• Tartalom

208/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

208/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.07.01.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) a következő 28/A. §-sal egészül ki:

28/A. § (1) E rendeletnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosításáról szóló 208/2010. (VI. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr.) megállapított 1. számú melléklet 24. és 25. pontját, valamint a 3. számú melléklet 68. pontját az Mkr. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
(2) Ha az Mkr. hatálybalépésekor jogerősen le nem zárt előzetes vizsgálati eljárás van folyamatban, a környezethasználó öt munkanapon belül kérheti, hogy a felügyelőség az előzetes vizsgálati eljárás helyett előzetes konzultációt folytasson le.”

2. § A Kr. 1. és 3. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 208/2010. (VI. 30.) Korm. rendelethez

1.    A Kr.1. számú melléklet 24–25. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

24.

a) Azbeszt súrlódóanyag előállítása 50 t/év késztermék-előállítástól
b) Azbeszttartalmú termékek előállítása 200 t/év azbesztfelhasználástól

25.

Közúti gépjármű gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) 10 000 db/év késztermék előállításától

2.    A Kr. 3. számú melléklet 68. pontja helyébe a következő pont lép:

68.

Közúti gépjármű gyártása (gyártás, összeszerelés, motorgyártás) 5000 db/év késztermék előállításától, ha nem tartozik az 1. számú mellékletbe

1

A rendelet a 3. § alapján hatályát vesztette 2010. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére