• Tartalom

219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet

219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelet

a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A Kormány

az 1–3. §, a 9. § (1) bekezdése, a 11. és 12. §, valamint a 13. § (5) és (7) bekezdése tekintetében az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva,

a 4. § tekintetében az élelmiszerláncról és felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,

az 5. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. §-a (3) bekezdésének b) pontjában,

a 6. és 8. § tekintetében az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 112. §-a (1) bekezdésének a) pontjában,

a 7. § és a 9. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontjában,

a 9. § (3) bekezdése tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-ának (2) bekezdésében,

a 10. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. §-a (1) bekezdésének b) pontjában,

a 13. § (4) és (6) bekezdése tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-ának (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–8. §2

9. § (1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MVH Korm. rendelet) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) központi hivatal. Az MVH-t a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítja.”

(2) Az MVH Korm. rendelet 7/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7/B. § (1) A Kormány az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Halászati Alapból, valamint a nemzeti hatáskörben finanszírozott intézkedésekhez kapcsolódó, elháríthatatlan külső ok (vis maior) elismerésére irányuló eljárásban – annak elbírálása kérdésében, hogy adott vis maior eset a kérelemben jelzett területen és időpontban bekövetkezett-e – az első fokú eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szervét, másodfokú eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központját szakhatóságként jelöli ki a következő vis maior esetekben:
a) a mezőgazdasági üzem földterületét, vagy az erdősített területet sújtó természeti csapás, illetve szélsőséges időjárási körülmény (földrengés, árvíz, szélvihar, aszály, belvíz, tűzeset, jégkár, fagykár stb.);
b) az ügyfél állatállományának egy részét vagy teljes egészét sújtó járványos, fertőző megbetegedés;
c) az ügyfél gondossága ellenére az állatállománya egészének vagy egy részének elhullása vagy kényszervágása.
(2) Amennyiben a vis maior, az ország jelentős részét, vagy különösen nagyszámú ügyfelet érint, az MVH és az MgSzH egyeztetés útján állapítja meg a vis maior esemény megállapításának jóváhagyási feltételeit.”

(3) Az MVH Korm. rendelet a következő alcímmel és 7/C. §-sal egészül ki:

„A Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer tagállami illetékes hatóságának kijelölése
7/C. § A Kormány a közös piacszervezésnek, a közvetlen kifizetések rendszerének, a mezőgazdasági termékek promóciójának, valamint a legkülső régiókra és a kisebb égei-tengeri szigetekre alkalmazandó rendszereknek a végrehajtásával összefüggésben a Bizottsághoz eljuttatandó információk és dokumentumok tagállamok általi továbbítására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. augusztus 31-i, 792/2009/EK bizottsági rendelet 4. cikk (2) bekezdése alapján a Mezőgazdasági Menedzsment és Monitoring Információs Rendszer (a továbbiakban: ISAMM) működtetéséhez szükséges Nemzeti Felhasználó Nyilvántartó Testület és a tagállami ISAMM koordinátori feladatainak ellátására az MVH központi szervét jelöli ki.”

10. § A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:

6. § A Hivatal – a kulturális örökségvédelemért felelős miniszter útján – havi rendszerességgel EOV vetületű vektoros térképfedvény formájában közli a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központjával az 1. § (6) bekezdése szerinti adatbázisban történt változásokat.”

11. § (1) A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Ingatlanügyi hatóságként a Kormány – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a földhivatali szervezet-rendszernek a (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti szerveit jelöli ki.
(2) A földhivatali szervezet-rendszer központi hivatal, amelyet a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányít.
(3) A földhivatali szervezet-rendszer
a) megyei földhivatalokból, Budapesten a Fővárosi Földhivatalból (a továbbiakban együtt: megyei földhivatal),
b) körzeti földhivatalokból és kirendeltségekből,
c) a Földmérési és Távérzékelési Intézetből (a továbbiakban: FÖMI)
áll.
(4) A földhivatali szervezet-rendszer
a) területi szervei: a (3) bekezdés a) és c) pontja szerinti szervek,
b) helyi szervei: a (3) bekezdés b) pontja szerinti szervek.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti kirendeltségek önálló hatósági jogkörrel nem rendelkeznek.”

(2) A Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az ingatlanrendező földmérői tevékenység engedélyezése tekintetében a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Kormány a FÖMI-t jelöli ki.”

12. § (1) A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OKTVF)]

a) a vidékfejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alatt működő központi hivatal;”

(2) A Kr. 5. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség (a továbbiakban: felügyelőség)]

a) az OKTVF – alárendeltségben működő – területi szerve,”

(3) A Kr. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A felügyelőség igazgatóját a miniszter nevezi ki és menti fel, az egyéb munkáltatói jogokat felette az OKTVF főigazgatója gyakorolja. A felügyelőséget az igazgató vezeti, aki a (4) bekezdésben foglalt kivétellel gyakorolja a munkáltatói jogokat a felügyelőség alkalmazottai felett.”

(4) A Kr. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik a felügyelőség által első fokon hozott döntés esetében másodfokon az OKTVF jár el.”

(5) A Kr. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A nemzeti park igazgatóságok szervezet-rendszere központi hivatal, amely a miniszter irányítása alatt működő, önállóan működő és gazdálkodó, közintézeti altípusú közszolgáltató központi költségvetési szerv. A nemzeti park igazgatóságok szervezet-rendszerének területi szervei a nemzeti park igazgatóságok (a továbbiakban: NPI).”

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az R. és az MVH Korm. rendelet e rendelettel módosított rendelkezéseit e rendelet hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(3) Hatályát veszti az MVH Korm. rendelet 7/B. §-át megelőző alcím.

(4) Hatályát veszti az elháríthatatlan külső ok (vis maior) esetén alkalmazandó egyes szabályokról, valamint egyes agrár tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 44/2007. (VI. 8.) FVM rendelet

a) 3. §-a (2) bekezdésének második és harmadik mondata,

b) 4. § (3) bekezdése c) pontjának ca) alpontjában az „MgSzH által kiadott igazolás,” szövegrész.

(6) Hatályát veszti az egyes rizstermékek behozataláról és forgalomba hozataláról szóló 80/2007. (VIII. 2.) FVM–GKM–EüM–SZMM együttes rendelet.

(7) Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 113. §-a (1) bekezdésének u) pontja.

(8) Hatályát veszti a Központi Szolgáltatási Főigazgatóságról szóló 272/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 2. § ab) alpontjában a „valamint a Miniszterelnöki Hivatal ágazati feladataival-,” szövegrész.

Melléklet a 219/2010. (VII. 27.) Korm. rendelethez3

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 266. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–8. §-t a 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A Mellékletet 327/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére