• Tartalom

215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet

215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelet

az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának tartalmáról1

2010.09.17.

A Kormány a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 404. § (1) bekezdés f) és p) pontjában, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §2 (1) Építési beruházás esetén az ajánlatkérőnek a dokumentációt, illetve versenypárbeszéd esetén az ismertetőt az 1. melléklet szerinti tartalommal kell elkészítenie.

(2) A műemlékekkel kapcsolatos építési beruházások dokumentációjának az 1. mellékletben foglaltakon kívül legalább a 2. melléklet szerinti – az építési engedélyben jóváhagyott – dokumentumokat is tartalmaznia kell.

2. §3 (1) A kivitelezésre irányuló építési beruházás esetén a dokumentáció tartalmát az 1. mellékletben előírt általános követelmények figyelembevételén túl úgy kell megállapítani, hogy annak tartalmaznia kell legalább

a) a meglévő építményre, illetve az érintett építményrészre vonatkozó alapadatokat, felméréseket, műszaki leírásokat és terveket, a munkavégzést érintő műszaki szakvéleményeket (pl. a meglévő szerkezetek felhasználhatóságára vonatkozó tartószerkezeti, közegészségügyi, biztonsági megállapításokat és követelményeket),

b) azon jogszabályok megjelölését, amelyeknek való megfelelést az ajánlatkérő érvényességi feltételként határozza meg,

c) a munkavégzés körülményeire vonatkozó különleges követelményeket és körülményeket,

d) a munkavégzést lényegesen befolyásoló feltételeket (pl. időbeli, térbeli korlátozások, időjárási körülmények),

e) az ajánlattevőtől kért javasolt technológiai, munkaszervezési vagy egyéb leírást.

(2) Ha az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Épkiv.) meghatározott kivitelezési dokumentáció az engedélyezési dokumentációval együtt elkészült, a kivitelezésre irányuló építési beruházás esetén a dokumentáció tartalmát az 1. mellékletben előírt általános követelmények figyelembevételén túl úgy kell összeállítani, hogy az egyértelműen tegye lehetővé eltérő kivitelezési technológiák, építési módok alkalmazását és összevethetőségét.

(3) A dokumentációban az ajánlatkérőnek – a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 58. §-ával és 190. §-ával összhangban – részletesen meg kell határoznia, hogy az építési beruházás során, illetve a tervezett és felhasznált anyagokra, késztermékekre és berendezésekre vonatkozóan mely szabványok alkalmazását kívánja meg, és az azoknak való megfelelőség igazolása milyen módon történik, ha annak módját jogszabály nem írja elő.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. július 10-én lép hatályba.

(2) Az 1. és a 2. §, a 4. § b) pontja, valamint az 5. § 2010. július 25-én lép hatályba.

(3) A 4. § c) pontja 2010. szeptember 15-én lép hatályba.

4–5. §4

6. § Ezt a rendeletet a hatálybalépését követően megkezdett közbeszerzési eljárásokban, az azokban kötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokban kell alkalmazni. A már folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokban, az azokban kötött szerződésekre és az azokkal kapcsolatban indított jogorvoslati eljárásokban az Épbr. és az Épkiv. e rendelettel hatályon kívül helyezésre kerülő rendelkezéseit, valamint e rendelet 5. § (1) bekezdés szerinti módosulás előtti szövegét kell továbbra is alkalmazni.

7. §5

1. melléklet a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelethez

A kivitelezésre irányuló építési beruházás ajánlatkérési dokumentációjának tartalma
1. Általános követelmények
1.1. A dokumentáció tartalma az e rendeletben meghatározott követelmények szerint készített írásos dokumentumok és tervrajzok összessége. A dokumentációt a jogerős építési vagy létesítési hatósági engedély és a hozzá tartozó dokumentáció alapján kell elkészíteni a következő esetek kivételével:
1.1.1. ha az építési tevékenység építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött,
1.1.2. az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó forrásból támogatott, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti sajátos építményfajta kivitelezésére irányuló közbeszerzési eljárás esetén,
1.1.3. vízilétesítmény megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás esetén,
1.1.4. a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 3. § k)–q) pontjában meghatározott tevékenységek végzéséhez szükséges építmények megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás esetén,
1.1.5. a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló törvény hatálya alá tartozó építési beruházások esetén.
1.2. A dokumentációban meg kell határozni, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságoknak, tartalmi követelményeknek megfelelő részletezettséggel:
1.2.1. az építményrészek, a szerkezeti elemek, a beépített berendezések stb. térbeli elhelyezkedését, méretét, mennyiségét,
1.2.2. a kész állapotra vonatkozó műszaki és minőségi követelményeket,
1.2.3. az építmény megvalósítását, a kivitelezés módját befolyásoló körülményeket, szolgáltatásokat,
1.2.4. az ajánlattételt lényegesen befolyásoló, építési beruházásnak nem minősülő, de azzal együtt elkészítendő munkákat.
1.3. A dokumentációt legalább az e rendeletben meghatározott általános tartalommal, az építmény jellegének megfelelő szakterületi sajátosságok részletes tartalmi követelményeinek megfelelően, az egyes munkarészeket a szükséges szakági bontásban és részletességgel kell elkészíteni.
1.4. A dokumentáció lehet az e rendelet előírásainak megfelelő kivitelezési dokumentáció is.
2. Részletezett követelmények
2.1. Alapadatok, okiratok:
2.1.1. Az építési beruházás tárgyát képező építmény, építési tevékenység jellemző adatai:
2.1.1.1. az építmény, építési tevékenység előírások szerinti szabatos megnevezése,
2.1.1.2. az építési munkahely megjelölése,
2.1.1.3. az építmény, az építési tevékenység meghatározó paraméterei (teljesítőképessége, kapacitása, befogadóképessége, férőhelyszáma, jellemző mérete stb.),
2.1.1.4. az építési tevékenység jellege (új építmény építése, átalakítás, bővítés, bontás stb.),
2.1.1.5. az építés kívánt kezdési és befejezési időpontja.
2.1.2. Előzmény okiratok (másolatban):
2.1.2.1. jogszabályban meghatározott esetekben jogerős, végrehajtható és hatályos építési (létesítési) engedély,
2.1.2.2. felmentések, valamint eltérési engedélyek.
2.1.3. Az ajánlatkérő által meghatározott különleges követelmények, körülmények, szolgáltatások:
2.1.3.1. az építési tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülmények és környezeti tényezők (forgalom folyamatos fenntartása, más vállalkozónak egyidejűleg a térségben végzett tevékenysége, környezet-, természet- és örökségvédelmi követelmények, munkavégzési időszak korlátozása stb.),
2.1.3.2. a megbízó által nyújtott szolgáltatások (felvonulási épület, villamos energia, építőgép, kivitelezési tervek stb. rendelkezésre bocsátása).
2.2. Közbeszerzési műszaki leírás a Kbt. 58. §-a és 190. §-a szerint:
2.2.1. Az építmény, az építési munka általános leírása:
2.2.1.1. telepítés, környezeti kapcsolatok, rendeltetés, funkció, technológia, akadálymentesítés, üzemeltetés stb.,
2.2.1.2. az építményrészek, rendeltetési egységek, helyiségek stb. tervrajzokra utaló felsorolása és azok kialakításának, követelményeinek, igényszintjének, felszereltségének stb. részletes meghatározása.
2.2.2. A tervezett műszaki megoldások (építményrészek, szerkezetek, berendezések, készülékek, vezetékek, rendszerelemek stb.) tervrajzokra, azonosíthatóan utaló leírása:
2.2.2.1. az anyagminőségek és egyéb követelmények, figyelembe veendő szabványok, műszaki követelmények meghatározásával,
2.2.2.2. részletesen ismertetve a javasolt és a műszaki dokumentációban kidolgozott megoldásokat,
2.2.2.3. megjelölve az egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges körét.
2.2.3. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése.
2.3. Műszaki tervek:
2.3.1. helyszínrajz(ok), amely tartalmazza az építési területet, a meglévő, a megmaradó, az elbontandó és a tervezett építményeket, növényzetet, jellemző terepmagasságokat, az építmények, illetve energia- és közműhálózataik összefüggéseinek áttekintését,
2.3.2. általános tervek és alaprajzok, vízszintes és függőleges metszetek, hossz-szelvények, keresztszelvények, nézetek stb., amelyekből az építmény és részei, térbeli elrendezése, méretei, szerkezetei, anyagai, berendezései stb. megállapíthatók, és a mennyiségi kimutatás ellenőrizhető, továbbá a kivitelezéshez szükséges további részlet és technológiai, gyártmány-, szerelési és egyéb műszaki tervek elkészíthetők,
2.3.3. részlettervek, az építmény olyan részeinek, szerkezeteinek és azok összeépítésének rajzai, amelyek az általános terveken kellően nem ábrázolhatók.
2.4. A Kbt. 54. § (2) bekezdése szerinti árazatlan költségvetési kiírás.

2. melléklet a 215/2010. (VII. 9.) Korm. rendelethez

Műemlékekkel kapcsolatos követelmények
1. A műemlékkel kapcsolatos építési beruházások esetén kivitelezésre irányuló ajánlatkérési műszaki dokumentáció az 1. mellékletben foglaltakon kívül tartalmazza az építési engedélyben jóváhagyott következő dokumentumokat:
1.1. építéstörténeti összefoglalás,
1.2. archív tervek és fényképek másolata,
1.3. kutatási dokumentáció (műemléki épületkutatási dokumentációk, épületdiagnosztikai vizsgálatok).
2. Ha a műemlékkel kapcsolatos építési beruházás az építési engedély szerint restaurálási tevékenységet is tartalmaz, az építési beruházási dokumentáció tartalmazza az 1. pontban foglaltakon túl a következő dokumentumokat:
2.1. a restaurálás tárgyának felmérése, állapotleírása, fotódokumentáció a látható károsodásokkal,
2.2. az esetleges korábbi restaurálások dokumentációja,
2.3. az előírt beavatkozások, eljárások, a felhasználandó anyagok leírása,
2.4. az esztétikai helyreállítási javaslat,
2.5. a kezelések várható eredményei és kockázata.
1

A rendeletet a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-a hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

2

Az 1. § a 3. § (2) bekezdése alapján 2010. július 25-én lép hatályba.

3

A 2. § a 3. § (2) bekezdése alapján 2010. július 25-én lép hatályba.

4

A 4–5. § a 7. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § a (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére