• Tartalom

202/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet

202/2010. (VI. 28.) Korm. rendelet

az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.06.29.

A Kormány a Vám- és Pénzügyőrségről szóló 2004. évi XIX. törvény 42/A. § a) és b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában és 40. §-a (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az APEH elnökét határozatlan időtartamra az adópolitikáért felelős miniszter nevezi ki, és menti fel.
(3) Az APEH elnökévé jogi, közgazdasági vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgár nevezhető ki.”

(2) Az R. 5. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az APEH elnökhelyetteseit és gazdasági vezetőjét határozatlan időtartamra az APEH elnöke nevezi ki, és menti fel.
(2) Az APEH elnökhelyettesévé és gazdasági vezetőjévé szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgár nevezhető ki. ”

(3) Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § Az APEH elnöke felett a munkáltatói jogokat az adópolitikáért felelős miniszter gyakorolja. Az elnökhelyettesek és a gazdasági vezető felett a munkáltatói jogkört az elnök gyakorolja. A jogi személyiségű szervezeti egységek igazgatója felett az elnök, a szakigazgató és az igazgatóhelyettes felett az igazgató gyakorolja a munkáltatói jogkört.”

2. § Az R.

a) 1. § (1) bekezdésében, a 4. § (4) bekezdésében, a 10. § (9) bekezdésében, valamint a 22. §-ában az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszter” szöveg,

b) a 10. § (10) bekezdésében az „a pénzügyminiszternek” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős miniszternek” szöveg

lép.

2. A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VPKr.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Vám- és Pénzügyőrség a Vptv. 2. §-ában meghatározott feladatait, a Vptv. 4. §-a szerinti irányítás mellett, a vámszervezet felső-, közép- és alsó fokú szervei útján látja el.”

(2) A VPKr. 1. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az országos parancsnok a kormánybiztos jóváhagyásával a Vám- és Pénzügyőrség szervezetén belül hatósági jogkörrel és költségvetési jogalanyisággal nem rendelkező szerveket hozhat létre és szüntethet meg.”

(3) A VPKr. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az országos parancsnok – a kormánybiztos irányítása mellett – a jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközei által meghatározott keretek között ellátja az országos parancsnokság vezetésével és a középfokú és alsó fokú szervek működésének ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat.”

(4) A VPKr. 3. § (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:]

d) intézi a jogszabály által feladatkörébe utalt szakmai, szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyeket,”

(5) A VPKr. 3. §-ának (3) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:]

j) végzi a kormánybiztos vagy az országos parancsnok által hatáskörébe utalt bűncselekmény megelőzését, felderítését, valamint nyomozását az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint,”

(6) A VPKr. 3. § (3) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

[Az országos parancsnokság feladata és hatásköre:]

q) irányítja, szakmailag felügyeli és ellenőrzi a Vám- és Pénzügyőrség Központi Bűnüldözési Parancsnokság tevékenységét és a regionális nyomozó hivatalok nyomozóhatósági tevékenységét, valamint ellátja ezen szervek tekintetében a d) pontban foglalt feladatokat.”

4. § Hatályát veszti a VPKr.

a) 2. § (2) bekezdésének első mondata,

3. Hatályba léptető és vegyes rendelkezések

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. § Ahol jogszabály a regionális nyomozó hivatalok tekintetében a regionális parancsnokságok feladat- és hatáskörébe utalja a szervezési, szolgálati, személyügyi, fegyelmi, oktatási, gazdálkodási és egyéb ügyeket, azon az országos parancsnokság feladatait és hatáskörét kell érteni.

1

A rendeletet a 2010: CXXII. törvény 174. § (1) bekezdés 9. pontja hatályon kívül helyezte 2011. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére