• Tartalom

21/2010. (XII. 22.) KIM rendelet

21/2010. (XII. 22.) KIM rendelet

az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet és az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról1

2011.01.01.

Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (2) bekezdésében és

az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az 1. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában foglalt feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R1. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

2. § (1) Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: R2.) 4. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Érvénytelen az igazolvány, ha]

f) az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült, vagy”

(2) Az R2. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült. Pótlás esetén a kérelmet az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos változás bejelentésére vonatkozó szabályok szerint kell benyújtani.”

(3) Az R2. 9. § (2) bekezdésében a „pótlásának” szövegrész helyébe a „cseréjének” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R2. 12. § (2) bekezdése, valamint 13. § (3) és (4) bekezdése.

4. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba és 2011. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet 21/2010. (XII. 22.) KIM rendelethez

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése
I.    Vállalkozó személyes adatai
1.    Családi név
2.    Utónév
3.    Születési családi név
4.    Születési utónév
5.    Anyja családi neve
6.    Anyja utóneve
7.    Születési hely
8.    Születési idő
9.    Lakcím
10.    Állampolgárság
11.    Adóazonosító jel
12.    Értesítési cím
II.    Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatok
1.    Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Evtv.) 3. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okokról szóló nyilatkozat
2.    Engedély- és bejelentésköteles tevékenységek végzéséhez kapcsolódó nyilatkozatok
III.    Vállalkozó tevékenységére vonatkozó adatok
1.    Főtevékenység
2.    Egyéb tevékenységi körök
3.    Székhely
4.    Telephely
5.    Fióktelep
6.    Iratok őrzési helye, ha nem azonos a székhellyel vagy lakóhellyel
7.    Kézbesítési megbízott neve
8.    Kézbesítési megbízott születési neve
9.    Kézbesítési megbízott anyja neve
10.    Kézbesítési megbízott születési helye
11.    Kézbesítési megbízott születési ideje
12.    Kézbesítési megbízott címe
13.    Kézbesítési megbízott elektronikus levelezési címe
13.    Vállalkozói igazolvány kiállítását: Kérem: □  Nem kérem: □ 
IV.    A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára előterjesztendő nyilatkozat
Az Evtv. 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatok és nyilatkozatok
V.    Számvitellel és biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos egyéb adat
–    Munkavégzés jellege
VI.    Özvegyi, örökösi jogon folytatott vállalkozás esetén a folytatni kívánt vállalkozás adatai
1.    Az egyéni vállalkozói tevékenység továbbfolytatásának jogcíme
a)    Özvegy □
b)    Örökös (özvegy hiányában vagy annak egyetértésével)  □
2.    Folytatni kívánt egyéni vállalkozás adatai
a)    Nyilvántartási szám
b)    Adószám
c)    KSH szám
d)    Egyéni vállalkozó családi neve
e)    Egyéni vállalkozó utóneve
f)    Székhely
g)    Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének ideje
3.    Kiskorú örökös esetén a törvényes képviselő adatai
a)    Törvényes képviselő neve
b)    Lakcíme
c)    Adóazonosító jele
VII.    Adatvédelmi tájékoztatás
A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (Evtv.) alapján, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek megfelelően adatokat rögzít az egyéni vállalkozói nyilvántartásban. A nyilvántartás a bejelentett adatok közül az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása, más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, illetve az egyéni vállalkozók tevékenységének átláthatóbbá tétele, jogszerű működésük ellenőrzése céljából az alábbi adatokra terjed ki:
–     az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, értesítési címét, szükség szerint a kézbesítési megbízott személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét és elektronikus levélcímét,
–     az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,
–     az egyéni vállalkozó főtevékenységét és egyéb tevékenységi köreit az Evtv. 6. § (1) bekezdés c) pontjának megfelelően,
–     a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,
–     szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját,
–     az egyéni vállalkozó adószámát, ha az egyéni vállalkozó adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztés, a felfüggesztés megszüntetése, a törlés, illetve e határozatok megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése tényét, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját,
–     az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,
–     ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének tényét, valamint
–     a törlés időpontját és okát.
A nyilvántartást vezető szerv köteles az alábbi adatokat naprakészen, bárki számára díjmentesen megtekinthetően az interneten folyamatosan közzétenni:
–     az egyéni vállalkozó családi neve és utóneve,
–     az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napja,
–     az egyéni vállalkozó főtevékenysége és tevékenységi körei,
–     az egyéni vállalkozó székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) címe,
–     szükség szerint egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetésének ténye, kezdő- és zárónapja,
–     az egyéni vállalkozó adószáma, ha az egyéni vállalkozó adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztés, a felfüggesztés megszüntetése, a törlés, illetve e határozatok megsemmisítésének vagy hatályon kívül helyezésének ténye, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napja,
–     az egyéni vállalkozó statisztikai számjele és nyilvántartási száma,
–     ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány száma, kiállításának helye és kelte, a kiállító hatóság megnevezése, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának ténye, az igazolvány visszavonásának és érvénytelenségének ténye,
–     az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése esetén a megszűnés időpontja – ha az egyéni cég alapítása miatt történt, akkor az egyéni cég alapításának ténye,
–     a nyilvántartásból törölt egyéni vállalkozó családi és utóneve, valamint nyilvántartási száma.

2. melléklet 21/2010. (XII. 22.) KIM rendelethez

Változás bejelentés az egyéni vállalkozói nyilvántartáshoz
I.    A vállalkozás azonosításához szükséges adatok
1.    Nyilvántartási szám
2.    Családi név
3.    Utónév
4.    Székhely
5.    Anyja neve
6.    Születési hely
7.    Születési idő
II.    Megváltozott adatok
1.    Családi név
2.    Utónév
3.    Születési családi név
4.    Születési utónév
5.    Anyja családi neve
6.    Anyja utóneve
7.    Születési hely
8.    Születési idő
9.    Lakcím
10.    Értesítési cím
11.    Állampolgárság
12.    Főtevékenység
13.    Egyéb tevékenységi körök
14.    Székhely
15.    Telephely
16.    Fióktelep
17.    Kézbesítési megbízott neve
18.    Kézbesítési megbízott születési neve
19.    Kézbesítési megbízott anyja neve
20.    Kézbesítési megbízott születési helye
21.    Kézbesítési megbízott születési ideje
22.    Kézbesítési megbízott címe
23.    Kézbesítési megbízott elektronikus levelezési címe
III.    A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára előterjesztendő nyilatkozat
Az Evtv. 14. § (1) bekezdése alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az állami adóhatóság által vezetett nyilvántartáshoz szükséges további adatok
IV.    Vállalkozói igazolványhoz kapcsolódó adatok, nyilatkozatok
1.    Vállalkozói igazolvánnyal rendelkezem Igen: □  Nem: □ 
2.    Vállalkozói igazolvány kiállítását Kérem: □  Nem kérem□
3.    Vállalkozói igazolványom pótlását kérem:
a)    Elveszett □
b)    Eltulajdonították □
c)    Megsemmisült □
4.    Vállalkozói igazolványom cseréjét kérem
a)    Adatváltozás miatt □
b)    Megrongálódott □
5.    Az adatváltozás által érintett, a korábbi vállalkozói igazolványomat
a)    személyesen leadom □
b)    postai úton juttatom vissza □
c)    leadni nem tudom, mert
ca)    az okmány elveszett □
cb)    eltulajdonították □
cc)    megsemmisült □
V.    Nyilatkozat az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséről, megszüntetéséről
1.    Kijelentem, hogy egyéni vállalkozói tevékenységemet ... év ............ hó ... naptól szüneteltetni kívánom.
2.    Kijelentem, hogy szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységemet ... év .......... hó ... naptól ismételten meg kívánom kezdeni.
3.    Kijelentem, hogy egyéni vállalkozói tevékenységemet ... év ........... hó ... napjával megszüntetem.
VI.    Egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatok
1.    Az Evtv. 3. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró okokról szóló nyilatkozat
2.    Az engedély- és bejelentésköteles tevékenységekhez kapcsolódó nyilatkozatok
VII.    Vállalkozó cselekvőképességéhez kapcsolódó adatok, nyilatkozatok
1.    Nyilatkozat egyéni vállalkozói tevékenység törvényes képviselőként történő továbbfolytatásáról
a)    Törvényes képviselő neve
b)    Törvényes képviselő lakcíme
c)    Törvényes képviselő adóazonosító jele
d)    Az egyéni vállalkozó cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását kimondó, és a törvényes képviselőt kijelölő okirat száma
e)    A cselekvőképtelenség vagy a korlátozott cselekvőképesség hatálybalépésének ideje
2.    Nyilatkozat egyéni vállalkozói tevékenység folytatásáról az egyéni vállalkozó cselekvőképessé válása esetén
a)    A cselekvőképesség korlátozását megszüntető okirat száma
b)    A cselekvőképesség korlátozását megszüntető határozat jogerőre emelkedésének ideje, vagy a határozatban foglalt azon időpont, amikortól a cselekvőképesség korlátozásának megszüntetése hatályos
1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére