nem vonatkozik a GET 103. § (2) bekezdés szerinti hatósági ár. A műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma fennállását a bányafelügyeletnek igazolnia kell, a bányafelügyelet az igazolást a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) részére megküldi.

(4) Amennyiben a termelő nem tudja a 3. mellékletben foglalt földgáz mennyiséget az adott időszakban az 1998. január 1. előtt termelésbe állított szénhidrogén mezőkből átadni, a más forrásból származó, nem hatósági áron átadott földgázmennyiség árának megfizetéséből származó többletköltséget a Hivatal az árszabályozás során a negyedévet követő negyedik negyedév végéig ugyanezen forrás árában figyelembe veszi.

(5)11 A hazai termelésű földgáz legalacsonyabb súlyozott éves átlagárára vonatkozó, a GET 141/I. § (8) bekezdése szerinti előírással összhangban, a hazai termelésű földgáz átlagárában kizárólag a (4) bekezdés szerinti jogcímen keletkező, valamint a hazai termelés árában részben vagy egészben finanszírozott, a termelés fenntarthatóságát célzó beruházások elmaradása esetén a már finanszírozott beruházási költség, mint többletköltség számolható el veszteségként.

(6) A (4) bekezdés szerinti többletköltség Hivatal által elismert mértékéről, valamint a veszteség-elszámolásnak az érintett elszámolási időszakokban jelentkező számszakilag bemutatott adatairól a Hivatal tájékoztatja a termelőt és a volt közüzemi nagykereskedőt.

3/A. §12

3/B. §13

3/C. §14 A 2. mellékletben szereplő, a volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége az egyetemes szolgáltatók által a volt közüzemi nagykereskedőtől betárolni kért és számukra rendelkezésre álló földgázmennyiség alapján kerül meghatározásra.

3/D. §15 (1) A földgázforrás 11. melléklet szerinti árai, valamint a 12. melléklet szerinti rendszerhasználati kapacitás díjai a tárolóból és nem tárolóból származó import földgáz – az árképzési rendelet szerinti, a földgáz aktuális ára és a tárolói készletérték alapján meghatározott – indokolt költségének, a hazai termelésű földgáz, a szállítás, a tárolás, a mobilgáz-finanszírozás és a nagykereskedelmi árrés indokolt költségének figyelembevételével, az árrendeletben szereplő, az egyetemes szolgáltatók által alkalmazandó díjak mértéke alapján kerülnek meghatározásra.

(2) A Hivatal az árelőkészítés során a 2/C. § szerinti földgázforrás árán – beleértve az (1) bekezdés szerinti árelemeket –, az indokolt mértékhez képest a volt közüzemi nagykereskedőnél vagy az egyetemes szolgáltatóknál képződő többlet vagy veszteség értékét figyelembe veszi.

(3)16 A Hivatal a 2. § és a 2/C. § szerinti földgázforrás árán (a továbbiakban: felajánlási ár) a földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel tekintetében a 13. melléklet szerint meghatározott indokolt mértékéhez képest a volt közüzemi nagykereskedőnél képződő többlet vagy veszteség mértékéről nyilvántartást vezet. A nyilvántartott többlet vagy veszteség egyenlegét a Hivatal köteles a volt közüzemi nagykereskedő részére a tárgy negyedévet követő második hónap végéig megadni.

(4)17 A (3) bekezdés szerinti földgáz beszerzési költségre fedezetet nyújtó tétel

a) a 2. § szerinti földgázforrás tekintetében a 2. mellékletben szereplő ár csökkentve az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban szereplő árelemekkel;

b) a 2/C. § szerinti földgázforrás tekintetében a 11. mellékletben szereplő ár csökkentve az árképzési rendelet 3. § (1) bekezdés c) és e) pontjaiban szereplő árelemekkel, valamint a szállítás és a tárolás mennyiségarányos költségeinek indokolt, fajlagos mértékével.

4. § (1)18 A termelő a tárgyhónapot követő 15 napon belül megadja a Hivatal részére a volt közüzemi nagykereskedőnek és egyetemes szolgáltatónak tárgyhónapban átadott hazai termelésű földgáz és a más forrásból származó földgáz mennyiségét a tényadatok alapján. A volt közüzemi nagykereskedő és az egyetemes szolgáltató a tárgyhónapot követő 15 napon belül megadja a Hivatal részére a tárgyhónapban átadott és átvett földgáz mennyiségét a tényadatok alapján.

(2)19

(3)20 Amennyiben az egyetemes szolgáltató a 2. és a 11. mellékletben szereplő földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására fordítja, úgy a Hivatal által ellenőrzött utólagos elszámolás mellett ezen mennyiség tekintetében az árképzési rendelet 1. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes földgáz aktuális árának 150%-át köteles megfizetnie a volt közüzemi nagykereskedő részére.

(4)21 Amennyiben a volt közüzemi nagykereskedő a 3. mellékletben szereplő földgázt nem az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátására fordítja, úgy a Hivatal által ellenőrzött utólagos elszámolás mellett e mennyiség tekintetében az árképzési rendelet 1. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes földgáz aktuális árának 150%-át köteles megfizetni a termelő részére.

(5)22 Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltatónak a 2. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás céljára igénybevett földgázforrásain a tényadatok szerint az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel vesztesége keletkezik, annak indokolt mértéke az árszabályozás során a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembevételre kerül. Amíg az egyetemes szolgáltató a 4. § (1) bekezdés alapján a tényadatokat nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, az egyetemes szolgáltató által a Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok kerülnek figyelembevételre.

(6)23 Amennyiben a GET 141/A. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, a (10) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak az ára a 2. mellékletben szereplő földgázforrás árával egyezik meg.

(6a)24 Ha a GET 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató az adott negyedévben a Hivatalnak bejelentett, a (10) bekezdésben foglalt földgáz forrásait átvette és – a Hivatal felé igazolt módon – az egyetemes szolgáltatásban vételezők ellátása érdekében vásárol többlet földgáz mennyiséget a volt közüzemi nagykereskedőtől, akkor annak ára a földgázforrás árának – a 11. mellékletben szereplő – mennyiségarányos díjelemével egyezik meg.

(6b)25 A felek eltérő megállapodásának hiányában, ha a (6) vagy (6a) bekezdés szerinti, többlet földgáz mennyisége több, mint 15%-kal meghaladja a (10) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiséget, a 15% fölötti rész ára a 11. mellékletben feltüntetett, az adott egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 150%-a.

(6c)26 A felek eltérő megállapodásának hiányában, ha a GET 141/A. § vagy 141/J. § alapján földgázt vételező egyetemes szolgáltató a (10) bekezdésben foglaltak szerint a Hivatal felé az adott negyedévre bejelentett mennyiség kevesebb, mint 85%-át veszi át, akkor az átvett mennyiség és a bejelentett mennyiség 85%-a közötti földgázmennyiség mértékéig köteles a volt közüzemi nagykereskedőnek megfizetni a 11. mellékletben feltüntetett, az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó földgázforrás mennyiségarányos díjelemének 50%-át.

(6d)27 A naptári év IV. negyedévében 1069 negyedéves napfok számot, a naptári év I. negyedévében 1414 negyedéves napfok számot meghaladó hideg esetén az egyetemes szolgáltató mentesül a (6b) bekezdés szerinti felár megfizetése alól. Az adott negyedévre vonatkozó napfok szám meghatározása – jelen § vonatkozásában – az Országos Meteorológiai Szolgálat Budapest-Lőrinc ponton mért gáznapi középhőmérsékletek számtani átlaga alapján történik 16 °C-os küszöbhőmérsékletre.

(7)28 Amennyiben az adott negyedévben a 2. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel az egyetemes szolgáltató vagy a 3. melléklet alapján a volt közüzemi nagykereskedő az egyetemes szolgáltatás céljára igénybevett földgázforrásain a tényadatok szerint, az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert, az az árszabályozás során a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembevételre kerül. Amíg az egyetemes szolgáltató vagy a volt közüzemi nagykereskedő (1) bekezdés alapján a tényadatokat nem bocsátja a Hivatal rendelkezésére, az egyetemes szolgáltató vagy a volt közüzemi nagykereskedő által a Hivatal felhívása alapján megadott, becsült adatok kerülnek figyelembevételre.

(7a)29 Ha az adott negyedévben a 11. vagy a 12. melléklet alapján az egyetemes szolgáltatás árára tekintettel a szállításra vagy a tárolásra vonatkozóan a volt közüzemi nagykereskedő az egyetemes szolgáltatás céljára értékesített földgázforrásain a tényadatok szerint, az indokolt költségekhez képest többletbevételre tesz szert vagy veszteséget szenved el, az az árszabályozás során a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembevételre kerül.

(8)30 Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató és a volt közüzemi nagykereskedő a 2–3. és a 11. mellékletben meghatározott földgáz mennyiséget közvetve vagy közvetlenül nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására használja, és így a volt közüzemi nagykereskedőnek vagy a termelőnek vesztesége keletkezik, az árszabályozás során a felajánlási ár megállapításakor ez a veszteség kamattal (tárgyidőszakra vonatkozó BUBOR) növelt összege figyelembevételre kerül.

(9)31 Amennyiben az adott negyedévben az egyetemes szolgáltató és a volt közüzemi nagykereskedő a 2–3. és a 11. mellékletben meghatározott földgáz mennyiséget közvetve vagy közvetlenül nem az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására használja, a Hivatal az egyetemes szolgáltatóval és a volt közüzemi nagykereskedővel szemben a GET 119. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

(10)32 A hatósági árelőkészítés érdekében az egyetemes szolgáltató minden negyedévet megelőző második hónap 1. napjáig köteles megadni a Hivatal részére a forrásszerződései szerint az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására felhasználni tervezett földgáz mennyiségét források szerinti bontásban.

(10a)33 A (10) bekezdés szerint bejelentett negyedéves mennyiség a GET 141/A. §, GET 141/J. § szerinti felajánlásból történő vásárlás esetén legfeljebb 5%-kal térhet el a 2/C. § (4) bekezdés szerint az adott negyedév hónapjaira bejelentett mennyiségektől.

(11)34

4/A. §35

4/B. §36

5. §37 (1)38 Ha a földgázforrás árát a következő negyedévre meghatározó miniszteri rendelet nem lép hatályba az adott negyedév első napján, a rendelet hatálybalépéséig a földgázforrás árára vonatkozóan – azon források esetében, amelyekből tényleges átvétel történt – a 2–3. és a 11. mellékletben meghatározott árakat kell alkalmazni az egyetemes szolgáltatás céljára átvett földgázmennyiség tekintetében.

(2)39 Ha olyan földgázforrásból történik tényleges átvétel az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendelet hatálybalépéséig, amely földgázforrásra vonatkozóan a 2–3. és 11. mellékletek nem tartalmaznak árat, a földgáz ára az árképzési rendelet 1. mellékletében szereplő, az adott negyedévre érvényes földgáz aktuális árával egyezik meg.

(3)40 Ha az e § alapján átvett földgázforrás árán az egyetemes szolgáltatónak vagy a volt közüzemi nagykereskedőnek többlete vagy vesztesége keletkezik, annak indokolt mértékét az árszabályozás során a Hivatal a negyedévet követő nyolcadik negyedév végéig figyelembe veszi.

5/A. §41 (1) A kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és a kiegyenlítő hozzájárulás

tartalmazza.

(2) A termelő a kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulást és a kiegyenlítő hozzájárulást a 3. és 4. melléklet szerint átadott földgázmennyiség után fizeti meg. A hozzájárulást a 3. és 4. mellékletben meghatározott és átadott mennyiség mértékéig akkor is meg kell fizetni, ha a földgázmennyiség az 1998. január 1. után termelésbe állított szénhidrogén mezőkből kerül átadásra.

6. § (1) Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(2)42 A hatósági árszabályozás során a 2. mellékletben meghatározott földgázárak esetében az árrendeletben megállapított Ft/USD, valamint Ft/EUR árfolyamok kerülnek alkalmazásra.

(3)43 Az e rendeletnek a földgáz árszabályozással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelettel (a továbbiakban: Mód. rendelet) megállapított rendelkezéseit a Mód. rendelet hatálybalépését44 követő felajánlások tekintetében kell alkalmazni.

(4)45 Az e rendelet mellékleteiben meghatározott árak és mennyiségek felső hőértéken kerülnek megállapításra.

6/A. §46

6/B. §47

6/C. §48

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)49 Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet hatálybalépését megelőzően a hazai termelésből – műszaki-biztonsági vagy technológiai probléma miatt – nem hatósági áron átadott földgázmennyiség árának megfizetéséből származó többletköltséget, valamint veszteség-elszámolást a Hivatal az árszabályozás során figyelembe veszi.

(3)50 Az egyes energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet hatálybalépését51 megelőzően, a 3/D. § szerint keletkezett többlet vagy veszteség mértékéről a Hivatal a volt közüzemi nagykereskedőt a 3/D. § (3) bekezdés szerinti első egyenlegközléssel egy időben tájékoztatja.

8. §52

1. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez53

2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez54A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2016. negyedik negyedévre, valamint a felek köre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

A

B

C

D

E

1.

Hónap

Szerződött egyetemes szolgáltató

Nem földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége (kWh)

Földgáztárolóból származó földgázforrás mennyisége (kWh)

Földgázforrás ára
(forint/kWh)

2.

október

Főgáz Zrt.

1 866 280 000

0

5,657

3.

november

Főgáz Zrt.

3 571 151 000

0

5,657

4.

december

Főgáz Zrt.

5 386 990 000

0

5,657

3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez55A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2016. negyedik negyedévre

A

B

C

1.

A volt közüzemi nagykereskedő

Földgázforrás mennyisége (kWh)

Földgázforrás ára (forint/kWh)

2.

Magyar Földgázkereskedő Zrt.

2 391 264 227

3,222

4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez56

5. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez57

6. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez58


A termelő által a 3. melléklet alapján átadott földgázmennyiség után fizetendő hozzájárulások mértéke:

 

A

B

1.

kapcsolt termelésszerkezet-átalakítási hozzájárulás

0 forint/MJ

2.

kiegyenlítő hozzájárulás

0 forint/MJ

7. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez59A GET 141/B. § (15) bekezdés b) pontjában meghatározott engedélyes által fizetendő kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás és kiegyenlítő hozzájárulás mértéke 2016. évben

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

2016.
jan.

2016.
febr.

2016.
márc.

2016.
ápr.

2016.
máj.

2016.
jún.

2016.
júl.

2016.
aug.

2016.
szept.

2016.
okt.

2016.
nov.

2016.
dec.

2.

kapcsolt termelésszerkezet átalakítási hozzájárulás
(milliárd forint)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

kiegyenlítő hozzájárulás
(forint/MJ)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez60

9. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez61

10. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez62

11. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez63


A 2/C. § szerinti földgázforrás (1) bekezdés szerinti ára és mennyisége 2016. negyedik negyedévre

A Magyar Földgázkereskedő Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

A

B

C

D

1.

Hónap

Szerződött egyetemes szolgáltató

Földgázforrás mennyisége (kWh)

Földgázforrás mennyiségarányos díja (forint/kWh)

2.

október

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.

600 915 000

5,771

3.

november

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.

814 800 000

5,771

4.

december

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.

1 517 565 000

5,771

12. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez64


A 2/C. § szerinti földgázforrás átvételéhez kapcsolódóan felmerülő nem mennyiségarányos szállítási és tárolási költségek:

A

B

1.

Szerződött egyetemes szolgáltató

Az árban érvényesíthető legmagasabb szállítási és tárolási kapacitásdíjak [Ft/(kWh/h)/gázév]

2.

ENKSZ Észak-Dél Regionális Földgázszolgáltató Zrt.

1434,32

13. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez65


A felajánlási ár tekintetében a földgáz beszerzési költség indokolt mértékének meghatározásakor figyelembe vett elismert fajlagos földgázár

1. Elismert ár meghatározása betárolási hónapban:

1)    Ha QTény>= (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor
Elismert ár = (QFedezett * PFedezett import ár + QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény – QFedezett – QHazai termelés_tervezett) * PAktuális import ár) / QTény

2)    Ha QTény< (QFedezett + QHazai termelés_tervezett), akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény – QHazai termelés_tervezett) * PFedezett import ár) / QTény,
valamint a (QFedezett + QHazai termelés_tervezett – QTény) mennyiség megegyezik az adott hónap Tárolói fedezett mennyiségével (QTárolói fedezés)

2. Elismert ár meghatározása kitárolási hónapban (kivéve december hónapot):

1)    Ha QTény>= (QFedezett + QAllokált tárolói fedezés + QHazai termelés_tervezett), akkor
Elismert ár = (QFedezett * PFedezett import ár + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény – QFedezett – QAllokált tárolói fedezés – QHazai termelés_tervezett) * PAktuális import ár) / QTény

2)    Ha QTény< (QFedezett + QAllokált tárolói fedezés + QHazai termelés_tervezett), akkor
Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QFedezett) * PFedezett tárolói ár + (QFedezett + QAllokált tárolói fedezés + QHazai termelés_tervezett – QTény) * (PFedezetttárolói ár – PAktuális import ár)) / QTény

3. Elismert ár meghatározása december hónapban:

1)    Ha QTény>= (QFedezett + QAllokált tárolói fedezés + QHazai termelés_tervezett), akkor
    Elismert ár = (QFedezett * PFedezett import ár + QAllokált tárolói fedezés * PFedezett tárolói ár + QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + (QTény – QFedezett – QAllokált tárolói fedezés – QHazai termelés_tervezett) * PAktuális import ár + ∑((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1)) / QTény
2)    Ha QTény< (QFedezett + QAllokált tárolói fedezés + QHazai termelés_tervezett), akkor
    Elismert ár = (QHazai termelés_tervezett * PHazai termelés + QFedezett * PFedezett import ár + (QTény – QHazai termelés_tervezett – QFedezett) * PFedezett tárolói ár + (QFedezett + QAllokált tárolói fedezés + QHazai termelés_tervezett – QTény) * (PFedezett tárolói ár – PAktuális import ár) + ∑((QHazai termelés_negyedéves tény – QHazai termelés_negyedéves tervezett) * (PHazai termelés_negyedéves átlag – PAktuális import ár_negyedéves átlag)) – (MtMt – MtMt-1)) / QTény

4. E mellékletben alkalmazott rövidítések:
4.1. Betárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor a volt közüzemi nagykereskedő egyetemes szolgáltató ellátása céljából nettó betárolást végez;
4.2. Kitárolási hónap: minden olyan naptári hónap, amikor a volt közüzemi nagykereskedő egyetemes szolgáltató ellátása céljából nettó kitárolást végez;
4.3. QTerv (tervezett értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes szolgáltatónak a tárgyhónapban értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban;
4.4. QTerv_éves (tervezett éves értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes szolgáltatónak a tárgyévben értékesített földgáz tervezett mennyisége kWh-ban, ahol QTerv_éves = ∑ QTerv;
4.5. QTény (tény értékesített mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által egyetemes szolgáltatónak a tárgyhónapban értékesített földgáz tény mennyisége kWh-ban;
4.6. QFedezett (fedezett mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által a tárgyhónapra lefedezett mennyiség kWh-ban;
4.7. QTárolói fedezés (tárolói fedezett mennyiség): a betárolási időszak egyes hónapjaiban a volt közüzemi nagykereskedő által fedezett mennyiség (QFedezett), valamint a hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség (QHazai termelés_tervezett) összegének és a tény értékesített mennyiségnek (QTény) a különbsége, amennyiben ez pozitív;
4.8. QNyitókészlet: 2016. április 1-jén a volt közüzemi nagykereskedő által megadott, a tárolóban fizikailag bennlevő földgázkészlet kWh-ban, mely értéke a 2016-os naptári évet követő betárolási időszakok kezdetén 0;
4.9. PNyitókészlet: a QNyitókészlet bekerülési átlagára (átlagos tárolói készletérték) HUF/kWh-ban;
4.10. QAllokált tárolói fedezés (allokált tárolói fedezett mennyiség): a havi tárolói fedezett mennyiségek (QTárolói fedezés) és a nyitókészlet (QNyitókészlet) összegének a kitárolási időszak adott hónapjára vonatkozó része, ahol az egyes hónapokra történő szétosztás a felhasználás tervezett havi mennyisége és a kitárolási időszakra vonatkozó felhasználás tervezett mennyisége arányában történik [QAllokált tárolói fedezési = ( ∑ QTárolói fedezési + QNyitókészlet) x QTervi/ ∑ QTervi; ∑ QAllokált tárolói fedezési = ( ∑ QTárolói fedezési + QNyitókészlet)] azzal, hogy ha a havi tárolói fedezett mennyiségek ( ∑QTárolói fedezés) és a nyitókészlet (QNyitókészlet) összege a betárolási időszak végén kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), akkor a kitárolási időszak hónapjaiban ezen fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet) kerül szétosztásra az egyes hónapokban a felhasználás tervezett havi mennyisége és a kitárolási időszakra vonatkozó felhasználás tervezett mennyisége arányában (QAllokált tárolói fedezési = QTárolói_ténykészlet x QTervi/ ∑ QTervi; ∑ QAllokált tárolói fedezési = QTárolói_ténykészlet);
4.11. QHazai termelés_tervezett (hazai termelésből beszerzett tervezett havi mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz mennyisége tárgyhónapban, kWh-ban, melyet a Hivatal határoz meg előre olyan módon, hogy a tervezett hazai termelés profilja meg kell, hogy egyezzen az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítési profillal);
4.12. QHazai termelés_negyedéves tervezett (hazai termelésből beszerzett egyenletes ütemezésű tervezett negyedéves mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által hazai termelésből beszerezni kívánt, tervezett földgáz mennyisége az adott naptári év negyedévében, kWh-ban, melyet a Hivatal a termelő adatszolgáltatása alapján határoz meg a volt közüzemi nagykereskedő számára;
4.13. QHazai termelés_negyedéves tény (hazai termelésből beszerzett negyedéves tény mennyiség): a volt közüzemi nagykereskedő által hazai termelésből beszerzett földgáz tény mennyisége az adott naptári év negyedévében, kWh-ban;
4.14. PAktuális import ár (import földgáz ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve):
PAktuális import ár = (fgS + sp) * EURHUF /1000, ahol:
4.14.1. fgS: A szállítási hónapra vonatkozó ICE TTFI EUR/MWh ár az Intercontinental Exchange Inc. honlapján a Report Center „Indices - UK and European NaturalGas” részében publikált, a szállítási hónapra vonatkozó utolsó INDEX Price jegyzésár
4.14.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;
4.14.3. EURHUF: Az adott hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga;
4.15. PAktuális import ár_negyedéves átlag (import földgáz átlagos ára az adott naptári év negyedévében, HUF/kWh-ban kifejezve): az adott negyedév egyes hónapjaira vonatkozó PAktuális import ár mennyiséggel súlyozott átlaga, ahol a mennyiségi súlyozás alapja az egyetemes szolgáltatók számára tervezett értékesítési profil;
4.16. PFedezett import ár (import földgáz fedezett ára az adott hónapban, HUF/kWh-ban kifejezve):
PFedezett import ár = (fgSFedezett+ sp) * EURHUFFedezett / 1000 + fk * EURHUF / 1000, ahol:
4.16.1. fgSFedezett: A volt közüzemi nagykereskedő által, az adott hónapra kötött TTF-re vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European NaturalGas kiadvány „Complete European gasprices” részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban);
4.16.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;
4.16.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgSFedezett 0,25%-a + az fgSFedezett 0,075%-a;
4.16.4. EURHUFFedezett: A volt közüzemi nagykereskedő által, az adott hónapra kötött EURHUF-ra vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke;
4.16.5. EURHUF: Az adott hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga;
4.17. PFedezett tárolói ár (tárolói földgáz fedezett ára a kitárolási időszakban, HUF/kWh-ban kifejezve),
amennyiben a havi tárolói fedezett mennyiségek ( ∑QTárolói fedezés) és a nyitókészlet (QNyitókészlet) összege a betárolási időszak végén nem kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), úgy:
PFedezett tárolói ár = ( ∑QTárolói fedezés *(fgSFedezett tároló+ sp) * EURHUFFedezett tároló /1000 + fk * EURHUF / 1000 + QNyitókészlet * PNyitókészlet) / ( ∑QTárolói fedezés + QNyitókészlet),
amennyiben a havi tárolói fedezett mennyiségek (QTárolói fedezés) összege a betárolási időszak végén kevesebb, mint a betárolási időszak végi egyetemes szolgáltatási célú fizikai készlet (QTárolói_ténykészlet), úgy:
PFedezett tárolói ár = ( ∑QTárolói fedezés *(fgSFedezett tároló+ sp) * EURHUFFedezett tároló /1000 + fk * EURHUF / 1000 + QNyitókészlet * PNyitókészlet + (QTárolói_ténykészlet - ∑QTárolói fedezés - QNyitókészlet)* (fgSNem_fedezett_tároló + sp) * EURHUFNem_fedezett_tároló /1000) / QTárolói_ténykészlet. Ahol:
4.17.1. fgSFedezett tároló: a volt közüzemi nagykereskedő által, a betárolási időszakban a QTárolóifedezés (tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött TTF-re vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagára EUR/MWh-ban (a fedezés az alábbi termékre történik: Argus European NaturalGas kiadvány „Complete European gasprices” részében közzétett, tárgyhónapra vonatkozó „TTF Ask” napi árak számtani átlaga a tárgyhónapot megelőző hónapban);
4.17.2. sp: eltérés (spread), értéke 1,05 EUR/MWh;
4.17.3. fk: tömegáru fedezési költség, értéke az fgSFedezett tároló 0,25%-a + az fgSFedezett tároló 0,075%-a;
4.17.4. EURHUFFedezett tároló: a volt közüzemi nagykereskedő által, a betárolási időszakban a QTárolóifedezés (tárolói fedezett mennyiség)-ek keretében kötött EURHUF-ra vonatkozó fedezeti ügyletek mennyiséggel súlyozott átlagárfolyamának 0,1 HUF-fal növelt értéke;
4.17.5. EURHUF: az adott hónap utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamának számtani átlaga;
4.17.6. fgSNem_fedezett_tároló: az adott betárolási időszak egyes hónapjaira vonatkozó ICE TTFI EUR/MWh árak számtani átlaga. Egy adott hónapra vonatkozó ICE TTFI ár az Intercontinental Exchange Inc. honlapján a Report Center „Indices - UK and European NaturalGas” részében publikált, a szállítási hónapra vonatkozó utolsó INDEX Price jegyzésár EUR/MWh-ban;
4.17.7. EURHUFNem_fedezett_tároló: az adott betárolási időszak hónapjainak utolsó 5 banki napjára vonatkozó hivatalos MNB napi EURHUF (tény) árfolyamainak számtani átlaga;
4.18. PHazai termelés (hazai termelésből értékesített földgáz ára): a hazai termelésből beszerzett földgáz tárgyhónapra vonatkozóan HUF/kWh-ban meghatározott értékesítési ára, mely a hazai termelésű földgáz e rendelet szerint beszerzett, veszteség elszámolás nélkül számított árából kerül meghatározásra, figyelembevéve az ezt megelőzően átvett, de tárgyhónapig fel nem használt hazai termelésű földgáz veszteség elszámolás nélkül számított beszerzési árát is. A hazai termelésből értékesített földgáz árának mértékéről a Hivatal adatot szolgáltat a volt közüzemi nagykereskedő számára;
4.19 PHazai termelés_negyedéves átlag (hazai termelésből beszerzett földgáz átlagos ára az adott naptári negyedévben): a tárgy naptári év negyedéveire vonatkozó PHazai termelés egyenletes ütemezésű tervezett napi mennyiségekkel (QHazai termelés_negyedéves tervezett) súlyozott átlaga;
4.20. MtM (nyitott fedezeti ügyletek aktuális piaci értéke): a volt közüzemi nagykereskedő által kizárólag az egyetemes szolgáltatók ellátása érdekében kötött minden, a tárgyév utolsó napján nyitott, a volt közüzemi nagykereskedő számviteli nyilvántartásában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 59/E. § alá nem tartozó fedezeti ügylet (beleértve a fedezett és tárolói fedezett mennyiségekre kötött tömegáru és devizaügyleteket is) aktuális piaci értékének összege, a tárgyév utolsó napjára vonatkozóan meghatározva. Az MtM 2016. évi kezdeti értéke 0.
1

A rendeletet a 67/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 11. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával.

2

Az 1. §-t a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2/A. §-t a 38/2012. (VII. 3.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § a) pontja.

6

A 2/B. §- t a 43/2014. (X. 18.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § a) pontja.

7

A 2/C. §-t a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 8. §-a iktatta be.

8

A 2/C. § (1a) bekezdését a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

9

A 2/C. § (2) bekezdése az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 3. § a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 9. §-ával megállapított szöveg.

11

A 3. § (5) bekezdése a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

13

A 3/B. §-t a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § b) pontja.

14

A 3/C. §-t a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 26. §-a iktatta be, szövege a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3/D. §-t a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 10. §-a iktatta be.

16

A 3/D. § (3) bekezdését a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

17

A 3/D. § (4) bekezdését a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése iktatta be.

18

A 4. § (1) bekezdése a 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 4. § (2) bekezdését a 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

23

A 4. § (6) bekezdése az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 4. §-ával megállapított, a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 17. § e) pontja és 18. § e) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 4. § (6a) bekezdését a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be.

25

A 4. § (6b) bekezdését a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 28/2016. (VII. 22.) NFM rendelet 1. §-a, a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 6. § a) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 4. § (6c) bekezdését a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 28/2016. (VII. 22.) NFM rendelet 1. §-a, a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 6. § b) pontja szerint módosított szöveg.

27

A 4. § (6d) bekezdését a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 6. § c) és d) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 4. § (7a) bekezdését a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 5. § (4) bekezdése iktatta be.

32

A 4. § (10) bekezdését az 52/2011. (X. 7.) NFM rendelet 2. § (4) bekezdése iktatta be, szövege a 43/2014. (X. 18.) NFM rendelet 2. §-ával megállapított, a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 4. § (10a) bekezdését a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 12. §-a iktatta be, szövege a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 6. § e) pontja szerint módosított szöveg.

34

A 4. § (11) bekezdését a 43/2014. (X. 18.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § d) pontja.

35

A 4/A. §-t a 43/2014. (X. 18.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § e) pontja.

36

A 4/B. §-t az 52/2014. (XII. 13.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § f) pontja.

37

Az 5. §-t a 38/2010. (XII. 31.) NFM rendelet 7. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be, szövege az 58/2013. (IX. 27.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

38

Az 5. § (1) bekezdése a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

39

Az 5. § (2) bekezdése a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 13. §-ával megállapított, a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.

40

Az 5. § (3) bekezdését a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 13. §-a iktatta be.

41

Az 5/A. §-t a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 28. §-a iktatta be, szövege a 34/2013. (VI. 27.) NFM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

42

A 6. § (2) bekezdése a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

43

A 6. § (3) bekezdését a 12/2011. (IV. 7.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be, szövege a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet 5. §-ával megállapított szöveg.

44

A hatálybalépés időpontja 2012. április 14.

45

A 6. § (4) bekezdését újonnan az 54/2015. (IX. 30.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be.

46

A 6/A. §-t újonnan a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § f) pontja.

47

A 6/B. §-t a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 43/2014. (X. 18.) NFM rendelet 9. §-a.

48

A 6/C. §-t a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 43/2014. (X. 18.) NFM rendelet 9. §-a.

49

A 7. § (2) bekezdését a 14/2014. (III. 31.) NFM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte, újonnan a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 15. §-a iktatta be.

50

A 7. § (3) bekezdését a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 5. § (5) bekezdése iktatta be.

51

A hatálybalépés napja 2016. április 1.

52

A 8. §-t a 39/2014. (IX. 30.) NFM rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § g) pontja.

53

Az 1. mellékletet a 17/2012. (IV. 13.) NFM rendelet 10. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 2. melléklet a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § a) pontjával megállapított szöveg.

55

A 3. melléklet a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § b) pontjával megállapított szöveg.

56

A 4. mellékletet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § h) pontja hatályon kívül helyezte.

57

Az 5. mellékletet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 18. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

58

A 6. mellékletet a 78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 33. §-a iktatta be, szövege a 6/2016. (III. 30.) NFM rendelet 7. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

62

A 10. mellékletet a 43/2014. (X. 18.) NFM rendelet 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 20/2016. (VI. 30.) NFM rendelet 4. § h) pontja.

63

A 11. mellékletet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 16. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § c) pontjával megállapított szöveg.

64

A 12. mellékletet a 37/2015. (VI. 30.) NFM rendelet 16. § (6) bekezdése iktatta be, szövege a 40/2016. (IX. 30.) NFM rendelet 2. § d) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére