• Tartalom

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet

22/2010. (V. 7.) EüM rendelet

a munkavállalókat érő mesterséges optikai sugárzás expozícióra vonatkozó minimális egészségi és biztonsági követelményekről

2023.01.01.

Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (9) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró szociális és munkaügyi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. § E rendeletet a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) szerinti olyan szervezett munkavégzésre kell alkalmazni, amikor a munkavégzés során a munkavállaló a szemet és a bőrt érő mesterséges optikai sugárzásból származó expozíció hatásának lehet kitéve.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. becslés: az expozíciónak a helyszíni expozíciómérés nélküli, ismert, osztályba sorolás vagy gyártó által megadott adatok alapján végzett értékelése,

2. besugárzott felületi teljesítmény: egy felületen az egységnyi területre beeső sugárzott teljesítmény watt per négyzetméterben

3. besugárzottság: a besugárzott felületi teljesítmény idő szerinti integrálja, joule per négyzetméterben
4. expozíció: a munkavállaló szemének vagy bőrének a mesterséges forrásból eredő optikai sugárzásnak való kitettsége,
5. expozíció mérése: az expozíció meghatározása műszeres helyszíni méréssel,
6. expozíciós határérték: az expozíció optikai sugárzásra vonatkozó határértéke, amely közvetlenül megállapított egészségi hatásokon és biológiai szempontokon alapul, és amely határérték betartása biztosítja a mesterséges eredetű optikai sugárzásnak kitett munkavállaló védettségét minden ismert káros egészségi hatással szemben,
7. infravörös sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 780 nm–1 mm; az infravörös tartomány IR-A (780–1 400 nm), IR-B (1 400–3 000 nm) és IR-C (3 000 nm–1 mm) részre oszlik,
8. látható sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 380–780 nm,
9. lézer: bármely, az optikai sugárzás hullámhossztartományában elektromágneses sugárzás gerjesztésére vagy felerősítésére alkalmas eszköz, elsődlegesen ellenőrzött indukált emisszió révén,
10. lézersugárzás: lézer által keltett optikai sugárzás,
11. nem-koherens sugárzás: bármely nem lézerrel keltett optikai sugárzás,
12. optikai sugárzás: bármely elektromágneses sugárzás a 100 nm és 1 mm közötti hullámhossztartományban, spektruma ultraibolya sugárzásra, látható sugárzásra és infravörös sugárzásra oszlik,
13. sugársűrűség: a sugárzó felszín egységnyi területéről egységnyi térszögbe kisugárzott fluxus, vagy kimenő teljesítmény, watt per négyzetméter per szteradiánban kifejezve
14. szint: a besugárzott felületi teljesítmény, besugárzottság és sugársűrűség kombinációja, amelynek a munkavállaló ki van téve,
15. ultraibolya sugárzás: olyan optikai sugárzás, amelynek hullámhossztartománya 100–400 nm; az ultraibolya tartomány UV-A (315–400 nm), UV-B (280–315 nm) és UV-C (100–280 nm) részre oszlik.

3. § (1) A mesterséges optikai sugárforrás által kibocsátott, nem-koherens sugárzásra megállapított expozíciós határértékeket az 1. melléklet tartalmazza. Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékei az 1. melléklet 2. pontjában foglalt képletekkel határozhatók meg. Az alkalmazandó képletet a forrás által kibocsátott sugárzási tartomány függvényében kell kiválasztani és az eredményeket össze kell hasonlítani az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatban szereplő megfelelő expozíciós határértékekkel.

(2) Az 1. melléklet 2.1–2.7. alpontjában fogalt képletek helyettesíthetők az 1. melléklet 3.1–3.7. alpontjában foglalt kifejezésekkel és diszkrét értékek használatával, az 1. melléklet 4–6. pontjában foglalt táblázatban meghatározottak szerint.

(3) Az 1. melléklet 2. és 3. pontjában foglalt kifejezéseket az 1. melléklet 4–6. pontjában foglaltak szerint kell értelmezni.

(4) Egy adott optikai sugárforrásra egynél több expozíciós érték és megfelelő expozíciós határérték is vonatkozhat.

4. § (1) A lézersugárzásra vonatkozó expozíciós határértékeket a 2. melléklet tartalmazza. Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékei a 2. melléklet 2. pontjában foglalt képletekkel határozhatók meg. Az alkalmazandó képletet a forrás által kibocsátott sugárzás hullámhosszának és időtartamának függvényében kell kiválasztani, és az eredményeket össze kell hasonlítani a 2. melléklet 1.1–1.3. alpontjában foglalt táblázatokban szereplő megfelelő expozíciós határértékekkel.

(2) A 2. melléklet 1.1–1.3. alpontjában foglalt táblázatokban számítási segédeszközként használt együtthatókat a 2. melléklet 1.4. alpontjában foglalt táblázat sorolja fel, az ismétlődő expozícióra vonatkozó korrekciókat pedig a 2. melléklet 1.5. alpontja tartalmazza.

(3) A lézer optikai sugárforrásra vonatkozó sugárveszélyeket, valamint a 2. mellékletnek az alkalmazandó expozíciós határérték táblázatára való utalást a 2. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat tartalmazza.

(4) Egy adott lézer optikai sugárforrásra egynél több expozíciós érték és megfelelő expozíciós határérték is vonatkozhat.

5. § (1) Az Mvt. 54. § (2) bekezdése szerinti kockázatértékelés (a továbbiakban: kockázatértékelés) keretében a munkáltató az expozíció határérték alá történő csökkentéséhez szükséges intézkedések céljából köteles

a) megállapítani, hogy a munkavállalók vonatkozásában fennáll-e mesterséges optikai sugárzás okozta expozíció, és

b) az a) pont szerinti expozíció fennállása esetén a (2)–(5) bekezdésben foglaltak szerint meghatározni annak mértékét.

(2) Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt kötelezettséget a munkáltató becsléssel teljesítheti, ha a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó eszköz, berendezés gyártójától kapott információk, a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezések száma és a munkavállalók expozíciójának időtartama, valamint a munkavégzés egyéb körülményei alapján biztonsággal becsülhető, hogy a munkavállalót érő expozíció a határérték alatt marad.

(3) Ha a (2) bekezdés alapján az expozíció mértéke becsléssel nem állapítható meg biztonsággal, számításokat kell alkalmazni. A számítások során figyelembe kell venni a berendezés gyártója által szolgáltatott adatokat.

(4) Ha a (2) és (3) bekezdés alapján az expozíció mértéke sem becsléssel, sem számítással nem állapítható meg biztonsággal, igazoló méréseket kell végezni.

(5) A számításhoz, illetve méréshez alkalmazott módszereknek objektív kritériumokon kell alapulniuk. E körben felhasználhatók különösen a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (a továbbiakban: IEC) szabványai a lézersugárzás tekintetében és a Nemzetközi Világítástechnikai Bizottság (a továbbiakban: CIE), valamint az Európai Szabványügyi Bizottság (a továbbiakban: CEN) ajánlásai a nem-koherens sugárzás tekintetében, továbbá – azoknál az expozícióknál, amelyekre ezen szabványok és ajánlások nem adnak iránymutatást – a vonatkozó EU szabványok és ajánlások.

6. § (1) A munkáltatónak olyan kockázatértékeléssel kell rendelkeznie, amely az 5. § alapján meghatározott becslési, mérési, illetve számítási adatokon alapul, és amely tartalmazza a szükséges intézkedések meghatározását. A kockázatértékelést az Mvt. 54. § (3) bekezdésében előírt indokolt esetben és meghatározott gyakorisággal felül kell vizsgálni. A kockázatértékelésnek – beleértve az annak alapját képező adatokat is – papír alapú adathordozón hozzáférhetőnek kell lennie, és azt meg kell őrizni a mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezés használatának befejezését követő 5 évig.

(2) A kockázatértékelés során a következőket kell figyelembe venni:

a) a mesterséges eredetű optikai sugárzás okozta expozíció szintje, hullámhossz-tartománya és időtartama,

b) a 3. és 4. § szerinti expozíciós határértékek,

c) az Mvt. szerint sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók egészségét és biztonságát érintő hatások,

d) a munkahelyen előforduló, optikai sugárzás és a fényérzékenyítő hatású vegyi anyagok közötti kölcsönhatásokból eredő, a munkavállalók egészségét és biztonságát érintő lehetséges hatások,

e) átmeneti vakság, robbanás, tűz vagy más közvetett hatások,

f) a mesterséges optikai sugárzás expozíciószintjének csökkentésére kifejlesztett csereberendezés megléte,

g) a munkavállalók egészségi állapotára vonatkozó, a munkaköri alkalmasságot befolyásoló adatok,

h) több forrásból származó mesterséges optikai sugárzás expozíciója,

i) az IEC vonatkozó szabványának megfelelően meghatározott, lézerre alkalmazott osztályozás, és

j) az optikai sugárforrások és kapcsolódó munkaeszközök gyártói által kötelezően szolgáltatott információ.

(3) A kockázatértékelés során a 3B. vagy 4. osztályba tartozó lézerhez hasonló károsodást okozó más mesterséges forrásra vonatkozóan a (2) bekezdés i) pontjától eltérő objektív kritériumokon alapuló osztályozás is figyelembe vehető.

7. § (1) A mesterséges optikai sugárzás okozta expozícióból származó kockázatokat a forrásnál kell megszüntetni vagy minimális szintre csökkenteni.

(2) Ha a kockázatértékelés eredménye az expozíciós határértékek túllépését valószínűsíti, a munkáltató köteles az egészségkárosodás elkerülése érdekében a határértéket meghaladó expozíció megelőzését célzó műszaki, illetve szervezési intézkedésekből álló cselekvési tervet elkészíteni és végrehajtani. Ilyen intézkedés lehet:

a) az optikai sugárzásból eredő veszélyt csökkentő más munkamódszerek alkalmazása,

b) kevesebb optikai sugárzást kibocsátó munkaeszköz választása az elvégzendő munka figyelembevételével,

c) a kibocsátott optikai sugárzás csökkentése műszaki intézkedésekkel, szükséges esetben reteszek, árnyékolások vagy hasonló egészségvédelmi rendszerek alkalmazása,

d) a munkaeszközökre és a munkahelyekre vonatkozó megfelelő karbantartási programok végrehajtása,

e) a munkahelyek megtervezésének és elrendezésének felülvizsgálata,

f) az expozíció időtartamának és szintjének korlátozása,

g) a munkavállaló ellátása megfelelő egyéni védőeszközökkel,

h) ha a berendezés gyártója használati utasítást ad ki a berendezéshez, ezen utasítás szerinti intézkedés, vagy

i) ha az a)–h) pontban foglalt intézkedések nem elégségesek, további más intézkedés.

(3) A munkavállaló nem tehető ki az expozíciós határérték feletti mesterséges optikai sugárzásnak.

(4) Ha a munkavállaló mesterséges optikai sugárzás általi terhelése túllépi az expozíciós határértéket, a munkáltatónak a soron kívüli kockázatértékelés eredményére figyelemmel azonnal intézkednie kell annak érdekében, hogy az expozíció mértéke a határérték alá csökkenjen. Az intézkedést követően a munkáltató meghatározza azokat az okokat, amelyek a határérték-túllépést előidézték, egyidejűleg a (2) bekezdés szerinti intézkedések végrehajtásával, módosításával vagy kiegészítésével biztosítja, hogy a feltárt okból ismételt túllépésre ne kerüljön sor.

(5) Az Mvt. szerint sérülékeny csoportba tartozó munkavállalók esetében a munkáltató a (2)–(4) bekezdés szerinti intézkedéseit az ilyen munkavállalókra vonatkozó különös rendelkezések alkalmazásával teljesíti.

8. § A kockázatértékelés alapján a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről szóló jogszabálynak megfelelően jelzéssel kell ellátni azokat a munkahelyeket, ahol a munkavállalók az expozíciós határértékeket meghaladó mesterséges eredetű optikai sugárzásnak lehetnek kitéve. A kérdéses területeket meg kell jelölni, és az oda való belépést korlátozni kell, ha ez műszakilag megoldható, és ha az expozíciós határértékek túllépésének a kockázata fennáll.

9. § A munkáltató az Mvt. 55. §-a szerint gondoskodik a munkahelyükön mesterséges optikai sugárzás miatti expozíció kockázatának kitett munkavállalók oktatásáról, biztosítja, hogy a munkavállalók és képviselőik a kockázatértékelés eredményeiről, így

a) az e rendelet alapján megtett intézkedésekről,

b) az expozíciós határértékekről és a túllépésükből származó lehetséges kockázatokról,

c) a mesterséges optikai sugárzás expozíciószintjére vonatkozóan elvégzett becslésekről, mérések és számítások eredményeiről, ezen eredmények jelentőségéről és az expozícióból származó lehetséges kockázatokról,

d) az expozícióból eredő egészségkárosító hatások felismerésének és bejelentésének módjáról,

e) azokról a körülményekről, amelyek a munkavállalók munkaköri alkalmasságának időszakos orvosi vizsgálatát indokolják,

f) a biztonságos munkavégzés és munkaeszköz-használat szabályairól a mesterséges optikai sugárzásból származó expozíció minimális szintre való csökkentése érdekében, és

g) az egyéni védőeszközök szakszerű használatáról

minden szükséges információt megkapjanak.

10. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a mesterséges optikai sugárzás expozíciójának kitett munkavállalóról az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény alapján, a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabály szerint elvégzett vizsgálatok megállapításairól vezeti az egészségügyi dokumentációt. A mesterséges optikai sugárzás okozta foglalkozási megbetegedést, munkabalesetet a munkavédelemre vonatkozó szabályok szerint ki kell vizsgálni, be kell jelenteni és nyilvántartásba kell venni.

(2) A munkavállaló részére biztosítani kell a rá vonatkozó egészségügyi dokumentáció megismerésének lehetőségét.

(3) A munkavállalót tájékoztatni kell a munkaköri alkalmassági vizsgálatának minden eredményéről.

(4) A mesterséges optikai sugárzás okozta foglalkozási megbetegedés, munkabaleset vagy az expozíciós határérték túllépése esetén

a) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabály szerint a munkavállaló soron kívüli orvosi vizsgálatát el kell végezni, és

b) a munkavállalót a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosának tájékoztatnia kell a rá vonatkozó eredményről.

(5) A (4) bekezdés szerinti betegségről, munkabalesetről vagy az expozíciós határérték túllépéséről történő tudomásszerzést követően a munkáltató köteles

a) soron kívüli kockázatértékelést végezni,

b) ellenőrizni a kockázatok megszüntetése vagy csökkentése érdekében bevezetett intézkedéseket,

c) figyelembe venni a kockázatértékelést végző személy és a foglalkozás-egészségügyi orvos javaslatát a 7. § szerinti intézkedések végrehajtása során, és

d) gondoskodni azon munkavállalók orvosi vizsgálatáról, akik hasonló expozíciónak voltak kitéve.

10/A. §1 (1)2 Az olyan optikai sugárzást kibocsátó berendezés üzembe helyezését, amelynek ipari vagy egészségügyi tevékenységre történő használata során a munkavállalót az 1. vagy a 2. mellékletben meghatározott határérték 75%-át meghaladó expozíció érheti, a munkáltató köteles bejelenteni a telephely szerinti sugár-egészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal).

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés kötelező adattartalma:

a) a munkáltató neve, székhelye, telephelye,

b) a tevékenység megnevezése,

c) az alkalmazott berendezés által kibocsátott optikai sugárzás jellemzői,

d) a számított vagy mért expozíció értéke, és

e) az expozícióval érintett munkavállalók száma.

(3) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti tevékenységek vonatkozásában készített kockázatértékelést a kormányhivatalhoz köteles jóváhagyásra benyújtani. A kormányhivatal a kockázatértékelést az 5–8. §-nak történő megfelelés esetén jóváhagyja.

(4) Az e rendeletben foglaltak megtartását a kormányhivatalok ellenőrzik.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

12. § Az e rendelet hatálybalépésekor kifejtett, e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek, illetve alkalmazott mesterséges optikai sugárzást kibocsátó berendezések esetében e rendeletnek a kockázatértékelés elvégzésére, valamint a kockázatértékelés alapján elvégzendő intézkedésekre vonatkozó előírásait a kockázatértékelésnek az Mvt. 54. § (3) bekezdésében előírt soron következő felülvizsgálatakor kell első ízben alkalmazni.

13. § Ez a rendelet a munkavállalók fizikai tényezők hatásának való expozíciójára (mesterséges optikai sugárzás) vonatkozó egészségügyi és biztonsági minimumkövetelményekről szóló 2006. április 5-i 2006/25/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 22/2010. (V. 7.) EüM rendelethez

Nem-koherens optikai sugárzás

1. Nem-koherens optikai sugárzás expozíciós határértékei


0M14601_0

 

A

B

C

D

E

F

G

1.

index

hullámhossz nm

expozíciós határérték

mértékegység

megjegyzés

testrész

veszély

2.

a)

180-400

(UV-A, UV-B és
UV-C)

Heff = 30

Napi érték 8 óra

[J m-2]

 

szem    szaruhártya

    kötőhártya

    lencsék

bőr

hóvakság

kötőhártya-gyulladás

szürkehályog

bőrpír

a bőr rugalmatlanná

válása

bőrrák

3.

b)

315-400

(UV-A)

HUVA = 104

Napi érték 8 óra

[J m-2]

 

szemlencsék

szürkehályog

4.

c)

300-700

(kék fény)

Lásd 1. megjegyzés

ahol t ≤10 000 s

LB : [W m-2 sr-1]

t: [másodperc]

Ahol α ≥ 11 mrad

szem    recehártya

recehártya gyulladás

5.

d)

300-700

(kék fény)

Lásd 1. megjegyzés

LB = 100

ahol t > 10 000 s

[W m-2 sr-1]

6.

e)

300-700

(kék fény)

Lásd 1. megjegyzés

ahol t ≤ 10 000 s

EB: [W m-2]

t: [másodperc]

Ahol α < 11 mrad

Lásd 2. megjegyzés

7.

f)

300-700

(kék fény)

Lásd 1. megjegyzés

EB = 0,01

t>10 000 s

[W m-2]

8.

g)

380-1400 (látható és IR-A)

ahol t > 10 s

[ Wm-2 sr-1]

Cα = 1,7 ahol

α ≤ 1,7 mrad

Cα = α ahol

1,7 ≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 ahol

α > 100 mrad

= 380; = 1400

szem    recehártya

recehártya égési

sérülése

9.

h)

380-1400 (látható és IR-A)

ahol 10μs t 10 s

LR:[ Wm-2 sr-1]

t: [másodperc]

10.

i)

380-1400 (látható és IR-A)

ahol t < 10 µs

[Wm-2 sr-1]

11.

j)

780-1400

(IR-A)

ahol t > 10 s

[Wm-2 sr-1]

Cα = 11 ahol

α ≤ 11 mrad

Cα = α ahol

11 ≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 ahol

α > 100 mrad

(mérési látószög:
11 mrad)

λ1 = 780; λ2 = 1400

szem    recehártya

recehártya égési

sérülése

12.

k)

780-1400

(IR-A)

ahol 10 μs t 10 s

LR:[Wm-2 sr-1]

t: [másodperc]

13.

l)

780-1400

(IR-A)

ahol t < 10 μs

[Wm-2 sr-1]

14.

m)

780-3000

(IR-A és IR-B)

EIR = 18000 t -0,75

ahol t ≤ 1000 s

E: [W m-2]

t: [másodperc]

 

szem    szaruhártya

    lencsék

szaruhártya égési sérülése szürkehályog

15.

n)

780-3000

(IR-A és IR-B)

EIR = 100

ahol t > 1000s

[W m-2]

16.

o)

380-3000 (látható, IR-A és IR-B)

Hskin = 20000 t0,25

ahol t < 10 s

H: [J m-2]

t: [másodperc]

 

bőr

égés

17.

1. megjegyzés: A 300-700 nm hullámhossztartomány lefedi az UV-B sugárzás egy részét, a teljes UV-A sugárzást és a látható sugárzás nagy részét; a belőle eredő veszélyt azonban együttesen „kék fény” veszélynek nevezik. A szó szoros értelmében a kék fény csak kb. a
400–490 nm hullámhossztartományt fedi le.

18.

 

2. megjegyzés: < 11 mrad nyílásszögű, nagyon kis források állandósult nézése (fixálása) esetében LB átalakítható EB-vé. Ez általában csak szemészeti eszközökre vagy altatás során stabilizált szemre alkalmazható. A maximális „nézési idő”: tmax = 100 / EB, ahol EB W m−2 -ben van kifejezve. A szokványos látási feladatok közbeni szemmozgás miatt ez nem haladja meg a 100 s-t.

2. Az optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékeinek meghatározására szolgáló képletek:

2.1. Az 1. pontban foglalt táblázat a) indexszel jelölt sorához:

0M14601_1

(Heff csak a 180-400 nm tartományban érvényes.)

2.2. Az 1. pontban foglalt táblázat b) indexszel jelölt sorához:
0M14601_2

(HUVA csak a 315-400 nm tartományban érvényes.)

2.3. Az 1. pontban foglalt táblázat c) és d) indexszel jelölt sorához:
0M14601_3

(LB csak a 300-700 nm tartományban érvényes.)

2.4. Az 1. pontban foglalt táblázat e) és f) indexszel jelölt sorához:
0M14601_4

(EB csak a 300-700 nm tartományban érvényes.)

2.5. Az 1. pontban foglalt táblázat g)–l) indexszel jelölt sorához:
0M14601_5

(A λ1 és λ2 megfelelő értékeit lásd az 1. pontban foglalt táblázatban.)

2.6. Az 1. pontban foglalt táblázat m) és n) indexszel jelölt sorához:
0M14601_6

(EIR csak a 780-3000 nm tartományban érvényes.)

2.7. Az 1. pontban foglalt táblázat o) indexszel jelölt sorához:
0M14601_7

(Hskin csak a 380-3 000 nm tartományban érvényes.)

3. A 2.1–2.7. alpont szerinti képletek helyettesítésre alkalmazható kifejezések és diszkrét értékek

3.1 Az 1. pontban foglalt táblázat a) indexszel jelölt sorához:

0M14601_8

és Heff = Eeff · Δt

3.2. Az 1. pontban foglalt táblázat b) indexszel jelölt sorához:
0M14601_9

és HUVA = EUVA · Δt

3.3. Az 1. pontban foglalt táblázat c) és d) indexszel jelölt sorához:

3.4. Az 1. pontban foglalt táblázat e) és f) indexszel jelölt sorához:

3.5. Az 1. pontban foglalt táblázat g)–l) indexszel jelölt sorához:
0M14601_10

1 és λ 2 megfelelő értékeit lásd az 1. pont szerinti táblázatban.)

3.6. Az 1. pontban foglalt táblázat m) és n) indexszel jelölt sorához:

3.7. Az 1. pontban foglalt táblázat o) indexszel jelölt sorához:

0M14601_11

és Hskin = Eskin · Δt

4. A 2. és a 3. pontban szereplő kifejezések értelmezése

A

B

1.

Eλ(λ, t), Eλ

spektrális besugárzott felületi teljesítmény vagy spektrális teljesítménysűrűség: egy felületen az egységnyi területre beeső sugárzott teljesítmény watt per négyzetméter per nanométerben kifejezve [W m-2 nm-1]; az Eλ (λ, t) és Eλ értékei mérésekből adódnak vagy a berendezés gyártója szolgáltathatja azokat

2.

Eeff

effektív besugárzott felületi teljesítmény (UV tartomány): számított besugárzott felületi teljesítmény a 180400 nm UV hullámhossz-tartományon belül spektrálisan súlyozva S(λ)-val, watt per négyzetméterben kifejezve [W m-2]

3.

H

besugárzottság: a besugárzott felületi teljesítmény időintegrálja, joule per négyzetméterben kifejezve [J m-2]

4.

Heff

effektív besugárzottság: besugárzottság spektrálisan súlyozva S(λ)-val, joule per négyzetméterben kifejezve [J m-2]

5.

EUVA

összes besugárzott felületi teljesítmény (UV-A): számított besugárzott felületi teljesítmény a 315400 nm UV-A hullámhossztartományon belül, watt per négyzetméterben kifejezve [W m-2]

6.

HUVA

besugárzottság: a 315400 nm UV-A hullámhossztartományon belüli besugárzott felületi teljesítmény idő- és hullámhossz szerinti integrálja vagy összege, joule per négyzetméterben kifejezve [J m-2]

7.

S(λ)

spektrális súlyozás az UV sugárzás által a szemre és bőrre gyakorolt egészségügyi hatások hullámhossz-függőségének figyelembevételével, (5. pont szerinti táblázat) [dimenzió nélküli]

8.

t, Δt

idő, az expozíció időtartama, másodpercben kifejezve [s]

9.

λ

hullámhossz, nanométerben kifejezve [nm]

10.

Δλ

a számítási és mérési intervallumok sávszélessége, nanométerben kifejezve [nm]

11.

Lλ(λ), Lλ

a forrás spektrális sugársűrűsége watt per négyzetméter per szteradián per nanométerben kifejezve [W m-2 sr-1nm-1]

12.

R(λ)

spektrális súlyozás a látható és az IR-A sugárzás által a szemben okozott hőkárosodás hullámhossz-függőségének figyelembevételével (6. pontban foglalt táblázat) [dimenzió nélküli]

13.

LR

effektív sugársűrűség (hőkárosodás): R(λ)-val spektrálisan súlyozott számított sugársűrűség watt per négyzetméter per szteradiánban kifejezve [W m-2 sr-1]

14.

B(λ)

spektrális súlyozás a kékfény-sugárzás által a szemben okozott fotokémiai sérülés hullámhossz-függőségének figyelembevételére (6. pontban foglalt táblázat) [dimenzió nélküli]

15.

LB

effektív sugársűrűség (kék fény): B(λ)-val spektrálisan súlyozott számított sugársűrűség watt per négyzetméter per szteradiánban kifejezve [W m-2 sr-1]

16.

EB

effektív besugárzott felületi teljesítmény (kék fény): B(λ)-val spektrálisan súlyozott számított besugárzott felületi teljesítmény watt per négyzetméterben kifejezve
[W m-2]

17.

EIR

összes besugárzott felületi teljesítmény (hőkárosodás): számított besugárzott felületi teljesítmény a 7803000 nm infravörös hullámhossz-tartományon belül, watt per négyzetméterben kifejezve [W m-2]

18.

Eskin

összes besugárzott felületi teljesítmény (látható, IR-A és IR-B): számított besugárzott felületi teljesítmény a 3803000 nm látható és infravörös hullámhossztartományon belül, watt per négyzetméterben kifejezve [W m-2]

19.

Hskin

besugárzottság: a 3803000 nm látható és infravörös hullámhossz-tartományon belüli besugárzott felületi teljesítmény idő- és hullámhossz szerinti integrálja vagy összege, joule per négyzetméterben kifejezve (J m-2)

20.

α

nyílásszög: egy térbeli pontban nézett, látható forrás által bezárt szög, milliradiánban kifejezve (mrad). Látható forrás az a valódi vagy virtuális tárgy, amely a lehető legkisebb retinaképet hozza létre

5. S (λ) [dimenzió nélkül], 180–400 nm

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

λ nm-ben

S(λ)

λ nm-ben

S(λ)

λ nm-ben

S(λ)

λ nm-ben

S(λ)

λ nm-ben

S(λ)

2.

180

0,0120

228

0,1737

276

0,9434

324

0,000520

372

0,000086

3.

181

0,0126

229

0,1819

277

0,9272

325

0,000500

373

0,000083

4.

182

0,0132

230

0,1900

278

0,9112

326

0,000479

374

0,000080

5.

183

0,0138

231

0,1995

279

0,8954

327

0,000459

375

0,000077

6.

184

0,0144

232

0,2089

280

0,8800

328

0,000440

376

0,000074

7.

185

0,0151

233

0,2188

281

0,8568

329

0,000425

377

0,000072

8.

186

0,0158

234

0,2292

282

0,8342

330

0,000410

378

0,000069

9.

187

0,0166

235

0,2400

283

0,8122

331

0,000396

379

0,000066

10.

188

0,0173

236

0,2510

284

0,7908

332

0,000383

380

0,000064

11.

189

0,0181

237

0,2624

285

0,7700

333

0,000370

381

0,000062

12.

190

0,0190

238

0,2744

286

0,7420

334

0,000355

382

0,000059

13.

191

0,0199

239

0,2869

287

0,7151

335

0,000340

383

0,000057

14.

192

0,0208

240

0,3000

288

0,6891

336

0,000327

384

0,000055

15.

193

0,0218

241

0,3111

289

0,6641

337

0,000315

385

0,000053

16.

194

0,0228

242

0,3227

290

0,6400

338

0,000303

386

0,000051

17.

195

0,0239

243

0,3347

291

0,6186

339

0,000291

387

0,000049

18.

196

0,0250

244

0,3471

292

0,5980

340

0,000280

388

0,000047

19.

197

0,0262

245

0,3600

293

0,5780

341

0,000271

389

0,000046

20.

198

0,0274

246

0,3730

294

0,5587

342

0,000263

390

0,000044

21.

199

0,0287

247

0,3865

295

0,5400

343

0,000255

391

0,000042

22.

200

0,0300

248

0,4005

296

0,4984

344

0,000248

392

0,000041

23.

201

0,0334

249

0,4150

297

0,4600

345

0,000240

393

0,000039

24.

202

0,0371

250

0,4300

298

0,3989

346

0,000231

394

0,000037

25.

203

0,0412

251

0,4465

299

0,3459

347

0,000223

395

0,000036

26.

204

0,0459

252

0,4637

300

0,3000

348

0,000215

396

0,000035

27.

205

0,0510

253

0,4815

301

0,2210

349

0,000207

397

0,000033

28.

206

0,0551

254

0,5000

302

0,1629

350

0,000200

398

0,000032

29.

207

0,0595

255

0,5200

303

0,1200

351

0,000191

399

0,000031

30.

208

0,0643

256

0,5437

304

0,0849

352

0,000183

400

0,000030

31.

209

0,0694

257

0,5685

305

0,0600

353

0,000175

32.

210

0,0750

258

0,5945

306

0,0454

354

0,000167

33.

211

0,0786

259

0,6216

307

0,0344

355

0,000160

34.

212

0,0824

260

0,6500

308

0,0260

356

0,000153

35.

213

0,0864

261

0,6792

309

0,0197

357

0,000147

36.

214

0,0906

262

0,7098

310

0,0150

358

0,000141

37.

215

0,0950

263

0,7417

311

0,0111

359

0,000136

38.

216

0,0995

264

0,7751

312

0,0081

360

0,000130

39.

217

0,1043

265

0,8100

313

0,0060

361

0,000126

40.

218

0,1093

266

0,8449

314

0,0042

362

0,000122

41.

219

0,1145

267

0,8812

315

0,0030

363

0,000118

42.

220

0,1200

268

0,9192

316

0,0024

364

0,000114

43.

221

0,1257

269

0,9587

317

0,0020

365

0,000110

44.

222

0,1316

270

1,0000

318

0,0016

366

0,000106

45.

223

0,1378

271

0,9919

319

0,0012

367

0,000103

46.

224

0,1444

272

0,9838

320

0,0010

368

0,000099

47.

225

0,1500

273

0,9758

321

0,000819

369

0,000096

48.

226

0,1583

274

0,9679

322

0,000670

370

0,000093

49.

227

0,1658

275

0,9600

323

0,000540

371

0,000090

6. Β (λ), R (λ) [dimenzió nélkül], 380–1 400 nm

A

B

C

1.

λ nm-ben

Β(λ)

R(λ)

2.

300 ≤ λ < 380

0,01

-

3.

380

0,01

0,1

4.

385

0,013

0,13

5.

390

0,025

0,25

6.

395

0,05

0,5

7.

400

0,1

1

8.

405

0,2

2

9.

410

0,4

4

10.

415

0,8

8

11.

420

0,9

9

12.

425

0,95

9,5

13.

430

0,98

9,8

14.

435

1

10

15.

440

1

10

16.

445

0,97

9,7

17.

450

0,94

9,4

18.

455

0,9

9

19.

460

0,8

8

20.

465

0,7

7

21.

470

0,62

6,2

22.

475

0,55

5,5

23.

480

0,45

4,5

24.

485

0,32

3,2

25.

490

0,22

2,2

26.

495

0,16

1,6

27.

500

0,1

1

28.

500 < λ ≤ 600

100,02·(450-λ)

1

29.

600 < λ ≤ 700

0,001

1

30.

700 < λ ≤ 1 050

-

100,002·(700-λ)

31.

1 050 < λ ≤ 1 150

-

0,2

32.

1 150 < λ ≤ 1 200

-

0,2·100,02·(1 150- λ)

33.

1 200 < λ ≤ 1 400

-

0,02

2. melléklet a 22/2010. (V. 7.) EüM rendelethez

Lézer optikai sugárzás

1. Expozíciós határértékek

1.1. A szemet érő lézersugárzás expozíciós határértékei – Rövid expozíciós időtartam < 10 s


0M14608_0

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Hullámhossz (nm) Lásd az a megjegyzést

Határoló
nyílás

Időtartam [s]

2.

 

10-13 - 10-11

10-11 - 10-9

10-9 - 10-7

10-7 - 1,8∙10-5

1,8∙10-5 - 5∙10-5

5∙10-5 - 10-3

10-3 - 101

3.

UV-C

180-280

1 mm, ha t <0,3 s;
1,5∙t0,375 mm, ha 0,3<t<10 s

E = 3·1010·[W·m-2] Lásd a c megjegyzést

H = 30 [J·m-2]

4.

UV-B

280-302

5.

303

H = 40 [Jm-2];

ha t <2,6 ∙ 10-9, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést

6.

304

H = 60 [Jm-2];

ha t <1,3 ∙ 10-8, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést

7.

305

H = 100 [Jm-2];

ha t <1,3 ∙10-7, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést

8.

306

H = 160 [Jm-2];

ha t <6,7 ∙ 10-7, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést

9.

307

H = 250 [Jm-2];

ha t <4,0 ∙ 10-6, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést

10.

308

H = 400 [Jm-2];

ha t <2,6 ∙10-5, akkor H = 5,6 ∙ 1033 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést

11.

309

H = 630 [Jm-2];

ha t <1,6 ∙ 10-4, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést

12.

310

H = 103 [Jm-2];

ha t <1,0 ∙ 10-3, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést

13.

311

H = 1,6∙103 [Jm-2];

ha t <6,7 ∙ 10-3, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést

14.

312

H = 2,5∙103 [Jm-2];

ha t <4,0 ∙ 10-2, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést

15.

313

H = 4,0∙103 [Jm-2];

ha t <2,6 ∙ 10-1, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést

16.

314

H = 6,3∙103 [Jm-2];

ha t <1,6 ∙ 100, akkor H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2] lásd a d megjegyzést

17.

UV-A

315-400

H = 5,6 ∙ 103 t0,25 [J m-2]

18.

Látható és IR-A

400-700

7 mm

H = 1,5∙10-4 CE

[J m-2]

H = 2,7∙104 t0,75CE [J m-2]

H = 5 ∙ 10-3 CE [J m-2]

H = 18 ∙ t0,75 CE [J m-2]

19.

700-1050

H = 1,5∙10-4 CA CE [J m-2]

H = 2,7∙104 t0,75 CA CE [J m-2]

H = 5 ∙ 10-3 CA CE [J m-2]

H = 18 ∙ t0,75 CA CE [J m-2]

20.

1050-1400

H = 1,5∙10-3 CC CE [J m-2]

H = 2,7∙105 t0,75CCCE [J m-2]

H = 5 ∙ 10-2 CCCE[J m-2]

H = 90 ∙ t 0,75CCCE [J m-2]

21.

IR-B és IR-C

1400-1500

Lásd a b
megjegyzést

E = 1012 [Wm-2] lásd a c megjegyzést

H = 103 [J m-2]

H = 5,6 ∙103 t0,25 [J m-2]

22.

 

1500-1800

E = 1013 [Wm-2] lásd a c megjegyzést

H = 104 [J m-2]

23.

 

1800-2600

E = 1012 [Wm-2] lásd a c megjegyzést

H = 103 [J m-2]

H = 5,6 ∙103 ∙ t0,25 [J m-2]

24.

 

2600-106

E = 1011 [Wm-2] lásd a c megjegyzést

H = 100

[J m-2]

H = 5,6 ∙103 ∙ t 0,25 [J m-2]

25.

a megjegyzés

Ha a lézer hullámhosszát két határérték is lefedi, a korlátozóbbat kell alkalmazni.

26.

b megjegyzés

Amikor 1400≤λ<105 nm, akkor a nyílásátmérő = 1 mm, ha t < 0,3 s és 1,5 t0,375 mm, ha 0,3 s < t < 10 s. Amikor 105 λ <106 nm, akkor a nyílásátmérő = 11 mm.

27.

c megjegyzés

Ezen impulzushosszaknál a rendelkezésre álló adatok hiánya miatt a Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárvédelemi Bizottság (a továbbiakban: ICNIRP) az 1 ns-ra vonatkozó besugárzott felületi teljesítmény határérték alkalmazását ajánlja.

28.

d megjegyzés

A táblázat egyszeres lézerimpulzus értékeket ad meg. Többszörös lézerimpulzus esetén az egy Tmin (az 1.5. alpontban foglalt táblázat listája szerinti) intervallumba eső lézerimpulzusok időtartamát össze kell adni és az eredményként kapott időértéket a t helyére be kell helyettesíteni a következő képletben: 5,6∙103 t0,25.

1.2. A szemet érő lézersugárzás expozíciós határértékei – Hosszú expozíciós időtartam ≥ 10 s

0M14608_1

 

A

B

C

D

E

F

1.

Hullámhossz [nm]
Lásd az a megjegyzést

Határoló
nyílás

Időtartam [s]

2.

101 - 102

102-104

104 - 3∙104

3.

UV-C

180-280

3,5 mm

H = 30 [J m-2]

4.

 

280-302

5.

303

H = 40 [J m-2]

6.

304

H = 60 [J m-2]

7.

305

H = 100 [J m-2]

8.

306

H = 160 [J m-2]

9.

307

H = 250 [J m-2]

10.

UV-B

308

H = 400 [J m-2]

11.

309

H = 630 [J m-2]

12.

310

H = 1,0 103 [J m-2]

13.

311

H = 1,6 103 [J m-2]

14.

312

H = 2,5 103 [J m-2]

15.

313

H = 4,0 103 [J m-2]

16.

314

H = 6,3 103 [J m-2]

17.

UV-A

315-400

H = 104 [J m-2]

18.

Látható
400-700

400-600
Fotokémiai retina sérülés (lásd a b megjegyzést)

7 mm

H = 100 CB [Jm-2]
(γ = 11 mrad)

Lásd a d megjegyzést

E = 1 CB [W m-2]; (γ = 1,1 t 0,5 mrad)

Lásd a d megjegyzést

E = 1 CB [W m-2]
(γ = 110 mrad)

Lásd a d megjegyzést

19.

400-700
Retina sérülés hő hatására (lásd a b megjegyzést)

 

ha α < 1,5 mrad
ha α > 1,5 mrad és t ≤
T2
ha α > 1,5 mrad és t > T2

akkor E = 10 [W m-2]
akkor H = 18 CE t0,75 [J m-2]
akkor E = 18 CET2-025 [W m-2]

20.

IR-A

700-1 400

7 mm

ha α < 1,5 mrad
ha α > 1,5 mrad és t ≤
T2
ha α > 1,5 mrad és t > T2

akkor E = 10 CACC [W m-2]
akkor H = 18 CACCCE t0,75 [J m-2]
akkor E = 18 CACCCE T2-0,25 [W m-2]
(ne haladja meg az 1 000 Wm-2 értéket)

21.

IR-B
és
IR-C

1 400-106

Lásd a c
megjegy-
zést

E = 1000 [W ∙ m-2]

22.

a megjegyzés

Ha a lézer hullámhosszát vagy más tulajdonságát két határérték is lefedi, a korlátozóbbat kell alkalmazni.

23.

b megjegyzés

Olyan kis források esetén, amelyek látószöge 1,5 mrad vagy annál kisebb, a látható tartományban 400 nm-től 600 nm-ig a kettős E határérték 10s≤t<T1 esetén a termális határértékekre, míg hosszabb idők esetén a fotokémiai határértékekre egyszerűsödik. T1-et és T2-t lásd az 1.4. alpontban foglalt táblázatban. A retinát érintő fotokémiai veszély esetén alkalmazandó határérték kifejezhető a sugársűrűség időintegráltjaként G = 106 CB [J m-2 sr-1], ahol t >10s t = 10 000 s-ig és L = 100 CB [W m-2 sr-1], ahol t > 10 000 s. A G és L méréséhez az γm-et kell használni átlagoló látószögként. A látható és az infravörös közti hivatalos határ a CIE által meghatározott 780 nm. A hullámhosszsáv-oszlop csak a jobb áttekinthetőséget célozza. A G jelölést a CEN használja; az Lt jelölést a CIE használja; az Lp jelölést az IEC és az Európai Elektronikai Szabványügyi Bizottság (CENELEC) használja.

24.

c megjegyzés

1400-105 nm hullámhossz esetén: nyílásátmérő = 3,5 mm; 105 - 106 nm hullámhossz esetén: nyílásátmérő = 11 mm.

25.

d megjegyzés

Az expozíciós érték mérésekor γ meghatározása a következő:

Ha α (forrás nyílásszöge) > γ (határoló kúpszög, a megfelelő oszlopban zárójelben megadva), akkor a mérési látószög γm lesz a γ adott értéke. (Nagyobb mérési látószög alkalmazása a veszély túlbecsüléséhez vezetne.) Ha α < γ, akkor a γm mérési látószögnek megfelelő nagyságúnak kell lennie ahhoz, hogy teljesen magába zárja a forrást, de egyébként nem behatárolt és nagyobb lehet γ-nál.

1.3. A bőrt érő lézersugárzás expozíciós határértékei

0M14608_2

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.

Hullámhossz [nm]

lásd az a megjegyzést

Határoló nyílás

Időtartam [s]

2.

 

<10-9

10-9 - 10-7

10-7 - 10-3

10-3 - 101

101 - 103

103 - 3∙104

3.

UV
(A, B, C)

180-400

3,5 mm

E = 3∙1010[Wm-2]

Megegyezik a szemre vonatkozó expozíciós határértékekkel.

4.

Látható és IR-A

400-700

3,5 mm

E = 2∙1011[Wm-2]

H = 200 CA [J m-2]

H = 1,1 ∙ 104CA t0,25 [J m-2]

E = 2 ∙ 103CA [Wm-2]

5.

 

700-1 400

E = 2∙1011 CA [Wm-2]

6.

IR-B
és
IR-C

1 400-1 500

E = 1012 [Wm-2]

Megegyezik a szemre vonatkozó expozíciós határértékekkel.

7.

 

1 50-1 800

E = 1013 [Wm-2]

8.

 

1 800-2 600

E = 1012 [Wm-2]

9.

 

2 600-106

E = 1011 [Wm-2]

10.

a megjegyzés

Ha a lézer hullámhosszát vagy más tulajdonságát két határérték is lefedi, a korlátozóbbat kell alkalmazni.

1.4. Alkalmazott korrekciós tényezők és egyéb számítási paraméterek

A

B

C

1.

Az ICNIRP listája szerinti paraméter

Érvényes spektrális
tartomány (nm)

Érték

2.

CA

λ< 700

CA = 1,0

3.

700-1 050

CA = 100,002 (λ-700)

4.

1 050-1 400

CA = 5,0

5.

CB

400-450

CB = 1,0

6.

450-700

CB = 100,02 (λ-450)

7.

CC

700-1 150

CC = 1,0

8.

1 150-1 200

CC = 10 0,018 (λ-1150)

9.

1 200-1 400

CC = 8,0

10.

T1

λ< 450

T1 = 10 s

11.

450-500

T1 = 10 · [100,02 (λ -450)] s

12.

λ> 500

T1 = 100 s

13.

Az ICNIRP listája szerinti paraméter

Érvényes biológiai hatás

Érték

14.

αmin

minden hőhatás

αmin = 1,5 mrad

15.

Az ICNIRP listája szerinti paraméter

Érvényes szögtartomány (mrad)

Érték

16.

CE

α < αmin

CE = 1,0

17.

αmin < α < 100

CE = α / αmin

18.

α > 100

CE = α2 /(αmin · αmax) mrad
ahol αmax = 100 mrad

19.

T2

α < 1,5

T2 = 10 s

20.

1,5 < α < 100

T2 = 10 · [10 (α-1,5)/98,5] s

21.

α > 100

T2 = 100 s

22.

Az ICNIRP listája szerinti paraméter

Érvényes spektrális tartomány (nm)

Érték

23.

γ

t ≤ 100

γ = 11 [mrad]

24.

100 < t < 104

γ = 1,1 t 0,5 [mrad]

25.

t > 104

γ = 110 [mrad]

1.5. Az ismétlődő expozícióra vonatkozó korrekció szabályai
1.5.1. Mindhárom itt következő általános szabályt alkalmazni kell minden ismétlődő expozícióra, ha az ismétlődő impulzusrendszerű vagy letapogató lézerrendszerektől ered:
1.5.1.1. Egy impulzussorozat bármely egyedi impulzusából származó expozíció nem haladhatja meg az adott impulzus-időtartamú egyedi impulzusra vonatkozó expozíciós határértéket.
1.5.1.2. A t idő alatt kibocsátott impulzusok bármely csoportjának (vagy sorozatban lévő impulzusok alcsoportjának) expozíciója nem haladhatja meg a t időre vonatkozó expozíciós határértéket.
1.5.1.3. Az egy impulzuscsoporton belüli bármely egyedi impulzusból eredő expozíció nem haladhatja meg a Cp = N-0,25 kumulatív-termális korrekciós tényezővel megszorzott, egyedi impulzusra vonatkozó expozíciós határértéket, ahol N az impulzusok száma. Ez a szabály csak az égési sérülésekkel szemben védő expozíciós határértékekre vonatkozik, ahol a kevesebb, mint Tminalatt kibocsátott összes impulzus egy impulzusként kezelendő.
1.5.2. Az érvényes spektrális tartományokhoz tartozó értékek

A

B

C

1.

Paraméter

Érvényes spektrális tartomány (nm)

Érték

2.

Tmin

315 <λ≤ 400

Tmin = 10 -9 s (= 1 ns)

3.

400 <λ≤ 1 050

Tmin = 18·10 -6 s (= 18 μs)

4.

1 050 <λ≤ 1 400

Tmin = 50·10 -6 s (= 50 μs)

5.

1 400 <λ≤ 1 500

Tmin = 10 -3 s (= 1 ms)

6.

1 500 <λ≤ 1 800

Tmin = 10 s

7.

1 800 <λ≤ 2 600

Tmin = 10 -3s (= 1 ms)

8.

2 600 <λ≤ 106

Tmin = 10 -7 s (= 100 ns)

2. A lézer optikai sugárzás biofizikailag releváns expozíció értékeinek meghatározására szolgáló képletek:


0M14608_5

2.1.


0M14608_6

2.2.

2.3. Megjegyzések a 2.1. és 2.2. alpont alatti képletekhez és az 1.1-1.5. alpontban foglalt táblázatokhoz:

A

B

1.

dP

teljesítmény wattban kifejezve [W]

2.

dA

felület négyzetméterben kifejezve [m2]

3.

E(t), E

besugárzott felületi teljesítmény: egy felületen az egységnyi területre beeső sugárzott teljesítmény watt per négyzetméterben kifejezve (W m-2); az E(t) és E értékei mérésekből adódnak vagy a berendezés gyártója szolgáltathatja azokat

4.

H

besugárzottság, a besugárzott felületi teljesítmény időintegrálja, joule per négyzetméterben kifejezve (J m-2)

5.

t

idő, az expozíció időtartama, másodpercben kifejezve [s]

6.

λ

hullámhossz, nanométerben kifejezve [nm]

7.

γ

mérési látószög határoló kúpszöge, milliradiánban kifejezve [mrad]

8.

γm

mérési látószög, milliradiánban kifejezve [mrad]

9.

α

forrás nyílásszöge, milliradiánban kifejezve [mrad]

10.

határolónyílás: az a kör alakú terület, amelyre a besugárzott felületi teljesítményt és a besugárzottságot átlagoljuk

11.

G

integrált sugársűrűség: a sugársűrűség integrálja egy adott expozíciós időtartamra, amit a kisugárzott energia per a sugárzó felület egységnyi területe per a kibocsátás egységnyi térszöge fejez ki, joule per négyzetméter per szteradiánban [J m-2 sr-1]

3. Lézersugárzás veszélyei

A

B

C

D

E

1.

Hullámhossz [nm]
λ

Sugárzási tartomány

Érintett szerv

Veszély

Expozíciós határérték táblázat

2.

180-400

UV

szem

fotokémiai sérülés és hőkárosodás

1.1., 1.2.

3.

180-400

UV

bőr

bőrpír

1.3.

4.

400-700

látható

szem

recehártya sérülés

1.1.

5.

400-600

látható

szem

fotokémiai sérülés

1.2.

6.

400-700

látható

bőr

hőkárosodás

1.3.

7.

700-1 400

IR-A

szem

hőkárosodás

1.1., 1.2.

8.

700-1 400

IR-A

bőr

hőkárosodás

1.3.

9.

1 400-2 600

IR-B

szem

hőkárosodás

1.1.

10.

2 600-106

IR-C

szem

hőkárosodás

1.1.

11.

1 400-106

IR-B, IR-C

szem

hőkárosodás

1.2.

12.

1 400-106

IR-B, IR-C

bőr

hőkárosodás

1.3.

1

A 10/A. §-t a 44/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 54. §-a iktatta be.

2

A 10/A. § (1) bekezdése az 54/2022. (XII. 27.) BM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére