• Tartalom

228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet

228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet

az építési beruházások egyszerűsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról1

2010.08.28.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 19. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 31. § b) pontjában,

a 4. és 5. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés a) és s) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 29. § (8) bekezdése.

2. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

2. § (1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely
a) a 3. számú mellékletben szerepel, vagy
b) a 2. és 3. számú mellékletben egyaránt szerepel.”

(2) Az R. 3. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a felügyelőség – ha a tevékenység nem esik katonai titokvédelem alá – az ügyfeleknek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti, az eljárás megindításáról szóló értesítésével egyidejűleg hivatalában, valamint honlapján közleményt tesz közzé, amely – az értesítésre a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza:)

c) 7. számú melléklet I.1. pontja szerinti közvetlen hatásterület vélelmezett határait az érintett települések megnevezésével,”

(3) Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely megfelel a 3. számú mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység nem tartozik a 2. számú mellékletbe. Ha a felügyelőség az előzetes vizsgálat során az 5. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerint dönt, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges.”

(4) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A felügyelőség a határozatában
a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint
aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,
ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely, a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;
b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;
c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,
ca) ennek tényét rögzíti és – a cb) alpontban foglaltak kivételével – megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,
cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;
d) ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”

(5) Az R. 5/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A környezethasználó előzetes konzultációt kezdeményezhet a felügyelőségnél, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely
a) az 1. számú mellékletben szerepel,
b) az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, vagy
c) a 2. számú mellékletben szerepel, azonban nem tartozik a 3. számú mellékletben felsorolt tevékenységek közé.”

(6) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás a környezethasználó kérelmének és – ha történt előzetes vizsgálat vagy előzetes konzultáció, az azt lezáró határozatra vagy az annak során adott véleményre figyelemmel elkészített – környezeti hatástanulmánynak a felügyelőséghez való benyújtásával indul.”

(7) Az R. a következő 29. §-sal egészül ki:

29. § (1) E rendeletnek az építési beruházások egyszerűsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr2.) megállapított rendelkezéseit az Mkr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell, azzal, hogy amennyiben a tervezett környezethasználat
a) az 1. számú mellékletben szerepel,
b) az 1. és 2. számú mellékletben egyaránt szerepel, vagy
c) a 2. számú mellékletben szerepel, azonban nem tartozik a 3. számú mellékletben felsorolt tevékenységek közé,
a környezethasználó az előzetes vizsgálat iránti kérelmét az Mkr2. hatálybalépésétől számított nyolc napon belül visszavonhatja.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti esetben a kérelem visszavonására nem kerül sor, az előzetes vizsgálat iránti kérelem előzetes konzultáció kezdeményezésének minősül.”

(8) Az R. 4. számú mellékletének címe helyébe a következő cím lép:

„Az előzetes vizsgálati dokumentáció és a konzultációs kérelem tartalma”

3. § Hatályát veszti az R. 1. § (5) bekezdése.

3. A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 76/2009. (IV. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Thr.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Területrendezési hatósági eljárás kezdeményezhető)

e) az országos, a kiemelt térségi vagy a megyei területrendezési tervben nem szereplő, de más rendelkezéseinek megfelelő, az energiaellátás biztonságának biztosításához szükséges, atomerőműnek nem minősülő erőmű, villamosenergia-átviteli hálózat távvezeték elemei, továbbá nemzetközi és hazai szénhidrogén szállítóvezeték elemének minősülő műszaki infrastruktúra-hálózat elemei és egyéb építmény területi elhelyezéséhez (a továbbiakban: országos jelentőségű elem beillesztése).”

(2) A Thr. 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelem tárgyát és rövid összefoglaló indoklását, továbbá országos jelentőségű elem beillesztésére vonatkozó kérelem esetén)

da) az Országos Területrendezési Tervben nem szereplő országos jelentőségű elem beillesztése esetén az Országos Területrendezési Terv, a kiemelt térség területrendezési tervében nem szereplő országos jelentőségű elem beillesztése esetén a kiemelt térség területrendezési terve, a megyei területrendezési tervben nem szereplő országos jelentőségű elem beillesztése esetén a megyei területrendezési terv másolatának részletét az eredeti és a módosítani kívánt tervi elemek megkülönböztetésével,”

(3) A Thr. 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Országos Területrendezési Tervben nem szereplő országos jelentőségű elem beillesztésére irányuló eljárás esetén az állami főépítész kikéri az Alkotmányvédelmi Hivatal (a továbbiakban: AH) véleményét. Az AH tizenöt munkanapon belül adja meg véleményét. A döntés meghozatalának nem akadálya, ha az AH határidőben nem ad véleményt.”

(4) A Thr. 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem részét képező területi (környezeti, társadalmi és gazdasági) hatásvizsgálatot, valamint a kérelem tárgyában hozott határozatot az alábbiakkal kell közölni:]

d) az Országos Területrendezési Tervben nem szereplő országos jelentőségű elem beillesztésére irányuló eljárás esetén az AH-val.”

(5) A Thr. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § E rendeletnek az építési beruházások egyszerűsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.) 4. §-ával megállapított 1. § (1) bekezdés e) pontját, 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontját, 4. § (3) bekezdését, valamint 5. § (1) bekezdés d) pontját az Mkr. hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

4. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló
193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről szóló 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Elj.R.) a következő 48. §-sal egészül ki:

48. § E rendeletnek az építési beruházások egyszerűsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Kr2.) hatályon kívül helyezett 25. § (2) bekezdését a Kr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

6. § Hatályát veszti az Elj.R. 25. § (2) bekezdése.

5. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének
részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

7. § (1) Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről szóló 194/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Intr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendeletet kell alkalmazni
a) a honvédelmi és katonai célú építési tevékenységek megvalósításához szükséges engedélyezések során,
b) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) szerint kiemelt ügy tárgyát képező építési beruházások megvalósításához szükséges engedélyezések során az 1–3. mellékletben meghatározott eljárásokban, ideértve a 21. §-ban meghatározott eljárásokat is, ha az ügyfél kérelme integrált eljárás lefolytatására irányul, valamint
c) a legalább – az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint számított – 90 millió forint építmény értékű, és ipari vagy szolgáltatási rendeltetésű, építési beruházások megvalósításához szükséges engedélyezések során az 1–3. mellékletben meghatározott eljárásokban, ideértve a 21. §-ban meghatározott eljárásokat is, ha az ügyfél kérelme integrált eljárás lefolytatására irányul.”

(2) Az Intr. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § Ha az integrált eljárásban általános építésügyi hatósági eljárás is lefolytatásra kerül, akkor közreműködő és társhatóságként első és másodfokon
b) az 1. § (1) bekezdés c) pontja esetében az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről és működési feltételeiről szóló 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. §-ában
meghatározott hatóság az eljáró általános építésügyi hatóság.”

(3) Az Intr. 7. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az alapkérelemnek tartalmaznia kell:)

i) az 1. § (1) bekezdés c) pontja esetében a kérelemmel érintett építmények számát és rendeltetését, valamint az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerint számított építményértéket.”

(4) Az Intr. a következő 23. §-sal egészül ki:

23. § E rendeletnek az építési beruházások egyszerűsítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 228/2010. (VIII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mkr.) 7. §-ával megállapított 1. § (1) bekezdését és 5. §-át az Mkr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

8. § Az Intr. 7. § (2) bekezdés g) pontjában az „igazolását, és” szövegrész helyébe az „igazolását,” szöveg, és 7. § (2) bekezdés h) pontjában az „aláírását.” szövegrész helyébe az „aláírását, és” szöveg lép.

6. Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 9. § alapján hatályát vesztette 2010. augusztus 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére