• Tartalom

201/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet

201/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet

a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.06.29.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) és x) pontjában,

a 4–5. § és a 6. § a) pontja tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A támogatás folyósítására irányuló elszámolást elektronikus úton kell benyújtani.”

2. § Az R. 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A támogatás folyósítására irányuló elszámolást
a) a gyógyszertárak az (1) bekezdés c) pontja szerinti,
b) a gyógyászati segédeszköz forgalmazók és a gyógyászati ellátást nyújtó szolgáltatók az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontja szerinti
elszámolási időszakokban nyújtják be.”

3. § Az R. 5. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Az elszámolt támogatás átutalására vonatkozó megbízást az OEP a Magyar Államkincstárnak legkésőbb az elszámolás benyújtását követő 5. banki napon adja át.”

4. § Az R. 6/C. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra való jogosultság megítélése során figyelembe veendő feltételek meglétéről a gyógyszertárak szakmai felügyeletét ellátó Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes regionális intézete hatósági bizonyítványt állít ki a támogatást igénylő kérelmére. Az ÁNTSZ illetékes regionális intézete az általa kiállított hatósági bizonyítványon feltünteti a (2) bekezdés alapján kiszámított, egy gyógyszertár által igényelhető működési célú támogatás összegét.”

5. § Az R. 6/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „első féléves” szövegrész helyébe az „első naptári féléves” szöveg, 6/B. § (1) bekezdésében az „és a folyósított előleg összegét az Egészségbiztosítási Közlönyben” szövegrész helyébe az „az OEP honlapján” szöveg, 6/C. § (1) bekezdésében a „negyedévente” szövegrész helyébe a „negyedévre vonatkozóan” szöveg, 6/C. § (9) bekezdésében a „havonta elektronikus úton az Egészségügyi Minisztériumnak” szövegrész helyébe a „negyedévente elektronikus úton az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti

a) az R. 6/B. § (1) bekezdésében az „és a kiutalt előleg összegéről” szövegrész,

b) a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 347/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 10. § (2) bekezdése.

7. § Nem lép hatályba a Kr. 1. § (2) bekezdése, 10. § (4)–(5) bekezdése, valamint az R.-nek a Kr. 6. §-ával megállapított 5. § (1) bekezdése.

8. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 8. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére