• Tartalom

22/2010. (V. 7.) IRM rendelet

22/2010. (V. 7.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti eljárásban alkalmazandó papír alapú és elektronikus űrlapokról

2023.10.01.

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet

a) 1. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti elektronikus kérelmet,

b) 2. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a biztosítási intézkedés elrendelése iránti elektronikus kérelmet,

c) 3. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a végrehajtás elrendelése iránti elektronikus kérelmet,

d) 4. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a fizetési meghagyásos eljárásban, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére, valamint a fizetési meghagyást követő biztosítási intézkedés elrendelése során előterjesztendő egyéb elektronikus kérelmet,

e) 5. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti papír alapú kérelmet,

f) 6. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a biztosítási intézkedés elrendelése iránti papír alapú kérelmet,

g) 7. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a végrehajtás elrendelése iránti papír alapú kérelmet,

h)1

i)2 9. mellékletében meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon kell előterjeszteni a fizetési meghagyás kibocsátása iránti egyszerűsített, papír alapú kérelmet.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt űrlapok rendszeresítése a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: közjegyzői kamara) feladata.

2. § (1) Az 1. §-ban előírt űrlapok alkalmazása – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – kötelező.

(2)3 Az 1. § i) pontjában előírt űrlap alkalmazása nem kötelező; ezt az űrlapot akkor lehet alkalmazni, ha a jogosult egy kötelezettel szemben egy követelést kíván érvényesíteni, és a fizetési meghagyás végrehajtói kézbesítését nem kéri.

3. § (1) A közjegyzői kamara az alkalmazandó űrlapokat a honlapján közzéteszi.

(2) A közjegyzői kamara honlapján fel kell tüntetni az űrlapok közzétételének időpontját.

4. § (1) Ha az űrlap módosítására kerül sor, a közjegyzői kamara ennek tényéről honlapján az új űrlap közzétételét megelőző hét nappal korábban tájékoztatást ad.

(2) A közjegyzői kamara az új űrlap közzétételét követően a honlapján tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az űrlap megváltozott.

5. § (1) A közjegyzői kamara az általa rendszeresített űrlap közzétételének tényéről haladéktalanul tájékoztatja az igazságügyért felelős minisztert (a továbbiakban: miniszter).

(2) Ha az űrlap nem felel meg a jogszabályoknak, a miniszter erre felhívja a a közjegyzői kamara figyelmét, és ezt követően a 11. §-ban meghatározott eljárási rendet kell követni.

2. Az űrlapokkal szembeni általános követelmények

6. § A közjegyzői kamarának a honlapján szereplő tájékoztatásokat úgy kell kialakítania, hogy egyértelműen kitűnjön belőlük az, ha az űrlap igénybevétele kötelező.

7. § (1) Az űrlapot úgy kell kialakítani, hogy azon kellő hely álljon rendelkezésre a kérelem előterjesztésére.

(2) Az elektronikus űrlapot úgy kell kialakítani, hogy azon a fél hivatkozási száma feltüntethető legyen.

(3) A papír alapú űrlapon a közjegyző érkeztető bélyegzője lenyomatának helyét ki kell alakítani.

(4)4 A közjegyzői kamarát nem köti az űrlap kialakítása során a mellékletben meghatározott adattartalom pontjainak sorszámozása, az űrlap grafikai megjelenítése a mellékletben szereplő adatok sorrendjében változást eredményezhet.

8. § Az űrlapon egyértelműen meg kell különböztetni a fél által kötelezően megadandó adatokat, és azokat, melyeket a fél saját választása szerint adhat meg; a megkülönböztetésből egyértelműen ki kell tűnnie, hogy mi a célja a nem kötelező adatok megadásának.

9. § (1) Az űrlapot – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – el kell látni az egyes kérelmek joghatásaira és késedelmes előterjesztésük jogkövetkezményeire, valamint az űrlap kitöltésének módjára vonatkozó tájékoztatással.

(2) Ha a közjegyzői kamara részletes tájékoztatást tesz közzé a honlapján az űrlap kitöltésének menetéről, s abban kellő részletezettséggel szerepelteti az (1) bekezdésében meghatározott adatokat, az elektronikus űrlapot külön figyelmeztetéssel ellátni nem kell.

(3) A papír alapú űrlaphoz az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást külön íven is meg lehet szövegezni, ebben az esetben e tájékoztatót ugyanolyan módon kell elérhetővé tenni az ügyfelek részére, mint az ahhoz tartozó űrlapot. Ezt a rendelkezést az űrlap kitöltéséhez szükséges kódok listájára is alkalmazni kell.

3. A papír alapú űrlapok kitöltésénél irányadó általános követelmények

10. § (1) Az űrlapot kódokkal kell kitölteni, ha a kérelem adatára vonatkozóan a rendelet melléklete annak alkalmazását írja elő, vagy ha a közjegyzői kamara az űrlap kitöltésénél alkalmazandó kód-listáját tesz közzé.

(2) Ha az űrlapon a rendelkezésre álló hely nem elegendő a beadvány hiánytalan előterjesztésére, a félnek a beadvány adatainak kitöltését másik űrlapon kell folytatnia azzal, hogy a további űrlapon fel kell tüntetnie annak tényét, hogy azok az első űrlap pótlapjai; ekkor az első űrlapon (több pótlap esetén a folytatólagos űrlapon is) a pótlap csatolásának tényét fel kell tüntetni.

4. Egyeztetés az űrlapok tartalmáról

11. § (1) Ha a miniszter álláspontja szerint a közjegyzői kamara által rendszeresített űrlap (tájékoztatás) nem alkalmas arra, hogy a felek a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényben előírt módon terjeszthessék elő beadványaikat, vagy egyébként e rendelet előírásaiba ütköznek, határidő tűzésével felhívja a közjegyzői kamarát az űrlap módosítására.

(2) Ha a közjegyzői kamara a miniszter felhívását határidőre nem teljesíti, a miniszter az űrlap meghatározására egyeztető bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hív össze.

(3) A közjegyzői kamara honlapján közzétett űrlapok a bizottság eljárásától függetlenül alkalmazandóak.

12. § (1) A bizottságba két főt a közjegyzői kamara, két főt a miniszter delegál.

(2) A bizottságban minden delegáltnak egy szavazata van.

(3) Ha a bizottság egyhangúlag, vagy három igen szavazattal és egy tartózkodással az űrlap vitatott pontjaiban megállapodik, a közjegyzői kamara a bizottság döntésének megfelelően jár el. Az űrlap módosítására vonatkozó döntés esetén a közjegyzői kamara az űrlapot a bizottság döntésének megfelelően alakítja át, és erről a honlapján a 3. § és a 4. § (2) bekezdés szerint ad tájékoztatást.

(4) Ha a bizottság az űrlappal kapcsolatban nem jut a (3) bekezdésben meghatározott módon döntésre, szakmai álláspontját döntéshozatal érdekében döntésre felterjeszti a miniszternek.

(5) A miniszter által hozott döntés kötelezi a közjegyzői kamarát.

5. Egyéb rendelkezések

13. § (1) A közjegyzői kamarának a fizetési meghagyásos eljárásról szóló törvényben szabályozott eljárások technikai támogatására szolgáló, a közjegyzők, a felek és az eljárásban részt vevő egyéb személyek, valamint egyéb felhasználók részére rendelkezésre álló, az interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszerét (a továbbiakban: MOKK rendszere) úgy kell kialakítani, hogy az elektronikus űrlaphoz melléklet ne legyen csatolható.

(2) A jogutódlás megállapítása iránti kérelem alapjául szolgáló okiratok, valamint a követelés későbbi kielégítésének veszélyeztetettségét valószínűsítő okiratok papír alapon csatolhatók a beadvány előterjesztéséhez rendszeresített űrlaphoz.

(3) Ha a kérelmét elektronikus úton előterjesztő fél a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmével, biztosítási intézkedés iránti kérelmével vagy végrehajtás elrendelése iránti kérelmével egyidejűleg olyan kérelmet is előterjeszt, melyhez a (2) bekezdés vagy az Fmhtv. 10. § (3) bekezdése alapján papír alapú mellékletet kíván csatolni, a melléklet csatolásának és postai úton történő megküldésének tényét az elektronikus űrlapon jeleznie kell.

(4) A mellékletet a félnek a kérelem elektronikus úton történő előterjesztését követő 3 munkanapon belül kell ajánlott küldeményként postára adnia az eljáró közjegyző részére.

14. § (1) A közjegyzői kamara a honlapján – a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül érkezett küldemények kivételével – közzéteszi azokat a minimális műszaki feltételeket, amelyeket a feleknek alkalmazniuk kell a MOKK rendszerének igénybevételekor.

(2) A közjegyzői kamara – a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül megküldhető űrlap kivételével – az elektronikus űrlap kitöltéséhez szükséges internetes felületet biztosít a MOKK rendszerén keresztül.

15. § (1) A közjegyzői kamara a honlapján közzéteszi a postai úton beküldendő, papír alapú letölthető és kinyomtatható űrlapot.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottak szerint közzétett űrlap elektronikus eljárásra nem alkalmazható.

(3) A fél papír alapú űrlapot a közjegyző irodájában is igényelhet.

16. § (1) Ha a közjegyzői kamara a kérelem előterjesztésére olyan űrlapot rendszeresít, melynek igénybevétele nem kötelező, ennek tényére a felek figyelmét fel kell hívnia.

(2) A nem kötelező űrlapot a közjegyzői kamarának a 3–5. §-ban és a 7–15. §-ban meghatározott módon kell rendszeresítenie.

6. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. június 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (1) bekezdés i) pontja, a 2. § (2) bekezdés és a 9. melléklet 2011. január 10-én lép hatályba.

1. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. A jogosulttal kapcsolatos kötelező adatok:

1.1. név (elnevezés)

1.2.5 kézbesítési cím

1.3.6 szervezet jogosult esetén nyilvántartó hatóság és nyilvántartási szám, továbbá adószámmal rendelkező nem természetes személy esetén adószám, egyéni vállalkozó jogosult esetén születési helye és ideje, anyja neve

1.3.1.7 külföldi székhelyű vállalkozás esetén a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 3. § (6) bekezdése szerinti képviselet neve, székhelye és 1.3. pont szerinti azonosító adatai

1.4. jogosult személyének típusa

1.4.1. a kitöltést segítő kódtár

1.5. annak jelzése, ha egyetemleges jogosultakról van szó

1.6. több jogosult esetén annak jelölése, ha az 1. rendű jogosult nem képviselheti a többi jogosultat

1.7.8 képviselő esetében neve, kézbesítési címe

1.7.1. képviselet típusa

1.7.1.1. a kitöltést segítő kódtár

1.7.2. meghatalmazott esetén nyilatkozat a képviseleti jogosultságról

1.7.3.9 meghatalmazott esetén a meghatalmazott neve, kézbesítési címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme

1.8.10 természetes személy jogosult esetén születési hely és idő, anyja neve

2. Fizetési meghagyás kibocsátása iránti határozott kérelem.

2.1.11 Nyilatkozat arról, hogy a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt más közjegyző vagy bíróság előtt eljárás nincs folyamatban vagy jogerős fizetési meghagyás vagy ítélet nem született.

3.12 A kötelezettel kapcsolatos kötelező adatok:

3.1. név (elnevezés)

3.2.13 kézbesítési cím

3.3. kötelezett személyének típusa

3.3.1. a kitöltést segítő kódtár

3.4.14 Annak jelzése, ha a kötelezettek egyetemlegesen vagy mögöttesen felelősek.

3.5. nem egyetemleges kötelezettek esetén az egyes kötelezetteket a főkövetelésből terhelő összeg

3.5.1. pénznem

3.5.1.1. a kitöltést segítő kódtár

3.6.15 törvényes képviselő által képviselt kötelezett esetén a képviselő neve, kézbesítési címe

3.7.16 adószámmal rendelkező nem természetes személy és egyéni vállalkozó esetén adószám

4.17 A követeléssel kapcsolatos kötelező adatok:

4.1. a követelés alapjául szolgáló jogviszony

4.1.1. a kitöltést segítő kódtár

4.2. az érvényesíteni kívánt jog

4.2.1. a kitöltést segítő kódtár

4.3.18 a követelés beazonosításához szükséges adatok

4.4. a követelés alapjául szolgáló jogviszony létrejöttének és a követelés lejártának időpontja

4.5.19 a főkövetelés (ideértve az önálló járulékokat is) összege

4.6. a főkövetelés pénzneme

4.6.1. a kitöltést segítő kódtár

4.7.20 A követelés vagy kamat után követelt nem önálló kamattal kapcsolatos nem kötelező adatok:

4.7.1.21 tőkeösszeg, ha a főkövetelésnél kevesebb

4.7.2. kamattípus (jogcím)

4.7.2.1. a kitöltést segítő kódtár

4.7.3.22 kamatperiódus (a kamat jellege)

4.7.3.1. a kitöltést segítő kódtár

4.7.4.23 kamatláb (%) vagy kamat mértéke (összeggel és pénznemmel)

4.7.5. kamattal érintett időszak.

5. A jogosulttal kapcsolatos nem kötelező adatok:

5.1. annak a fizetési számlaszámnak a megjelölése, melyre a követelés teljesítését elfogadja

5.2. annak a fizetési számlaszámnak a megjelölése, melyre díjtúlfizetés esetében a különbözet visszautalandó. 5.3. az 5.1. és 5.2. pont szerinti teljesítés esetén közleményként feltüntetendő azonosító.

6. A kötelezettel kapcsolatos nem kötelező adatok:

6.1. természetes személy kötelezett születési helye és ideje, anyja neve, adóazonosító jele, személyi azonosítója

6.2.24 jogi személy, jogi személyiség nélküli, jogalanyisággal rendelkező szervezet kötelezett nyilvántartási száma (cégjegyzékszáma)

6.3.25

7. Perré alakulás esetére a perben illetékes bíróság megjelölése azon adatokkal együtt, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható.

8. Egyéb nem kötelező adatok:

8.1. az érvényesíteni kívánt jog alapjául szolgáló tények előadása, a kérelem indokai

8.2. bizonyítékok megjelölése

8.3. eljárási költségek

8.3.1. a kitöltést segítő kódtár

8.3.1.1. utalás arra, ha az ügyvédi díj megbízási szerződés alapján jár

8.4. végrehajtói kézbesítés kérése

8.4.1. végrehajtói kézbesítéshez szükséges adatok.

9. Annak jelölése, hogy a kérelem elektronikus beadását követő 3 munkanapon belül papír alapon az eljáró közjegyzőhöz igazolási kérelmet terjeszt elő a jogosult, és annak elbírálásáig kéri a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem függőben tartását.

10. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

10.1. lényeges joghatások

10.2. az űrlap kitöltésének módja.

2. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez

A biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés), születési név

1.2. anyja neve

1.3. születési hely és idő

1.4. személyi igazolvány szám, személyi azonosító

1.5. lakóhely (székhely, telephely)

1.5.1. ország

1.5.2. irányítószám

1.5.3. helység

1.5.4. közterület jellege

1.5.4.1. a kitöltést segítő kódtár

1.5.5. házszám

1.5.6. emelet

1.5.7. ajtószám

1.5.8. telefonszám

1.5.9. faxszám

1.5.10. elektronikus levelezési cím

1.6. foglalkozás, munkahely

1.7. fizetési számlaszám, számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

1.8.26 adóazonosító jel, egyéni vállalkozó esetén adószám

1.9. nem természetes személy adós esetén

1.9.1. cégjegyzékszám

1.9.2. adószám

1.9.3. nyilvántartási szám, nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.10. képviselő esetében

1.10.1. név

1.10.2. cím

1.10.3. telefonszám

1.10.4. faxszám

1.10.5. képviselet típusa

1.10.5.1. a kitöltést segítő kódtár.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.2. anyja neve

2.3. születési hely és idő

2.4. lakóhely (székhely, telephely)

2.4.1. ország

2.4.2. irányítószám

2.4.3. helység

2.4.4. közterület

2.4.4.1. a kitöltést segítő kódtár

2.4.5. házszám

2.4.6. emelet

2.4.7. ajtószám

2.4.8. telefonszám

2.4.9. faxszám

2.4.10. elektronikus levelezési cím

2.4.11.27 egyéni vállalkozó esetén adószám

2.5. fizetési számlaszám, számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.6. nem természetes személy végrehajtást kérő esetén

2.6.1. cégjegyzékszám

2.6.2. adószám

2.6.3. nyilvántartási szám, nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.7. képviselő esetében

2.7.1. név

2.7.2.28 kézbesítési cím

2.7.3. telefonszám

2.7.4. faxszám

2.7.5. elektronikus levelezési cím

2.7.6. képviselet típusa

2.7.6.1. a kitöltést segítő kódtár

2.7.7. meghatalmazott esetén nyilatkozat a képviseleti jogosultságról.

3. Biztosítási intézkedés elrendelése iránti határozott kérelem.

4.29 A biztosítandó pénzköveteléssel kapcsolatos adatok

4.1. a kibocsátott fizetési meghagyás ügyszáma és a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 189. §-a szerinti esetben a kibocsátott végrehajtási lap ügyszáma

4.2. kibocsátó közjegyző neve, székhelye

4.3. a fizetési meghagyás biztosítandó része

4.3.1. a főkövetelés (ideértve az önálló járulékokat is) összege

4.3.2. a főkövetelés pénzneme

4.3.2.1. a kitöltést segítő kódtár

4.3.3. a követelés után követelt kamattal kapcsolatos nem kötelező adatok:

4.3.3.1. tőkeösszeg, ha a főkövetelésnél kevesebb

4.3.3.2. kamattípus (jogcím)

4.3.3.2.1. a kitöltést segítő kódtár

4.3.3.3. kamatperiódus (a kamat jellege)

4.3.3.3.1. a kitöltést segítő kódtár

4.3.3.4. kamatláb (%) vagy kamat mértéke (összeggel és pénznemmel)

4.4. a pénzkövetelés jogcíme

4.4.1. a követelés alapjául szolgáló jogviszony

4.4.1.1. a kitöltést segítő kódtár

4.4.2. az érvényesíteni kívánt jog

4.4.2.1. a kitöltést segítő kódtár

5. A kérelem előterjesztését igazoló nyilatkozatok:

5.1. arra a tényre utalás, hogy a fizetési meghagyás még nem jogerős

5.2. arra utaló tények, hogy a követelés későbbi kielégítése veszélyben van.

6. Annak jelölése, hogy a kérelem elektronikus beadását követő 3 munkanapon belül papír alapon az eljáró közjegyzőhöz jogutódlás megállapítása iránti kérelmet terjeszt elő vagy a követelés későbbi kielégítését veszélyeztető körülményeket valószínűsítő okiratokat csatol a végrehajtást kérő, és a jogutódlás iránti kérelem elbírálásáig kéri a biztosítási intézkedés iránti kérelem függőben tartását.

7. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

7.1. lényeges joghatások

7.2. az űrlap kitöltésének módja

7.3. a bírósági végrehajtót, valamint a végrehajtást kérő jogi képviseletét ellátó ügyvédet és jogtanácsost megillető díjazásról, továbbá ezeknek az összegeknek az előlegezéséről és viseléséről szóló tájékoztatás

7.4. arról szóló tájékoztatás, hogy ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

7.5. arról szóló tájékoztatás, hogy a követelés későbbi kielégítésének veszélyeztetettségét valószínűsítő dokumentumok hiteles másolata – ha ilyen dokumentumok rendelkezésre állnak – papír alapon küldhető meg az eljáró közjegyzőnek.

3. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez

A végrehajtás elrendelése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalma

1. Az adóssal kapcsolatos adatok:

1.1. név (elnevezés), születési név

1.2. anyja neve

1.3. születési hely és idő

1.4. személyi igazolvány szám, személyi azonosító

1.5. lakóhely (székhely, telephely)

1.5.1. ország

1.5.2. irányítószám

1.5.3. helység

1.5.4. közterület jellege

1.5.4.1. a kitöltést segítő kódtár

1.5.5. házszám

1.5.6. emelet

1.5.7. ajtószám

1.5.8. telefonszám

1.5.9. faxszám

1.5.10. elektronikus levelezési cím

1.6. foglalkozás, munkahely

1.7. fizetési számlaszám, számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

1.8.30 adóazonosító jel, egyéni vállalkozó esetén adószám

1.9. nem természetes személy adós esetén

1.9.1. cégjegyzékszám

1.9.2. adószám

1.9.3. nyilvántartási szám, nyilvántartást vezető szerv elnevezése

1.10. képviselő esetében

1.10.1. név

1.10.2. cím

1.10.3. telefonszám

1.10.4. faxszám

1.10.5. képviselet típusa

1.10.5.1. a kitöltést segítő kódtár.

2. A végrehajtást kérővel kapcsolatos adatok:

2.1. név (elnevezés)

2.2. anyja neve

2.3. születési hely és idő

2.4. lakóhely (székhely, telephely)

2.4.1. ország

2.4.2. irányítószám

2.4.3. helység

2.4.4. közterület jellege

2.4.4.1. a kitöltést segítő kódtár

2.4.5. házszám

2.4.6. emelet

2.4.7. ajtószám

2.4.8. telefonszám

2.4.9. faxszám

2.4.10. elektronikus levelezési cím

2.4.11.31 egyéni vállalkozó esetén adószám

2.5. fizetési számlaszám, számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató elnevezése

2.6. nem természetes személy végrehajtást kérő esetén

2.6.1. cégjegyzékszám

2.6.2. adószám

2.6.3. nyilvántartási szám, nyilvántartást vezető szerv elnevezése

2.7. képviselő esetében

2.7.1. név

2.7.2.32 kézbesítési cím

2.7.3. telefonszám

2.7.4. faxszám

2.7.5. elektronikus levelezési cím

2.7.6. képviselet típusa

2.7.6.1. a kitöltést segítő kódtár

2.7.7. meghatalmazott esetén nyilatkozat a képviseleti jogosultságról.

3. A fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelése iránti kérelem.

3.1.33 A kérelmező nyilatkozata arról, hogy az adós mögöttes helytállási kötelezettsége beállt.

4. A fizetési meghagyással kapcsolatos adatok:

4.1. kibocsátó közjegyző neve, székhelye

4.2. fizetési meghagyás ügyszáma

4.3. fizetési meghagyás végrehajtandó része

4.3.1.34 a főkövetelés (ideértve az önálló járulékokat is) összege

4.3.2. a főkövetelés pénzneme

4.3.2.1. a kitöltést segítő kódtár

4.3.3.35 A követelés vagy kamat után követelt nem önálló kamattal kapcsolatos nem kötelező adatok:

4.3.3.1.36 tőkeösszeg, ha a főkövetelésnél kevesebb

4.3.3.2. kamattípus (jogcím)

4.3.3.2.1. a kitöltést segítő kódtár

4.3.3.3.37 kamatperiódus (a kamat jellege)

4.3.3.3.1. a kitöltést segítő kódtár

4.3.3.4.38 kamatláb (%) vagy kamat mértéke (összeggel és pénznemmel)

4.3.3.5. kamattal érintett időszak. 4.4. a pénzkövetelés jogcíme

4.4.1. a követelés alapjául szolgáló jogviszony

4.4.1.1. a kitöltést segítő kódtár

4.4.2. az érvényesíteni kívánt jog

4.4.2.1. a kitöltést segítő kódtár

4.5. a teljesítési határidő utolsó napja (naptár szerinti megjelöléssel)

4.6. a fizetési meghagyás jogerőre emelkedésének napja

4.6.1.39 annak jelölése, ha a fizetési meghagyás a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Pp.) 137. § (2) bekezdése szerinti kézbesítési fikció alapján emelkedett jogerőre.

5. A tartozásért felelős személyekkel kapcsolatos adatok:

5.1. egyetemleges felelősség esetén adóstárs megnevezése

5.2.40 az adóstárs elleni végrehajtási eljárás folyamatban létére vonatkozó nyilatkozat és az eljárás végrehajtói ügyszáma

5.3. az adóstárs vagyonának mely részével, illetve a 6. pontban meghatározott vagyontárgyakkal felel

5.3.1. a végrehajtás alá vonható vagyontárgyakkal kapcsolatos adatok

5.3.2.41

6. Az adós végrehajtás alá vonható vagyontárgyaival kapcsolatos adatok:

6.1. annak jelölése, hogy a végrehajtást kérő az adós bárhol fellelhető vagyona tekintetében kéri a végrehajtást

6.2. fizetési számla

6.2.1. pénzforgalmi számla

6.3. munkabér, egyéb járandóság

6.4. ingóság

6.5. értékpapír

6.6. követelés

6.7. ingatlan

6.7.1. címe:

6.7.1.1. ország

6.7.1.2. irányítószám

6.7.1.3. helység

6.7.1.4. közterület

6.7.1.4.1. a kitöltést segítő kódtár

6.7.1.5. házszám

6.7.1.6. emelet

6.7.1.7. ajtószám

6.7.2. helyrajzi szám

6.8. egyéb.

7. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő milyen terjedelemben kéri az adós vagyontárgyaira a végrehajtás foganatosítását:

7.1. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra

7.2. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a fizetési számlára vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel)

7.3. a 6. pontban foglalt vagyontárgyakra a munkabérre, egyéb járandóságra vezetett végrehajtás eredményétől függően (a végrehajtóhoz intézett, erre irányuló kérelemmel).

8. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő vagy jogi képviselője a foglalásnál és más végrehajtási eljárási cselekmény foganatosításánál részt kíván-e venni.

9. Nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérőt milyen költségkedvezmény illet meg:

9.1. költségfeljegyzési jog.

10. A végrehajtást kérő végrehajtónak szóló nyilatkozata arról, hogy a végrehajtás foganatosítása tárgyi költségmentes, abban a feleket tárgyi költségfeljegyzési jog illeti meg.

11. A vételár (vételhez adott kölcsön összege), elkészítési, javítási díj behajtása végett lefoglalható dolog [Vht. 89. § (3) bekezdés].

12.42 Egyéb végrehajtást kérői nyilatkozatok:

12.1. nyilatkozat arról, hogy a végrehajtást kérő kéri-e, hogy a végrehajtó a végrehajtási lapot postán kézbesítse az adósnak

12.2. nyilatkozat arról, hogy a végrehajtási lap az adós lakóhelye, székhelye szerint illetékes végrehajtó helyett a következő végrehajtó részére kerüljön megküldésre

12.2.1. az adós 6. pontban megjelölt végrehajtás alá vonható vagyontárgyának helye szerint illetékes végrehajtó

12.2.2. az egyetemleges adóstárs végrehajtói ügyszámmal megjelölt ügyében eljáró végrehajtó.

13. A végrehajtással felmerült költségek:

13.1. állam javára behajtandó illeték

13.2. végrehajtást kérő részére behajtandó illeték

13.3. a Magyar Országos Közjegyzői Kamara részére behajtandó díj

13.3.1. a fizetési meghagyásos eljárás díja

13.3.2. a végrehajtás elrendelésének díja

13.4. a végrehajtást kérő részére behajtandó, a végrehajtás elrendelésével járó költség

13.4.1. ügyvédi díj

13.4.1.1. utalás arra, ha megbízási szerződés alapján jár

13.4.2. egyéb.

14. Annak jelölése, hogy a kérelem elektronikus beadását követő 3 munkanapon belül papír alapon az eljáró közjegyzőhöz jogutódlás megállapítása iránti kérelmet terjeszt elő a végrehajtást kérő, és annak elbírálásáig kéri a végrehajtás elrendelése iránti kérelem függőben tartását.

15. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara által kezdeményezett végrehajtási eljárások speciális adatai:

15.1. az a fizetési számlaszám, amelyre a követelés összege utalandó

15.2. az a fizetési számlaszám, amelyre a végrehajtási díj összege utalandó

15.3. az a fizetési számlaszám, amelyre a végrehajtási eljárás költségének összege utalandó.

16. Az űrlapon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

16.1. lényeges joghatások

16.2. az űrlap kitöltésének módja

16.3. arról szóló tájékoztatás, hogy ha az adós kiskorú, a törvényes képviselő megjelölése nélkül a kérelem nem adható be

16.4. arról szóló tájékoztatás, hogy a 6.2.–6.8. pontot a rendelkezésre álló adatoktól függően – a végrehajtás költségeinek csökkentése, a végrehajtás eredményességének növelése érdekében – akkor is indokolt kitölteni, ha végrehajtást kérő a 6.1. szerinti kérelmet terjeszt elő.

16.5. a bírósági végrehajtót, valamint a végrehajtást kérő jogi képviseletét ellátó ügyvédet és jogtanácsost megillető díjazásról, továbbá ezeknek az összegeknek az előlegezéséről és viseléséről szóló tájékoztatás.

4. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez43

A fizetési meghagyásos eljárásban, a fizetési meghagyás végrehajtásának elrendelésére, valamint a fizetési meghagyást követő biztosítási intézkedés elrendelése során előterjesztendő egyéb kérelmek benyújtásához alkalmazandó elektronikus űrlap adattartalma

1. A jogosulton kívül a kérelmet elektronikusan előterjesztő esetén:

1.1. kérelmet előterjesztő személyének típusa

1.2. természetes személy esetén

1.2.1. név

1.2.2. születési név

1.2.3. anyja születési neve

1.2.4. születési hely és idő

1.2.5. kézbesítési cím

1.3. nem természetes személy esetén

1.3.1. elnevezés

1.3.2. kézbesítési cím

1.3.3. nyilvántartó hatóság, nyilvántartási szám

1.4. adószám

1.5. képviselő útján történő eljárás esetén a képviselőre vonatkozóan az 1.1–1.4. pont szerinti adatok, továbbá nem természetes személy képviselő esetén az őt képviselő természetes személy 1.2.1–1.2.5. pont szerinti adatai

2. A kérelem adatai:

2.1. a kérelem tárgya

2.2. a kérelem előterjesztésének indokai, az annak alátámasztására szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával

3. A kérelemmel érintett ügy száma

4. Meghatalmazott esetén nyilatkozat a képviseleti jogosultságról

5. Annak jelölése, ha a fél a beadványhoz papír alapon nyújt be mellékletet

6. Az űrlapon lévő figyelmeztetések:

6.1. lényeges joghatások

6.2. az űrlap kitöltésének módja

5. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem papír alapú űrlapjának adattartalma

1. A fizetési meghagyás elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 9. pontja kivételével –:

1.1. az eljáró közjegyző neve és székhelye (iroda címe)

1.2. személyes költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem előterjesztésére utalás

1.3.44 okirati tanúk adatai, ha a Pp. 325. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet

1.3.1. neve

1.3.2. címe

1.4. jogosult aláírásának helye.

6. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez

A biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem papír alapú űrlapjának adattartalma

1. A biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 1.5.4.1., 2.4.4.1. és 6. pontja kivételével –:

1.1. az eljáró közjegyző neve és székhelye (iroda címe)

1.2. személyes költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem előterjesztésére utalás

1.3.45 okirati tanúk adatai, ha a Pp. 325. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet

1.3.1. neve

1.3.2. címe

1.4. végrehajtást kérő aláírásának helye.

7. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez

A végrehajtás elrendelése iránti kérelem papír alapú űrlapjának adattartalma

1. A végrehajtási kérelem elektronikus űrlapjának adattartalmán túlmenően – az űrlap 1.5.4.1., 2.4.4.1. és 14. pontja kivételével –:

1.1. az eljáró közjegyző neve és székhelye (iroda címe)

1.2. személyes költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem előterjesztésére utalás

1.3.46 okirati tanúk adatai, ha a Pp. 325. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet

1.3.1. neve

1.3.2. címe

1.4. végrehajtást kérő aláírásának helye.

8. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez47

9. melléklet a 22/2010. (V. 7.) IRM rendelethez48

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti egyszerűsített kérelem papír alapú űrlapjának adattartalma

1. A fizetési meghagyás elektronikus űrlapjának adattartalma a következő kivételekkel:

1.1. az űrlap 1.6. pontja

1.2. az űrlap 3.4. pontja

1.3. az űrlap 3.5. pontja

1.4. az űrlap 8.4. pontja

1.5. az űrlap 9. pontja.

2. Egyéb adatok:

2.1. az eljáró közjegyző neve és székhelye (iroda címe)

2.2. személyes költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem előterjesztésére utalás

2.3.49 okirati tanúk adatai, ha a Pp. 325. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet

2.3.1. neve

2.3.2. címe

2.4. jogosult aláírásának helye.

1

Az 1. § (1) bekezdés h) pontját a 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § (1) bekezdés i) pontja a 17. § (2) bekezdése alapján 2011. január 10-én lép hatályba.

3

A 2. § (2) bekezdése a 17. § (2) bekezdése alapján 2011. január 10-én lép hatályba.

4

A 7. § (4) bekezdését a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (1) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. melléklet 1. pont 1.2. alpontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. melléklet 1.3. pontja a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet 1.3.1. pontja a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 1. melléklet 1. pont 1.7. alpontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 1. melléklet 1. pont 1.7. pont 1.7.3. alpontját a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (1) bekezdése iktatta be.

10

Az 1. melléklet 1. pont 1.8. alpontját a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (1) bekezdése iktatta be.

11

Az 1. melléklet 2. pont 2.1. alpontját a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

12

Az 1. melléklet 3. pontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 1. melléklet 3. pont 3.2. alpontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 1. melléklet 3. pont 3.4. alpontja a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 1. melléklet 3. pont 3.6. alpontját a 25/2022. (XII. 6.) IM rendelet 1. §-a iktatta be.

16

Az 1. melléklet 3.7. pontját a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése iktatta be.

17

Az 1. melléklet 4. pontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. melléklet 4. pont 4.3. alpontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

19

Az 1. melléklet 4. pont 4.5. alpontja a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 1. melléklet 4. pont 4.7. alpont nyitó szövegrésze a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 1. melléklet 4. pont 4.7. alpont 4.7.1. alpontja a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

22

Az 1. melléklet 4. pont 4.7. alpont 4.7.3. alpontja a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

23

Az 1. melléklet 4. pont 4.7. alpont 4.7.4. alpontja a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

24

Az 1. melléklet 6.2. pontja a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

25

Az 1. melléklet 6. pont 6.3. alpontját a 25/2022. (XII. 6.) IM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte.

26

A 2. melléklet 1.8. pontja a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 2. melléklet 2.4.11. pontját a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 9. § (2) bekezdése iktatta be.

28

A 2. melléklet 2. pont 2.7. pont 2.7.2. alpontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

29

A 2. melléklet 4. pontja a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 3. melléklet 1.8. pontja a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 3. melléklet 2.4.11. pontját a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 9. § (3) bekezdése iktatta be.

32

A 3. melléklet 2. pont 2.7. pont 2.7.2. alpontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

33

A 3. melléklet 3. pont 3.1. alpontját a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (7) bekezdése iktatta be.

34

A 3. melléklet 4. pont 4.3.1. alpontja a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 3. melléklet 4. pont 4.3.3. alpont nyitó szövegrésze a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 3. melléklet 4. pont 4.3.3.1. alpontja a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 3. melléklet 4. pont 4.3.3.3. alpontja a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 3. melléklet 4. pont 4.3.3.4. alpontja a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 3. melléklet 4. pont 4.6. pont 4.6.1. alpontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

40

A 3. melléklet 5. pont 5.2. alpontja a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

41

A 3. melléklet 5. pont 5.3.2. alpontját a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (12) bekezdése hatályon kívül helyezte.

42

A 3. melléklet 12. pontja a 20/2013. (VIII. 7.) KIM rendelet 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

43

A 4. melléklet a 13/2023. (IX. 21.) IM rendelet 9. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

44

Az 5. melléklet 1. pont 1.3. alpontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 6. melléklet 1. pont 1.3. alpontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 7. melléklet 1. pont 1.3. alpontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

47

A 8. mellékletet a 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte.

48

A 9. melléklet a 17. § (2) bekezdése alapján 2011. január 10-én lép hatályba.

49

A 9. melléklet 2. pont 2.3. alpontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 31. § (2) bekezdés f) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére