• Tartalom

226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet

226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.08.15.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)–d), f)–g), i), k), m)–n), p)–r), u)–x), zs)–zsa), zsd)–zse), továbbá zsh)–zsk) pontjában, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 64. § (5) bekezdés a)–b) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)–d), f)–g), i), k), m)–n), p)–r), u)–x), zs)–zsa), zsd)–zse), továbbá zsh)–zsk) pontjában, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 64. § (5) bekezdés a)–b) pontjában és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:”

2. § Az Ámr. 1. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A rendelet hatálya kiterjed]

g) a költségvetési főfelügyelőre, költségvetési felügyelőre [a továbbiakban együtt: költségvetési (fő)felügyelő], a kincstári biztosra, az önkormányzati biztosra,”

3. § (1) Az Ámr. 2. § 6. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

[6. fejezetet irányító szerv és annak vezetője:]

a) az I. fejezetnél az Országgyűlés Hivatala és annak gazdasági főigazgatója, a Közbeszerzések Tanácsa tekintetében a Közbeszerzések Tanácsa és annak elnöke, a Költségvetési Tanács tekintetében a Költségvetési Tanács Titkársága és a Költségvetési Tanács köztársasági elnök által jelölt tagja, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tekintetében a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete és annak elnöke, a 6–17. címek tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,”

(2) Az Ámr. 2. § 6. pont h)–s) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

[6. fejezetet irányító szerv és annak vezetője:]

h) a IX. fejezetnél a Belügyminisztérium és a belügyminiszter,
i) a X. fejezetnél a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a Magyar Szabadalmi Hivatal tekintetében a Magyar Szabadalmi Hivatal és annak elnöke, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke, a 16. cím tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
j) a XI. fejezetnél a Miniszterelnökség és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár,
k) a XII–XV. és a XVIII. fejezetnél a minisztérium és a miniszter,
l) a XVII. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a nemzeti fejlesztési miniszter, a Nemzeti Hírközlési Hatóság tekintetében a Nemzeti Hírközlési Hatóság és a Nemzeti Hírközlési Hatóság Tanácsának elnöke, az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak főigazgatója, a Magyar Energia Hivatal tekintetében a Magyar Energia Hivatal és annak elnöke,
m) a XIX. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és annak elnöke,
n) a XX. fejezetnél a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a nemzeti erőforrás miniszter, a 21–22. címek tekintetében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
o) a XXX. fejezetnél a Gazdasági Versenyhivatal és annak elnöke,
p) a XXXI. fejezetnél a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) és annak elnöke,
q) a XXXIII. fejezetnél a Magyar Tudományos Akadémia és annak elnöke,
r) a XLI–XLII. fejezetnél a Nemzetgazdasági Minisztérium és a nemzetgazdasági miniszter,
s) a XLIII. fejezetnél a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a nemzeti fejlesztési miniszter,”

(3) Az Ámr. 2. § 14. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

[14. kezelő szerv:]

b) a fejezeti kezelésű előirányzatok esetén: a fejezetet irányító szerv vagy – abban az esetben, ha a fejezeti kezelésű előirányzatok feletti rendelkezési jogokat és az azokkal kapcsolatos feladatokat jogszabály a 109. § (4)–(5) bekezdése alapján középirányító szervre vagy kezelő szervre ruházta át – a középirányító szerv, kezelő szerv az átruházott jogkörök és feladatok tekintetében,”

(4) Az Ámr. 2. § 18. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

[18. központi beruházás:]

b) a központi költségvetésben a fejezeti kezelésű előirányzatok vagy az intézményi címen a felhalmozási kiadások között tervezett lakásépítés, lakástámogatás előirányzata, amely a Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Belügyminisztérium és az irányítása alá tartozó testületek, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Vám- és Pénzügyőrség szolgálati lakásainak létesítését – beleértve a lakásvásárlást is –, vagy az állomány lakástámogatását foglalja magában;”

(5) Az Ámr. 2. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § E rendelet alkalmazásában]

„20. köztartozás: e rendelet VII. fejezete alkalmazásában az Áht. 13/A. § (4) bekezdésében, egyebekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 178. § 20. pontjában meghatározottak;”

4. § Az Ámr. a következő 3/A. §-sal egészül ki:

3/A. § (1) A költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok
a) kiadásait az Áht. 24. § (2) bekezdése szerinti előirányzatok alkotják,
b) tárgyévi forrásai
ba) a támogatás, amely – a bb) pont szerinti eset kivételével – a központi költségvetésből, a társadalombiztosítási költségvetési szervek részére a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, a helyi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás, a helyi kisebbségi, az országos kisebbségi önkormányzat költségvetéséből származik,
bb) a támogatásértékű bevétel, amely az elkülönített állami pénzalapból, a ba) pontba nem tartozó esetben helyi önkormányzattól, többcélú kistérségi társulástól, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, a társadalombiztosítási költségvetési szervek részére a központi költségvetésből, az európai uniós forrásból finanszírozott programok végrehajtására nyitott lebonyolítási vagy célelszámolási számlán lévő pénzeszközből, a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, a helyi önkormányzati költségvetési szerv esetén központi költségvetési fejezet előirányzatából származik,
bc) a közhatalmi bevétel, amely az igazgatási szolgáltatási díjnak, a felügyeleti díjnak, a pénzbüntetésnek, és a bírságbevételnek a fizetési kötelezettséget előíró jogszabályban meghatározott mértéke,
bd) az átvett pénzeszköz mint az államháztartáson kívülről származó olyan forrás, amely ellenében az átadó államháztartáson kívüli szervezet, személy az ellátandó feladatot meghatározhatja, de ellenszolgáltatást nem kér, az abból létrejött eredmény hasznosítási jogát nem köti ki, a költségvetési szervet vagy a központi, fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szervét számlaadási kötelezettség külön jogszabály alapján nem terheli,
be) a ba)–bd) és bf)–bg) pontokon kívüli jogcímeken keletkező egyéb működési és felhalmozási célú bevételek, így különösen az eszközök értékesítése és a nyújtott szolgáltatások ellenértéke, a bérleti és lízingdíj bevételek, az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az általános forgalmi adó bevételek- és visszatérülések és a pénzügyi műveletek bevételei,
bf) vállalkozási bevétel, amely a költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége során befolyó működési és felhalmozási célú bevétel,
bg) az átvett maradvány, amely központi költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat, valamint az államháztartás nem központi költségvetési alrendszere maradványából származik,
c) előző évi (évekbeli) forrásai
ca) a pénzmaradvány és az előirányzat-maradvány,
cb) a vállalkozási tevékenység maradványa.
(2) A központi kezelésű előirányzatok kiadásaira és forrásaira az (1) bekezdés a) és ba)–be) pontjaiban foglalt szabályokat kell alkalmazni. Az alapok kiadásairól és bevételeiről külön törvények rendelkeznek.”

5. § Az Ámr. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § A költségvetési szervet gazdálkodási jogkörük alapján önállóan működő vagy önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként kell besorolni.”

6. § (1) Az Ámr. 10. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Áht. 88. § (2) bekezdése alapján költségvetési szerv létrehozásáról kezdeményezett kormány-előterjesztést, vagy az Áht. 89. § (1) bekezdése szerinti előzetes egyetértés iránti kérelmet részletes indokolással és számításokkal is alá kell támasztani. Az előterjesztésben vagy – ha arról a költségvetési szerv létrehozásáról szóló jogszabály nem rendelkezik – a kérelemben meg kell jelölni
a) a költségvetési szerv gazdálkodási jogköre szerinti tervezett besorolását,
b) az ellátandó tevékenységgel kapcsolatos – általános és a költségvetési szerv tekintetében konkrétan érvényesülő – követelményeket, feltételeket (benne a szervezeti felépítést és a szükséges tárgyi feltételeket is), ezek tervezett kiadásait, ezen belül az egyszeri, esetleges töredék évi, és folyamatos kiadási szükségletet létszám és kiemelt előirányzati bontásban,
c) a működés megindításának feladatait,
d) a b)–c) pontban foglaltak forrását kincstári költségvetés szintjén, önállóan működő költségvetési szerv esetén külön megjelölve azon önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv előirányzatainak tervezett növekményét is, amely az önállóan működő költségvetési szerv egyes tevékenységeit a 16. § (1)–(3) bekezdése szerint ellátja.
(3) A költségvetési szerv alapításáról rendelkező jogszabálytervezet és az alapító okirat tervezete a (2) bekezdés szerinti előterjesztés, kérelem mellékletét képezi.
(4) A költségvetési szerv alapító okiratában meg kell jelölni az alapítói jogokkal felruházott irányító szervet. Amennyiben az Áht. 93. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alapítói jogok és az egyéb irányítási jogok gyakorlására jogosult személye eltér, mindkét irányításra jogosultat meg kell jelölni az alapító okiratban. Ha a költségvetési szervnek az Áht. 93. § (2) bekezdése szerint felügyeleti szerve van, abban az esetben ezt kell felügyeleti szerv elnevezéssel megjelölni az okiratban.”

(2) Az Ámr. 10. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) Az alapító okiratban foglaltak, vagy jogszabály változása esetén az alapító okirat módosítását tartalmazó okirat mellett el kell készíteni és a módosító okirathoz kell csatolni az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot is. Az egységes szerkezetű alapító okiratnak is meg kell felelnie az alapító okirat alaki kellékeinek.”

7. § (1) Az Ámr. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A költségvetési szerv megszüntetését megelőzően az irányító szervnek gondoskodnia kell]

a) a közfeladat jövőbeni ellátása módjának, szervezeti formájának meghatározásáról, kivéve, ha a megszüntetésre azért került sor, mert a közfeladat iránti szükséglet megszűnt,”

(2) Az Ámr. 11. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Amennyiben a költségvetési szerven belüli szervezeti egységeket – így különösen a 20. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat – érintő szervezeti intézkedés történik, vagy a költségvetési szerv által végzett tevékenységek módosulnak – ha az Áht. 95. §-ában foglaltak nem valósulnak meg –, a költségvetési szerv alapító okiratát vagy szervezeti és működési szabályzatát kell módosítani.
(7) Ahol jogszabály átszervezést, intézményátszervezést említ, azon akkor kell átalakítást érteni, ha az Áht. 95. §-ában foglalt intézkedések is megvalósulnak.”

8. § Az Ámr. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § (1) A költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységét az államháztartási szakfeladatok rendje (a továbbiakban: szakfeladatrend) szerint – szakfeladat számmal és megnevezéssel – kell besorolni.
(2) A költségvetési szerv által ellátott feladatoknak, ezen belül a végzett tevékenységeknek az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti elkülönítését, besorolását az ott meghatározott kritériumok alapján, a (3)–(9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell elvégezni.
(3) A költségvetési szerv alapító okiratában nem kell feltüntetni az alábbi alaptevékenységeket:
a) azokat az önálló szakfeladatot képező kiadási és bevételi elemeket, amelyek a szerv alapító okirat szerinti alaptevékenységének ellátásához kapcsolódnak,
b) a költségvetési szerv (4) bekezdés szerint más szervek részére végzett tevékenységeinek szakfeladatait,
c) a támogatási típusú szakfeladatokat,
d) a technikai szakfeladatokat, és
e) a költségvetési szerv alaptevékenysége ellátására rendelkezésre álló kapacitásának kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett tevékenységeinek szakfeladatait.
(4) A költségvetési szerv más költségvetési szervek részére végzett tevékenységeinek kiadásait, bevételeit azokon a szakmai, (3) bekezdés szerinti, vagy vállalkozási tevékenység szerinti szakfeladatokon kell elszámolni, amelyek érdekében felmerültek, függetlenül attól, hogy az adott szakfeladatok az elszámolást végző költségvetési szerv alapító okiratában szerepelnek-e.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni
a) az olyan önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervnek is, amelyet az irányító szerv önállóan működő költségvetési szerv egyes pénzügyi-gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatainak ellátására jelölt ki,
b) a kifejezetten más szervek pénzügyi-gazdálkodási és üzemeltetési tevékenységei ellátására létrehozott költségvetési szerveinek a más szervek részére végzett tevékenységei tekintetében, ha költségvetésükben az ellátott költségvetési szervek működésére, üzemeltetésére szolgáló előirányzat került meghatározásra, és
c) a támogatási célú szakfeladatok tekintetében.
(6) Támogatásból nem finanszírozható a szabad kapacitás kihasználását célzó, nem haszonszerzés céljából végzett alaptevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységeiből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást és az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat.
(7) A költségvetési szerv a (6) bekezdés szerinti alaptevékenységeit a szakmai alapfeladataitól elkülönülten tartja nyilván és számolja el.
(8) A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás költségvetési szerve tekintetében az irányító szerv a (6) és/vagy (7) bekezdésben foglalt szabályok alkalmazása alól felmentést adhat.
(9) Támogatásból nem finanszírozható a vállalkozási tevékenység. A költségvetési szerv e tevékenységéből származó bevételének fedeznie kell a végzett tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat, valamint az amortizációt.
(10) Az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatóban teszi közzé a (3) bekezdés a) és d) pontja szerint minősülő szakfeladatok körét.”

9. § Az Ámr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) A gazdasági vezetőnek a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy a felsőoktatásban szerzett egyéb végzettséggel és emellett legalább államháztartási mérlegképes könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie. A gazdasági vezetőnek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepelnie kell a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkeznie kell a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
(2) A költségvetési szervnél olyan gazdasági vezető alkalmazására, aki az (1) bekezdésben meghatározott valamennyi követelménynek nem felel meg, de rendelkezik a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, akkor van lehetőség, ha az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: államháztartási számviteli kormányrendelet) 45. § (1) bekezdése szerinti feladatokat a gazdasági vezető irányítása alá tartozó, az (1) bekezdés szerinti számviteli képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkező személy látja el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott követelmények alól a gazdasági vezető részére felmentés adható, ha
a) a kinevezéskor vagy megbízáskor költségvetési szervnél legalább ötéves gazdasági vezetői gyakorlattal rendelkezik, és az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelő végzettség vagy képesítés megszerzéséhez a tanulmányait már megkezdte, vagy
b) az adott költségvetési szervnél foglalkoztatott gazdasági vezető 2011. január 1-jén legalább ötéves gazdasági vezetői gyakorlattal rendelkezik, és
ba) ez időpontban a végzettség vagy képesítés megszerzéséhez szükséges tanulmányait megkezdte, vagy
bb) a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 2016. január 1-jét megelőzően betölti.
(4) A 17. § (4) bekezdésének szabályai szerint működő önkormányzati hivatal esetén az (1) bekezdés szerinti végzettségi és képesítési követelményeket akkor nem kell alkalmazni, ha az önkormányzati hivatal állományában van olyan személy, aki a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok ellátása tekintetében szerepel az Szt. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban, és rendelkezik a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel.
(5) A községi, nagyközségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv esetén a gazdasági vezető tekintetében a 19. § (1) bekezdésében foglalt követelmények alkalmazandók.”

10. § Az Ámr. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettségek ellenjegyzése esetén a jegyzőre nem kell alkalmazni az (1) bekezdésben foglalt előírásokat. Ha az ellenjegyzői jogkört a jegyző által kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő gyakorolja, a kijelölt köztisztviselőnek meg kell felelnie az (1) bekezdésben foglalt képesítési előírásoknak.”

11. § Az Ámr. 26. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatója
26. § Az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatót (a továbbiakban: tervezési körirat) ad ki a költségvetési irányelvek és a Kormány határozata alapján
a) a költségvetési tervezés egyes munkaszakaszai szerinti feladatokról,
b) a tervezés során érvényesítendő követelményekről és előfeltételekről,
c) az általános és ágazati prioritásokról, az összehangolási feladatokról,
d) a tervezéshez használt dokumentumokról és az előírt adatszolgáltatások teljesítésének módjáról.”

12. § Az Ámr. 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szervek költségvetési javaslata alapelőirányzatból és előirányzati többletből áll.”

13. § Az Ámr. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési javaslat a 27. § (1) bekezdés b) pontjában megjelölt értékekkel összhangban, az alapelőirányzaton felül kiadási és bevételi többletet, többlettámogatást akkor tartalmazhat, ha azt az irányító szerv által előzetesen jóváhagyott, jogszabályon vagy egyéb kötelező előíráson alapuló többletfeladat indokolja, vagy a közfeladat-ellátás színvonalának tartására, emelésére szükséges.”

14. § Az Ámr. 32. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A fejezeti költségvetési javaslatok véglegesítése során – szükség szerint a 30. § (3) bekezdése szerinti módosítási javaslatok kidolgozásával együtt – dönteni kell
a) az előterjesztett előirányzati többlet biztosításáról,
b) a nem ellátható feladat ellátásának átmeneti felfüggesztéséről, megszüntetéséről, vagy
c) a szükséges forrásoknak a feladat ellátásához szükséges összegű átcsoportosításáról, ha az átcsoportosítás nélkül a feladat ellátása másképp nem biztosítható.”

15. § Az Ámr. 36. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendelettervezete az alábbi szerkezetben készül:]

a) az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételei forrásonként az államháztartásért felelős miniszternek az elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben,”

16. § Az Ámr. 46. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

46. § (1) A központi költségvetési szervek elemi költségvetést készítenek. Az önállóan működő és az önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv elemi költségvetése magában foglalja
a) a kiadásokat, bevételeket és támogatásokat kiemelt előirányzatokon belül tételenként és szakfeladatrend szerinti tevékenységenként részletezve,
b) a költségvetési szerv személyi juttatásainak és létszámának összetételét,
c) a szakfeladatrend szerinti mutatók állományát és értékeit.
(2) Az elemi költségvetéshez kapcsolódóan el kell készíteni az abban foglaltakat alátámasztó számításokat és azok indokolását, amelyek alapján ellenőrizhető annak megalapozottsága, végrehajthatósága, és az irányító szerv dönt az elemi költségvetés jóváhagyásáról.
(3) Amennyiben az önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv a 16. § (1) bekezdése szerinti kijelölés alapján más önállóan működő központi költségvetési szerv gazdálkodási feladatait is ellátja, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv elemi költségvetését – a saját költségvetése előirányzatait tartalmazó elemi költségvetésen felül – el kell készíteni az önállóan működő költségvetési szerv elemi költségvetésével összevontan is.
(4) A fejezetet irányító szervi jogosítványokkal felruházott központi költségvetési szerv elemi költségvetésére a központi költségvetési szervekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A szervezeten belül az elemi költségvetés összeállításának, egyeztetésének rendjét, annak jóváhagyását belső szabályzatban kell rögzíteni.
(5) A központi költségvetési szerv az elemi költségvetést – a (3) bekezdés szerinti esetben költségvetési szervenként külön, valamint az összevont elemi költségvetést is – a fejezetet irányító szervnek – a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv az e rendeletben meghatározott gazdálkodási feladatait ellátó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv útján – küldi meg az irányító szerv által meghatározott időpontig. A megküldött elemi költségvetéseket a fejezetet irányító szerv felülvizsgálja és dönt azok jóváhagyásáról. A jóváhagyott elemi költségvetéseket a fejezetet irányító szerv feldolgozza és – ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik – a tárgyév február 28-áig – év közben alapított költségvetési szerv esetén a kincstári költségvetés megállapítását követő negyvenöt napon belül – az államháztartásért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint a Kincstárhoz nyújtja be.”

17. § Az Ámr. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A központi kezelésű előirányzat elemi költségvetését a fejezetet irányító szerv készíti el és – ha a költségvetési törvény másként nem rendelkezik – február 28-áig a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz és a Kincstárhoz nyújtja be az államháztartásért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint.”

18. § Az Ámr. 49. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A fejezetet irányító szerv a benyújtott elemi költségvetést felülvizsgálja, dönt annak jóváhagyásáról, majd a jóváhagyott elemi költségvetést tárgyév február 15-éig a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz és a Kincstárhoz benyújtja az államháztartásért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint.”

19. § Az Ámr. 50. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ONYF és az OEP a központi hivatali szerv, az igazgatási szervei, és az általuk kezelt társadalombiztosítás pénzügyi alapjai összeállított, feldolgozott és jóváhagyott elemi költségvetéseit a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz és a Kincstárhoz nyújtja be a tárgyév február 28-áig az államháztartásért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint.”

20. § Az Ámr. 51. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A helyi önkormányzat által irányított önállóan működő költségvetési szerv költségvetésének előirányzatait a helyi önkormányzat által a 16. § (1)–(3) bekezdésében foglaltak alapján a pénzügyi, gazdasági feladatai ellátására kijelölt költségvetési szerv elemi költségvetése tartalmazza. Amennyiben az önállóan működő költségvetési szerv pénzügyi, gazdasági feladatait más irányító szerv alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv látja el, költségvetése az irányító helyi önkormányzat elemi költségvetésében szerepel.”

21. § Az Ámr. 57. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A központi költségvetés általános tartalékának felhasználásáról – az államháztartásért felelős miniszter önállóan, vagy az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szerv vezetőjének együttesen benyújtott előterjesztése alapján – a Kormány határozatban dönt. A fejezetet irányító szerv vezetőjének az előterjesztésben nyilatkoznia kell arról, hogy a benyújtást megelőzően elvégzett felülvizsgálat alapján a fejezet költségvetésében az igényelt feladat ellátására felhasználható szabad előirányzat, pénzeszköz nem áll rendelkezésre, és az összeget visszatérítési kötelezettséggel igényli-e.
(2) Visszatérítési kötelezettséggel igényelt összeg esetében az előterjesztésben meg kell jelölni a visszafizetés tervezett időpontját.
(3) Az előterjesztés és a határozat mellékletében az általános tartalék előirányzatának azonos összegű csökkentése mellett fel kell tüntetni
a) a felhasználás jogcímét és az elszámolás időpontját,
b) a felhasználó fejezetet, költségvetési címet, alcímet, jogcímcsoportot, jogcímet, előirányzat-csoportot, kiemelt előirányzatot,
c) az előirányzat egyszeri vagy tartós jellegét, összegét,
d) az esetleges visszafizetési kötelezettséget és a visszafizetés időpontját,
e) a következő évekre áthúzódó kötelezettségvállalást,
f) az előirányzat-teljesítés, az előirányzat-felhasználás módját,
továbbá az előterjesztésben tájékoztatni kell a Kormányt az általános tartalék szabad előirányzatának összegéről.”

22. § Az Ámr. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

58. § (1) Ha törvény eltérően nem rendelkezik a központi költségvetési szerv irányító szerve év közben – egyszeri vagy tartós jelleggel –
a) a fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek javára, és címen belül a költségvetési szervek között átcsoportosítást hajthat végre,
b) a költségvetési szerv előirányzatai terhére átcsoportosítást hajthat végre a fejezeti kezelésű előirányzatok javára, ha a működési költségvetés előirányzatain megtakarítás keletkezik,
c) a Kormány döntése vagy a fejezetet irányító szervek között kötött megállapodás alapján átcsoportosított összeggel a kiadási és az ahhoz kapcsolódó támogatási előirányzatokat megnövelheti,
d) a bevételek elmaradása esetén – az elmaradás okainak értékelése alapján – a kiadások és a bevételek előirányzatát a támogatási előirányzat egyidejű változtatásával vagy változtatása nélkül csökkentheti,
e) az időarányos és teljesítményarányos finanszírozású kiadási előirányzatok között, a forrást biztosító támogatási előirányzatok összegét megváltoztató előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre,
f) a jóváhagyott előirányzatok felhasználását – ha azokat bizonyos feltételhez kötötte – indokolt esetben, az Áht. 100/F. §-ában foglaltakra is figyelemmel év közben időszakosan korlátozhatja vagy saját rendelkezésébe vonhatja, amiről a költségvetési szervét és a Kincstárt egyidejűleg értesíti,
g) az Áht. 100/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre,
h) az Áht. 100/B. § (1) bekezdése és e rendelet 59/A. §-a alapján felhasználásra engedélyezett többletbevétellel a bevételi és a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzatokat megnövelheti.
(2) A központi költségvetésben fejezetet alkotó, de a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó szervek és testületek esetében az Áht. 39. § (5) bekezdésében foglalt előirányzat-átcsoportosítási jogokat a fejezetet irányító szerv vezetője gyakorolja.
(3) Az (1) bekezdés g) pontja szerinti átcsoportosításhoz a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szervnek abban az esetben kell az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyét kérnie, ha a tárgyévben az előirányzat-átcsoportosítás során csökkenteni tervezett előirányzat-csoportból addig átcsoportosított előirányzatok összevont összege meghaladja, vagy az átcsoportosítás végrehajtásával meghaladná az adott előirányzat-csoport eredeti kiadási előirányzata főösszegének 10%-át.
(4) A fejezetet irányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szerv előirányzatát nem csökkentheti a miniszter által adományozott kitüntetések, elismerések, és az irányító szerv jutalmazási vagy más teljesítményösztönzési célú kifizetései pénzügyi fedezetének biztosítása céljából.”

23. § Az Ámr. a következő 59/A. §-sal és azt megelőzően új címmel egészül ki:

„A költségvetési szervek és a fejezeti kezelésű előirányzatok többletbevételének felhasználása
59/A. § (1) Az Áht. 100/B. § (1) bekezdése szerinti többletbevétel felhasználásának engedélyezésére és a bevételi előirányzatok módosítására e § rendelkezéseit kell alkalmazni. E § alkalmazásában többletbevétel a költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről tétellel csökkentett intézményi működési bevételek és a beruházási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről és a felújítási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről tételekkel csökkentett felhalmozási és tőke jellegű bevételek elemi költségvetésben megtervezett eredeti – az 58. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a csökkentett módosított – előirányzatának együttes összegén felül pénzügyileg teljesült összeg.
(2) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv és fejezeti kezelésű előirányzat esetén az államháztartásért felelős miniszter engedélyével használható fel a többletbevételnek az eredeti – az 58. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben a csökkentett módosított – bevételi előirányzat 30%-át, de legalább 50 millió forintot meghaladó része.
(3) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szerv a többletbevétel felhasználására irányuló kérelmet az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározottak figyelembevételével az irányító szervhez nyújtja be. A fejezeti kezelésű előirányzat (2) bekezdés szerinti hányadot vagy összeget el nem érő többletbevételének felhasználására abban az esetben kell az irányító szerv engedélyét kérni, ha a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve nem azonos a fejezetet irányító szervvel. Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve a fejezetet irányító szerv, a bevételi előirányzat növelésére irányító szervi hatáskörben kiadott intézkedést az engedély megadásának kell tekinteni.
(4) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó fejezet irányító szerve a (3) bekezdés alapján beérkezett kérelmekről dönt vagy – ha a többletbevétel a (2) bekezdés szerinti értékhatárt meghaladta és a többletbevétel felhasználásával egyetért – azokat az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott módon és gyakorisággal jóváhagyásra továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek.
(5) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó központi, a köztestületi és az önkormányzati költségvetési szerv többletbevétele jóváhagyásának rendjét az irányító szerv határozza meg.
(6) Az irányító szerv vagy az államháztartásért felelős miniszter döntéséig a többletbevétellel a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat bevételi előirányzatait nem lehet módosítani. A felhasználásra nem engedélyezett összeget a döntés közlésétől számított öt napon belül a központi költségvetésnek – önkormányzati költségvetési szerv esetén az irányító szerv által megjelölt számlára – be kell fizetni.”

24. § Az Ámr. 60. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

60. § (1) A költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett – kiadási és bevételi előirányzatának fő összegét, a kiemelt előirányzatokat és azokon belül a megfelelő tételek előirányzatait a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványából – az Áht. 24/B. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel –, és vállalkozási tartalékából megemelheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat.
(3) A költségvetési szerv a személyi juttatások egyes tételein megtervezett előirányzatok között saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre azon előirányzatok kivételével, amelyek mértéke e rendeletben foglaltak alapján nem növelhető. Az átcsoportosítás a törvényi kötelezettségen alapuló juttatások kifizetését nem veszélyeztetheti.
(4) A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata – a személyi juttatások előirányzata átcsoportosításával összefüggő esetek kivételével – csak abban az esetben csökkenthető, ha a központi költségvetési szerv éves fizetési kötelezettségének – ideértve a korábban keletkezett, és a tárgyévre átütemezett köztartozásokat is – eleget tud tenni, és erről az előirányzat-átcsoportosítás benyújtásával egyidejűleg a Kincstárnak nyilatkozik.
(5) A költségvetési szerv saját hatáskörben a dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül maradva az egyes tételek előirányzataitól azok megváltoztatása nélkül eltérhet, az Áht. 100/A. § (3) bekezdésében foglalt korlátozásra is figyelemmel. A szolgáltatási kiadások, az adók és egyéb befizetési kötelezettségek tételek előirányzatai körében előirányzat-átcsoportosítás akkor kezdeményezhető, vagy azok akkor használhatók fel a tervezettől eltérően, ha a költségvetési szerv ezen fizetési kötelezettségeinek eleget tud tenni.”

25. § (1) Az Ámr. 62. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján az államháztartásért felelős miniszter az önkormányzatokért felelős miniszterrel és az átcsoportosításban érintett miniszterrel egyetértésben intézkedik az előirányzatok módosításáról. A módosított előirányzatról a Belügyminisztérium a helyi önkormányzatot harminc napon belül értesíti.
(3) Az Igazgatóság az Áht. 64. § (4) bekezdés b) pontja és az Áht. 64/A. § (7) bekezdése alapján felmerült körülményről az önkormányzatot értesíti. Amennyiben az Áht. 64. § (4) bekezdés b) pontja szerinti körülményről az önkormányzat szerez tudomást, akkor azt – a körülmény bekövetkezésének igazolásával együtt – az önkormányzat írásban bejelenti az Igazgatóságnak. Az Igazgatóság az önkormányzat bejelentését felülvizsgálva azt tizenöt napon belül visszaigazolja. A Kincstár ezt követően a szükségessé váló többletfinanszírozásról értesíti a Belügyminisztériumot. Az elmaradt normatív hozzájárulásoknak és támogatásoknak az időarányos részét, valamint – igényjogosultság esetén – a kamatot egy összegben, a fennmaradó támogatási részt pedig havi egyenlő részletekben utalja a Belügyminisztérium utalványozása alapján a Kincstár a következő hónaptól kezdődően – a nettó finanszírozás keretében.”

(2) Az Ámr. 62. § (8)–(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Áht. 64/B. § (1) bekezdésében meghatározott lemondás esetén az önkormányzat az Igazgatóság útján kezdeményezi a Belügyminisztériumnál az előirányzat módosítását, és egyidejűleg megküldi az Igazgatóságnak – a nettó finanszírozás keretében folyósított központi költségvetési források kivételével – a visszafizetés teljesítéséről szóló pénzügyi szolgáltatói igazolást. A Belügyminisztérium a legkésőbb a tárgyév november 30-áig beérkező előirányzat-módosítási kezdeményezéssel, valamint az Áht. 64/A. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határozattal összefüggő tárgyévi előirányzat-módosítást harminc napon belül – a Kincstár tájékoztatása mellett – ügyiratban igazolja vissza. A tárgyév november 30-a után a Belügyminisztériumhoz beérkező kezdeményezésekben, határozatokban rögzített előirányzat-változást az önkormányzat az Áht. 80. §-ában előírt év végi költségvetési beszámoló készítése során köteles figyelembe venni. Erről az Igazgatóság az önkormányzatot értesíti. Az Áht. 63. § (3) bekezdése alapján nettó módon folyósított központi költségvetési támogatások esetében a lemondással érintett összeg visszavonása a nettó finanszírozás keretében történik.
(9) A kincstári számla javára tárgyévben visszafizetett összegekről a Kincstár az összeg igénybevételének éve szerint, jogcímenként csoportosítva, önkormányzatonként, havonta, minden hónap 20-áig a Belügyminisztériumot értesíti. Az önkormányzat az általa tévesen átutalt összeg visszautalását igényelheti a területileg illetékes Igazgatóság útján a Kincstártól.
(10) A helyi önkormányzatokra vonatkozó fejezet által végrehajtott előirányzat-módosításról a Belügyminisztérium vezet nyilvántartást, és erről a Nemzetgazdasági Minisztérium egyidejű tájékoztatása mellett az államháztartásért felelős miniszter rendeletében előírt módon értesíti a Kincstárt.”

26. § Az Ámr. 71. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott fejezeti kezelésű előirányzatok esetén az előirányzatok megváltoztatásának bejelentéséhez az irányító szerv köteles a Kincstárhoz eljuttatni az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott előirányzat-finanszírozási tervet.”

27. § (1) Az Ámr. 72. § (3)–(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Kötelezettségvállalásra – jogszabályban meghatározott kivétellel –
a) a költségvetési szerv,
b) a központi és a fejezeti kezelésű előirányzat kezelő szerve, az alapok esetén a fejezetet irányító szerv vagy a kötelezettségvállalásra törvényi rendelkezés alapján jogosult más szerv,
c) a helyi önkormányzat, a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása, a helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulása, a helyi vagy az országos kisebbségi önkormányzat
(az a)–c) pont e fejezet alkalmazásában a továbbiakban együtt: kötelezettséget vállaló szerv) nevében az a)–b) pont szerinti esetben a szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a (4)–(7) bekezdésben foglaltak kivételével a kötelezettséget vállaló szerv alkalmazásában álló személy, a c) pont szerinti esetben a (8)–(12) bekezdésben meghatározott személy (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: kötelezettségvállaló) írásban jogosult.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a Magyar Köztársaság ügyészségéről szóló 1972. évi V. törvény 18. § (1) bekezdés b)–c) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott szervek vezetőit is a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjének kell tekinteni a számukra biztosított előirányzatok terhére vállalható kötelezettségek tekintetében.
(5) A (3) bekezdés alkalmazásában az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról szóló 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b)–c) pontjában, (3) és (4) bekezdésében meghatározott szervek vezetőit is a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjének kell tekinteni a számukra biztosított előirányzatok terhére vállalható kötelezettségek tekintetében.
(6) Az Országgyűlés által megválasztott személyek a tisztségük ellátásával összefüggő feladatok tekintetében, az 1990. évi LVI. törvény 5. § (2) bekezdésében megjelölt személyek az ott meghatározott keret tekintetében jogosultak kötelezettségvállalásra. A külön törvény alapján biztosított működési keret felett az országgyűlési képviselőcsoportok rendelkezési jogosultsággal bírnak, az országgyűlési képviselőcsoportok vezetőit a kötelezettséget vállaló szerv vezetőjének kell tekinteni a számukra biztosított előirányzatok terhére vállalható kötelezettségek tekintetében.
(7) Az európai uniós forrásból finanszírozott normatív jellegű (mérlegelést nem igénylő) támogatások esetében a kötelezettséget vállaló szerv vezetője a közreműködő szervezet alkalmazásában álló személyt is felhatalmazhat írásban a kötelezettség vállalására. A felhatalmazásban a kötelezettségvállalás összeghatárát keretjelleggel meg kell határozni.
(8) A helyi önkormányzat nevében az önkormányzati hivatal költségvetési előirányzatai terhére – a körjegyzőség kivételével és a (9) bekezdésben meghatározott kivétellel – a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. A körjegyzőséghez tartozó önkormányzat nevében a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy az önkormányzat költségvetésében a költségvetési szervein kívüli előirányzat terhére vállalhat kötelezettséget.
(9) Törvény vagy kormányrendelet alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt feladatok előirányzatai, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök felett kötelezettségvállalásra a jegyző jogosult.
(10) A helyi kisebbségi önkormányzat nevében kötelezettséget az Áht. 74/A. §-ában meghatározott személy vállalhat.
(11) A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása nevében kötelezettséget az Áht. 74/B. §-ában meghatározott személy, a helyi önkormányzatok jogi személyiségű társulásainak nevében kötelezettséget – ide nem értve a társulás irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatait – a társulási tanács elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott, a megállapodásban megjelölt személy vállalhat.
(12) Az országos kisebbségi önkormányzat nevében az önkormányzat elnöke, az országos kisebbségi önkormányzat hivatala nevében – közgyűlési felhatalmazás alapján – a hivatal vezetője vállalhat kötelezettséget. Az országos kisebbségi önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra az elnöki és elnökhelyettesi tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén az országos kisebbségi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint a közgyűlés összehívására és vezetésére kijelölt testületi tag jogosult.
(13) Törvény vagy e rendelet eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges előzetesen az írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetések teljesítéséhez, amelyek
a) gazdasági eseményenként a százezer forintot nem érik el,
b) pénzügyi szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódnak, vagy
c) összegét vagy az összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamennyi jogát és kötelezettségét jogszabály, nemzetközi szervezetben való tagsági viszony, vagy jogerős, illetve fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható bírósági, hatósági döntés teljes körűen meghatározza, így különösen a normatív és normatív jellegű hozzájárulások, nemzetközi kötelezettséggel kapcsolatos hozzájárulások, kártalanítási, kártérítési és megtérítési kötelezettségek, a csőd-, felszámolási és végelszámolási eljáráshoz kapcsolódó regisztrációs díjak, valamint az adományozott díjakhoz, kitüntetésekhez kapcsolódó pénzbeli juttatások esetén.”

(2) Az Ámr. 72. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) A (13) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásokra e rendeletnek a kötelezettségvállalások teljesítésére (érvényesítés, utalványozás, az utalvány ellenjegyzése) és nyilvántartására vonatkozó szabályait alkalmazni kell. Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések rendjét a kötelezettséget vállaló szerv belső szabályzatában rögzíti.”

28. § (1) Az Ámr. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kötelezettségvállalás – külön jogszabályban meghatározott és a 72. § (13) bekezdése szerinti kivétellel – kizárólag ellenjegyzés után, írásban történhet. Az ellenjegyzést az ellenjegyzés dátumának és az ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.”

(2) Az Ámr. 74. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére]

b) gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv esetén a 16. § (7) bekezdés b) pontjában megjelölt személy,”

[írásban jogosult.]

(3) Az Ámr. 74. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére]

d) a 72. § (6) bekezdése szerinti működési keret terhére vállalt kötelezettség esetén az országgyűlési képviselőcsoportnál gazdasági-pénzügyi feladatokat ellátó személy, vagy az általa írásban kijelölt személy,”

[írásban jogosult.]

(4) Az Ámr. 74. § (2) bekezdés g)–h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére]

g) helyi kisebbségi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség esetén az Áht. 66. §-a szerinti megállapodás alapján a helyi önkormányzat jegyzője, vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő, vagy az Áht. 74/A. § (3) bekezdése szerinti megbízással a helyi kisebbségi önkormányzat testületének tagja,
h) törvény vagy kormányrendelet alapján a jegyző döntési hatáskörébe utalt feladatok előirányzatai, valamint a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi, területi előkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök terhére vállalt kötelezettség esetén a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő,”

[írásban jogosult.]

(5) Az Ámr. 74. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Ha a kötelezettséget vállaló szervhez kincstári, vagy önkormányzati biztost jelöltek ki, a kötelezettségvállaláshoz – a kötelezettségvállaló és az ellenjegyző aláírása mellett – a biztos külön ellenjegyzése is szükséges. Ha a kötelezettséget vállaló szervhez költségvetési (fő)felügyelő került kirendelésre, a kötelezettségvállalás ellenjegyzőjének meg kell győződnie arról, hogy a költségvetési (fő)felügyelő az előzetes véleményezési jogát gyakorolhatta-e, ennek során az intézkedés végrehajtásának felfüggesztését nem javasolta. A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére mindaddig nem kerülhet sor, míg az intézkedés véleményezésére nem biztosítottak lehetőséget, vagy a költségvetési (fő)felügyelő az intézkedés felfüggesztésére vonatkozó javaslatát fenntartja és az Áht. 46/A. § (7) bekezdése szerinti egyeztetés nem történt meg.”

29. § Az Ámr. 75. § (3)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szabad fedezet rendelkezésre állásának vizsgálatához a (2) bekezdés szerint a kötelezettségvállalás értékeként meghatározott összegből a tárgyévet, valamint az azt követő három évet terhelő összegeket kell összevetni a tárgyévi költségvetés előirányzatait, valamint – amennyiben az ismert – az azt követő évek költségvetési keretszámait az összevetés időpontjáig ismert adatok alapján terhelő kötelezettségek mértékével. A kötelezettségvállalás – az Áht. 12/A. § (6) bekezdésében, 13/B. § (2) bekezdésében és a Kbt. 48. § (3) bekezdésében meghatározott eset, továbbá az európai uniós forrásból utófinanszírozással biztosított támogatások kivételével – a fedezet rendelkezésre állásának hiányában tiltott, amennyiben a tárgyévben, valamint az ismert költségvetési keretszámok alapján a tárgyévet követő években a szükséges mértékű szabad előirányzat nem áll rendelkezésre.
(4) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem szükséges a kötelezettségvállalások (2)–(3) bekezdés szerinti vizsgálata a 72. § (13) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások esetében. Ezekben az esetekben a teljesített kifizetésekkel egyidejűleg kell a kötelezettségvállalást az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba felvenni, és az előirányzat szabad keretét a kifizetés összegével csökkenteni. A kötelezettségvállalást a kifizetést elrendelő belső intézkedés dokumentuma tanúsítja.”

30. § Az Ámr. 76. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A szakmai teljesítés igazolására jogosult személyeket – az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan – helyi önkormányzat nevében vállalt kötelezettség esetén a jegyző, más kötelezettségvállalás esetén a kötelezettségvállaló írásban jelöli ki.”

31. § Az Ámr. 77. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az érvényesítésre jogosult személyekre, valamint azok kijelölésére – az (5) bekezdésben foglalt kiegészítéssel – a 74. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni.”

32. § (1) Az Ámr. 78. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az utalványozásra jogosult személyekre, valamint azok kijelölésére – jogszabályban meghatározott kivétellel – a 72. § (3)–(12) bekezdésében foglalt szabályokat kell alkalmazni. A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek utalványozására – ha az utalványozás a (4) bekezdésre figyelemmel szükséges, és a kötelezettséget vállaló szerv a 76. § (2) bekezdése alapján előírta a szakmai teljesítés igazolását – a szakmai teljesítés igazolását követően kerülhet sor.”

(2) Az Ámr. 78. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem kell külön utalványozni
a) a termék értékesítéséből, szolgáltatás nyújtásából – számla, egyszerűsített számla, számlát helyettesítő okirat, készpénzátutalás alapján – befolyó, valamint a közigazgatási hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését,
b) a pénzügyi szolgáltatások kiadásait és bevételeit,
c) az európai uniós forrásokból nyújtott támogatások külön jogszabály szerinti lebonyolítási számláról történő kifizetését, és
d) a fedezetkezelői számláról, valamint – a fedezetkezelői számlára történő átutalás esetén – az építtetői fedezetbiztosítási számláról történő kifizetéseket.”

33. § Az Ámr. 79. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a kötelezettséget vállaló szervhez kincstári, vagy önkormányzati biztost jelöltek ki, az utalványozás – az utalványozó és annak ellenjegyzésére jogosult személy aláírása mellett – a biztos külön ellenjegyzését követően hajtható végre.”

34. § Az Ámr. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

86. § (1) Az Áht. 100/E. §-a alapján a központi költségvetési szerv költségvetésében jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) megtervezhető előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának legfeljebb 8%-a.
(2) Helyi önkormányzati, helyi és országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv az irányító szerv költségvetési rendeletében (határozatában), köztestületi költségvetési szerv az irányító szerv által meghatározott mértékű jutalmat tervezhet.
(3) A köztisztviselők jogállásáról és a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó alkalmazottakat foglalkoztató költségvetési szerveknél céljuttatás címén tervezhető előirányzat a Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi költségvetési szervnél az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve a 10%-os, önkormányzati költségvetési szervnél az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mértéket nem haladhatja meg.
(4) A költségvetési szerv a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése szerinti kereset-kiegészítés fedezetére a költségvetési törvényben meghatározott – a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatára vetített – mértéket tervezhet.”

35. § Az Ámr. 90. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az Áht. 100/E. § (1) bekezdése alapján a költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg – beleértve a jutalom előirányzatának és a vállalkozási maradvány, vállalkozási tartalék felhasználását is – központi költségvetési szervnél az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át, önkormányzati költségvetési szervnél az önkormányzat rendeletében meghatározott hányadot nem haladhatja meg.”

36. § Az Ámr. 93. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Ha a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységéből származó bevételeinek együttes összege egymást követő két évben meghaladja a ténylegesen teljesített – a költségvetési támogatást is magában foglaló – összbevétel egyharmadát, és a vállalkozás tartós fenntartására, bővítésére lehetőség látszik, az alapító – központi költségvetési szerv az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – dönt a költségvetési szervként való továbbműködésről és a vállalkozási tevékenység korlátozásáról, vagy a vállalkozási tevékenységet folytató szervezeti egységek leválasztásáról.”

37. § (1) Az Ámr. 95. § (1) bekezdés nyitó felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Áht. 100/D. §-ában foglaltakkal összefüggésben a központi költségvetési szerv abban az esetben köteles az irányító szerv vagy az államháztartásért felelős miniszter engedélyét kérni, ha a kötelezettségvállalás összegének”

(2) Az Ámr. 95. § (2) bekezdés nyitó felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Nem szükséges az államháztartásért felelős miniszter vagy az irányító szerv engedélyét kérni”

38. § Az Ámr. 96. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Áht. 12/A. § (6) és (8) bekezdése szerinti esetben a költségvetési szerv a Kormány engedélyét az irányító szerv útján kéri. A kormány-előterjesztéshez csatolni kell a közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény, felhívás tervezetét, a szerződéstervezetet, és a közbeszerzési dokumentáció tervezetének egyéb lényeges dokumentumait.”

39. § Az Ámr. 108. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fejezeti kezelésű előirányzatok közül
a) a központi beruházásokra, beleértve a lakásépítés és a lakástámogatás előirányzatait is,
b) a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel azon fejezeti kezelésű előirányzatokra, melyek esetében a felhalmozási költségvetés eredeti – az év közben megállapított új fejezeti kezelésű előirányzatok esetében a módosított – előirányzata meghaladja a százmillió forintot,
c) az átmeneti támogatásból, TEN-T-ből, szolidaritási programokból finanszírozott támogatással megvalósuló programokra,
d) a 2004–2006. programozási időszakban a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló programokra a külön jogszabályokban foglaltak figyelembevételével,
e) a nemzetközi fejlesztési intézmények (Világbank, Európai Beruházási Bank stb.) pénzeszközeiből (hitel és vissza nem térítendő támogatás), vagy nemzetközi egyezmény alapján Magyarországnak nyújtott segélyből megvalósuló feladatok lebonyolítására az államháztartásért felelős miniszter döntése alapján,
f) a megelőző évben feladatfinanszírozási körbe vont, az államháztartásért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint még nem lezárt előirányzatokra,
g) a fejezetet irányító szerv által kezdeményezett egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokra
a feladatfinanszírozási körbe vont előirányzatok felhasználásának az államháztartásért felelős miniszter rendeletében megállapított szabályait kell alkalmazni.”

40. § Az Ámr. 109. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztési Operatív Program, 4. JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök jogcím, valamint a XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program 1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozás-orientált fejlesztése jogcím terhére megvalósuló 1.3. intézkedés tekintetében jelen fejezet előírásait nem kell alkalmazni.
(3) A 7. számú mellékletben megjelölt előirányzatok, részelőirányzatok, felhasználási jogcímek (a továbbiakban együtt: azonos célú előirányzatok) felhasználása során – az európai uniós forrásból finanszírozott támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás előirányzatai kivételével, a Területi Együttműködés előirányzatra külön jogszabályokban meghatározott eltérésekkel – a 110–136. §-ok rendelkezéseit a 137–153. §-ban foglalt eltérésekkel, kiegészítésekkel kell alkalmazni.”

41. § (1) Az Ámr. 113. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatói okirat kiadásához vagy a támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek a támogatóhoz be kell nyújtania a (2)–(3) bekezdés szerinti nyilatkozatokat, dokumentumokat a (4)–(6) bekezdésben foglalt szabályok figyelembevételével. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozat esetén a támogatási döntés meghozatalának, egyéb nyilatkozatok, dokumentumok esetén a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének napja. Támogatási szerződés alkalmazása esetén nem szükséges a (2) bekezdés a)–b) és d)–h) pontja szerinti nyilatkozatok benyújtása, ha a kedvezményezett a nyilatkozatokat a támogatási szerződés szövegébe foglalva teszi meg.
(2) A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni
a) a támogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűségéről, valódiságáról és hitelességéről, valamint arról, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg mikor és hol nyújtott be,
b) arról, hogy nem áll végelszámolás alatt, ellene csőd-, felszámolási eljárás, vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozó kedvezményezett esetén nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
c) ahhoz történő hozzájárulásáról, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz – azok konstrukciós forrásainak költségvetésbeli elhelyezkedésétől függetlenül – a jogszabályban meghatározott jogosultak, és a 122. § (3) bekezdése szerinti támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek,
d) arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok Áht. 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, és az Áht. 15. § (11) bekezdése szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatait rendelkezésre bocsátja,
e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Közpénztv.) hatálya alá tartozó költségvetésből nyújtott támogatás esetén annak 14. §-ában foglaltakról,
f) a 121. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésének vállalásáról, és arról, hogy a 127. § (1)–(3) bekezdése szerinti esetekben a támogató által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az e rendeletben foglaltak szerint visszafizeti,
g) a támogató által előírt biztosítékok rendelkezésre bocsátásának vállalásáról legkésőbb a 119. § (3) bekezdése szerinti időpontig,
h) arról, hogy a költségvetésből nyújtott támogatás célja tekintetében adólevonási joggal rendelkezik-e.”

(2) Az Ámr. 113. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Külföldi kedvezményezett esetén – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – a (2) bekezdés d) és h) pontja a magyarországi munkaügyi kapcsolatok és forgalmi adó tekintetében alkalmazandóak, a b) pontban meghatározott megszüntetésre irányuló eljárás a kedvezményezett személyes jogának szabályai alapján értelmezendő.”

42. § (1) Az Ámr. 114. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki]

e) esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása van, ha jogszabály, a pályázati felhívás, vagy a támogató úgy rendelkezett, hogy a támogatási igény benyújtásának feltétele a támogatás igénylőjének köztartozás-mentessége,”

(2) Az Ámr. 114. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a támogató a költségvetésből nyújtott támogatás feltételeként előírja, hogy a támogatás igénylőjének meghatározott nagyságrendű saját forrással kell rendelkeznie, nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereitől kapott támogatás, kivéve a támogatást igénylő költségvetési szervnek vagy irányító szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget, továbbá az EU Önerő Alapból és a Kbt. 22. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetnek a részben európai uniós forrásból finanszírozott projektek megvalósításához nyújtott önerő támogatást.”

43. § Az Ámr. 117. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[117. § Nem adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés, ha az a következő évek előirányzatai terhére jelent kötelezettségvállalást, és]

a) a Munkaerőpiaci Alap, az európai uniós források előirányzatai, a Kormány által egyedileg jóváhagyott fejlesztési programok, valamint az állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatására szolgáló előirányzat kivételével a költségvetési törvényben megjelölt azon előirányzatokat terhelné, amelyek előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül is túlteljesíthetőek,”

44. § Az Ámr. 119. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatói okiratban, támogatási szerződésben rendelkezni kell a visszafizetési kötelezettséggel kapott költségvetésből nyújtott támogatás és a támogatói okirat visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetésből nyújtott támogatás visszafizetésének biztosítékairól. A támogató ettől az utófinanszírozással biztosított költségvetésből nyújtott támogatás természetes személy kedvezményezettje, az előleg igénybevételére nem jogosult és egyösszegű utófinanszírozással biztosított költségvetésből nyújtott támogatás kedvezményezettje, és a támogató irányítása alá tartozó költségvetési szerv kedvezményezett esetén eltekinthet.”

45. § Az Ámr. 127. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

„(11) A támogatási előleg visszafizetése esetén a kedvezményezett az előleget a folyósítás napjától számított Ptk. szerinti kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. Ha a visszafizetéssel késedelembe esik, a késedelme után a Ptk. szerinti kamatot is érvényesíteni kell.”

46. § Az Ámr. 133. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Pályázati úton biztosított költségvetésből nyújtott támogatás esetén a benyújtott pályázathoz csatolni kell a 113. § (2) bekezdés c) pontja szerinti nyilatkozatot. Ezen felül a támogató előírhatja, hogy a 113. § (2)–(3) bekezdése szerinti további nyilatkozatok, illetve dokumentumok benyújtásától teszi függővé a pályázat befogadását. Ilyen esetben a támogatói okirat kiadásához vagy a támogatási szerződés megkötéséhez nem szükséges azok ismételt benyújtása, amennyiben a nyilatkozat tartalma a befogadást követően további vizsgálatot nem igényel. A pályázó a 113. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatait – a c) pont szerinti nyilatkozat kivételével – feltételesen, a pályázaton történő nyertességétől függően is megteheti.”

47. § Az Ámr. IX. fejezet címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„IX. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSI FŐFELÜGYELŐ, KÖLTSÉGVETÉSI FELÜGYELŐ ÉS A BIZTOSOK”

48. § Az Ámr. 163. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetési (fő)felügyelő
163. § (1) Az Áht. 46/A. §-a szerinti költségvetési (fő)felügyelői megbízás annak a természetes személynek adható, aki a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel és a kijelölés évét megelőző tíz évben legalább három éves szakirányú költségvetési gyakorlattal rendelkezik, és írásban nyilatkozik, hogy a (2) bekezdésben foglaltak személyére nem jelentenek kizáró okot.
(2) Nem jelölhető ki költségvetési (fő)felügyelőnek az a természetes személy, aki
a) az adott fejezetet irányító szervnél, a fejezethez tartozó költségvetési szervnél, vagy az elkülönített állami pénzalap kezelő szervénél (e § alkalmazásában a továbbiakban együtt: kijelölt szerv) foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban áll,
b) a kijelölést megelőző három évben a kijelölt szervnél foglalkoztatásra irányuló, illetve rendszeres vagy tartós megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban állt,
c) a kijelölt szervnél döntéshozói, kötelezettségvállalási, ellenjegyzési, szakmai teljesítést igazolói, utalványozási, érvényesítési, jogkörrel felruházott személynek a Ptk. szerint hozzátartozója.
(3) A költségvetési (fő)felügyelőt az államháztartásért felelős miniszter megbízólevéllel látja el, amelynek tartalmaznia kell
a) a kijelölt szerv(ek) megnevezését,
b) annak megjelölését, hogy a kijelölés költségvetési főfelügyelői vagy felügyelői feladatkör ellátására vonatkozik,
c) a költségvetési (fő)felügyelő nevét, születési idejét, és anyja nevét,
d) a megbízatás időtartamát.
(4) Az Áht. 46/A. § (6) bekezdés c) pontja szerinti nagy összegű kötelezettségvállalásnak minősül a tízmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó összegű kötelezettségvállalás. A kötelezettségvállalás értékét a 75. § (2) bekezdése alapján kell meghatározni. Az előzetes kötelezettségvállalás felfüggesztésére irányuló javaslat megtételének hiánya nem akadálya annak, hogy a költségvetési (fő)felügyelő az előzetes kötelezettségvállalást követően a kötelezettségvállalás felfüggesztését indokolt esetben javasolja.
(5) Az Áht. 46/A. § (6) bekezdés b) pontja szerinti szabályzatoknak a 20. § (3)–(4) bekezdésében nevesített szabályzatok minősülnek.
(6) Az Áht. 46/A. § (6) bekezdés d) pontja szerinti gazdálkodással összefüggő intézkedés
a) a költségvetési (fő)felügyelő által esetileg és előre meghatározott körben a (4) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő kötelezettségvállalásra és bevétel beszedésére, teljesítésére irányuló intézkedés,
b) a kijelölt szerv költségvetési javaslata, elemi költségvetése, maradvány-elszámolása,
c) a költségvetési (fő)felügyelő által esetileg és előre meghatározott körben az előirányzatok módosítására, átcsoportosítására irányuló intézkedés,
d) az elrendelt előirányzat-zárolás végrehajtására irányuló intézkedés,
e) a központi költségvetés általános tartalékából többletforrás biztosítására irányuló igény,
f) a 180. § szerinti előirányzat-felhasználási keret előrehozására irányuló kérelem,
g) az eszközök értékesítésére és selejtezésére irányuló intézkedés.
(7) A költségvetési (fő)felügyelő munkájához a Kincstár és a kijelölt szerv szolgáltatják a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalásra irányuló eljárás, az (5) bekezdés szerinti szabályzat, vagy a (6) bekezdés szerinti egyéb intézkedés dokumentumait, az arra vonatkozó összefoglaló adatokat, folyamatosan biztosítják a különböző adatbázisokból és nyilvántartásokból rendelkezésre álló adatokat, elkészítik a költségvetési (fő)felügyelő által kért dokumentumokat. A költségvetési (fő)felügyelő elhelyezéséhez szükséges feltételeket a kijelölt szerv biztosítja.
(8) A nemzetbiztonsági szolgálatoknál folytatott tevékenysége során a költségvetési (fő)felügyelő birtokába nem kerülhet olyan adat, amely a titkos információgyűjtés során keletkezett információra, forrására, vagy az alkalmazott titkos információgyűjtő módszer konkrét jellegére utal.
(9) Az Áht. 46/A. § (6) bekezdés c)–e) pontjai szerinti intézkedések dokumentumait azok tervezett kiadmányozását – e rendelet szabályai szerint előzetes ellenjegyzést igénylő intézkedés esetén annak tervezett ellenjegyzését – legalább három munkanappal megelőzően meg kell küldeni a költségvetési (fő)felügyelőnek. Ha a költségvetési (fő)felügyelő három munkanapon belül a tervezett észrevétellel kapcsolatban nem nyilatkozik, az intézkedés kiadmányozására (ellenjegyzésére) sor kerülhet. Ha a költségvetési (fő)felügyelő az Áht. 46/A. § (7) bekezdése alapján valamely intézkedés felfüggesztésére tesz javaslatot, annak indokolását három munkanapon belül eljuttatja a kijelölt szerv vezetőjének, a fejezetet irányító szerv vezetőjének, és az államháztartásért felelős miniszternek. A fejezetet irányító szerv vezetője az értesítés alapján az államháztartásért felelős miniszterrel haladéktalanul egyeztetést kezdeményez, ha az indokolással nem ért egyet.
(10) A költségvetési (fő)felügyelő tevékenységéről havonta írásban beszámol a fejezetet irányító szerv és az államháztartásért felelős miniszter részére.
(11) A költségvetési (fő)felügyelőt akadályoztatása esetén az államháztartásért felelős miniszter által kijelölt költségvetési (fő)felügyelő teljes jogkörrel helyettesíti.
(12) A költségvetési szervhez kijelölt kincstári biztos, felsőoktatási kincstári megbízott köteles a költségvetési (fő)felügyelőt munkájában támogatni.”

49. § Az Ámr. 164. § (2)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kincstári biztos kijelölését az (1) bekezdésben foglalt tartozásállomány elérése esetén az államháztartásért felelős miniszternél a Kincstár kezdeményezi. A Kormány vagy miniszter irányítása vagy felügyelete alá nem tartozó fejezetekhez sorolt költségvetési szerv esetében az államháztartásért felelős miniszter a javaslatot a Kormány elé terjesztése előtt az irányító szervvel egyezteti.
(3) A kincstári biztos tevékenységét a kijelölő szerv nevében az államháztartásért felelős miniszter, az irányító szerv vezetője és a Kincstár kijelölt vezetőiből álló ad hoc bizottság irányítja.”

50. § Az Ámr. 176. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv – a 174. § (5) bekezdésében meghatározott eset kivételével – a költségvetési elszámolási számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a számlavezető hitelintézetnél a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó alszámlán kötheti le.”

51. § Az Ámr. 181. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

181. § A felhalmozási előirányzatok teljesítésarányos felhasználásának finanszírozása teljesítésarányos támogatási előirányzat-finanszírozási terv alapján történik. A teljesítésarányos támogatási előirányzat-finanszírozási terv elkészítésének, jóváhagyásának részletes szabályait az államháztartásért felelős miniszter rendeletben szabályozza.”

52. § Az Ámr. 188. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények egyházi fenntartónak történő átadása esetén a helyi önkormányzat(ok) által megtérítendő kiegészítő támogatás összegét a Kincstár külön jogszabály szerint megállapítja, és az erről hozott határozatát közli a Belügyminisztériummal. A Belügyminisztérium a nettó finanszírozás keretében ezt csökkentő tételként veszi figyelembe, és azt a Kincstár a feladatot átadó helyi önkormányzat támogatásának terhére a kiegészítő támogatás folyósításául szolgáló előirányzat javára számolja el.”

53. § Az Ámr. 199. §-a, valamint az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„A Kincstár által vezetett fedezetkezelői és építtetői fedezetbiztosítási számlák
199. § (1) A Kincstár az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet rendelkezése szerint fedezetkezelői számlát, továbbá – a kincstári körbe tartozó költségvetési szervek részére – építtetői fedezetbiztosítási számlát vezet.
(2) A fedezetkezelői számla az építőipari kivitelezési tevékenység keretében szerződéses kapcsolatban álló felek (építtető, fővállalkozó kivitelező) között létrejött szerződésben vállalt kötelezettségek pénzügyi fedezetének és pénzügyi biztosítékainak elkülönített kezelésére szolgál. Az építtetői fedezetbiztosítási számla a központi költségvetési források elkülönített kezelését szolgálja. A fedezetkezelői számláról és az építtetői fedezetbiztosítási számláról közvetlen kifizetés az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott előírásoknak megfelelően teljesíthető.
(3) A fedezetkezelői számlán és az építtetői fedezetbiztosítási számlán elhelyezett pénzeszközök után a Kincstár kamatot nem fizet.”

54. § Az Ámr. 204. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak kezelője az általa kezelt alap költségvetésének végrehajtásáról, a működési költségvetés végrehajtásáról, valamint a társadalombiztosítás által folyósított, nem társadalombiztosítási forrásból finanszírozott ellátásokról – az államháztartásért felelős miniszterrel közösen megállapított formában és módon – havi jelentést nyújt be a tárgyhónapot követő hónap 25-éig a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz, az Állami Számvevőszékhez, a KSH-hoz, az MNB-hez és a Kincstárhoz. Az év első három hónapjáról a havi jelentéseket április 25-éig kell benyújtani.”

55. § Az Ámr. 205. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat és a helyi, valamint az országos kisebbségi önkormányzat az időközi költségvetési jelentést az államháztartásért felelős miniszter rendeletében meghatározott adattartalommal – a költségvetési szerveket és a jogi személyiségű társulásokat is magában foglaló – önkormányzati szintre összesítve állítja össze és küldi meg az Igazgatósághoz a tárgyév első három hónapjáról április 20-áig, a tárgyév első hat hónapjáról július 20-áig, a tárgyév első kilenc hónapjáról október 20-áig, a tárgyév tizenkét hónapjáról a tárgyévet követő év január 20-áig.”

56. § (1) Az Ámr. 206. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szerv, a jogi személyiségű társulás, az alapok kezelői, a központi és a fejezeti kezelésű előirányzat kezelője, a vagyonkezelő szervezet és a beszedő szervezet a saját vagy más szervezethez rendelt eszközeinek és forrásainak alakulásáról negyedévenként, a főkönyvi kivonat állományi számláinak adataiból, vagy az azt alátámasztó nyilvántartásokból összeállított időközi mérlegjelentést készít a 17–19. számú mellékletek szerint.”

(2) Az Ámr. 206. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A Kincstár a nemzetgazdasági elszámolásokra vonatkozó, a 17–19. számú melléklet szerinti évközi mérlegjelentést – figyelemmel a (2)–(6) bekezdésben foglalt adatszolgáltatások egyes tételeinek felhasználására és beépítésére – az első negyedévre vonatkozóan június 15-éig, a második negyedévre vonatkozóan augusztus 15-éig, a harmadik negyedévre vonatkozóan november 5-éig, a negyedik negyedévre vonatkozóan a tárgyévet követő év március 20-áig, a 17–18. számú mellékleteket az éves elszámolásra vonatkozóan a tárgyévet követő év május 31-éig, a 19. számú mellékletet az éves elszámolásra vonatkozóan a tárgyévet követő év augusztus 30-áig a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz nyújtja be.”

57. § Az Ámr. 208. § (1) bekezdése a következő új h) ponttal egészül ki:

[(1) A központi költségvetési szerv előirányzat-maradványából a központi költségvetést illeti meg]

h) az a)–g) ponton felüli kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat-maradvány az Áht. 24/B. § (6) bekezdésében foglalt kivételekkel.”

58. § Az Ámr. 210. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

210. § (1) Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni
a) a tárgyévben szerződés vagy bármely más dokumentum alapján igazolhatóan befolyt bevételt, amely bizonyítottan a bevétel ellenszolgáltatásaként teljesítendő kiadásokra a következő évben kerül felhasználásra, vagy a bevétel kizárólagos felhasználási célját jogszabály meghatározza,
b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amelyre a kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a pénzügyi teljesítés áthúzódik a tárgyévet követő évre,
c) az Áht. 24/B. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban a központi beruházások előirányzat-maradványából az Áht. 24/B. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott részt, és az európai uniós forrásból finanszírozott programok, a nemzetközi szerződések alapján megvalósuló segélyprogramok, a Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés, a kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt bevételek előirányzat-maradványát,
d) az átvett pénzeszközt, ha az átadó államháztartáson kívüli szervezet, személy az annak terhére ellátandó feladatot meghatározta,
e) az elkülönített állami pénzalapoktól meghatározott célra, elszámolási kötelezettséggel kapott támogatásértékű bevételeket,
f) a deviza- és a valuta készlet év végi értékelése során megállapított árfolyamnyereség összegét.
(2) A korábbi években államháztartáson belüli és kívüli szervezeteknek, személyeknek kifizetett, de visszatérített, fel nem használt támogatás, támogatási előleg terhére a tárgyévben – az európai uniós források előirányzatai kivételével – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével vállalható új kötelezettség.”

59. § (1) Az Ámr. 212. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elszámolás a fejezet költségvetési szervei és fejezeti kezelésű előirányzatai tekintetében külön-külön tartalmazza az előirányzat-maradványból a központi költségvetést megillető részt és a kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványt.”

(2) Az Ámr. 212. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az államháztartásért felelős miniszter a (3) bekezdés a) pontja szerint benyújtott elszámolást a tárgyévet követő év május 15-éig, a (3) bekezdés b) pontja szerint benyújtott elszámolást a tárgyévet követő év június 20-áig felülvizsgálja. A felülvizsgálat és a döntés eredményéről az államháztartásért felelős miniszter a fejezetet irányító szervet tájékoztatja.”

(3) Az Ámr. 212. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az államháztartásért felelős miniszter a fejezeti kezelésű előirányzatok, a központi és társadalombiztosítási költségvetési szervek Áht. 24/B. § (9) bekezdése szerinti előirányzat-maradványairól előterjesztést készít a Kormánynak, amely rendelkezik annak elvonásáról vagy a kötelezettségvállalással érintett feladat további finanszírozásáról. A Kormány a 210. § (1) bekezdés c) pontja szerinti előirányzat-maradványt mérlegelés nélkül hagyja vissza.”

(4) Az Ámr. 212. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A fejezetet irányító szervnél, vagy az irányítása alá tartozó központi költségvetési szervénél képződött előirányzat-maradvány más központi költségvetési szerv részére történő átadása-átvétele – az európai uniós forrásból finanszírozott programok előirányzatainak és a feladatfinanszírozás körébe tartozó előirányzatok kivételével – csak a fejezet maradvány-elszámolási számláján keresztül történhet.”

60. § Az Ámr. 216. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

216. § A költségvetési előirányzatok alakulásáról és azok teljesítéséről, a vagyoni, pénzügyi és létszámhelyzetben bekövetkezett változásokról a költségvetési év könyveinek zárását követően
a) a Kincstár kincstári költségvetési beszámolót,
b) a központi és a fejezeti kezelésű előirányzatok, alapok kezelői
ba) elemi költségvetési beszámolót,
bb) zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást,
c) a költségvetés készítésére kötelezett költségvetési szervek
ca) elemi költségvetési beszámolót, ezen felül
cb) a központi költségvetési szervek a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást
készítenek.”

61. § Az Ámr. 217. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

217. § Az irányító szerv az irányítása alá tartozó költségvetési szervek beszámolásához és a zárszámadáshoz
a) a 225. §-ban meghatározott értesítési időpont figyelembevételével a 216. § ca) pontja szerinti beszámoló esetén a tárgyévet követő év január 31-ig, a cb) pont szerinti adatszolgáltatás esetén az államháztartásért felelős miniszter zárszámadási tájékoztatójának közzétételét követő öt napon belül – az abban szereplő időpont(ok) alapul vételével – írásban meghatározza azok beküldésének határidejét,
b) a szakmai feladatokat meghatározó jogszabályok és az államháztartásért felelős miniszter zárszámadásra vonatkozó tájékoztatójának figyelembevételével kialakítja a 216. § ca) pontja szerinti beszámoló és a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás elkészítéséhez szükséges szempontrendszert, rögzíti azok tartalmi és formai követelményeit,
c) előírja az Áht. 49. § (5) bekezdés t) pontja alapján meghatározott kötelezettségnek megfelelően, hogy az irányítása alá tartozó költségvetési szerv a 21. számú melléklet szerint értékelje a belső kontrollok működését, valamint azt, hogy az értékelést a költségvetési szerv az éves elemi költségvetési beszámolóval együttesen küldje meg az irányító szervnek,
d) megküldi – a központilag előírt nyomtatványokon túl – a 216. § ca) pontja szerinti beszámoló és a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatás további mellékleteit képező, irányító szervi hatáskörében elrendelt adatszolgáltatások űrlapjait.”

62. § Az Ámr. 222. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A szöveges rész elkészítéséhez az államháztartásért felelős miniszter zárszámadási tájékoztatót tesz közzé.”

63. § Az Ámr. 228. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendszeresen ismétlődő adatszolgáltatás során az országos összesítésre kerülő számszerű információk elkészítéséhez és továbbításához – amennyiben arról jogszabály nem rendelkezik – a Nemzetgazdasági Minisztérium vagy a Kincstár által előírt nyomtatványokat, azok kitöltési útmutatóit, a Nemzetgazdasági Minisztérium és kijelölt szerve által közreadott számítástechnikai programokat és információtovábbítási módokat kell alkalmazni.”

64. § Az Ámr. 235. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kincstári körbe tartozó költségvetési szerv a dologi és a felhalmozási kiadásokat, valamint a működési és felhalmozási célra államháztartáson kívülre átadott pénzeszközöket terhelő, a tárgyévi előirányzata vagy az előző évek előirányzat-maradványa terhére belföldön vállalt, bruttó ötmillió forintot elérő összegű kötelezettségeket köteles egyedileg bejelenteni a Kincstárba, a kötelezettségvállalást követő öt munkanapon belül, de legkésőbb a kifizetést megelőző 10. munkanapig. A Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztetett időszakonként és adattartalommal tesznek eleget bejelentési kötelezettségüknek a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.”

65. § Az Ámr. 238. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Adatszolgáltatás a helyi önkormányzati és többcélú kistérségi társulási tulajdonú gazdasági társaságokról
238. § A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások a 23. számú melléklet szerint adatot szolgáltatnak a tulajdonukban lévő gazdasági társaságok tárgyévet megelőző, lezárt két üzleti évéről a költségvetési tervezés, végrehajtás és beszámolás megalapozottsága elemzéséhez és a statisztikai adatszolgáltatásokhoz. Az adatlapot a féléves beszámolóval egyidejűleg kell benyújtani a Kincstárhoz.”

66. § (1) Az Ámr. 241. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet előírásait – a (2)–(9) és (11)–(12) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2010. január 1-jén, vagy azt követően indult ügyekre és vállalt kötelezettségekre nézve kell alkalmazni.
(2) Az Áht. 100/H. § (3) bekezdésében foglalt követelményt a 2010. évben nem kell alkalmazni a Magyar Nemzeti Kisebbségek Európai Érdekképviseletéért Alapítványnak nyújtott támogatásokra.
(3) Ha a központi költségvetési szervnél jutalmazásra kifizetett összeg 2010. augusztus 15-én meghaladta a 90. § (5) bekezdésében megállapított mértéket, a költségvetési szerv a 2010. év hátralévő időszakában további jutalmat nem fizethet ki.”

(2) Az Ámr. 241. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) E rendeletnek a köztartozás-mentesség vizsgálatára vonatkozó előírásait a hatálybalépésekor már benyújtott támogatási igények, illetve biztosított költségvetésből nyújtott támogatások tekintetében is alkalmazni kell. A 127. § előírásait a 2010. augusztus 15-ét követően előírásra kerülő követelések esetén alkalmazni kell a 2010. január 1-jét megelőzően benyújtott támogatási igények, meghirdetett pályázati felhívások esetében is.
(8) E rendelet hatálybalépését megelőzően az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján megjelentetett, és 2010. augusztus 15-én még nem lezárt pályázati felhívásokat 2010. december 31-éig e rendelet VII. fejezetében foglalt rendelkezéseknek megfelelően át kell dolgozni, vagy le kell zárni. 2011. január 1-jét követően kizárólag e rendelet szabályai szerint biztosítható költségvetésből nyújtott támogatás.
(9) Az elektronikus adatkapcsolaton keresztüli köztartozás-vizsgálat technikai megvalósításáig, de legkésőbb 2011. január 1-jéig, a támogató a köztartozás-mentes adózói adatbázis alapján, vagy a támogatott által benyújtott igazolás alapján is meggyőződhet a támogatott köztartozás-mentességéről.”

(3) Az Ámr. 241. §-a a következő (11)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(11) Amennyiben a költségvetési szerv vállalkozási tevékenységeinek kiadásai a költségvetési szerv kiadásaiban 2010. évben várhatóan nem érik el az 5%-ot, azokat az alaptevékenységre vonatkozó szabályok szerint is el lehet számolni. Ha év közben mégis eléri ez az arány az 5%-os mértéket, a költségvetési szerv köteles e tevékenységeit az év egészére vonatkozóan vállalkozási tevékenységként elszámolni.
(12) A helyi önkormányzat és a többcélú kistérségi társulás költségvetési szerve a pénzügyi igazgatási szakfeladatokon a 2010. évben keletkezett kiadásait és bevételeit az ellátott szakmai alaptevékenységeinek megfelelő szakfeladataira vezeti át.”

67. § (1) Az Ámr. 242. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendeletben nem meghatározott fogalmak értelmezése tekintetében az Áht., az Szt. és a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.”

(2) Az Ámr. 242. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(3) E rendelet alkalmazása során, ha az]

b) alapító, irányító szervről rendelkezik, azon az Áht. 93. § (2) bekezdése alapján a költségvetési szerv felett felügyeleti hatáskörrel rendelkező szervet,”

[is érteni kell, amennyiben törvény, vagy e rendelet egyéb rendelkezéséből kifejezetten más nem következik.]

68. § Az Ámr. 243. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

243. § (1) Az államháztartásért felelős miniszter, az irányító szerv vezetője és a költségvetési szerv vezetője az e rendeletben meghatározott jogait és kötelezettségeit a rendeletalkotás és az Áht. 24. § (9) bekezdése szerinti szabályzat kiadása kivételével – az e rendeletben foglaltak figyelembevételével – a belső szabályzatában meghatározott módon átruházhatja. A különböző adatszolgáltatásokkal kapcsolatosan a bejelentésre, aláírásra jogosultak jegyzékét az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatójában foglaltak szerint a Kincstár és a Nemzetgazdasági Minisztérium rendelkezésére kell bocsátani.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter tájékoztatóban teszi közzé
a) a Nemzetgazdasági Minisztérium és kijelölt szerve, valamint a Kincstár által közreadott számítástechnikai programok közreadásának és az információk továbbításának módját,
b) a költségvetési tervezéssel és beszámolással kapcsolatos tudnivalókat,
c) a költségvetési előirányzatok évközi megváltoztatásával kapcsolatos nyilvántartások vezetésének rendjét,
d) a szakfeladatrendet, a szakfeladatok tartalmi meghatározását és azok mutatószámait, a 12. § (3) bekezdése szerinti szakfeladatokat, és a szakfeladatok tekintetében a tervezés, elszámolás és beszámolás módját, a kapcsolódó kérdéseket is ismertető útmutatót,
e) az államháztartás szakágazati rendjét,
f) a 194. §-ban megjelölt befizetésre szolgáló számlák rendjét.
(3) Új szakfeladat szakfeladatrendbe történő felvételét, vagy meglévő szakfeladat módosítását az irányító szerv vezetője kezdeményezheti az államháztartásért felelős miniszternél.”

69. § Az Ámr. 248. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

248. § 2011. január 1-jén e rendelet 151. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Kincstár a 10. számú mellékletben szereplő előirányzatok esetén – ide nem értve az ÚMFT operatív programjainak technikai segítségnyújtás előirányzatait – a jelen fejezet eljárási szabályain túl a kifizetéseknél a számlavezető rendszerhez kapcsolódóan ellenőrzi a 143. § (2) bekezdése és a 145. § (2) bekezdése szerinti adatküldés megtörténtét, valamint a kedvezményezettek köztartozásra vonatkozó információit, és az adatküldés hiányában, illetve tartozás esetén felfüggeszti a kifizetést.””

70. § Az Ámr. 249. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) E rendelet
b) 241. § (9) bekezdése és 248. §-a 2011. január 2-án,
c) 18. § (5) bekezdése 2011. december 31-én
hatályát veszti.”

72. § Ez a rendelet 2010. augusztus 15-én lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

73. § Az Ámr. 2. § 6. pont u) alpontjában a „szociális és munkaügyi miniszter” szövegrész helyébe a „nemzeti erőforrás miniszter” szöveg, 2. § 6. pont v) alpontjában „az egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe a „a nemzeti erőforrás miniszter” szöveg, 10. § (1) bekezdésében „a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe „az Áht. 88. § (2) bekezdésében” szöveg, 10. § (6) bekezdésében „a Kt. 8. §-ának (2) bekezdésében, az Áht.-ban” szövegrész helyébe „az Áht. 93. § (1) bekezdésében” szöveg, 11. § (4) bekezdésében „a Kt. 2. §-ának (3) bekezdésében” szövegrész helyébe „az Áht. 88. § (3) bekezdésében” szöveg, 14. § (2) bekezdés b) pontjában a „közhatalmi költségvetési szervek, közintézmények” szövegrész helyébe a „költségvetési szervek” szöveg, 15. § (2) bekezdés a) pontjában az „éves költségvetésének” szövegrész helyébe a „költségvetésének” szöveg, 17. § (11) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 20. § (2) bekezdés e) pontjában a „működésk rendjét, a szervezeti egységek (ezen belül a jogi személyiségű szervezeti egység és a gazdasági szervezet)” szövegrész helyébe a „működés rendjét, a szervezeti egységek (ezen belül a gazdasági szervezet)” szöveg, 25. § (2) bekezdés a) pontjában a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 25. § (2) bekezdés c) pontjában „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 32. § (3) bekezdésében a „Pénzügyminisztériummal” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériummal” szöveg, 32. § (5) bekezdésében a „Pénzügyminisztériummal” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériummal” szöveg, 32. § (7) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 34. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszternek” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszternek” szöveg, 34. § (4) bekezdésében „A pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „Az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 35. § (4) bekezdésében a „tervezetét–” szövegrész helyébe a „tervezetét –” szöveg, 37. § (1) bekezdésében a „36. § (1) bekezdés a)–b), h)–b) és k) pontjában” szövegrész helyébe a „36. § (1) bekezdés a)–e), h)–i) és k) pontjában” szöveg, 48. § (1) bekezdés b) pontjában „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 48. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 51. § (1) bekezdésében a „költségvetési rendeletének 36. § (1) bekezdés” szövegrész helyébe a „költségvetési rendeletének e rendelet 36. § (1) bekezdés” szöveg, 56. § (4) bekezdésében az „Áht. 100. §-ának (5) bekezdése” szövegrész helyébe az „Áht. 24/B. § (4) és (6) bekezdése” szöveg, 61. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 62. § (1) bekezdésében „az Önkormányzati Minisztériumhoz” szövegrész helyébe „a Belügyminisztériumhoz” szöveg, 62. § (5) bekezdésében „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 62. § (12) bekezdésében „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 70. § (1) bekezdés b) pontjában „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 71. § (1) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 71. § (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 71. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 71. § (4) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 71. § (6) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 72. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 73. § (5) bekezdésében „a pénzügyminiszterrel együttesen” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszterrel együttesen” szöveg, 74. § (2) bekezdés e) pontjában az „(5) bekezdése” szövegrész helyébe a „(7) bekezdése” szöveg, 77. § (1) bekezdésében az „államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: államháztartási számviteli kormányrendelet), valamint” szövegrész helyébe az „államháztartási számviteli kormányrendelet és” szöveg, 78. § (3) bekezdésében a „készpénzes fizetési mód bizonylaton” szövegrész helyébe a „bevételi és kiadási pénztárbizonylaton” szöveg, 81. § (9) bekezdésében a „közhatalmi, valamint közszolgáltatási és vállalkozási bevételeit” szövegrész helyébe a „3/A. § (1) bekezdés ba)–bf) pont szerinti bevételeit” szöveg, 82. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 82. § (3) bekezdés b) pontjában az „alap- és kiegészítő feladatai” szövegrész helyébe az „alapfeladatai” szöveg, 83. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 87. §-ában a „89. §-ban foglalt korlátozásokkal” szövegrész helyébe a „jóváhagyott létszám-előirányzatán belül” szöveg, 109. § (7) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 138. § (2) bekezdés c) pontjában a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszter” szöveg, 138. § (3) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „nemzeti fejlesztési miniszter” szöveg, 150. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 150. § (6) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 150. § (10) bekezdés c) pontjában „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 151. § (2) bekezdésében a „felfüggeszti a kifizetést” szövegrész helyébe az „erre figyelmezteti a támogatás folyósítóját” szöveg, 153. § (2) bekezdésében a „113. § (2) bekezdés b)–e) g) és j)–k) pontjában” szövegész helyébe a „113. § (2) bekezdés b)–d) és h) pontjában” szöveg, 155. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 155. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 157. § (4) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 162. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 164. § (1) bekezdésében „A pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „Az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 165. § (6) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumot” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumot” szöveg, 167. § (6) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 170. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 171. §-ában „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 176. § (1) bekezdésében a „helyi és települési, illetve területi kisebbségi önkormányzat” szövegrész helyébe a „helyi önkormányzat, helyi kisebbségi önkormányzat” szöveg, 178. § (3) bekezdésében az „országos kisebbségi önkormányzat felügyelete” szövegrész helyébe az „országos kisebbségi önkormányzat irányítása” szöveg, 179. § (2) bekezdés b) pontjában „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 179. § (2) bekezdés c) pontjában „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 179. § (2) bekezdés d) pontjában „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 179. § (7) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 182. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletben” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletben” szöveg, 182. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletben” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletben” szöveg, 183. § (1) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 183. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 183. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 185. §-ában a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 186. §-ában a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 188. § (1) bekezdésében „Az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe „A Belügyminisztérium” szöveg, 188. § (2) bekezdésében „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 188. § (13) bekezdésében „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 188. § (15) bekezdésében „az Önkormányzati Minisztériumot” szövegrész helyébe „a Belügyminisztériumot” szöveg, 188. § (16) bekezdésében „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg, 202. § (3) bekezdés c) pontjában a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 203. §-ában „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 204. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 204. § (3) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 205. § (2) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 205. § (4) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak” szöveg, 206. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 206. § (7) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak” szöveg, 208. § (1) bekezdés g) pontjában a „nem vállalt kötelezettséget.” szövegrész helyébe a „nem vállalt kötelezettséget,” szöveg, 212. § (1) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 212. § (3) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak” szöveg, 212. § (8) bekezdésében „A pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „Az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 212. § (9) bekezdésében „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter” szöveg, 212. § (10) bekezdés a) pontjában a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 218. § (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak” szöveg, 219. § (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 222. § (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 222. § (5) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak” szöveg, 222. § (6) bekezdésében a „Pénzügyminisztériumnak” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak” szöveg, 226. § (1) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 228. § (2) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 228. § (3) bekezdésében „a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszterrel” szöveg, 230. § (3) bekezdésében a „Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szöveg, 234. §-ában „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 237. § (6) bekezdésében „a pénzügyminiszter rendeletében” szövegrész helyébe „az államháztartásért felelős miniszter rendeletében” szöveg, 237. § (7) bekezdésében „az Önkormányzati Minisztérium” szövegrész helyébe „a Belügyminisztérium” szöveg és 251. §-ában a „249–250. §” szövegrész helyébe a „249. § (3) bekezdése” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Ámr. 15. § (2) bekezdés c) pontjában a „, illetve a jogi személyiségű szervezeti egységének az” szövegrész, 20. § (2) bekezdés a) pontjában a „, határozatra” szövegrész, 20. § (2) bekezdés c) pontjában a „kiegészítő, kisegítő és” szövegrész, 20. § (2) bekezdés g) pontjában a „nem jogi személyiségű” szövegrész, 24. § (2) bekezdés c) pontjában a „feladatellátása tárgyi feltételeinek,” szövegrész, 27. § (1) bekezdés c) pontjában „a gazdaságos, hatékony és eredményes működés és gazdálkodás céljából elvégzendő feladatokat, költségvetési szerv esetében az éves költségvetés összeállításával kapcsolatos előírásokat,” szövegrész, 27. § (3) bekezdés b) pontjában „a szakmai prioritásokhoz, más feladatváltozásokhoz kapcsolódva, valamint a többletteljesítményekkel elérhető bevételek alapján a tervezett hatékonyságnövelés követelményének, illetve a megfelelő tervezési módszertan érvényesítésével” szövegrész, 30. § (2) bekezdésében a „, azonban a költségvetési szerv a megvalósítási tervének kidolgozásakor ezen források felhasználására feltételesen – a támogatás évközi rendelkezésére bocsátásától függően – feladatot rendelhet” szövegrész, 36. § (6) bekezdésében a „költségvetési keretét, ” szövegrész, 78. § (2) bekezdés g) pontjában „a 72. § (11)–(12) bekezdésében foglalt kivételekkel” szövegrész, 81. § (9) bekezdésében a „(a továbbiakban: költségekkel korrigált bevétel és költségekkel korrigált többletbevétel)” szövegrész, 122. § (1) bekezdésében a „– a kedvezményezettek előzetes írásbeli hozzájárulása alapján –” szövegrész, 122. § (3) bekezdésében a „a kedvezményezett hozzájáruló nyilatkozata alapján” szövegrész, 207. § (1) bekezdésében „, a kiegészítő és a kisegítő tevékenység” szövegrész, 230. § (1) bekezdés b) pontjában az „és jogi személyiségű szervezeti egysége” szövegrész és 240. § (3) bekezdésében a „45. §-a,” szövegrész.

1. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethezÁllamháztartáson kívüli szervezetek köre és adatszolgáltatási kötelezettsége

I. A kormányzati szektor és az államháztartás szervezeti körének eltérése
A nemzeti számlák nemzetközi és hazai statisztikai szabványai elveket határoznak meg a statisztikai értelemben vett kormányzati szektorba tartozó szervezetek körére és besorolásuk módjára. Azok a gazdasági egységek tartoznak a kormányzati szektorba, amelyek nem-piaci termelést végeznek egyéni és közösségi fogyasztásra alkalmas javak előállítása érdekében, finanszírozási forrása jellemzően a többi gazdasági szektor számára előírt kötelező befizetés, illetve azok, amelyek a nemzeti jövedelem és a nemzeti vagyon újraelosztásában vesznek részt.
A nem-piaci termelés azt jelenti, hogy nem árbevétel ellenében történik meg a javak felhasználásra való átadása, a termelés költségei nem vagy csak kis részben térülnek meg. A kormányzati szektor teljesítményét ezért a költségekkel, s nem a piaci szektorban alkalmazott értékesítési árbevétellel kell számba venni.
A „tartalom elsődlegessége a formával szemben” alapelv érvényesülése alapján így - a magyar jogi előírások szerint az államháztartásba tartozó szervezeteken kívül - a tulajdonlás, az irányítás és a többségi finanszírozás együttes kritériumát teljesítő államháztartáson kívüli gazdasági szervezetek is a statisztikai értelemben vett kormányzati szektor részét képezik, a szervezeti-jogi formától és a gazdálkodás rendjétől függetlenül. Az adatszolgáltatás elrendelése teremti meg a feltételeket a statisztikai besorolási elvek (irányítás, finanszírozás, állam nevében végzett tevékenység) tényleges gyakorlati érvényesülésének vizsgálatához, s ennek alapján annak meghatározásához, mely szervezetek, illetve azok mely tevékenységei, milyen időszakban és módon jelenjenek meg a kormányzati szektor elszámolásaiban.
A kormányzati szektorba besorolt nem államháztartási szervezetek körét a nemzeti számlák összeállításáért felelős intézmények állapítják meg.
A kormányzati szektorba besorolt szervezetek jegyzékét a Nemzetgazdasági Minisztérium a honlapján közzéteszi.

II. Az adatszolgáltatás rendje

1. Az adatszolgáltatást az alábbiakban felsorolt szervezetekre vonatkozóan kell teljesíteni:
a) a részben vagy egészben állami tulajdonú gazdasági társaságok, amelyek működését, feladatait jogszabály egyedileg szabályozza, illetőleg jogszabály alapján állami feladatot részben vagy egészben állami kezességvállalás mellett felvett hitelforrásból, illetve költségvetési forrásokat megelőlegezve vagy utólagosan felhasználva finanszíroznak vagy végeznek; így különösen:
aa) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,
ab) az Államadósság Kezelő Központ Zrt.,
ac) a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.,
ad) a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.,
ae) a Magyar Export-Import Bank Zrt.,
af) a Magyar Rádió Zrt.,
ag) a Magyar Televízió Zrt.,
ah) a Duna Televízió Zrt.,
ai) a Magyar Távirati Iroda Zrt.,
b) az a) pontban meghatározott szervezetek és minisztériumok által alapított, tulajdonolt (közvetett állami tulajdonú) gazdasági társaságok, amelyek működését jogszabály egyedileg szabályozza, illetőleg jogszabály alapján állami feladatokat részben vagy egészben állami kezességvállalás mellett felvett hitelforrásból, illetve költségvetési forrásokat megelőlegezve vagy utólagosan felhasználva finanszíroznak vagy végeznek, így különösen:
ba) a Diákhitel Központ Zrt.,
bb) a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,
bc) az Állami Autópálya Kezelő Zrt.,
bd) a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.,
be) a Magyar Turizmus Zrt.,
bf) a Nemzeti Színház Zrt.,
bg) a Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztő Kft. (a Művészetek Palotája projekt elszámolása miatt),
bh) a MÁV Start Zrt.,
bi) a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.,
bj) a Regionális Fejlesztési Holding Zrt.,
bk) a Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat.,
bl) a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.;
c) a minisztériumok, más, fejezet felügyeletét ellátó szervek, valamint a központi költségvetési szervek által alapított közhasznú társaságok;
d) az Országgyűlés és a Kormány által alapított közalapítványok,
e) a Műsorszolgáltató Alap,
f) az Országos Rádió- és Televízió Testület,
g) az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza.

2. Az 1. pontban foglalt szervezetekre vonatkozó adatszolgáltatást a következők teljesítik:
a) az 1. pont a)-c) pontjában foglalt szervezetek esetében a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv;
b) az 1. pont d) -f) pontjában foglalt szervezetek esetében az alapító, illetve azon szervezet, amely a közalapítvány felett felügyeletet gyakorol, illetőleg amelynek költségvetéséből - a költségvetési törvény alapján - a közalapítvány, az alap, a testület szervezet támogatásban részesül;
c) az 1. pont g) pontjában foglalt szervezet esetében az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza igazgatója.

3. Az adatszolgáltatást az alábbiak szerint kell teljesíteni:
a) az éves tényadatokra vonatkozó adatszolgáltatás keretében a szervezetre vonatkozó könyvvezetési és beszámolási kötelezettség alapján készített - a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó - számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját, a kiemelt mutatókat, a költségvetési kapcsolatokat az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő 180 napon belül;
b) az évközi tényadatokra és a várható éves teljesítési adatokra vonatkozó adatszolgáltatás keretében az évközi és várható éves, a szervezet vagyoni helyzetét, vagyonváltozását és üzletpolitikáját bemutató összevont adatokat, a kiemelt mutatókat, a költségvetési kapcsolatokat negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap végéig;
c) az éves és a középtávú terv (üzleti terv, stratégia, pénzügyi terv) - költségvetési tervezéshez felhasználandó - adatait, a szervezet várható vagyoni helyzetét és vagyonváltozását, valamint üzletpolitikáját bemutató összevont adatokat, a kiemelt mutatókat, a költségvetési kapcsolatokat a költségvetési tervezés kormányzati munkaprogramjában foglalt szervezeti körre vonatkozóan és ütemezéssel
a Nemzetgazdasági Minisztérium által meghatározott tervezési, beszámolási és statisztikai adatigénynek megfelelően, a kormányzati funkciókhoz és tevékenységekhez illeszthető formában és módon a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz, illetve kijelölt szervéhez kell eljuttatni, lehetőség szerint elektronikus úton, a tervezési/zárszámadási köriratban foglaltaknak megfelelően.
d) az 1. pont c) és d) pontjában foglalt szervezetekre vonatkozóan adatszolgáltatást akkor kell teljesíteni, ha a költségvetési vagy zárszámadási tervezési körirat az adatszolgáltatást kifejezetten előírja.

2. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez


ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: …………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Millió forintban, egy tizedessel!

Államház-
tartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Al-
cím
szám

Jog-
cím csop.
szám

Jog-
cím szám

Előir.
csop. szám

Kie-
melt előir.
szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcím csop. név

Jogcím név

Előir. csop. név

K I A D Á S O K
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
( + / - )

A módosítás következő évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

b) a következő év költségvetésébe beépülő (nem kívánt törlendő!)


x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.


ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA x/

a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: …………..

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet szám

Cím szám

Al-
cím szám

Jog-
cím csop. szám

Jog-
cím szám

Előir.
csop. szám

Kie-
melt előir.
szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcím csop. név

Jogcím név

Előir. csop. név

BEVÉTELEK
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
( + / - )

A módosítás következő évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

b) a következő év költségvetésébe beépülő (nem kívánt törlendő!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Államház-tartási egyedi azonosító

Fejezet
szám

Cím szám

Al-
cím szám

Jog-
cím csop. szám

Jog-
cím szám

Előir.
csop. szám

Kie-
melt előir.
szám

Fejezet név

Cím név

Alcím név

Jogcím csop. név

Jogcím név

Előir. csop. név

TÁMOGATÁS
Kiemelt előirányzat neve

A módosítás jogcíme

Módosítás
( + / - )

A módosítás következő évre áthúzódó hatása

A módosítást elrendelő jogszabály/határozat száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

b) a következő év költségvetésébe beépülő (nem kívánt törlendő!)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

 

 

 

 

 

Az előirányzatmódosítás érvényessége

a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

b) a következő év költségvetésébe beépülő (nem kívánt törlendő!)

Az adatlap 5 példányban töltendő ki

Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)

Összesen:

 

I. negyedév

II. negyedév

III. negyedév

IV. negyedév

 

 

Fejezet

1 példány

időarányos

 

 

 

 

 

 

 

Állami Számvevőszék

1 példány

teljesítményarányos

 

 

 

 

 

 

 

Magyar Államkincstár

1 példány

egyéb ........azonnal

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium

2 példány

 

 

 

 

 

 

 

 


x/ Az összetartozó előirányzat változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

3. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethezÖsszehangolás szabályai alá tartozó előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÖSSZEHANGOLÁSBAN KAPCSOLÓDÓ ELŐIRÁNYZAT

 

 

 

 

 

FEJEZET

 

 

 

 

 

 

 

 

FEJEZET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jog-

 

Előír.

Kiem.

 

 

 

 

 

 

 

Jog-

 

Előír.

Kiem.

 

 

 

 

 

 

 

Cím

 

cím-

 

 

 

 

 

 

 

 

Cím

 

cím-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcím

csop.

cím

csop.

előír.

 

 

 

 

 

 

Alcím

csop.

cím

csop.

előír.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

 

 

 

 

 

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Címzett és céltámogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

10

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

2

20

 

 

 

Központi fejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIII.

1

 

 

 

 

 

Aktív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

2

29

 

 

 

Információs társadalom kiterjesztése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

2

 

 

 

Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

2

20

 

 

 

Központi fejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

 

 

 

 

 

VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

1

9

 

 

 

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

2

11

 

 

 

Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

2

20

 

 

 

Központi fejlesztési feladatok

 

 

 

 

20

11

 

 

 

 

Vidékfejlesztési és halászati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

11

2

 

 

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.NVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

11

3

 

 

 

Halászati Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

BELÜGYMINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

8

 

 

 

 

Egyéb közösségi programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

9

 

 

 

 

Szolidaritási programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

Európai Menekültügyi Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Intgrációs Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Visszatérési Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Külső Határok Alap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

2

48

 

 

 

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

10

 

 

 

 

 

Címzett és céltámogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

2

20

 

 

 

Központi fejlesztési feladatok

 

 

 

 

25

3

 

 

 

 

Vállalkozási célelőirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

3

1

 

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

2

 

 

 

Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

3

 

 

 

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

2

20

 

 

 

Központi fejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIII.

1

 

 

 

 

 

Aktív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

1

 

 

 

 

 

Hazai innováció támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

2

 

 

 

 

 

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

 

25

3

2

 

 

 

Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

11

2

29

 

 

 

Információs társadalom kiterjesztése és egyé kapcsolódó feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

1

 

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

3

 

 

 

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

2

20

 

 

 

Központi fejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIII.

1

 

 

 

 

 

Aktív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

1

 

 

 

 

 

Hazai innováció támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

2

 

 

 

 

 

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

25

3

3

 

 

 

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

1

 

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

2

 

 

 

Nemzeti beruházás ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

2

20

 

 

 

Központi fejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIII.

1

 

 

 

 

 

Aktív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

1

 

 

 

 

 

Hazai innováció támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

2

 

 

 

 

 

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

 

25

3

10

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

10

 

 

 

 

 

Címzett és céltámogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

2

20

 

 

 

Központi fejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

2

20

 

 

 

Központi fejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

10

 

 

 

 

 

Címzett és céltámogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.

11

2

29

 

 

 

Információs társadalom kiterjesztése és egyé kapcsolódó feladatok támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

20

1

9

 

 

 

Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

20

2

37

 

 

 

Hulladék-kezelési és gazdálkodási feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

2

48

 

 

 

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

1

 

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

2

 

 

 

Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

3

 

 

 

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

10

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

5

2

 

 

 

Útpénztár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIII.

1

 

 

 

 

 

Aktív támogatások

 

 

 

 

16

5

1

 

 

 

Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

2

4

2

 

 

 

Közlekedés Operatív Program

 

 

 

 

16

5

2

 

 

 

Útpénztár

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

2

20

 

 

 

Központi fejlesztési feladatok

 

 

 

 

16

5

8

 

 

 

EU támogatású projektek előkészítése és technikai segítségnyújtása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

 

 

 

 

 

16

5

9

 

 

 

TEN-t pályázatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

 

 

 

 

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

 

 

 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

2

 

 

 

Közlekedés Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

3

 

 

 

Társadalmi megújulás Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

8

 

 

 

Társadalmi megújulás Operatív Program MPA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

14

 

 

 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

19

 

 

 

Környezet és energia Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

20

 

 

 

Államreform Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

21

 

 

 

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

23

 

 

 

Nyugat-dunántúli Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

24

 

 

 

Közép-dunántúli Operatív program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

25

 

 

 

Dél-dunántúli Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

26

 

 

 

Dél-alföldi Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

27

 

 

 

Észak-alföldi Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

28

 

 

 

Észak-magyarországi Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

29

 

 

 

Közép-magyarországi Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

 

 

 

 

Területi Együttműködés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6

 

 

 

 

Egyéb Uniós előirányzatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

20

11

 

 

 

 

Vidékfejlesztési és halászati programok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

20

11

2

 

 

 

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II.NVT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII.

20

11

3

 

 

 

Halászati Operatív Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

5

8

 

 

 

EU támogatású projektek előkészítése és technikai segítségnyújtása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

5

9

 

 

 

TEN-t pályázatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

 

 

 

 

 

Nemzeti ErőforrásMinisztérium

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

4

34

 

 

 

Nemzeti Tehetség Program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

 

 

 

 

 

 

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIII.

 

 

 

 

 

MUNKAERŐPIACI ALAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Aktív támogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ebből: csak munkahely teremtő beruházás támogatása)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.

10

 

 

 

 

 

Címzett és céltámogatások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

1

 

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

2

 

 

 

Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

3

 

 

 

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

16

2

20

 

 

 

Központi fejlesztési feladatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LXIX.

 

 

 

 

 

KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

Hazai innováció támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

1

 

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

2

 

 

 

Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

3

 

 

 

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX.

20

4

34

 

 

 

Nemzeti Tehetség Program

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció támogatása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

1

 

 

 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

2

 

 

 

Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XV.

25

3

3

 

 

 

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

 

 

 


4. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez


A támogatás ismertetése


1.    A támogatás megnevezése:

A támogatási konstrukció azonosítója :     
A támogatási konstrukció megjelentetésének (tervezett) időpontja (éééé.hh.nn):     

2. Elhelyezkedése a támogatási rendszerben
2.1. Az ismertetett támogatási konstrukció az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikke hatálya alá tartozik:
2.1.1.    igen
Támogatás megjelentetésének hazai jogszabályi alapja:     

2.1.1.1.    A támogatási konstrukció az Európai Bizottság felé bejelentés-köteles?

Igen esetén

Az Európai Bizottság által adott jóváhagyás száma, és kiadásának időpontja

A Bizottság által kiadott jóváhagyás száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóváhagyás kiadásának időpontja:

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 


Nem esetén

A Támogatásokat Vizsgáló Iroda által adott vélemény száma, és kiadásának időpontja:

TVI vélemény száma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vélemény kiadásának időpontja:

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

 

 


Támogatási kategória (Kérjük annyiszor kitölteni, ahány különböző támogatási kategória szerint
0M22522_2

adható támogatás.):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kitöltendő a 85/2004. (IV.19.) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Kormányrendelet alapján.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2.    nem
Támogatás megjelentetésének hazai jogszabályi alapja:     

Szöveges indoklás, hogy miért nem tartozik a 2.1. pont szerinti rendelet Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikke hatálya alá:     

2.2.    A támogatás forrása(i):

Forrás megadása
Fejezet/Cím/ Alcím/Jogcímcs./
Jogcím


AHT azonosító

Támogatási keretösszeg megadása
(Ft)

Forrás jellege
(Hazai, Átmeneti, SAPARD, PHARE, ERFA, ESZA, Kohéziós Alap, Norvég Alap, stb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determináció esetén a forrás évenkénti rendelkezésre állásának megadása:
(Több forrás megadásának esetén az alábbi táblázat is többször – forrásonként – töltendő ki!)

Forrás megadása
Fejezet/Cím/ Alcím/Jogcímcs./Jogcím
AHT azonosító:

A forrás rendelkezésre állásánakéve

Támogatási éves keretösszeg megadása
(Ft)

 

Pályázat megjelenésének éve

 

Pályázat megjelenésének éve
+ 1 év

 

Pályázat megjelenésének éve
+ 2 év

 

A pályázat megjelenésének
n + 1 éve

 

3. Elnyerésének módja
3.1 pályázatos
3.2 egyedi programok
3.3 egyéb (alanyi, címzett, jogszabályi).    

4. A döntés mechanizmusa
4.1.    A döntéshozó
személy vagy testület/Bizottság:     

4.2.    A döntési folyamat
automatikus
normatív
egyedi módon
4.3.    Az ismertetett támogatás más támogatási konstrukcióval/konstrukciókkal való kapcsolata (adatokat annyiszor kell megadni, ahány kapcsolódó konstrukció van):

Támogatási konstrukció megnevezése:     
Támogatási konstrukció azonosítója:     
Kapcsolat fajtája (feltételező, a bejelenteni kívánt konstrukciót megelőzően kiírt, kizáró, ismétlődő, kiegészítő-tükörpályázat, egyéb (megnevezése szövegesen):     

5. A finanszírozás mechanizmusa
5.1.    A finanszírozási folyamatban résztvevők [pl. megbízott bonyolító szervezet(ek), intézmény(ek)] megnevezése, szerepük feltüntetése, postai címe, e-mail cím:

Lebonyolító szervezet, intézmény megnevezése

Szerepe

Postai címe

E-mail címe

 

 

 

 

 

 

 

 


5.2.    Az Államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet 122. § (2) bekezdése szerinti, az Adóhatóságok köztartozásokról szóló értesítésének jogosultja (a címzett megnevezése, postai címe, e-mail cím):


6. A támogatás céljai
6.1. A támogatás elemi célja (egy kategória választható):
•    Gazdaságfejlesztés
•    Közlekedésfejlesztés
•    Társadalmi megújulás
•    Környezeti és energetikai fejlesztés
•    Területfejlesztés
•    Államreform
•    Mezőgazdasági és erdészeti ágazatok versenyképességének javítása
•    Környezet és vidék fejlesztése
•    Vidéki élet minősége és a vidéki gazdaság diverzifikálása
•    Leader - integrált fenntartható fejlesztés
•    Egyéb:     
6.2. A támogatás elemi célon belüli részcélja (egy kategória választható):
•    befektetés-ösztönzés
•    energiafelhasználás
•    foglalkoztatás
•    ifjúság-sport
•    információs társadalom
•    infrastruktúra
•    környezetvédelem
•    közlekedés
•    kultúra
•    K+F+I
•    mezőgazdaság
•    oktatás
•    örökségvédelem
•    szociális- és egészségügy
•    társadalmi párbeszéd
•    technológiai korszerűsítés
•    terület- és településfejlesztés
•    turisztika
•    vállalkozásfejlesztés
•    egyéb:     

7. A támogatás formája:
7.1. Vissza nem térítendő támogatás
7.2. Kamatmentes visszatérítendő támogatás
7.3. Kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás
7.4. Kamattámogatás
7.5. Kezességvállalás
7.6. Tőkejuttatás
7.7. Egyéb: …………………………………………………..

8. A támogatottak köre
8.1. A Korm. rendelet 9. számú melléklete I. részében feltüntetett minősítési kódoknak megfelelően):
1 – belföldi természetes személy
2 – mikrovállalkozás
3 – kisvállalkozás
4 – középvállalkozás
5 – 1 – 4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6 – nonprofit szervezet államháztartáson belül
7 – nonprofit szervezet államháztartáson kívül
8.2. támogatandók gazdálkodási forma szerinti (GFO kód) besorolása (GFO kód megtalálható a KSH honlapján, adott szervezet GFO kódja azonos a statisztikai számjel 13-15. elemével):     

9. Az ismertetett támogatás adatszolgáltató kapcsolattartója:
9.1 „A támogatás ismertetése” adatlap adatait megadó és a Korm. rendelet 138. § (2) bekezdésében előírtak szerint a kapcsolódó dokumentumok teljes körét biztosítani képes szervezet adatai (pontos szervezet/szervezeti egység megnevezés, postai cím, e-mail):

A támogatási konstrukciók tervezete teljes körű dokumentációja és a Kormányrendelet 138. § (2) bekezdés c) pontja szerinti dokumentumok elektronikus formájú anyagának továbbítása a monitoring@allamkincstar.gov.hu címre az alábbi állomány nevekkel megtörtént (kérjük a fájl nevét, kiterjesztését jelölni):Az adatszolgáltató jelen adatlap aláírásával kijelenti, hogy az elektronikusan továbbított ezen adattartalmak teljes körűek, megfeleltethetők a Korm. rendelet 138. § (2) bekezdése b) és c) pontjában előírtak szerinti eredeti dokumentumoknak.

9.2. A Korm. rendelet 143. § (1), (2); 145. § (2) és a 149. § (1) bekezdése szerinti elektronikus adatszolgáltatást biztosító szervezet

9.2.1. Interneten elérhető adatrögzítői felületen adatot szolgáltató
(Igények megadása a Kincstár honlapján található „Jogosultság igénylés” nyomtatvány kitöltésével és annak megküldésével történik.)

9.2.2. Interfész használat esetén
(Az adatszolgáltató megadása a szervezet/szervezeti egység megnevezésének, postai cím, e-mail megadásával történik. Ez alapján történik a küldő kód kiválasztása vagy új adatszolgáltató esetén új kód generálása és a felhasználó számára az adatok megadása.)

………………………………….

………………………………….

Dátum

Az adatszolgáltató aláírása


5. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez


Adatlap a támogatási döntésről

I. Kedvezményezett adatai

1.1.A kedvezményezett szervezet azonosító adatai
A pályázat egyedi azonosítója (a kezelő szervezet tölti ki): …………………………

0M22527_0

Az igénylő minősítési kódja (kérjük a megfelelő számot beírni):

 

 

Megnevezése: ..................................

 

1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max.250 eFt éves nettó árbevétellel rendelkező mezőgazdasági őstermelő)

 

2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg)

 

3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg)

4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő forintösszegű nettó árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)
5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás

 

6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat)

7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, Kht)

 

Megjegyzés:
* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. tv. alapján;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesdése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a 25 %-ot, kivéve a kis- és középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. Tv. 19. § 1. pontjában meghatározott befektetőket;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik.

Adóalany

 

Igen= 1 Nem= 0

 

Az igénylő neve(M):     

Az igénylő székhelye, irszám:

 

 

 

 

település: .........................................................................................


cím:      utca      hsz      hrsz

KSH Gazdálkodási forma kód:

 

 

 

 

Az igénylő adószáma(M) (2.3.4. 5. 6. 7. Minősítési kód esetén töltendő ki, 8+1+2 formátummal):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az igénylő adóazonosító jele(M) (1. minősítési kód esetén töltendő ki, 10 hosszúságban):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    
A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!
Konzorciumi tagok társpályázói esetén minden társpályázóra kitöltendő az 1.1. rész

Társpályázó minősítése:

 

Támogatásban részesülő =1

Közreműködő =2

Egyéb tag= 3

Támogatásból részesülés %-a:

 

 

 

,

 

 

 

 

1.2. Nem hazai szervezet azonosító adatai

Nem hazai igénylő esetén külföldi adószám:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nem magyarországi székhely esetén az ország megnevezése:

 

Nem magyarországi megvalósítási hely esetén az ország megnevezése:

 

II. A program/projekt azonosító adatai
2.1. A támogatási forrás adatai

A támogatási konstrukció megnevezése: ...................................................................................................................................

A támogatási konstrukció megjelenésének éve:

 

 

 

 

 

A döntéshozó megnevezése: .................................................................................................................................

 

Döntés időpontja:

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

2.2. A támogatott program, projekt adatai

A támogatási konstrukció elemi célja:

 

A program / projekt céljának szöveges megnevezése: ......................................................................................................

A megvalósítási hely pontos címe, ir.szám:

 

 

 

 

település: .................................................................................

cím:      utca      hsz.      hrsz.

Projekt kezdete:

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

 

befejezése:

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

Szerződéskötésről szóló értesítés esetén - a szerződéskötés időpontja:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- a szerződés száma: ……………………………

Költség, forrás, támogatási adatok deviza kódja:

 

Forint = 1

Euro = 2

 

2.3 A támogatott projekt költségszerkezete

1. A projekt jóváhagyott teljes költségigénye (1=2+3+4+7+8):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A pályázó saját forrása:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A bankhitel összege:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. A jóváhagyott támogatás mértéke összesen (5+6):∗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Közösségi támogatási forrás:∗∗

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Nemzeti támogatási forrás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Egyéb támogatási jellegű forrás* * *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Nem támogatási forrás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!
∗ A jóváhagyott támogatás mértéke a vissza nem térítendő támogatás, kamatmentes visszatérítendő támogatás, kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás összege.
A jóváhagyott támogatás mértékének forrásonkénti részletezését kérjük a II/2.4. pontban bemutatni.
∗∗ A közösségi támogatás megnevezése:
***pl.: más támogatási konstrukcióból adott támogatás, önkormányzati hozzájárulás stb.
„A jóváhagyott támogatás mértéke összesen” adatmezőben feltüntetett támogatásból de minimis támogatás

értéke (2. 3. 4. 5 .6. 7. minősítési kód esetén töltendő ki):

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. A támogatási konstrukcióból megítélt támogatási összeg forrásonkénti bemutatása:
0M22527_21

A támogatás forrásának / forrásainak költségvetési törvény szerinti besorolása és megnevezése:

A támogatás mértéke

(Forrásonként)

Fejezet:

    Cím    Alcím    Jogcím cs.    Jogcím

 

 

 

 

/

 

 

/

 

 

/

 

 

 

Megnevezés:________________________________________

Fejezet:

    Cím    Alcím    Jogcím cs.    Jogcím

 

 

 

 

/

 

 

/

 

 

/

 

 

 

Megnevezés:________________________________________

A támogatási konstrukcióból megítélt támogatás összesen:

2.5. A jóváhagyott támogatás formájának megnevezése (egyszerre több támogatási forma is bejelölhető):

 

Jóváhagyott támogatás mértéke

Vissza nem térítendő támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamatmentes visszatérítendő támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamattámogatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. A jóváhagyott támogatás részletezése
Vissza nem térítendő támogatás részletezése:

Támogatás folyósításának éve

Támogatás folyósításának ütemezése

. év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!
Kamatmentes visszatérítendő támogatás részletezése

Támogatás folyósításának éve

Támogatás folyósításának ütemezése

Támogatás visszafizetés éve

Támogatás visszafizetés ütemezése

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményes kamattal visszatérítendő támogatás részletezése:

Támogatás
folyósítás éve

Támogatás folyósítás ütemezése

Támogatás törlesztés
éve

Támogatás törlesztés ütemezése (kamat nélkül)

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0M22527_26

A kedvezményes kamat jellege:

 

Változó

 

 

Fix

 

Fix kamat mértéke:

 

 

 

,

 

 

 

%

Változó kamat mértéke:

 

 

 

,

 

 

 

%

Kamattámogatás részletezése
0M22527_27

Hitelfolyósítás éve

Hitelfolyósítás ütemezése

Hiteltörlesztés éve

Hiteltörlesztés ütemezése

(kamat nélkül)

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.év

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hitelező pénzintézet neve: ............................................................................................................................................

Hitel összege:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamattámogatás mértéke:

 

 

 

,

 

 

 

%

Kamattámogatás időtartama (év):

 

 

 

 

-tól

 

 

 

 

-ig

    
A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!
3. TVI adatok
Az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikke hatálya alá tartozó támogatás esetén az Európai Bizottság jóváhagyó határozat, illetve a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által adott vélemény/állásfoglalás száma:
0M22527_28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Állásfoglalás - vélemény kiadás időpontja:

 

 

 

 

.

 

 

.

 

 

Ágazat neve:*

:.............................................................................……….…

Támogatási kategória kódja:*

 

 

 

megnevezése: ......................................................................................……

Támogatási kategória kódja:*

 

 

 

megnevezése: ......................................................................................……

Támogatási kategória kódja:*

 

 

 

megnevezése: ......................................................................................……

A jóváhagyott támogatás támogatástartalma:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Támogatási intenzitás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

 

 

%

A támogatási intenzitás mutatóhoz elszámolható költségek

összesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Kitöltendő a 85/2004. (IV.19.) az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló Kormányrendelet alapján.
4. Program/projekt lezárása

Szerződés lezárás dátuma:

 

 

 

 

év

 

 

 

 

Nap

Szerződés lezárása:

Szerződés finanszírozás nélkül meghiúsult

 

Szerződésszegés miatt visszavonva

 

 

 

Egyéb okból:

 

Szerződés lezárult:

 


0M22527_33

Lezárás típusa:

 

A projekt 100%-ban teljesült

 

 

 

 

A projekt szakmailag vagy pénzügyileg 100% alatt teljesült és a teljesítés elfogadásra került

 

 

 

 

A projekt szakmailag vagy pénzügyileg 100 % alatt teljesült és a projekt szankcionálásra került

 

 

A fejezetet irányító szerv vezetője a kedvezményezettet kizárta az érintett előirányzatok támogatási rendszeréből

 

 

Szerződésszegés miatt a Támogató elállt, a támogatást teljes egészében visszavonta

 

 

Szerződésszegés miatt a Támogató elállt, a támogatást részben visszavonta

 

 

 

A kedvezményezett a szerződéstől elállt

 

 

 

A kedvezményezett felszámolás, csődeljárás, végelszámolás alatt áll

 


0M22527_34

 

 

 

 

év

 

 

 

 

nap

dátum

 

PH

a döntéshozó aláírása


    
A már megküldött adatok tekintetében bekövetkezett változás(ok) esetén kérjük módosítás felirattal szövegesen jelezze ezt az adatlapon, és aktualizálja az érintett adatmező(k) adatait. Az (M) jelű mezők kitöltése minden esetben kötelező!


6. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

Kincstári számlavezető rendszerben történő tartozásmentesség ellenőrzés és utalás felfüggesztésben résztvevő előirányzatok

FEJEZET

 

 

 

 

 

Cím

Alcím

Jogcím-
csop.

Jog-
cím

Előír.
csop.

Kiem.
előír.

 

IX.

 

 

 

 

 

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI ÉS ÁTENGEDETT SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓJA

10

 

 

 

 

 

Címzett és céltámogatások

 

 

 

 

 

 

 

X.

 

 

 

 

 

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

11

2

29

 

 

 

Információs társadalom kiteljesítése és egyéb kapcsolódó feladatok támogatás

11

3

14

 

 

 

Nemzeti Civil Alapprogram

 

 

 

 

 

 

 

XIV.

 

 

 

 

 

BELÜGYMINISZTÉRIUM

20

8

 

 

 

 

Egyéb közösségi programok

20

9

 

 

 

 

Szolidarítási programok

20

9

1

 

 

 

Európai Menekültügyi Alap

20

9

2

 

 

 

Integrációs Alap

20

9

3

 

 

 

Visszatérési Alap

20

9

4

 

 

 

Külső Határok Alap

 

 

 

 

 

 

 

XV.

 

 

 

 

 

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25

3

 

 

 

 

Vállalkozási célelőirányzatok

25

3

1

 

 

 

Beruházás-ösztönzési célelőirányzat

25

3

2

 

 

 

Nemzeti beruházás-ösztönzési vállalkozási célelőirányzat

25

3

3

 

 

 

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat

25

3

10

 

 

 

Turisztikai célelőirányzat

25

31

 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás

25

32

 

 

 

 

Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció

 

 

 

 

 

 

 

XVII.

 

 

 

 

 

NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

16

2

20

 

 

 

Központi fejlesztési feladatok

16

2

21

 

 

 

Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése

 

 

 

 

 

 

 

XIX.

 

 

 

 

 

UNIÓS FEJLESZTÉSEK

2

3

 

 

 

 

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek

2

3

1

 

 

 

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló közlekedési projektek

2

3

2

 

 

 

Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló környezetvédelmi projektek

2

4

 

 

 

 

Új Magyarország Fejlesztési Terv

2

4

1

 

 

 

Gazdaságfejlesztési Operatív Program

2

4

2

 

 

 

Közlekedés Operatív Program

2

4

3

 

 

 

Társadalmi megújulás Operatív Program

2

4

8

 

 

 

Társadalmi megújulás Operatív Program MPA

2

4

14

 

 

 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

2

4

19

 

 

 

Környezet és energia Operatív Program

2

4

20

 

 

 

Államreform Operatív Program

2

4

21

 

 

 

Elektronikus közigazgatás Operatív Program

2

4

22

 

 

 

Végrehajtás Operatív Program

2

4

23

 

 

 

Nyugat-dunántúli Operatív Program

2

4

24

 

 

 

Közép-dunántúli Operatív program

2

4

25

 

 

 

Dél-dunántúli Operatív Program

2

4

26

 

 

 

Dél-alföldi Operatív Program

2

4

27

 

 

 

Észak-alföldi Operatív Program

2

4

28

 

 

 

Észak-magyarországi Operatív Program

2

4

29

 

 

 

Közép-magyarországi Operatív Program

2

5

 

 

 

 

Területi Együttműködés

2

5

1

 

 

 

Európai Területi Együttműködés

2

5

2

 

 

 

Interact 2007-2013

2

6

 

 

 

 

Egyéb Uniós előirányzatok

2

6

2

 

 

 

Igazgatási Partnerség

2

6

3

 

 

 

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek

2

6

4

 

 

 

EGT, Norvég Alap támogatásából megvalósuló projektek

 

 

 

 

 

 

 

LXIII.

 

 

 

 

 

MUNKAERŐPIACI ALAP

1

 

 

 

 

 

Aktív támogatások (ebből: csak munkahely teremtő beruházás támogatása)


7. számú melléklet a 226/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelethez

1

A rendelet a 72. § alapján hatályát vesztette 2010. augusztus 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére