• Tartalom

21/2010. (III. 16.) FVM rendelet

21/2010. (III. 16.) FVM rendelet

egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról1

2010.03.17.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„5. fásítás: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 12. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti fogalom;”

(2) Az R. 2. § 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában:]

„25. telepítés: a gyeptelepítés, valamint a fásítás első évi munkái a talaj-előkészítéstől a csemeteültetés befejezéséig;”

2. § Az R. 4. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelmező az alábbi feltételek esetén jogosult a támogatásra:]

b) a támogatási kérelem mellékleteként benyújtja az adott területre vonatkozó e rendelet szerinti, felsőfokú erdészeti szakirányú végzettséggel rendelkező mérnök által készített fásítási tervet, amely az alábbi adatokat tartalmazza:
ba) a kérelmező neve, lakóhelye (székhelye),
bb) a telepítés helye (település, földrészlet, alrészlet) és elhelyezkedése az ingatlan-nyilvántartási térkép másolatának felhasználásával készített méretarányos térképvázlaton feltüntetve,
bc) a telepítendő fafajok és azok mennyisége.”

3. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdheti meg a telepítést. A telepítés megkezdettnek minősül, ha az alábbi tevékenységek bármelyikét megkezdték:]

a) csemeteültetés;”

(2) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását követően, de a támogatási jogosultságról szóló határozat közlését megelőzően az (1) bekezdés szerinti munkálatokat elvégezheti. A támogatási kérelem elutasítása esetén az elkezdett munkálatok költségét a kérelmező fizeti.”

(3) Az R. 5. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A támogatásra jogosultnak gondoskodnia kell arról, hogy a támogatásba bevont mezőgazdasági parcellák azonosításának alapjául szolgáló sarokpontok közül a területen legalább egy a támogatási időszak teljes időtartama alatt jól láthatóan megjelölésre kerüljön.”

(4) Az R. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosultnak be kell tartania az Evt.-ben és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat.”

4. § (1) Az R. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatásra jogosult köteles a gyep, illetve a fák telepítését legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani.”

(2) Az R. 6. § (2) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A támogatásra jogosult a fák telepítése esetén:]

d) a 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású szaporítóanyaggal végezheti;
e) a területen hektáronként minimum 100 db fát köteles telepíteni, illetve fenntartani, melyek mérete a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább 80 cm;”

(3) Az R. 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1)–(3) bekezdésben foglalt előírásokat a támogatásra jogosultnak mezőgazdasági parcella szinten kell teljesítenie.”

5. § Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A legeltethető állatfajok a következők: szarvasmarhafélék (szarvasmarha, bölény, bivaly), juh, ló, szamár és öszvér.”

6. § (1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet, az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes MgSzH területi szervéhez – az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon – kell benyújtani. A kérelmező a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakonként és erdészeti igazgatóságonként csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.”

(2) Az R. 8. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A kérelemhez mellékelni kell:
a) a fizikai blokktérkép eredeti példányát, melyen be kell jelölni azon mezőgazdasági parcellákat, amelyek után a kérelmező a telepítési támogatást igényli, valamint a területen található idős, méretes fák elhelyezkedését,
b) a fásítási tervet készítő mérnök felsőfokú erdészeti szakirányú végzettségét igazoló okiratának másolatát.
(5) Amennyiben a kérelmező a teljes mezőgazdasági földterületének legalább 50%-án ökológiai gazdálkodást folytat, a támogatási kérelemhez mellékelnie kell az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást, melynek tartalmaznia kell:
a) a támogatási kérelemben szereplő mezőgazdasági parcellák ökológiai gazdálkodásra történő átállásának kezdő időpontját (év, hónap, nap),
b) azon területek nagyságát, amelyen a kérelmező ökológiai gazdálkodást folytat,
c) azt, hogy a Magyarországon elismert ökológiai ellenőrző és tanúsító szervezettel a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak első napját megelőzően került sor a szerződéskötésre.”

7. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatási kérelmek országos rangsorolása után, a rendelkezésre álló keret alapján az MVH hozza meg a támogatási határozatot.”

8. § (1) Az R. 10. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A kifizetési kérelmet a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül, az egységes kérelem részeként, május 15-ig kell benyújtani. A kifizetési kérelem kizárólag teljes mezőgazdasági parcella területen megvalósult kivitelezést követően nyújtható be.
(2) A telepítésnél felhasznált erdészeti fafajok és a tájjellegű gyümölcsfa fajták származását tanúsító igazolások másolati példányait a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez.”

(2) Az R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a telepítés a támogatási határozatban szereplő területen az (1) bekezdésben meghatározott időpontra csak részben valósul meg, az elmaradással érintett terület támogatási jogosultsága az adott kérelem vonatkozásában megszűnik.”

9. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) Az MVH a helyszíni ellenőrzés során a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 25/A. § (1) bekezdése szerinti földhasználati nyilvántartás alapján ellenőrzi a jogszerű földhasználatot.
(2) Amennyiben a földhasználati nyilvántartás alapján nem igazolt a támogatásra jogosult jogszerű földhasználata, úgy az MVH felszólítja a támogatásra jogosultat a területre vonatkozó földhasználati jog meghatározott időn belüli földhasználati nyilvántartásba történő bejegyeztetésére.”

10. § Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 11. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a területnek a rendelkezésre álló határidőn belüli földhasználati nyilvántartásba vételéig a támogatás teljes összegének kifizetése felfüggesztésre kerül.”

11. § Az R. a következő 16. §-sal egészül ki:

16. § (1) E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító R.) megállapított rendelkezéseit a (2) bekezdésben foglalt kivétellel az 1. módosító R. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek az 1. módosító R. 2. §-ával megállapított 4. § (3) bekezdés b) pontját, 3. § (1) bekezdésével megállapított 5. § (1) bekezdés a) pontját, 5. §-sal megállapított 7. § (4) bekezdését, 6. § (2) bekezdésével megállapított 8. § (4) és (5) bekezdését, 8. § (1) bekezdésével megállapított 10. § (1) bekezdését, 8. § (2) bekezdésével megállapított 10. § (4) bekezdését, 12. § (2) és (3) bekezdésével megállapított 2. és 3. számú mellékletét az 1. módosító R. hatálybalépését követően benyújtott támogatási kérelmek esetén kell alkalmazni.”

12. § (1) Az R. 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

13. § (1) Hatályát veszti az R. 7. § (6) bekezdése.

(2) Hatályát veszti az R. 5. § (7) bekezdésében az „azokat az ellenőrzések során be kell mutatnia” szövegrész, az R. 10. § (3) bekezdésében az „illetékes” szövegrész.

14. § A 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet a következő 29. §-sal egészül ki:

29. § E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet] 15. §-ával módosított 6. § (1) bekezdés h) pontját a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

15. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés h) pontjában a „10 munkanappal” szövegrész helyébe a „15 nappal” szöveg lép.

16. § A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet] 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az e rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladat vonatkozásában egy adott témában évente csak egy tanulmány, helyzetfeltáró elemzés készíthető, és évente legfeljebb hat tanulmány, helyzetfeltáró elemzés elkészítése támogatható. Az elismerhető költség tanulmányonként és helyzetfeltáró elemzésenként legfeljebb nettó 2 millió Ft. Az elkészült tanulmányokat a LEADER HACS vagy a HVK tagjainak gyűlésének jóvá kell hagynia és a LEADER HACS vagy HVK weboldalán mindenki számára elérhető formában köteles közzétenni.”
„(13) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási döntéssel jóváhagyott mértéket meghaladó, illetve nem a feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadás.
(14) A 2010. április 1-jét követően benyújtott kifizetési kérelmekben nem számolhatók el végkielégítéssel, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényben meghatározott minimális felmondási időt meghaladó felmondási időre járó személyi juttatással, valamint szabadságmegváltással kapcsolatban felmerülő személyi jellegű kiadások.”

18. § (1) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A LEADER HACS munkaszervezet dolgozója és vezető tisztségviselője részére a 4. számú melléklet c) pontja szerinti költségtérítés állapítható meg. Az így megállapított költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a munkavállaló, vezető tisztségviselő részére megállapított havi bruttó munkabér vagy tiszteletdíj összegének 1/3 részét, legfeljebb bruttó 120 000 Ft-ot. Ha a LEADER HACS vezető tisztségviselője részére tiszteletdíj nem kerül megállapításra, akkor az előzőek szerinti költségtérítés havi összegéből elszámolható kiadás mértéke nem haladhatja meg a bruttó 120 000 Ft-ot.”

(2) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 5/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkavállalója tulajdonában és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet nem vehet részt a LEADER HACS feladatainak ellátásában, szolgáltatást nem nyújthat.”
„(9) A LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkaszervezet munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló ingatlan, valamint a LEADER HACS munkaszervezet-vezetője, munkaszervezet munkavállalója és ezek közeli hozzátartozói tulajdonában álló szervezet tulajdonában álló ingatlan vonatkozásában bérleti díj nem számolható el.”

19. § (1) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 5/B. § (1)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett és az éves beszámolót, könyvvizsgálói jelentést a beszámoló, a könyvvizsgálói jelentés elkészítést követő első kifizetési kérelemmel meg kell küldeni az MVH részére.
(2) Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet a reprezentációs ajándékként nyújtott helyi termék és a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátás kivételével, amelynek összege együttesen nem haladhatja meg elszámolási időszakonként a bruttó 500 000 Ft-ot.
(3) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda vonatkozásában felújítási költség elszámolható, amelynek összege 2009. évben nem haladhatja meg a 3 000 000 Ft-ot, azt követően évente a bruttó 500 000 Ft-ot.
(4) A LEADER HACS vagy a HVK által fenntartott iroda bérleti díjából legfeljebb bruttó 2500 Ft/m2/hó összeg számolható el. Ez az összeg az iroda rezsi költségét nem tartalmazza.
(5) Irodabútor és irodai kiegészítő beszerzése nem haladhatja meg a működés első 2 évében (2008, 2009) naptári évenként a 8 000 000 Ft-ot, az azt követő időszakban naptári évenként a bruttó 2 000 000 Ft-ot.”

(2) A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 5/B. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) A rendezvényeken való részvételi, szervezési, lebonyolítási költség
a) a LEADER HACS területét érintő rendezvények vonatkozásában a bruttó 500 000 Ft/rendezvény,
b) országos rendezvények esetén a bruttó 3 000 000 Ft/rendezvény,
c) nemzetközi rendezvények esetén a bruttó 5 000 000 Ft/rendezvény
összeget nem haladhatja meg.
(8) A LEADER HACS területét érintő fórumok költségeinek elszámolható mértéke
a) helyi, települési fórum esetén a bruttó 200 000 Ft/rendezvény,
b) LEADER HACS teljes területét érintő fórum esetén a bruttó 500 000 Ft/rendezvény összeget nem haladhatja meg.”
„(9) A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszköz az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt nem idegeníthető el és nem adható bérbe. A jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás vagy magasabb műszaki paraméterrel rendelkező eszközre történő csere esetén az IH előzetes jóváhagyásával, a kifizetési kérelemben történt igazolás mellett az értékkülönbözet a támogatás terhére elszámolható. A támogatás keretében beszerzett eszköz eladásából származó bevétel teljes összegét az új eszköz vásárlásához kell felhasználni.”

20. § A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A kifizetési kérelemben kizárólag az adott benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti két havi kiadásokat igazoló, pénzügyileg rendezett bizonylatok ismerhetők el. Kivételt képez ez alól a 2009. április 1-jétől április 30-ig tartó kifizetési időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, a költségfelmerülési időpont szerinti egy havi kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el, és a 2009. október 1-jén megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszak, amely során a benyújtási időszakot megelőző, pénzügyileg teljesített és 2008. augusztus 1. után felmerülő kiadásokat igazoló bizonylatok ismerhetők el.”

21. § A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:

11. § E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet [a továbbiakban: 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet] 19. § (3) bekezdésével módosított 5/B. § (9) bekezdését és 22. § (3) bekezdésével módosított 4. számú mellékletét a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

23. § A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózatról szóló 131/2008. (X. 1.) FVM rendelet 12. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (2) és (3) bekezdés számozása (3) és (4) bekezdésre változik:

„(2) Az FVM VKSZI az MNVH Állandó Titkárságát saját szervezeti egységeként (igazgatóságaként) működteti. Az MNVH Elnökség, az Elnöki Titkárság és az MNVH Elnöksége által létrehozandó Szakosztályok működtetését, egyes vidékpolitikai koordinációs feladatokat, valamint az előbbiekkel összefüggő alap, és alkalmazott kutatásokkal és azok hasznosításával kapcsolatos feladatok koordinációját és ellátását az FVM VKSZI kizárólagos jelleggel az MTA Társadalomkutató Központ (a továbbiakban: MTA TK) közreműködésével látja el. Az FVM VKSZI az MTA TK-val az e bekezdésben felsorolt feladatok ellátására szerződést köt.”

24. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (8) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában a „március 15-ig” szövegrész helyébe a „március 22-ig” szöveg lép.

25. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „március 16.” szövegrészek helyébe a „március 22.” szöveg lép.

26. § A 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet a következő 14. §-sal egészül ki:

14. § E rendeletnek az egyes Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 21/2010. (III. 16.) FVM rendelet 27. §-sával hatályon kívül helyezett 9. § (6) bekezdését a 2010. március 1-jétől benyújtott kifizetési kérelmek esetén nem kell alkalmazni.”

27. § Hatályát veszti az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 9. § (6) bekezdése.

28. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelethez

E rendelet előírásainak meg nem feleléséhez köthető jogkövetkezmények

Hivatkozás

Kötelezettség/egyéb előírás

Szabályszegés megnevezése

E-10%

E-30%

E-Kizár

5. § (1) bekezdése

A kérelmező a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem kezdheti meg a telepítést.

A kérelmező határidő előtt kezdte meg a támogatott tevékenységhez kötődő munkálatok valamelyikét

 

 

 

5. § (4) bekezdése

A támogatásra jogosult a megvalósult agrár-erdészeti rendszert köteles a kifizetési kérelem benyújtásától számított, legalább öt évig fenntartani.

A támogatásra jogosult nem tett eleget az 5 éves fenntartási kötelezettségének.

 

 

 

5. § (5) bekezdése

Amennyiben a támogatott terület szántó művelési ágba tartozik, a támogatásra jogosult köteles a kifizetési kérelem benyújtása előtt azt legelő művelési ágúvá átalakítani, a legelő művelési ággá történő átalakítást a területileg illetékes ingatlanügyi hatóságnál bejelenteni, és a kifizetési kérelemhez mellékelni az ingatlanügyi hatóság művelési ág változásról szóló határozatát, ha az 30 napnál nem régebbi, egyéb esetben a széljegyzett 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolatot, amely igazolja, hogy a művelési ág változást az ingatlanügyi hatósághoz bejelentették.

A támogatásra jogosult nem tett eleget a művelési ág változás ingatlanügyi hatósághoz történő bejelentési kötelezettségének.

 

 

 

5. § (6) bekezdése

A támogatásra jogosultnak gondoskodnia kell arról, hogy a támogatásba bevont mezőgazdasági parcellák azonosításának alapjául szolgáló sarokpontok közül a területen legalább egy a támogatási időszak teljes időtartama alatt jól láthatóan megjelölésre kerüljön.

A támogatásra jogosult a töréspont megjelölését elmulasztotta, de ez nem akadályozta az ellenőrzést, az objektív mérés végrehajtható volt.

 

 

 

A támogatásra jogosult a töréspont megjelölését elmulasztotta, ez akadályozta az ellenőrzést, az objektív mérés nem volt végrehajtható.

 

 

 

5. § (7) bekezdése

A támogatásra jogosultnak a telepítéshez és az azt követő esetleges pótlásokhoz felhasznált szaporítóanyagok származását tanúsító igazolások eredeti példányát a kötelezettség-vállalási időszak végéig meg kell őriznie.

A származási igazolások eredeti példányai csak részben kerültek megőrzésre.

 

 

 

A származási igazolások eredeti példányai nem kerültek megőrzésre.

 

 

 

6. § (1) bekezdése

A támogatásra jogosult köteles a gyep, illetve fák telepítését legkésőbb a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő második év május 15-éig megvalósítani.

A telepítések határidőre nem történtek meg.

 

 

 

6. § (2) a) pontja

Kizárólag a 3. és a 4. számú mellékletében felsorolt fafajok telepíthetők.

Tiltott fafaj, illetve fafajták is telepítésre kerültek a területen, de azok együttes elegyaránya nem haladta meg az 5%-ot.

 

 

 

Az elegyarány 5%-ánál nagyobb mértékben nem engedélyezett fafaj is telepítésre került a területen.

 

 

 

6. § (2) b) pontja

A 3. számú mellékletben felsorolt fafajok telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású erdészeti szaporítóanyaggal lehet csak elvégezni.

Nem megfelelő származású szaporító anyag került eltelepítésre.

 

 

 

6. § (2) c) pontja

A 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták legfeljebb 50% elegyarányban telepíthetők.

Az engedélyezett gyümölcsfafajták elegyaránya a teljes faállomány 51-60%-a közé esik.

 

 

 

Az engedélyezett gyümölcsfafajták elegyaránya meghaladja a teljes faállomány 60%-át.

 

 

 

6. § (2) d) pontja

A 4. számú mellékletben felsorolt tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítését és az azt követő esetleges pótlásokat kizárólag igazolt származású szaporítóanyaggal lehet csak elvégezni.

A telepítéshez felhasznált tájjellegű gyümölcsfák származása nem dokumentált.

 

 

 

6. § (2) e) pontja

A területen hektáronként minimum 100 db fát köteles telepíteni, illetve fenntartani, melyek mérete a gyökfőtől a csúcsrügyig legalább
80 cm.

A hektáronként telepített fák száma kevesebb mint 90 darab.

 

 

 

A telepített fák átlagos magassága 60-79 cm közé esik.

 

 

 

A telepített fák átlagos magassága
60 centiméternél kisebb.

 

 

 

6. § (2) f) pontja

A területen hektáronként legfeljebb 150 db fát lehet telepíteni, ügyelve arra, hogy a meglévő és az újonnan telepített fák száma együttesen se haladja meg a 150 db-ot hektáronként.

A hektáronként meglévő fák száma meghaladja az engedélyezett felső határt, de nem több, mint 155 darab.

 

 

 

A hektáronként meglévő fák száma több, mint 155 darab.

 

 

 

6. § (2) g) pontja

A telepítést úgy kell elvégezni, hogy a fák egymástól való távolsága minimum 6 m legyen, ugyanakkor a fák legfeljebb 20%-a kisebb tőtávolsággal, facsoportban vagy facsoportokban is elhelyezhető.

A fák egymástó való távolsága a fák maximum 10%-ánál, vagy annál kisebb arányban nem megfelelő.

 

 

 

A fák egymástó való távolsága a fák több, mint 10%-ánál nem megfelelő.

 

 

 

A facsoport, facsoportok a fák 21-30%-át tartalmazzák.

 

 

 

A facsoport, facsoportok a fák több mint 30%-át tartalmazzák.

 

 

 

6. § (2) h) pontja

A támogatásra jogosult a fák telepítését követő ötödik év végére köteles biztosítani, hogy a telepített fák 1-4 éves egyedeinek száma elérje a 6. § (2) e) pontban meghatározott minimális 100 db-ot hektáronként.

A telepítés 1-4 éves egyedeinek száma 70-90 db közé esik.

 

 

 

A telepítés 1-4 éves egyedeinek száma 70 db alatt van.

 

 

 

6. § (3) bekezdése

A támogatásra jogosult köteles a gyeptelepítéshez legalább négy fajból álló fű magkeverékét használni, amelyben a négy fajból legalább egynek pillangós növénynek kell lennie.

A gyeptelepítéshez használt fajok száma kevesebb volt négynél.

 

 

 

A gyeptelepítéshez használt magkeverék nem tartalmazott pillangós növényt.

 

 

 

7. § (1) a) pontja

A területen tilos a meglévő gyep feltörése.

Meglévő gyep feltörése történt a terület egy részén, vagy egészén.

 

 

 

7. § (1) b) pontja

A területen tilos a felszíni vizek elvezetése.

A területen a felszíni vizek elvezetése történt.

 

 

 

7. § (1) c) pontja

A területen tilos a gyepek túllegeltetése.

A gyepterületeket túllegeltették.

 

 

 

7. § (2) bekezdése

A területet legeltetéssel, kaszálással, vagy mindkét módon kell hasznosítani.

A gyepterületet egyáltalán nem, vagy nem a megengedett módon hasznosítják.

 

 

 

7. § (3) bekezdése

Gyeptelepítés esetében legeltetni csak a második évtől kezdődően lehet.

Az újonnan telepített gyepen már a telepítés évében is történt legeltetés.

 

 

 

7. § (4) bekezdése

A legeltethető állatfajok a következők: szarvasmarhafélék (szarvasmarha, bölény, bivaly), juh, ló, szamár és öszvér.

Az ellenőrzés időpontjában a területen nem engedélyezett állatfaj egyede legelt.

 

 

 

7. § (5) bekezdése

A területen található összes idős, méretes fát meg kell hagyni.

Az ellenőrzés időpontjában a területen friss vágáslapú tuskó található, melynek a talajfelszín felett mért törzsátmérője eléri a 30 cm-t.

 

 

 

10. § (2) bekezdése

A telepítésnél felhasznált erdészeti fafajok és a tájjellegű gyümölcsfa fajták származását tanúsító igazolások másolati példányait a kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni az érintett földterület elhelyezkedése szerint illetékes MVH megyei kirendeltségéhez.

A származást tanúsító igazolások nem, vagy nem teljeskörűen kerültek megküldésre az MVH részére.

 

 

 

2. melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelethez

    1.    A támogatási kérelmek részletes pontozási rendszere

Értékelési szempont
megnevezése

Értékelés módja
(ellenőrzés módja)

Pontszám

Horizontális szempontok

Elmaradott és munkanélküliséggel sújtott terület

Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott település közigazgatási határában tervezett telepítés

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. § alapján

5

Az országos átlagot legalább 1,75-szörösen meghaladó munkanélküliségű település közigazgatási határában tervezett telepítés

240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet 1. § alapján

5

A kérelmező fiatal mezőgazdasági termelő

MVH/FVM nyilvántartás

5

Foglalkoztatás

A támogatásra jogosult vagy alkalmazottja nő

A kérelmező nyilatkozata alapján

4

Csökkent munkaképességű foglalkoztatása

A kérelmező nyilatkozata alapján

4

A telepítés mezőgazdasági parcellánként

Kedvezményezett térségben valósul meg

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján hátrányos helyzetű kistérség

5

 

311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján leghátrányosabb helyzetű kistérség

7

Összesen:

 

 

30

Szakmai szempontok

A telepítés mezőgazdasági parcellánként

Natura 2000 vagy védett természeti területen valósul meg

Natura 2000 esetében: Fizikai blokktérkép
Védett természeti terület esetében: helyrajzi szám

6

Kedvezőtlen adottságú területen valósul meg (MePAR lehatárolás szerint)

24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján,

6

A gazdálkodó teljes mezőgazdasági földterületének legalább 50%-a ökológiai gazdálkodásba bevont földterület

79/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 12. § (3) bekezdése alapján

6

A telepítendő, 3. sz. mellékletben szereplő fák

több, mint 70%-a a 2. melléklet 3. pontja szerint őshonosnak minősül

A kérelmező nyilatkozata alapján

10

50–70%-a a 2. melléklet 3. pontja szerint őshonosnak minősül

 

5

több, mint 25, de kevesebb, mint 50%-a a 2. melléklet 3. pontja szerint őshonosnak minősül

 

3

Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták legeltetése

A kérelmező ENAR alapján a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napját megelőző egy évben folyamatosan tartója legalább 1 AE értékű legeltethető őshonos állatnak

ENAR-ba bejelentett állatok alapján

10

Legeltethető állatállomány

A kérelmező ENAR alapján a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak utolsó napját követő egy évben folyamatosan olyan nagyságú állatállománnyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a legalább 0,2 ÁE/ha/év mértékű legeltetést

A kérelmező nyilatkozata alapján

10

A terület egyéb hasznosítása

Méhlegelőnek alkalmas fák telepítése (a fák minimum 20%-a)

A kérelmező nyilatkozata alapján

6

Tájjellegű gyümölcsfa fajták telepítése (a fák minimum 20%-a)

A kérelmező nyilatkozata alapján

6

Szántó átalakítása fás legelővé

A kérelmező szántóterületet kíván átalakítani fás legelővé

A tulajdoni lapon feltüntetett földhasználat alapján a TAKARNET rendszerből

10

Összesen:

 

70

Mindösszesen:

 

100 pont

    2.    E rendelet alkalmazásában a méhlegelőnek alkalmas fafajok listája
    ezüst hárs    (Tilia tomentosa)
    ezüst juhar    (Acer saccharinum)
fehér fűz    (Salix alba)
fehérnyár és szürkenyár    (Populus alba és P. canescens)
feketegyűrű (tatár) juhar    (Acer tataricum)
feketenyár    (Populus nigra)
hamvas éger    (Alnus incana)
hegyi juhar    (Acer pseudoplatanus)
kecskefűz    (Salix caprea)
kislevelű hárs    (Tilia cordata)
kocsányos tölgy    (Quercus robur)
kocsánytalan tölgyek    (Quercus petraea agg.)
korai juhar    (Acer platanoides)
magas kőris    (Fraxinus excelsior)
magyar kőris    (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
magyar tölgy    (Quercus farnetto)
mezei juhar    (Acer campestre)
mézgás éger    (Alnus glutinosa)
molyhos tölgy    (Quercus pubescens)
nagylevelű hársak    (Tilia platyphyllos agg.)
rezgőnyár    (Populus tremula)
törékeny fűz
vadalma    (Malus sylvestris)
vadkörte    (Pyrus pyraster)
virágos kőris    (Fraxinus ornus)
    3.    E rendelet alkalmazásában az őshonos fafajok listája
barkócaberkenye    (Sorbus torminalis)
budai berkenye    (Sorbus semiincisa)
csertölgy    (Quercus cerris)
ezüst hárs    (Tilia tomentosa)
fehér fűz    (Salix alba)
fehérnyár és szürkenyár    (Populus alba és P. canescens)
feketenyár    (Populus nigra)
gyertyán    (Carpinus betulus)
hegyi juhar    (Acer pseudoplatanus)
hegyi szil    (Ulmus glabra)
kislevelű hárs    (Tilia cordata)
kocsányos tölgy    (Quercus robur)
kocsánytalan tölgy    (Quercus petraea)
korai juhar    (Acer platanoides)
közönséges boróka    (Juniperus communis)
közönséges bükk    (Fagus sylvatica)
közönséges nyír    (Betula pendula)
lisztes berkenyék    (Sorbus aria agg.)
madárberkenye    (Sorbus aucuparia)
madárcseresznye    (Cerasus avium)
magas kőris    (Fraxinus excelsior)
magyar kőris    (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
mezei juhar    (Acer campestre)
mezei szil    (Ulmus minor)
mézgás éger    (Alnus glutinosa)
molyhos tölgy    (Quercus pubescens)
nagylevelű hársak    (Tilia platyphyllos agg.)
rezgőnyár    (Populus tremula)
tiszafa    (Taxus baccata)
vadalma    (Malus sylvestris)
vadkörte    (Pyrus pyraster)
vénic szil    (Ulmus laevis)
virágos kőris    (Fraxinus ornus)

3. melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelethez

E rendelet alkalmazásában a telepíthető fafajok listája
1. Lombos fafajok
barkócaberkenye (Sorbus torminalis)
budai berkenye (Sorbus semiincisa)
csertölgy (Quercus cerris)
déli berkenye (Sorbus graeca)
ezüst hárs (Tilia tomentosa)
fehér fűz (Salix alba)
fehérnyár és szürkenyár (Populus alba és P. canescens)
feketegyűrű (tatár) juhar (Acer tataricum)
feketenyár (Populus nigra)
gyertyán (Carpinus betulus)
hamvas éger (Alnus incana)
házi berkenye (Sorbus domestica)
hegyi juhar (Acer pseudoplatanus)
hegyi szil (Ulmus glabra)
kecskefűz (Salix caprea)
keleti gyertyán (Carpinus orientalis)
kislevelű hárs (Tilia cordata)
kocsányos tölgy (Quercus robur)
kocsánytalan tölgyek (Quercus petraea agg.)
korai juhar (Acer platanoides)
közönséges bükk (Fagus sylvatica)
közönséges nyír (Betula pendula)
lisztes berkenyék (Sorbus aria agg.)
madárberkenye (Sorbus aucuparia)
madárcseresznye (Cerasus avium)
magas kőris (Fraxinus excelsior)
magyar kőris (Fraxinus angustifolia ssp. pannonica)
magyar tölgy (Quercus farnetto)
mezei juhar (Acer campestre)
mezei szil (Ulmus minor)
mézgás éger (Alnus glutinosa)
molyhos tölgy (Quercus pubescens)
nagylevelű hársak (Tilia platyphyllos agg.)
rezgőnyár (Populus tremula)
szőrös nyír (Betula pubescens)
tiszaháti nyár (Populus nigra 'Thevestina')
törékeny fűz (Salix fragilis)
vadalma (Malus sylvestris)
vadkörte (Pyrus pyraster)
vénic szil (Ulmus laevis)
virágos kőris (Fraxinus ornus)
2. Tűlevelű fafajok (fenyők)
közönséges boróka (Juniperus communis)
erdei fenyő és fajtái (Pinus sylvestris és P. sylvestris convar.)
tiszafa (Taxus baccata)”

4. melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelethez

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 2. számú mellékletében foglalt 2. táblázat a „9112 Szakmai érdekképviselet” sort követően a következő sorral egészül ki:

„6210

Menetrendszerű légi szállítás”

5. melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelethez

A 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet 3. számú mellékletében foglalt jelöletlen táblázat a „9613 Öngyújtó és más gyújtó, mechanikus vagy elektromos is, és ezek alkatrésze, a tűzkő és a kanóc kivételével” sort követően a következő sorokkal egészül ki:

„8506

Primer elem és primer telep

8535

1000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugasz, csatlakozódoboz)

3405

Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítők és fémpolírozók, krémek, súrolókrémek, -porok és hasonló készítmények, valamint az ezekkel impregnált, bevont, beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag, szivacsgumi is, a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével

9015

Földmérő (a fotogrammetriai földmérő is), hidrográfiai, oceánográfiai, hidrológiai, meteorológiai vagy geofizikai műszer és készülék, az iránytű kivételével; távolságmérő

9017

Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (például rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (például mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)”

6. melléklet a 21/2010. (III. 16.) FVM rendelethez

d) a munkáltató által a munkavállaló javára munkáltatói hozzájárulásként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §-a és 71. §-a alapján jutatott kedvezményes adózású természetbeni és béren kívüli juttatások közül
da) melegétkezési utalvány,
db) önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás,
dc) önkéntes egészségpénztári hozzájárulás,
dd) helyi utazási bérlet,
de) üdülési csekk hozzájárulás,
df) iskolakezdési támogatás utalvány formájában,
dg) iskolarendszerű képzés támogatása;
e) a munkáltató a LEADER HACS főállású munkavállalói részére a d) pontban meghatározott természetbeni és béren kívüli juttatásokat munkavállalónként és naptári évenként legfeljebb bruttó 400 000 forint erejéig számolhatja el.”
1

A rendelet a 28. §-a alapján hatályát vesztette 2010. március 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére