• Tartalom

24/2010. (V. 7.) IRM rendelet

24/2010. (V. 7.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárás során érvényesülő költségkedvezmény előfeltételeiről, engedélyezéséről, megvonásáról és a költségek előlegezéséről, továbbá az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetéséről és behajtásáról, a költségkedvezmény engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról1

2016.03.09.

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A költségfeljegyzési jog engedélyezése, felülvizsgálata és megvonása

1. § A fizetési meghagyásos eljárás és fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendelése során érvényesülő személyes költségfeljegyzési jog (a továbbiakban: költségfeljegyzési jog) engedélyezésére, a költségek előlegezésére, illetve az előlegezett, valamint a nem előlegezett költségek megfizetésére és behajtására a költségmentesség alkalmazásáról a bírósági eljárásban című 6/1986. (VI. 26.) IM rendelet (a továbbiakban: Kmr.) 6. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén kerül sor.

2. § (1) A közjegyző a fél költségfeljegyzési jog iránti kéreleméről az ellenfél meghallgatása nélkül dönt.

(2) A Kmr. 7. § (1) bekezdését a költségfeljegyzési jogban részesített félnek is alkalmaznia kell azzal, hogy illetékköteles beadványain a költségfeljegyzési jogra kell utalnia.

(3) A költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem elutasításáról hozott végzésben a közjegyző felhívja a felet, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a meg nem fizetett eljárási díjat, végrehajtási díjat és a biztosítási intézkedés elrendeléséért megfizetendő díjat (a továbbiakban együtt: díj) a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelme, a végrehajtási eljárás elrendelése, vagy a biztosítási intézkedés elrendelése iránti kérelme hatálytalanságának terhe mellett fizesse meg.

3. § (1) A közjegyző a költségfeljegyzési jog feltételeinek fennállását a Kmr. 8. § (1) bekezdésben foglalt esetben a Kmr. 8. § (2) bekezdésben meghatározott módon felülvizsgálja.

(2) A Kmr. 8. § (3) és (4) bekezdésében foglalt rendelkezés a költségfeljegyzési jog feltételeinek felülvizsgálata során is alkalmazandó. Ha a félnek a költségfeljegyzési jog megvonása miatt díjfizetési kötelezettsége keletkezik, a közjegyző felhívja, hogy a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül a díjat fizesse meg.

(3) A közjegyző a felhívást azzal a figyelmeztetéssel látja el, hogy a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díjat végrehajtási költségként kell behajtani.

2. Egyéb költségkedvezményre vonatkozó eljárás

4. § (1) A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben (a továbbiakban: Fmhtv.) 49. § szerinti költségkedvezmény fennállásáról külön végzést nem kell hozni.

(2) Ha a közjegyző az eljárása folyamán megállapítja, hogy az Fmhtv. 49. §-a szerinti költségkedvezmény nem áll fenn, felhívja a felet, hogy a végzés kézhezvételétől számított 8 napon belül a meg nem fizetett díjat fizesse meg.

(3)2 A fél fellebbezéssel egyidejűleg előterjesztett illetékfeljegyzési jog vagy költségmentesség engedélyezése iránti kérelmét a fellebbezés elbírálására illetékes törvényszék bírálja el.

3. Jogorvoslat

5. § A költségfeljegyzési jog engedélyezésére irányuló kérelmet elutasító, a költségfeljegyzési jogot megvonó, egyéb költségkedvezmény fenn nem állását megállapító végzés elleni jogorvoslatra a Kmr. 16. §-át alkalmazni kell.

4. A költségek előlegezése, megfizetése

6. § (1) A költségfeljegyzési jog folytán

a) az Fmhtv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eljárási díjat és a végrehajtási díjat a félnek nem kell előlegezni,

b)3 a fél mentes a közjegyző határozata ellen előterjesztett fellebbezés és az ellentmondás folytán perré alakult eljárás illetékének viselése alól, és

c) a fizetési meghagyást követő bírósági végrehajtási eljárás során a végrehajtási költség fél helyett történő előlegezésére a Kmr. 15/E. §-ában foglalt rendelkezések alkalmazásával kerül sor.

(2) Az eljáró közjegyző viseli az eseti gondnok és az ügygondnok részére készített egyszeri jegyzőkönyv- vagy egyéb iratmásolat másolatkészítési költségét.

(3)4 A költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett és behajthatatlan díjat a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: közjegyzői kamara), a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar és a közjegyzők viselik.

7. § A költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díj összegét a közjegyző rögzíti a közjegyzői kamarának az Fmhtv.-ben szabályozott eljárások technikai támogatására szolgáló, a közjegyzők, a felek és az eljárásban részt vevő egyéb személyek, valamint egyéb felhasználók részére rendelkezésre álló, az interneten elérhető országosan egységes számítástechnikai rendszerébe (a továbbiakban: MOKK rendszere).

5. A költségek fél általi viselése

8. § (1) Ha a felek közösen kérik az eljárás megszüntetését, megállapodásuk azonban nem terjed ki a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díj viselésére, a közjegyző a feleket arra egyetemlegesen kötelezi.

(2) A közjegyző végzésében a jogosultat kötelezi a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díj vagy csökkentett díj megfizetésére, ha

a) a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem elutasításának, a végrehajtás elrendelése iránti kérelem elutasításának vagy a végrehajtás megtagadásának van helye,

b) a jogosult a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmét visszavonja, vagy

c) az eljárást – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – megszünteti.

(3) Ha a közjegyző a fizetési meghagyás alapján elrendelt végrehajtást vagy a biztosítási intézkedést megszünteti, végzésében kötelezi a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett végrehajtási díj és biztosítási intézkedés elrendeléséért megfizetendő díj viselésére köteles felet a díj megfizetésére.

6. A fizetési meghagyás ellen előterjesztett ellentmondás folytán perré alakult eljárásban alkalmazandó szabályok

9. § (1) Ha a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díj megfizetésére a felet az eljárás folyamán kell kötelezni, a bíróság a 3. § (2) és (3) bekezdésben foglalt módon, külön határozatban rendelkezik annak megfizetéséről.

(2) A bíróság az eljárást befejező határozatában a közjegyzői kamara részére megfizetendő díjat összegszerűen megjelöli és felhívja a felet, hogy a díjat az Fmhtv. 46. §-ában meghatározott módon fizesse meg. A bíróság a felhívást azzal a figyelmeztetéssel látja el, hogy a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díjat végrehajtási költségként kell behajtani.

7. A fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelésével és foganatosításával kapcsolatos szabályok

10. § (1) A végrehajtást foganatosító bíróság a Kmr. 15/E. §-át az e §-ban meghatározott rendelkezésekkel együtt alkalmazza azzal, hogy a végrehajtási illeték alatt a végrehajtási díjat kell érteni, a felet a költségfeljegyzési jog folytán megillető, költségek előlegezése alóli mentességre pedig a végrehajtási költség előlegezése alóli mentesség szabályait kell alkalmazni.

(2) A végrehajtási eljárásban a közjegyző – külön intézkedés nélkül – a végrehajtható okiraton feltünteti a költségfeljegyzési jog kedvezményét.

(3) A végrehajtási eljárás során a felet az a kedvezmény illeti meg – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel –, melyet a közjegyző részére a fizetési meghagyásos eljárásban vagy a végrehajtás elrendelése iránti eljárásban engedélyezett.

(4) Ha a fél a végrehajtás foganatosítása során a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szerinti költségkedvezményt kíván igénybe venni, azt a végrehajtást foganatosító bíróságtól a Kmr.-ben foglaltak szerint kérelmezheti.

(5) A közjegyző által elrendelt végrehajtás során a végrehajtást foganatosító bíróság a Kmr. 15/E. §-a szerint jár el, ha a közjegyző a fél részére költségfeljegyzési jogot engedélyezett.

11. § (1) A végrehajtó a végrehajtási ügy befejezésekor a költségfeljegyzési jog folytán meg nem fizetett díj fedezésére befolyt összeget a közjegyzői kamara részére utalja át.

(2) A befolyt összeget elsősorban az állam által kifizetett végrehajtási költségre kell elszámolni.

8. A költségfeljegyzési jog alapjául szolgáló körülmények igazolása

12. § A fél

a) a költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelmét és a személyi adatokról szóló nyilatkozatát az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon,

b) a vagyoni helyzetéről szóló nyilatkozatát a 2. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon, és

c) a munkáltatója igazolását a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon

terjesztheti elő az e rendeletben előírt igazolások csatolásával.

13. § (1) A 12. § szerinti űrlapokat a közjegyzői kamara rendszeresíti akként, hogy azokat – közzétételük időpontjának megjelölésével – a honlapján közzéteszi. A fél papír alapú űrlapot a közjegyző irodájában is igényelhet.

(2) Ha az űrlap módosítására kerül sor, a közjegyzői kamara ennek tényéről honlapján az új űrlap közzétételét megelőző hét nappal korábban tájékoztatást ad és az új űrlap közzétételét követően tizennégy napon keresztül jelzi annak tényét, hogy az űrlap megváltozott.

(3) Az űrlapot úgy kell kialakítani, hogy azon kellő hely álljon rendelkezésre a kérelem előterjesztésére, és azon a közjegyző érkeztető bélyegzője lenyomatának helyét is ki kell alakítani.

(4) Az űrlapot el kell látni a szükséges tájékoztatással. A tájékoztatásnak ki kell terjednie a kérelem joghatásaira, valamint késedelmes előterjesztésének jogkövetkezményeire.

14. § (1) A félnek a költségmentesség engedélyezésének alapjául szolgáló körülmények igazolásáról szóló 2/1968. (I. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (6) bekezdése és 2–4. §-ai szerint kell igazolnia jövedelmi, vagyoni viszonyait. Ha a fél egyéni vállalkozó, a költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelméhez az R. 1. § (4) bekezdése szerinti igazolásokat is csatolnia kell, és a közjegyző az R. 1. § (4) bekezdése szerinti, a kérelem előterjesztésekor nem csatolandó igazolások csatolására is kötelezheti a felet.

(2) A fél adóköteles jövedelméről és vagyonáról szóló igazolás az R. 5. § (2) és (3) bekezdése szerint kerül kiállításra.

(3) Az űrlapon kiállított nyilatkozatok és az igazolások felhasználására az R. 6. § (3) bekezdését kell alkalmazni.

(4) A félnek a kérelemben nyilatkoznia kell, hogy vele szemben az Fmhtv. 47. § (2) bekezdésében meghatározott kizárási ok nem áll fenn, azaz a közjegyzői kamarának vele szemben jogerős határozatban megállapított és lejárt követelése nincs.

15. § (1) A közjegyző a fél (hozzátartozója) jövedelmi és vagyoni viszonyait az R. 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatok figyelembevételével állapítja meg.

(2) Ha a közjegyző a félnek a mellékletek szerinti nyomtatványokon kiállított igazolásokban feltüntetett adataira vonatkozóan további tájékoztatást vagy kiegészítést tart szükségesnek, az R. 7. § (2) bekezdése szerinti felhívást, megkeresést ad ki.

(3) Ha a fél az R. 1. § (6) bekezdése szerinti nyomtatványon terjeszti elő a kérelmét, a közjegyző az R. 7. § (3) bekezdés szerint ad ki felhívást további tájékoztatásra vagy kiegészítésre.

(4)5 A közjegyző az engedélyezésről történő döntéshozatalt megelőzően ellenőrzi a MOKK rendszerében és a közjegyzői kamara által vezetett nyilvántartásokban, hogy a félnek fennáll-e díjfizetési kötelezettsége a közjegyzői kamarával szemben.

9. Záró rendelkezések

16. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. június 1-jén lép hatályba.

(2) A 15. § (4) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 24/2010. (V. 7.) IRM rendelethez

A költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem és a személyi adatokról szóló nyilatkozat űrlapjának adattartalma
1. A kérelmezővel kapcsolatos adatok:
1.1. név
1.2. születési név
1.3. születési hely
1.4. születési idő
1.5. lakóhely
1.6. tartózkodási hely
1.7. foglalkozás
1.7.1. ha a kérelmező egyéni vállalkozó, a vállalkozói igazolvány száma
1.8. családi állapot
1.9. a ténylegesen eltartott hozzátartozók száma
1.9.1. gyermek
1.9.1.1. gyermek kora
1.9.2. szülő
1.9.3. más eltartott
2. A kérelmező együttélő házastársával kapcsolatos, az 1.1–1.9. pontban meghatározott adatok
3. A kérelmező eltartásáról gondoskodni köteles szülővel kapcsolatos, az 1.1–1.9. pontban meghatározott adatok (a családi kapcsolat megjelölésével)
4. A kérelmező eltartásáról gondoskodni köteles másik szülőjével kapcsolatos, az 1.1–1.9. pontban meghatározott adatok
5. A tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet:
5.1. neve
6. A személyes költségfeljegyzési jog engedélyezése iránti kérelem
7. Fél aláírásának helye
8. Az űrlapon lévő figyelmeztetések:
8.1. lényeges joghatások
8.2. az űrlap kitöltésének módja

2. melléklet a 24/2010. (V. 7.) IRM rendelethez

A vagyoni helyzetről szóló nyilatkozat űrlapjának adattartalma
1. A kérelmezővel vagyonával kapcsolatos adatok:
1.1. adóköteles jövedelem
1.1.1. van
1.1.2. nincs
1.2. adóköteles vagyontárgy
1.2.1. ha van, annak megnevezése
1.3. ingatlan(ok)
1.4.1. ha van, azok forgalmi értéke (összesen)
1.4. adómentes ingatlan
1.4.1. van
1.4.2. nincs
1.5. egyéb vagyon
1.5.1. ha van, annak megnevezése
1.6. egyéb vagyontárgy(ak) forgalmi értéke (összesen)
2. Kérelmező együttélő házastársával kapcsolatos, az 1.1.–1.6. pontban meghatározott adatok
3. Kérelmező eltartásáról gondoskodni köteles szülővel (a családi kapcsolat megjelölésével) kapcsolatos, az 1.1.–1.6. pontban meghatározott adatok
4. Kérelmező eltartásáról gondoskodni köteles másik szülőjével kapcsolatos, az 1.1.–1.6. pontban meghatározott adatok
5. A tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő a kérelmet:
5.1. neve
6. Fél aláírásának helye
7. Az űrlapon lévő figyelmeztetések:
7.1. lényeges joghatások
7.2. az űrlap kitöltésének módja

3. melléklet a 24/2010. (V. 7.) IRM rendelethez

A munkáltatói igazolás űrlapjának adattartalma
1. A munkáltatóval kapcsolatos adatok:
1.1. név (elnevezés)
1.2. cím (székhely)
2. A kérelmező jövedelmével kapcsolatos adatok:
2.1. összes kereset
2.1.1. heti, forintban és nettó értékben
2.1.2. havi, forintban és nettó értékben
2.1.3. évi, forintban és nettó értékben
2.2. járandósága
2.2.1. heti, forintban és nettó értékben
2.2.2. havi, forintban és nettó értékben
2.2.3. évi, forintban és nettó értékben
2.3. a kérelem beadását megelőző naptári évben elért átlagkeresete
2.3.1. havi, forintban
3. A munkáltató által kitöltendő adattartalom:
3.1. annak igazolása, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek
3.2. a munkáltató képviseletére jogosult cégszerű aláírása
4. Kérelmező együttélő házastársával kapcsolatos, az 1–3. pontban meghatározott adatok
5. Kérelmezőt eltartó szülővel kapcsolatos, az 1–3. pontban meghatározott adatok (a családi kapcsolat megjelölésével)
6. Kérelmező eltartásáról gondoskodni köteles másik szülőjével kapcsolatos, az 1–3. pontban meghatározott adatok
7. Tanúk adatai, ha a Pp. 196. § (1) bekezdés b) pontja szerinti formában terjesztik elő az igazolást:
7.1. neve
8. Fél aláírásának helye
9. Az űrlapon lévő figyelmeztetések
9.1. lényeges joghatások
9.2. az űrlap kitöltésének módja
9.3. tájékoztatás arról, hogy a munkáltatói igazolást csak akkor kell kiállítani, ha a kérelmező vagy hozzátartozója munkaviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, más szolgálati viszonyban, vagy szövetkezeti tagsági jogviszony alapján létrejött munkaviszony jellegű jogviszonyban áll
1

A rendeletet a 27/2017. (XII. 27.) IM rendelet 8. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 4. § (3) bekezdése a 40/2011. (XII. 30.) KIM rendelet 34. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 6. § (1) bekezdés b) pontja a 28/2010. (XII. 31.) KIM rendelet 5. §-a szerint módosítot szöveg.

4

A 6. § (3) bekezdése az 5/2016. (III. 8.) IM rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

5

A 15. § (4) bekezdése a 16. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére