• Tartalom

2/2010. (I. 14.) KvVM rendelet

a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

2010.01.22.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A 3/1989. (II. 22.) KVM rendelettel védetté nyilvánított, valamint a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 85/2007. (X. 18.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet szerint állapítom meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 2/2010. (I. 14.) KvVM rendelethez

A Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

– A területen található táji- és természeti értékek megőrzése, különös tekintettel

– a földtani feltárásokra, földtani alapszelvényekre, a nemzetközi viszonylatban is jelentős ősmaradvány előfordulásokra – a jura korú fauna, valamint a pliocén-pleisztocén korú gerinces maradványok lelőhelyeire,

– a karsztos képződményekre, barlangokra, illetve ezek maradványaira,

– a védett, illetve fokozottan védett növényfajokra (pl. rozsdás gyűszűvirág /Digitalis ferruginea/) és élőhelyükre (pl. lejtősztyepp /Cleistogeni-Festucetum rupicolae/),

– a védett állatfajokra (pl. rézsikló /Coronella austriaca/, lábatlan gyík /Anguis fragilis/, gyurgyalag /Merops apiaster/) és élőhelyükre,

– a terület tájképi értékére.

– A terület táji- és természeti értékeinek megismerésére irányuló szakmai turizmus, oktatás, idegenforgalom és kutatások természeti feltételeinek biztosítása.

2. Természetvédelmi stratégiák

– A természetvédelmi kezelési feladatok, a természetvédelmi célkitűzések megvalósítását szolgáló fejlesztések, a tudományos kutatások, valamint a táji és természeti értékek bemutatásának összehangolt elvégzése.

– Az invazív fajok állományának visszaszorítása, terjedésük megakadályozása aktív természetvédelmi kezeléssel.

– A természeti-, táji értékek védelmét elősegítő kutatások támogatása.

– A természetvédelmi szemlélet erősítését segítő természetvédelmi bemutató, oktató, illetve ökoturisztikai célú programok kidolgozása és megvalósítása a területen.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme

– A területen tilos olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan létesítményt elhelyezni, amely a földtani és felszínalaktani természeti értékek, ezen belül különösen a földtani alapszelvények, az ősmaradvány-lelőhelyek és barlangok veszélyeztetésével, károsításával jár.

– A területen – az erre jogosult szakemberek által végzett, tudományos kutatás céljából történő gyűjtés kivételével – tilos a kőzet- és ősmaradvány gyűjtés.

– A tiltott ősmaradvány gyűjtés megakadályozása érdekében a Természetvédelmi Őrszolgálat tagja (vagy tagjai) szükség szerinti rendszerességgel járőrszolgálatot, illetve ellenőrző szolgálatot teljesít a területen.

3.1.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása

– A területen található bányaudvarokat rendszeres kaszálással meg kell tisztítani a gyomoktól, az inváziós és a nem őshonos növényfajoktól.

– A természetes élővilágot veszélyeztető nem őshonos növényfajok – különös tekintettel az akácra /Robinia pseudo-acacia/, bálványfára /Ailanthus altissima/ – külön jogszabályban előírt engedély birtokában végzett visszaszorítását, terjedésének megakadályozását mechanikus módszerekkel és/vagy vegyszeres kezeléssel kell elvégezni.

– A vegyszeres kezelés csak egyedenkénti kezelést jelenthet, kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén (csapadék, erős szél) tilos a szereket alkalmazni.

– A terület mozaikos élőhelyeinek fenntartásával kell biztosítani a megfelelő élőhelyet az állatvilág számára.

– A gyepek feltörése tilos a területen.

3.1.3. Fajok védelme

– A terület kezelése, kaszálása során a fokozottan védett rozsdás gyűszűvirág természetes élőhelyét bolygatástól mentesen kell fenntartani.

3.1.4. Látogatás

– A látogatás során a területen található tanösvény kijelölt és jelzett nyomvonaláról a látogatók testi épségének, illetve a terület természeti értékeinek megőrzése érdekében tilos letérni.

3.1.5. Oktatás és bemutatás

– A terület természeti értékeinek bemutatását a területen található tanösvény fenntartásával kell biztosítani.

– Táborozás a területen nem szervezhető.

3.1.6. Kutatás, vizsgálatok

– Kutatási tevékenység a jogszabályokban meghatározott engedélyek beszerzésén túl csak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság) történt előzetes egyeztetést követően folytatható a területen. Amennyiben a kutatási tevékenység az igazgatóság vagyonkezelésében lévő területen vagy annak igénybevételével történik, a tevékenységhez be kell szerezni az igazgatóság hozzájárulását.

– Nem folytatható kutatás a területen, ha a kutatás célja ellentétes a terület rendeltetésével és az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel, vagy a terület gazdasági célú hasznosítására irányul.

– A rozsdás gyűszűvirág állományát fel kell mérni és ezt követően rendszeresen figyelemmel kell kísérni és dokumentálni kell az állomány nagyságát.

3.1.7. Terület- és földhasználat

– A területen új építmény elhelyezése tilos, kivéve az élet- és balesetvédelmet szolgáló építmények, valamint az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítását elősegítő infrastruktúra, berendezések (tanösvény létesítményei, berendezései; tájékoztató-, információs, a látogatókat irányító táblák; kilátó; pihenőhelyek szabadtéri bútorai; hulladékgyűjtő edények; barlangok biztonságos lezárását, földtani természeti értékek megóvását szolgáló létesítmények) elhelyezését. Építéskor a felvonulás és anyagtárolás helyét lehetőség szerint a területen kívül kell kijelölni. Amennyiben ez műszaki okok miatt nem valósítható meg, a felvonulást és anyagtárolást a terület minimális igénybevételével és károsításával, az igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően kell megoldani. Ha a felvonulás és anyagtárolás az igazgatóság vagyonkezelésében lévő területen történik, vagy annak igénybevételével jár, be kell szerezni az igazgatóság hozzájárulását.

– A területen található létesítmények kötelező karbantartásával, fenntartásával kapcsolatos tevékenységek elvégzésének lehetőségét biztosítani kell.

– Új közcélú – a villamos energiáról szól törvényben meghatározott – elosztói és átviteli hálózat létesítésekor olyan műszaki megoldás kialakítására kell törekedni, amely nem jár a terület igénybevételével, illetve a vezetékeknek a területen való átvezetésével.

– A meglévő közcélú villamos- és távközlési hálózat korszerűsítése esetén törekedni kell a nyomvonalnak a területen kívül történő kijelölésére. A meglévő közcélú villamos- és távközlési hálózat fenntartása, működtetése érdekében a külön jogszabály szerint arra jogosult a területet előre tervezett tevékenység esetén az igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően, havária esetén az igazgatóság tájékoztatásával veheti igénybe munkavégzés céljából. Felvonulás és anyagtárolás tekintetében a természetvédelmi kezelési terv építéssel kapcsolatos felvonulásra és anyagtárolásra vonatkozó előírásait kell alkalmazni.

– A területen ipari tevékenység végzése tilos. Bárminemű bányászati tevékenység kizárólag a területen található földtani feltárások, földtani alapszelvények, ősmaradvány előfordulások, karsztos képződmények, barlangok, illetve ezek maradványai, továbbá a terület egyéb természeti-, és táji értékeinek bármilyen mértékű és módú veszélyeztetése, károsítása nélkül végezhető olyan módon, hogy a tevékenység ne veszélyeztesse a terület természetvédelmi és oktatási célú bemutatását, valamint tudományos kutatását, illetve ezek természeti feltételeit.

– A terület látogatása csak gyalogosan történhet; kerékpár-, motorkerékpár-, gépjárműforgalom tilos.

– Gondoskodni kell a gyepterület rendszeres kaszálásáról, valamint a hulladéknak a területről való összegyűjtéséről (utóbbi esetében különös tekintettel a tanösvény nyomvonalára).

3.1.8. Természetvédelmi infrastruktúra

– A tanösvény berendezéseinek karbantartásáról, a terület természetvédelmi célú bemutatását biztosító fenntartásáról folyamatosan gondoskodni kell.

3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.2.1. Erdők kezelése

– Az erdőállományokban található nem őshonos fafajok visszaszorítása fokozatos szerkezet-átalakítással történhet.

– Nem őshonos fafajok eltávolításakor vegyszeres kezelés csak egyedenkénti kezelést jelenthet, kedvezőtlen időjárási viszonyok estén (csapadék, erős szél) tilos vegyszeres kezelést alkalmazni.

Az erdőgazdálkodásra vonatkozó további részletes előírásokat az érvényes körzeti erdőterv tartalmazza.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére