• Tartalom

213/2010. (VII. 2.) Korm. rendelet

213/2010. (VII. 2.) Korm. rendelet

a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.07.03.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a következő 1/A. §-sal egészül ki.

1/A. § (1) A Főigazgatóság a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
(2) A Főigazgatóság alapító okiratát a miniszter adja ki, s a továbbiakban gyakorolja az alapító szervet megillető jogokat. A Főigazgatóság tevékenységét a miniszter irányítja: e jogkörében jóváhagyja a Főigazgatóság szervezeti és működési szabályzatát.
(3) A Főigazgatóság élén főigazgató áll. A főigazgatói beosztást pályázat útján kell betölteni. A főigazgatót a miniszter nevezi ki határozatlan időtartamra. A főigazgató feletti munkáltatói jogkört a miniszter gyakorolja. A Főigazgatóság vezetőjének és alkalmazottainak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
(4) A miniszter és a közigazgatási és igazságügyi miniszter a Főigazgatóság működésével kapcsolatos ügyekről havonta egyeztetnek.”

2. § A Korm. rendelet Melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Korm. rendelet 2. § aa) és e) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg, a 2. § aa) pontjában a „2006. évi LV. törvény 1. §-ában” szövegrész helyébe a „2010. évi XLII. törvény 1. §-ában” szöveg, 5. § (3) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter” szöveg, 5. § (4) bekezdésében a „Miniszterelnöki Hivatal kormányzati személyügyért felelős államtitkára” szövegrész helyébe a „Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vagyonpolitikai államtitkára” szöveg lép.

4. § Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR 2.) 7. § (2) bekezdés c) pontjában a „bármely alkalmazottjától” szövegrész helyébe az „az ellenőrzéssel érintett kérdésben eljáró alkalmazottjától” szöveg lép.

5. § (1) Hatályát veszti a Korm. rendelet 6–8. §-a.

(2) Hatályát veszti a KR 2. 7. § (2) bekezdés b) pontjában az „ , indokolt esetben az eredeti dokumentumokat másolat hátrahagyása mellett – átvételi elismervény ellenében – átvenni” szövegrész.

(3) Ez a rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 213/2010. (VII. 2.) Korm. rendelethez

Országgyűlés Hivatala
Köztársasági Elnök Hivatala
Alkotmánybíróság Hivatala
Országgyűlési Biztos Hivatala
Állami Számvevőszék
Közbeszerzések Tanácsa
Országos Rádió és Televízió Testület Irodája
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
Miniszterelnökség
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Belügyminisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Vidékfejlesztési Minisztérium
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Külügyminisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Magyar Államkincstár
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal”
1

A rendelet az 5. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére