• Tartalom

23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet

23/2010. (II. 11.) Korm. rendelet

az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.02.27.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 3. pontjában és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Kormány – az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1–4. §2

5. § A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (10)–(11) bekezdésekkel egészül ki:

„(10) A vizek kártétel nélküli levezetése érdekében szükséges üzemeltetési, fenntartási, helyreállítási, illetve kármegelőzési munka elvégzésére jogosító vízjogi engedély – a vízjogi létesítési engedélyre vonatkozó előírásoknak megfelelően – a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen lévő nagyvízi mederben, parti sávon, vízjárta, valamint fakadó vizek által veszélyeztetett területen 5 évre adható a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló fajok, illetve élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatások vizsgálatát követően. Az eljárás során a felügyelőség beszerzi a természetvédelmi kezelésért felelős szerv véleményét.
(11) A (10) bekezdés szerinti engedélyben rendelkezni kell
a) az üzemeltetési, fenntartási, helyreállítási, illetve kármegelőzési tevékenységekkel összefüggő jogokról és kötelezettségekről,
b) az üzemeltetési, fenntartási, helyreállítási, illetve kármegelőzési munka elvégzésének feltételeiről, különös tekintettel a Natura 2000 terület fenntartási céljaira, valamint
c) az engedély területi és időbeli hatályáról.”

6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba. Az 1–4. § és a (2)–(3) bekezdés a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. E rendelet 2011. január 1-jén hatályát veszti.

(2)–(3)3

(4) A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-ának (10) bekezdése szerinti engedélyeket 2010. december 31-ig felül kell vizsgálni. Amennyiben a vízjogi engedélyezési eljárásokra még nem került sor, azokat 2010. december 31-ig le kell folytatni.

(5) E rendelet a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló, 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének, 6. cikke (1), (3) bekezdésének, valamint a vadon élő madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelv 4. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. számú melléklet a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelethez

Különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

Területkód

Név

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

HUAN21007

Bózsva-patak

HUAN21008

Mádi Bomboly-bánya

HUAN21009

Mádi Kakas-hegy

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

HUBN21095

Nagylóci Kő-hegy

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

HUHN20027

Nyírábrányi Kis-Mogyorós bővítése

HUHN20037

Bátorligeti láp bővítése

HUHN20040

Apagyi Albert-tó bővítése

HUHN20041

Apagyi Falu-rét bővítése

2. számú melléklet a 23/2010. (II. 11.) Korm. rendelethez

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területnek jelölt területek

Területkód

Név

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság

HUAN20001

Aggteleki-karszt és peremterületei bővítése

HUAN20005

Szuha-völgy bővítése

HUBN20074

Tállyai Patócs-hegy–Sátor-hegy bővítése

HUBN20087

Baskói rétek bővítése

Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság

HUBF20001

Keleti-Bakony bővítése

HUBF20002

Papod és Miklád bővítése

Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

HUBN21094

Bujáki Hényeli-erdő és Alsó-rét

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

HUDI20009

Budai-hegység bővítése

HUDI20012

Csévharaszti homokvidék bővítése

HUDI20051

Turjánvidék bővítése

HUDI21056

Jászkarajenői puszták

Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

HUFH20009

Gönyüi-homokvidék bővítése

Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság

HUHN20002

Hortobágy bővítése

HUHN20009

Derecske-konyári gyepek bővítése

HUHN20014

Kismarjai Nagy-szik bővítése

HUHN20038

Újtanyai lápok bővítése

HUHN20095

Lányi-legelő bővítése

HUHN21162

Jászalsószentgyörgyi erdő

HUHN21163

Biri Nagy-rét

HUHN21164

Liget-legelő

HUHN21165

Penészleki gyepek

Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság

HUKM20001

Hódmezővásárhely környéki és csanádi-háti puszták bővítése

HUKM20010

Gyula-szabadkígyósi gyepek bővítése

HUKM20019

Dél-bihari szikesek bővítése

Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

HUKN20007

Solti ürgés gyep bővítése

HUKN20008

Déli-Homokhátság bővítése

HUKN20009

Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta bővítése

HUKN20018

Jánoshalma-kunfehértói erdők bővítése

HUKN20020

Harkai-tó bővítése

HUKN20023

Tázlár-kiskunhalasi homokbuckák bővítése

HUKN30002

Gátéri Fehér-tó bővítése

1

A rendelet a 6. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 1. napjával.

2

Az 1–4. §-t a 6. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 6. § (2)–(3) bekezdését az (1) bekezdés hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére