• Tartalom

21/2010. (II. 9.) Korm. rendelet

21/2010. (II. 9.) Korm. rendelet

a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.02.15.

A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdésének j) és k) pontjában, valamint a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 28. §-sal egészül ki:

28. § (1) Lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek – az Ftv.-ben, valamint a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – nem engedélyezhető.
(2) Lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása az alábbi szervezeteknek engedélyezhető:
a) hosszú lőfegyverre az erdő- és vadgazdálkodással, vadászattal, vadkereskedelemmel, erdészettel, természetvédelemmel foglalkozó gazdálkodó szervezet, közigazgatási szerv, egyesület, egyesületek megyei és országos szövetsége, a hivatásos és sportvadászok kamaraként működő köztestülete, tudományos kutatóintézet, felsőoktatási intézmény, nevelési-oktatási intézmény, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver,
b) sportlőfegyverre a sportlövészet folytatása céljából nyilvántartásba vett sportegyesület, ha az országos sportági szakszövetség a szövetségi tagságot igazolja,
c) sportlövészetre, illetve lövészeti oktatásra az a szervezet, amely az adott típusú és kaliberjelű lőfegyverre kiadott lőtér-üzemeltetési engedéllyel, valamint lőtérszabályzattal rendelkezik,
d) a polgári célra felhasználható lőfegyverek, lőszerek és hatástalanított lőfegyverek vizsgálatára, valamint lőfegyverek és lőszerek hatástalanítására jogosult szervezet, feladatai ellátására,
e) igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató szervezet, valamint muzeális intézmény a feladatköréhez kapcsolódóan,
f) lőszerpróbára az a szervezet, amely lőszer gyártására jogosító engedéllyel rendelkezik,
g) rövid lőfegyverre az a szervezet, amely a saját vagy mások vagyonát hivatásszerűen őrzi, mások életét, testi épségét hivatásszerűen védi, ha bizonyítja, hogy feladatainak ellátásához szükséges a lőfegyver.
(3) Igazságügyi fegyverszakértői vizsgálati tevékenységet folytató és lőszergyártási engedéllyel rendelkező szervezetnek, valamint muzeális intézménynek – feladatkörére tekintettel – „A” kategóriába tartozó lőszer és automata lőfegyver, valamint hangtompító megszerzése és tartása is engedélyezhető.”

2. § (1) Ez a rendelet 2010. február 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) Hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdés 6. pontjában a „rendeltetésszerűen” szövegrész, 13. §-ában a „ , valamint nem áll a 3. § (1) bekezdésében foglalt kizáró feltételeinek hatálya alatt” szövegrész, 26. § (1) bekezdés a) pontja.

(3) Az R. 4. § (1) bekezdésében a „célú, kivitelét, a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását, behozatalát” szövegrész helyébe a „célú kivitelét, behozatalát a tevékenység helye, az ország területén történő átszállítását” szöveg, 4. § (2) bekezdésében az „üzemeltetését” szövegrész helyébe az „üzemeltetését, a lövészetvezetői tevékenység végzését” szöveg, 11. § (1) bekezdésében az „a 3. § (1) bekezdésében foglaltak ellenőrzése alapján kiadott” szövegrész helyébe az „az” szöveg, 13. §-ában az „a kérelmező, illetve a 3. § (2) bekezdésében meghatározott személy” szövegrész helyébe az „a kérelmező” szöveg, 29. §-ában a „28. §-ban” szövegrész helyébe a „28. § (2) bekezdésében” szöveg, 37. § (7) bekezdésében a „28. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „28. § (2) bekezdésében” szöveg, a „35. § (2) bekezdés szerinti határozatban” szövegrész helyébe a „35. § (1) bekezdése szerinti engedélyben” szöveg, valamint 38. § (1) bekezdés b) pontjában a „biztosítva, rejtve” szövegrész helyébe a „biztosítva, – a személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid lőfegyver kivételével – rejtve” szöveg lép.

(4) A közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

21. § (1) Mentesül a versenyvizsga letétele alól az, aki legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik.
(2) Mentesül a versenyvizsga letétele alól az, akivel a közigazgatási szerv határozott idejű közszolgálati jogviszonyt létesít az Európai Unió soros magyar elnökségben közvetlenül résztvevők kiválasztásáról, képzéséről és anyagi elismeréséről szóló 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel elnökségi feladat ellátására kiírt pályázat lefolytatását követően. Az elnökségi feladat ellátására létesített határozott idejű közszolgálati jogviszony határozatlan idejű közszolgálati jogviszonnyá csak akkor módosítható, ha a köztisztviselő versenyvizsgát tesz.
(3) Mentesül a feladatátadással közvetlenül összefüggő kinevezés, illetve vezetői megbízás vonatkozásában a versenyvizsga letétele alól az, akinek
a) a közalkalmazotti jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 25/A. § (1) bekezdése alapján, vagy
b) a munkaviszonya a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 86/B. §-a alapján
azért szűnik meg, mert a költségvetési szerv vagy a munkáltató és a közigazgatási szerv között feladatátadására kerül sor.”

(5) Hatályát veszti a közigazgatási versenyvizsgáról szóló 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése és 1. számú melléklet 5. pontjában a „legalább 5 főt” szövegrészek.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 254. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére