• Tartalom

224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet

224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelet

a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.08.20.

A Kormány a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 24. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 13. § (1) bekezdésében meghatározott állampolgársági kérelmeket az e rendelet mellékleteiben megállapított adattartalmú nyomtatványon kell előterjeszteni:
a) a honosítási kérelmet – az Ápt. 4. § (3) bekezdésére alapozott kérelem kivételével – az 1. számú mellékleten;
d) az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot a 4. számú mellékleten;
e) az állampolgárság igazolása iránti kérelmet az 5. számú mellékleten;
g) az Ápt. 4. § (3) bekezdésére alapozott honosítási és a visszahonosítási kérelmet a 10. számú mellékleten.”

2. § A Vhr. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az állampolgársági kérelem átvételekor az anyakönyvvezető, a konzuli tisztviselő, továbbá az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a kérelmező személyazonosságát és az Ápt. 4. § (3) bekezdésére alapozott honosítási és a visszahonosítási kérelem esetében a magyar nyelvtudást ellenőrzi és ennek megtörténtét, illetve a kérelmező aláírásának hitelességét a kérelmen aláírásával igazolja.
(2) A kérelem átvételekor a hiányosságokra és az azok pótlásának elmulasztásából származó következményekre fel kell hívni a kérelmező figyelmét.”

3. § (1) A Vhr. 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal a kérelemben feltüntetett adatokat a következő nyilvántartásokban ellenőrzi:]

b) a magyarországi büntetlen előéletet és azt a tényt, hogy a kérelmező Magyarországon nem áll büntetőeljárás hatálya alatt, a bűnügyi nyilvántartásban.”

(2) A Vhr. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelmező köteles nyilatkozni arról, hogy büntetlen előéletű és nem folyik ellene büntető eljárás, valamint arról, hogy az elmúlt öt évben elmarasztalta-e valamely bíróság szándékos bűncselekmény miatt. A külföldön élő kérelmezőnek az állampolgársági ügyekben eljáró szerv felhívására csatolnia kell a külföldi lakóhelye szerint illetékes hatóság büntetlenséget tanúsító igazolását.”

(3) A Vhr. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 3. § (8) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A honosítási és visszahonosítási kérelemhez a magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú kérelmezőnek magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és két darab arcfényképet, kiskorú gyermeknek két darab arcfényképet kell csatolnia, továbbá mellékelnie kell a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges, külön jogszabályban meghatározott adatlapot.
(8) A honosítási és a visszahonosítási kérelemhez a külföldön élő nagykorú kérelmezőnek magyar nyelven, saját kézzel írt önéletrajzot és egy darab arcfényképet, a 14. életévét betöltött kérelmezőnek egy darab arcfényképet kell csatolnia.”

4. § A Vhr. 3/A. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

3/A. § A kérelmet átvevő a honosítási és visszahonosítási kérelemmel együtt felterjeszti a hazai anyakönyvezés kezdeményezéséhez szükséges iratokat.”

5. § A Vhr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére az Ápt. 4. § (3) bekezdése alapján honosított és a visszahonosított személyt a kérelem benyújtásakor általa megjelölt polgármester vagy magyar külképviselet vezetője, a más jogcímen honosított személyt a lakóhelye szerint illetékes polgármester, illetőleg külföldön a magyar külképviselet vezetője hívja fel, és gondoskodik az ünnepélyes eskü- vagy fogadalomtételről.”

6. § A Vhr. 13. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A vizsgáért a kérelmező díjat köteles fizetni, amely a Kormánynak a vizsgát szervező általános hatáskörű államigazgatási szervét illeti meg. A díj mértéke a mindenkori kötelező legkisebb havi munkabér (minimálbér) ötven százaléka.”

7. § A Vhr. a 13/A. §-t követően a következő új címmel és 13/B. §-sal egészül ki:

„Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv
13/B. § Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal.”

8. § A Vhr. az 1. számú mellékletben megállapított 10. számú melléklettel egészül ki.

9. § (1) E rendelet 2010. augusztus 20-án lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a 2011. január 1. napját követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a Vhr. 3. § (1) és (3)–(4) bekezdésében, a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 9. § (2) bekezdésében „a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal” szövegrész helyébe „az állampolgársági ügyekben eljáró szerv”, a Vhr. 5. § (2) bekezdésében, valamint 10. §-ában „a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz” szövegrész helyébe „az állampolgársági ügyekben eljáró szervhez”szöveg lép;

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Vhr. 13/A. § (3) bekezdésében az „és c)” szövegrész;

b) a Vhr. 1. számú mellékletében a „– visszahonosítási –”, valamint a „– visszahonosítani –” szövegrész.

1. melléklet a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelethez

A Magyar Köztársaság Elnökének
Budapest

fénykép
helye

 

fénykép
helye

 

HONOSÍTÁSI – VISSZAHONOSÍTÁSI – KÉRELEM

Alulírott ................................................................ és házastársam, ...................................................... kérem/kérjük, hogy .................................................................................................................... nevű kiskorú vagy cselekvőképtelen nagykorú gyermeke(immel/inkkel) együtt a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdése, illetve 5. §-a alapján honosítani – visszahonosítani – és erről részemre/részünkre okiratot kiállítani szíveskedjék.
A KÉRELMEZŐ
I.    A kérelmező személyi adatai:    
1.    Házassági neve:     
Születési családi neve:    
Születési utóneve(i):    
Előző (születési) családi neve:    
Előző utóneve(i):    
Neme:    
2.    Születési helye: ............................................................................................................ (ország, tartomány, szövetségi állam) ......................................................................................................................... (város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem
a)    a hivatalos külföldi helységnév mellett a hivatalos magyar elnevezés feltüntetésével
b)    kizárólag a hivatalos magyar elnevezéssel.
(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!)
Születési ideje: ............... év .................................. hó ........ nap
3.    Állampolgársága(i):    
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:    
4.    Előző állampolgársága:    
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg:    
5.    Lakóhelye:    
Magyarországon:□ □ □ □ ................................................................................. (város, község)
........................................................ (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)
Tartózkodási helye: □ □ □ □ .............................................................................. (város, község)
.......................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)
Külföldön: ................................................................. (ország), ................................................................. (település)
közelebbi cím:    
Telefonszáma:    
Elektronikus levél (e-mail) címe:    
Egyéb elérhetősége:    
II.    A kérelmező családi állapotára vonatkozó adatok:
1.    Családi állapota:    
Házasságkötésének helye: ................................................................ ideje:     
2.    Elváltaknál a házasságot felbontó bíróság megnevezése:    
Az ítélet száma:    
Jogerőre emelkedésének ideje:    
3.    Özvegyeknél a házastárs halálesetének helye és ideje:    
4.    Ha a jelenlegit megelőzően több házassága is volt, ennek adatai: (házasságkötés helye, ideje, házastárs neve, születési adatai és állampolgársága):    
III.    A kérelmező szüleire vonatkozó adatok:
1.    Apja neve:    
Apja születési helye: ................................................ (ország) ........................................................... (város, község)
ideje:    
Apja állampolgársága:    
Apja volt-e magyar állampolgár:    
Ha igen, mikortól meddig:    
2.    Anyja neve:    
Anyja születési helye: ................................................. (ország) ......................................................... (város, község)
ideje:    
Anyja állampolgársága:    
Anyja volt-e magyar állampolgár:    
Ha igen, mikortól meddig:    
3.    Szülei házasságkötésének helye: ....................................... (ország) .................................................. (város, község)
ideje:    
IV.    Kérelmemet a következőkre alapozom:
A)    Magyar állampolgár voltam ......-tól .......-ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: ..................................................................................
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja: ...................................................................................
B)    Felmenőm magyar állampolgár volt.
A felmenő neve: ......................................................................., születési helye: .................................................,
születési ideje: ......., rokonsági fok: ...................................................
Szíveskedjék a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:    
V.    Hozzátartozója az elmúlt tíz évben szerzett-e magyar állampolgárságot: igen – nem
(Szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
1.    A hozzátartozó neve:    
Születési helye: .............................................................................................. ideje:     
Az állampolgársági okirat száma:    
2.    A hozzátartozó neve:    
Születési helye: .............................................................................................. ideje:     
Az állampolgársági okirat száma:    
A HÁZASTÁRS
A VI. rész 1., 2. és 3., pontját magyar állampolgár házastárs, illetve megszűnt házasság (házastárs halála, házasság felbontása) esetén is szíveskedjék kitölteni!
VI.    A kérelmező házastársának születési adatai:
1.    Házassági neve:    
Születési családi neve:    
Születési utóneve(i):    
Előző (születési) családi neve:    
Előző utóneve(i):    
Neme:    
2.    Születési helye: ............................................................................................................. (ország, tartomány, szövetségi állam) ......................................................................................................................... (város, község)
A honosítási eljárás során születési helyem megnevezését kérem
a)    a hivatalos külföldi helységnév mellett a hivatalos magyar elnevezés feltüntetésével
b)    kizárólag a hivatalos magyar elnevezéssel.
(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!)
Születési ideje: ............... év .................................. hó ........ nap
3.    Állampolgársága(i):    
Jelenlegi állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte:    
4.    Előző állampolgársága:    
Előző állampolgárságát mikor és milyen jogcímen szerezte, és az milyen módon szűnt meg:    
5.    Lakóhelye:
Magyarországon: □ □ □ □ ........................................................................................................... (város, község) .......................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)
Tartózkodási helye: □ □ □ □ ......................................................................................................... (város, község) ....................................................... (utca) ............. (hsz.) ....... (ép./lh.) ........ (em.) ....... (ajtó)
Külföldön: .............................................................................. (ország), ....................................................................... (település)
közelebbi cím:    
Telefonszáma:    
Elektronikus levél (E-mail) címe:    
Egyéb elérhetősége:    
6.    A korábbi családi állapotára vonatkozó adatok
Ha a jelenlegit megelőzően több házassága is volt, ennek adatai: (házasságkötés helye, ideje, házastárs neve, születési adatai és állampolgársága):
VII.    A kérelmező házastárs szüleire vonatkozó adatok:
1.    Apja neve:    
Apja születési helye: ........................................................ (ország) .................................................... (város, község)
ideje:    
Apja állampolgársága:    
Apja volt-e magyar állampolgár:    
Ha igen, mikortól meddig:    
2.    Anyja neve:    
Anyja születési helye: ................................................... (ország) ....................................................... (város, község)
ideje:    
Anyja állampolgársága:    
Anyja volt-e magyar állampolgár:    
Ha igen, mikortól meddig:    
3.    Szülei házasságkötésének helye: ...................................... (ország) ................................................... (város, község)
ideje:    
VIII.    Kérelmemet a következőkre alapozom:
A)    Magyar állampolgár voltam ......-tól ......-ig.
Az egykori magyar állampolgárság megszerzésének módja: .................................................................................
Az egykori magyar állampolgárság megszűnésének módja: ..................................................................................
B)    Felmenőm magyar állampolgár volt.
A felmenő neve: .................................................................., születési helye: .......................................................,
születési ideje: ........, rokonsági fok: ..................................................
Szíveskedjék a megnevezett felmenőtől való leszármazását levezetni:
IX.    Hozzátartozója az elmúlt tíz évben szerzett-e magyar állampolgárságot: igen – nem
(Szülő, nagyszülő, gyermek, unoka, testvér, testvér gyermeke, testvér unokája)
1.    A hozzátartozó neve:    
Születési helye: .................................................................................... ideje: ..............................................................
Az állampolgársági okirat száma:    
2.    A hozzátartozó neve:    
Születési helye: ................................................................................ ideje: ..................................................................
Az állampolgársági okirat száma:    
X.    A kérelmező(k) kiskorú gyermeke(i)
A honosítási eljárás során a születési hely megnevezését kérem
a)    a hivatalos külföldi helységnév mellett a hivatalos magyar elnevezés feltüntetésével
b)    kizárólag a hivatalos magyar elnevezéssel.
(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!)
1.    Születési családi neve: ....................................................... utóneve:     
Születési helye: ................................................................... (ország) ................................................. (város, község)
ideje:    
Anyja neve:    
Apja neve:    
Állampolgársága:    
2.    Születési családi neve: ......................................................... utóneve: ..........................................................................
Születési helye: ............................................................ (ország) ....................................................... (város, község)
ideje:    
Anyja neve:    
Apja neve:    
Állampolgársága:    
3.    Születési családi neve: .......................................................... utóneve: ........................................................................
Születési helye: ............................................................. (ország) ...................................................... (város, község)
ideje:    
Anyja neve:    
Apja neve:    
Állampolgársága:    
4.    Születési családi neve: ............................................................. utóneve: ......................................................................
Születési helye: ................................................................... (ország) ................................................. (város, község)
ideje:    
Anyja neve:    
Apja neve:    
Állampolgársága:    
Kijelentem/kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Mellékletek:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni!)
–     nagykorú kérelmező(k) saját kézzel írt nem szakmai önéletrajza és 1-1 db arcfényképe,
–     születési anyakönyvi kivonat(ok),
–     házassági anyakönyvi kivonat(ok), jogerős bontóítélet, házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
–     a gyermek(ek) másik szülőjének hozzájáruló nyilatkozata a honosításhoz ..............................
–     a kérelmező, illetve felmenői egykori magyar állampolgárságát igazoló okirat(ok)
Egyéb iratok:    
NYILATKOZATOK
1.    Kijelentem/kijelentjük, hogy büntetlen előéletű vagyok és nem folyik ellenem büntető eljárás, továbbá az elmúlt öt évben szándékos bűncselekmény miatt bíróság nem marasztalt el.
2.    Kijelentem/kijelentjük, hogy értem és beszélem a magyar nyelvet.
3.    Az állampolgársági esküt vagy fogadalmat .......................... országban ........................... településen/magyar külképviseleten kívánom/kívánjuk letenni.
Névmódosítási kérelmet mellékelek: igen – nem
Kelt: .....................................................................................

.......................................................
kérelmező aláírása

.......................................................
kérelmező aláírása

.......................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

.......................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

A korlátozottan cselekvőképes kérelmező(ke)t meghallgattam.
A kérelmet előttem írták alá.
A kérelmező(k) személyazonosság(uk)at
............................................ típusú és .................... számú
............................................ típusú és .................... számú
............................................ típusú és .................... számú
............................................ típusú és .................... számú okirattal igazolták.
Tanúsítom, hogy a nagykorú, cselekvőképes kérelmező(k) a magyar nyelvet érti(k) és beszéli(k).
P. H.
..........................................................
a kérelmet átvevő aláírása
A kérelmező(ke)t tájékoztattam az alábbi törvényi feltétel hiányáról és az alábbi hiányosságokról: ..........................................................................................................................................................................................
..........................................................
a kérelmet átvevő aláírása
A tájékoztatást tudomásul vettem.
Megjegyzéseim:    
..........................................................
a kérelmező aláírása

2. melléklet a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelethez

Az alkotmányos alapismeretek vizsgaszabályzata és a vizsgakövetelmények
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény (a továbbiakban: Ápt.) 4. § (1) bekezdés e) pontja értelmében a honosítását kérő cselekvőképes nagykorú személynek – a hivatkozott törvény 4/A. § (2) bekezdésében meghatározott kivételekkel – alkotmányos alapismeretekből magyar nyelven eredményes vizsgát kell tennie.
1. Az Ápt. 4/A. § (1) bekezdése szerint a vizsgát a Kormánynak a kérelmező lakóhelye szerint illetékes általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél (a továbbiakban: hivatal) kell letenni, a hivatal vezetője által kijelölt vizsgabizottság előtt. Ha a vizsgára jelentkezőnek a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő, illetve a letelepedési vagy EGT tartózkodási engedélyébe bejegyzett lakóhelye a hivatal illetékességi területén kívül van, a hivatal vezetője a vizsgára történő jelentkezést visszautasítja, illetve a vizsgabizottság a vizsgáztatást megtagadja és a jelentkezőt az illetékes hivatalhoz irányítja.
2. A vizsga témakörei a következők:
2.1. Magyarország helye a Kárpát-medencében, Európában és nemzetközi szervezetekben (ENSZ, Európa Tanács, NATO, Európai Unió)
2.2. Magyarország nemzeti jelképei és ünnepei (címer, zászló, korona, Himnusz, Szózat, nemzeti ünnepek)
2.3. Magyarország történetének fordulópontjai (honfoglalás–államalapítás; az Árpád-ház kihalása, török uralom, Habsburg fennhatóság, 1848–49. évi forradalom és szabadságharc, kiegyezés, első és második világháború, 1956. évi forradalom, 1990. évi rendszerváltoztatás)
2.4. A képzőművészet, a zene és a tudomány kiemelkedő magyar képviselői
2.5. A magyar irodalom meghatározó személyiségei
2.6. Az Alkotmány alapvető intézményei (Országgyűlés, köztársasági elnök, Kormány, az Alkotmánybíróság és az igazságszolgáltatás)
2.7. A közigazgatás felépítése (központi, területi, helyi szervek, önkormányzati igazgatás)
2.8. Alapvető állampolgári jogok és kötelezettségek (szabadságjogok, gazdasági, szociális és kulturális jogok, állampolgári kötelezettségek és az állampolgári jogok védelme)
2.9. A magyar állampolgárság (keletkezése, megszerzése, megszűnése és igazolása)
3. A vizsgára a jelentkezési lap (1. függelék) kitöltésével lehet jelentkezni. A jelentkezési lap nyomtatvány átadásakor a jelentkezőt tájékoztatni kell a vizsgakövetelményről és a vizsga díjáról.
4. A hivatal a vizsgára jelentkezés elfogadását elhalaszthatja, ha a vizsgakötelezettség kétséges. Ebben az esetben a jelentkezőt felhívja, hogy az Ápt. 13. § (1) bekezdés a) pont szerint illetékes anyakönyvvezető segítségével az állampolgársági kérelme jogi minősítésének, illetve állampolgársági helyzetének megállapítása végett keresse meg a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalt.
5. Az Ápt. végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 13. § (6) bekezdésében meghatározott vizsgadíjat a hivatal számlájára kell befizetni. A jelentkezési laphoz mellékelni kell a vizsgadíj befizetését igazoló csekkszelvényt vagy átvételi elismervényt.
6. A vizsga napját a hivatal munkarendjének megfelelően, a jelentkező igényeire is tekintettel kell megállapítani. A vizsga időpontjáról és helyéről a Jelentkezési lap átvételekor vagy legalább 15 nappal a vizsga előtt kell a jelentkezőt írásban értesíteni.
7. Vizsgára az bocsátható, aki a megállapított vizsgadíjat befizette.
8. A vizsgát a Vhr. 13. § (3) bekezdésében megjelölt képesítéssel rendelkező személyek közül a hivatal vezetője által megbízott háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni. A vizsgabizottság elnöke vezeti a bizottság munkáját és gondoskodik a vizsga jogszerű és zavartalan lebonyolításáról. A vizsgabizottság elnöke kizárja a vizsgából azt, aki a vizsga rendjét megzavarja, vagy szabálytalanságot, illetve visszaélést követ el. A vizsgából történő kizárást jegyzőkönyvezni kell.
9. A vizsgabizottság mellett jegyzőkönyvvezető működik, aki vezeti a jegyzőkönyvet és elvégzi a vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.
10. A vizsgára jelentkező, illetve a vizsgabizottság tagjai és a jegyzőkönyvvezető egyaránt bejelenthet összeférhetetlenségi okot vagy elfogultságot. A hivatal vezetője a bejelentést megvizsgálja, és a jelentkező vizsgáztatására más vizsgabizottságot jelölhet ki. Ha a bejelentést a hivatal vezetőjével kapcsolatban teszik, az igazságügyi és rendészeti minisztertől kérhető a vizsgáztatásra másik hivatal kijelölése.
11. A vizsgabizottság tagjait és a jegyzőkönyvvezetőt tiszteletdíj illeti meg. A vizsgabizottság elnökét a vizsgadíj 6%-a, a vizsgabizottság tagjait 3,5%-a, a jegyzőkönyvvezetőt 1,75%-a illeti meg vizsgázónként.
12. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga írásbeli vagy szóbeli része alól a jelentkező testi fogyatékosságára tekintettel orvosi igazolás alapján adhat felmentést a vizsgabizottság elnöke. Az orvosi igazolást a jegyzőkönyvhöz mellékelni kell.
13. A vizsga írásbeli és szóbeli részét egy napon kell letenni. A szóbeli vizsga előtt a vizsgázó részére legalább 30 perc felkészülési időt kell biztosítani.
14. A vizsgáról jegyzőkönyvet kell felvenni (2. függelék), melyben a sikeres vizsgáról kiadott igazolás átadását is rögzíteni kell. A vizsga adatait a vizsganyilvántartó-könyvbe (3. függelék) be kell jegyezni, melyet a vizsgabizottság elnöke hitelesít.
15. A vizsga eredményét „megfelelt”, illetve „nem felelt meg” minősítéssel kell értékelni. A megfelelt eredménnyel vizsgázónak a vizsgáról igazolást kell kiadni.
16. Az „igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról” biztonsági okmány. A hivatal vezetője felelős a biztonsági okmány adminisztratív védelmére meghatározott szabályok betartásáért.
17. A vizsganyilvántartó-könyv és az „igazolás alkotmányos alapismeretek vizsgáról” közokirat. A vizsganyilvántartó-könyv nem selejtezhető, melyet a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 12. § (1) bekezdése alapján az illetékes levéltárnak át kell adni. A vizsga egyéb iratainak (jelentkezési lap, egyéb kérelem, értesítés, az írásbeli dolgozat, valamint a jegyzőkönyv) megőrzési ideje 15 év.
18. A sikertelen vizsga megismételhető. A megismételt vizsgáért a Vhr. 13. § (6) bekezdésében megállapított díjat kell fizetni. Ha a vizsga részben volt sikertelen (írásbeli vagy szóbeli rész), a vizsgadíj ötven százalékát kell megfizetni.
19. A Vhr. 13. § (7) bekezdésében meghatározott esetben a vizsgadíjat a kérelmezőnek vissza kell fizetni.
20. Az elveszett vagy megsemmisült igazolásról a vizsgázó kérelmére a hivatal a vizsganyilvántartó-könyv alapján igazolásmásolatot ad ki.

1. függelék

JELENTKEZÉSI LAP
alkotmányos alapismeretek vizsgára
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában előírt alkotmányos alapismeretek vizsgára jelentkezem.
Személyi adataim:
Házassági név:     
Születési családi név: ............................................................................... utónév:     
Születési hely: .............................................. (város/község) ........................................... (ország, tartomány, szövetségi állam)
Születési idő: ............................... év .................................................................................................................. hó ........... nap
Állampolgársága(i):     
Lakóhelye: .................................................. (város/község) ............................................... utca ........ hsz. ...... em. ...... ajtó
Személyazonosító igazolványának/EGT tartózkodási engedélyének száma:     
Családi neve: ................................................................................................ utóneve:     
Apja születési helye: ................................................................................ ideje:     
Apja állampolgársága:     
Apja volt-e magyar állampolgár: ........................................................ mikortól meddig:     
Anyja születési családi neve: ................................................................ utóneve:     
Anyja születési helye: .............................................................................. ideje:     
Anyja állampolgársága:     
Anyja volt-e magyar állampolgár: ..................................................... mikortól meddig:     
Tudomásul veszem, hogy a vizsgáért a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 50%-át kell befizetnem a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervének számlájára.
Kelt: ........................................................................
...................................................
kérelmező
A vizsga időpontjaként ................. év ........................................ hó ........... napját jelölöm ki.
..................................................................................
a Kormány általános hatáskörű területi
államigazgatási szervének vezetője
A tájékoztatást tudomásul vettem.
...................................................
kérelmező

2. függelék

Ügyszám: .....................................
JEGYZŐKÖNYV
alkotmányos alapismeretek vizsgáról
Készült a ............................ Államigazgatási Hivatalban .......... év ......................... hó ........ napján a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (1) bekezdés e) pontjában előírt alkotmányos alapismeretek vizsgáról.
A vizsgázó
Házassági neve:     
Születési családi és utóneve:     
Születési helye: ......................................................................................... ideje:     
Anyja születési családi és utóneve:     
Lakóhelye:     
Az írásbeli vizsga eredménye:     
A szóbeli vizsga eredménye:     
A vizsga együttes eredménye:     
A vizsgázó személyazonosságát ellenőriztem.
Személyazonosító igazolványának/EGT tartózkodási engedélyének száma: .................................................................................
A vizsgázó részére az alkotmányos alapismeretek vizsgáról a ........................................................... számú igazolást kiadtam.
Kelt: ........................................................................

.......................................................
a vizsgabizottság tagja

.......................................................
a vizsgabizottság tagja

.......................................................
a vizsgabizottság elnöke

.......................................................
jegyzőkönyvvezető

Az alkotmányos alapismeretek vizsgáról a ............................................................................................... számú igazolást átvettem.
Kelt: ........................................................................
.........................................
vizsgázó

3. függelék

VIZSGANYILVÁNTARTÓ-KÖNYV
alkotmányos alapismeretek vizsgáról

Sorszám

Ügyszám

Dátum

A vizsgázó

A vizsga eredménye

Megjegyzés

neve

szül. helye, ideje, anyja neve

lakóhelye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 224/2010. (VIII. 4.) Korm. rendelethez

NÉVMÓDOSÍTÁS
iránti kérelem
Alulírott .................................................. (születési hely: ......................................, idő: ..............) a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 20/A. §-a alapján a honosításommal, illetve visszahonosításommal együtt kérem azt, hogy
–     saját vagy felmenőm egykori magyar születési családi nevét viselhessem;
–     több tagú születési családi nevemből egy vagy több tag, valamint a születési és házassági nevemből a nemre utaló végződés vagy névelem elhagyását;
–     utónevem magyar megfelelőjét.
(A kívánt részt szíveskedjék aláhúzni!)
Házassági nevem:     
Születési nevem: ............................................................................................................................... (családi és utónév, apai név)
Az alábbi név viselésének engedélyezését kérem:
Kérelmem érinti az alábbi családtagjaim családi nevét:
Házastársam:     
Kiskorú gyermeke(i)m:     
Kérelmem alátámasztására mellékelem:
(A csatolt mellékleteket szíveskedjék aláhúzással vagy más módon megjelölni.)
a)    saját, illetve apám, anyám, nagyapám (távolabbi felmenőm) egykori állami születési anyakönyvi kivonatát;
b)    saját, illetve felmenőm születési családi nevét tartalmazó, korabeli magyar hatóság által kiállított alábbi okmányt: személyazonosító (személyazonossági, személyi) igazolvány; magyar útlevél; lakcímbejelentő lap; katonakönyv; illetőségi bizonyítvány; egyéb okirat:     
c)    az általam elhagyni kívánt névelem nyelvi jellemzőjéről
–     az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda fordítását vagy igazolását;
–     a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézetének szakvéleményét;
–     egyéb szakvéleményt:     
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Magyar Köztársaság elnöke honosítási, illetve visszahonosítási kérelmemet elutasítja, névmódosítási kérelmem nem teljesíthető.
Kelt: ...............................................................................................

....................................................................
a kérelmező aláírása
(törvényes képviselő)

....................................................................
korlátozottan cselekvőképes
kérelmező aláírása

A kérelmező előttem írta alá.
A kérelmező személyazonosságát .......................................... számú .................................................... típusú okirattal igazolta.
....................................................................
a kérelem átvevője
Szerv: ....................................................................................................
P. H.
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 267. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére