• Tartalom

2/2010. (I. 14.) Korm. rendelet

2/2010. (I. 14.) Korm. rendelet

a Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.22.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Tábori Lelkészi Szolgálatról szóló 61/1994. (IV. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szolgálati ágak jogi személyek, működésük során a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazzák, azzal, hogy a költségvetési irányítási jogkört a honvédelmi miniszter gyakorolja. A szolgálati ágak számláját a kincstár vezeti.”

(2) Az R. 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A szolgálati ág az adott egyházak alapszabálya vagy belső törvénye, szabálya szerint eljárni jogosult egyházi elöljáró egyetértésével, a honvédelmi miniszter által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi a tevékenységét.”

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és 2010. április 1-jén hatályát veszti.

(2) E rendelet 2. § (4) bekezdése 2010. március 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépését követően a szolgálati ágakat a kincstár nyilvántartásba veszi.

(4) A postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. melléklete 1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. A postai dátumnyomat lenyomati képe kötelezően tartalmazza:)

a) egyetemes és engedélyes postai szolgáltatónál a postai szolgáltatóhely megnevezését, valamint levélgyűjtő szekrényben vagy más e célra szolgáló berendezésben való elhelyezéssel felvett postai küldemény esetében a nyomat részeként vagy külön nyomaton a levélgyűjtő szekrényben vagy más e célra szolgáló berendezés egyértelmű azonosítását szolgáló jelzetet;”

(Ha a postai szolgáltatóhely elnevezése a küldemény, díjlerovásának jelölésére kijelölt helyen nyomtatott formában feltüntetésre került, az a) pont szerinti elnevezés a dátumnyomatból elhagyható.)

1

A rendelet a 2. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. április 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére