• Tartalom

217/2010. (VII. 22.) Korm. rendelet

217/2010. (VII. 22.) Korm. rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.07.30.

A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rezidens és a központi gyakornok szakképzésének képzési költségéhez az állam a szakképzés normatív költségével járul hozzá, amely
a) a törzsképzés ideje alatt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) H fizetési osztály 1 fizetési fokozata 50%-ának megfelelő összegben együttesen foglalja magába a képzési normatívát és a képzést irányító és végző személyek (tutor, mentor) díjazását,
b) a szakgyakorlat ideje alatt a Kjt. H fizetési osztály 1 fizetési fokozata 15%-ának megfelelő összegben foglalja magában a képzési normatívát.”

2. § A Kr. 9. § (3) bekezdése a következő h)–j) ponttal egészül ki:

(A bíráló bizottság tagjai:)

h) a Magyar Rezidens Szövetség 1 képviselője,
i) a szakképzésben résztvevő felsőoktatási intézmények általános orvostudományi karainak Hallgatói Önkormányzatai által delegált 1 személy,
j) a 22. § szerinti szerv 1 képviselője.”

3. § A Kr. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szakképzés ideje a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló 33/2007. (III. 7.) Korm. rendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka, szülés, baleset vagy tartós betegség, továbbá a 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása, rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítése, valamint a hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományban szolgálatot teljesítő katona beleegyezése nélkül történő vezénylésének teljes időtartamára megszakítható, amely időszak alatt a támogatott jelölt után járó támogatás folyósítása szünetel. Ezekben az esetekben a megszakítást a támogatott jelölt erre vonatkozó bejelentése alapján a felsőoktatási intézmény köteles tudomásul venni. A támogatott jelölt a szakképzése folytatásának szándékát írásban köteles jelezni a munkáltatója, valamint a 22. § szerinti szerv részére. A szakképzés folytatásának kezdő időpontja – a hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományban szolgálatot teljesítő katona kivételével – a bejelentéstől számított 6 hónapnál korábbi időpontban nem határozható meg.”

4. § A Kr. 21. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A jelölt – a költségtérítéses képzésben részt vevő nem magyar állampolgár, valamint hontalanként elismert személy kivételével – a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti képzési feltételek teljesítéséhez szükséges egészségügyi tevékenységet önkéntes segítői jogviszonyban nem végezhet.”

5. § A Kr. 25. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az e rendeletben foglaltakat a szakképzésüket az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevők számára szervezett központi gyakornoki rendszerről szóló 125/1999. (VIII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint megkezdő, de törzsképzésüket 2012. január 1-jét követően befejező személyek esetében is alkalmazni kell, kivéve, ha 2011. december 31-éig írásban nyilatkoznak a felsőoktatási intézmény részére arról, hogy szakképzésüket az R. e rendelet hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerint kívánják befejezni.”

6. § (1) A Kr. 5. § (2) bekezdésében a „közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.)” szövegrész helyébe a „Kjt.” szöveg lép.

(2) A Kr. 9. § (2) bekezdésében a „13” szövegrész helyébe a „15” szöveg lép.

(3) A Kr. 9. § (3) bekezdés f) pontjában a „2” szövegrész helyébe az „1” szöveg lép.

(4) A Kr. 12. § (6) bekezdésében a „10%-át” szövegrész helyébe a „25%-át” szöveg lép.

7. § Hatályát veszti a Kr.

b) 10. § (2) bekezdésében a „ , valamint a képzési normatíva adott évre vonatkozó mértékét” szövegrész,

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 8. § alapján hatályát vesztette 2010. július 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére