• Tartalom

25/2010. (XII. 22.) NFM rendelet

25/2010. (XII. 22.) NFM rendelet

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról

2011.01.01.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 12. alpontjában, a 4. § (5) bekezdés c) pontja tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 14. és 22. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: ER.) 31. § (1) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

„1. a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2010/19/EU bizottsági irányelvnek, 1060/2008/EK, 385/2009/EK és 371/2010/EU bizottsági rendeletnek és 78/2009/EK, 79/2009/EK és 595/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,”

(való megfelelést szolgálja.)

(2) Az ER. 31. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet)

„3. a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető vontatott munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2003. május 26-i 2003/37/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító 2005/13/EK, 2005/67/EK és 2010/52/EU bizottsági, valamint 2006/96/EK tanácsi irányelveknek,”

(való megfelelést szolgálja.)

2. § (1) Az ER. A. Függeléke e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

3. § (1) Az ER. 12/A. § (6) bekezdésében az „öt munkanapon belül” szövegrész helyébe a „8 napon belül” szöveg, az ER. 15. § (7) bekezdésében a „legfeljebb három munkanap időtartamra” szövegrész helyébe a „legfeljebb 5 nap időtartamra” szöveg, az ER. 15/A. § (2), (4), (5) és (6) bekezdésében az „5 munkanapon belül” szövegrészek helyébe a „8 napon belül” szöveg, az ER. 10. számú melléklet 2.13. pontjában a „3 munkanapon belül” szövegrész helyébe az „5 napon belül” szöveg, továbbá az ER. A. Függelék 8. cikk (5) és (8) bekezdésében, 17. cikk (3) bekezdésében, 30. cikk (5) bekezdésében, valamint 32. cikk (3) bekezdésében a „20 munkanapon belül” szövegrészek helyébe a „30 napon belül” szöveg lép.

(2) Az ER 16. § (9) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatóságánál” szövegrész helyébe az „a vizsgáló állomáson” szöveg, az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg és az „az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „az NKH Központ” szöveg, az ER. 17. § (4) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatóságától” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóságtól” szöveg, az ER. 19. § (1) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatóságánál” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóságnál” szöveg és az „az NKH regionális igazgatósága” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg, az ER. 19. § (3) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatósága” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg, az ER. 29. § (1) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatóságánál” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóságnál” szöveg, az ER. 21. § (2) bekezdésében az „a műszaki-biztonsági hatóságtól” szövegrész helyébe az „a mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságtól” szöveg, az ER. 10. számú melléklet 2.10. pontjában az „NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „NKH Központ” szöveg, a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztérium” szöveg, az ER. 10. számú melléklet 2.11. pontjában a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium” szövegrész helyébe a „közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztérium” szöveg, az ER. 10. számú melléklet 2.12. pontjában az „Az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „A közlekedési hatóság” szöveg, az ER. B. Függelék I. RÉSZ 2. Cikk (7) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg, az ER. B. Függelék I. RÉSZ 2. Cikk (11) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg, az ER. C. Függelék 2. Cikk r) pontjában az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága,” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala,” szöveg, az „az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „az NKH Központ” szöveg és az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága értendő” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala értendő” szöveg, az ER. C. függelék 2. Cikk s) pontjában az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága – az NKH Központi Hivatala jóváhagyásával – feljogosít arra” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala feljogosít arra” szöveg, az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága koordinálja” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala koordinálja” szöveg és az „az NKH Központi Hivatala honlapján” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság honlapján” szöveg, az ER. C. Függelék 15. Cikk (1) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatóságai felé tett intézkedésével” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság és a vizsgáló állomások felé tett intézkedésével” szöveg, az ER. C. függelék 19. Cikk (1) bekezdésében az „Az NKH Központi Hivatala – a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium útján – közli” szövegrész helyébe az „A közlekedési hatóság – a közlekedésért felelős miniszter által irányított minisztérium útján – közli” szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. melléklet 4., 6., 10., 13., 16., 17., 20. és 22. pontja 2011. február 24-én lép hatályba.

(3) A 2. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2011. március 2-án lép hatályba.

(4) Az 1. melléklet 3., 9., 15. és 19. pontja 2011. április 9-én lép hatályba.

(5) Hatályát veszti

c) a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 3. számú melléklet 11. pont 11.1. f) alpontja.

5. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2009. január 14-i 79/2009/EK rendelete a hidrogénüzemű gépjárművek típusjóváhagyásáról és a 2007/46/EK irányelv módosításáról;

b) a Bizottság 2010. március 19-i 2010/19/EU irányelve a 91/226/EGK tanácsi irányelvnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a gépjárművek és pótkocsijaik egyes kategóriáinak a felcsapódó víz elleni védelme területén a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról;

c) a Bizottság 2010. augusztus 11-i 2010/52/EU irányelve a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok utasülésére vonatkozó 76/763/EGK tanácsi irányelv és a kerekes mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok egyes alkatrészeiről és jellemzőiről szóló 2009/144/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv műszaki rendelkezéseinek kiigazítása céljából történő módosításáról;

d) a Bizottság 2010. április 16-i 371/2010/EU rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) V., X., XV. és XVI. mellékletének felváltásáról.

1. melléklet a 25/2010. (XII. 22.) NFM rendelethez

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet
A. Függelékének módosítása
1. Az ER. A. Függelék címéhez tartozó 1 jelű lábjegyzet helyébe a következő rendelkezés lép:
1 Ez a Függelék az Európai Parlament és a Tanács 79/2009/EK rendeletével, továbbá a Bizottság 1060/2008/EK, 385/2009/EK és 371/2010/EU rendeletével, valamint a Bizottság 2010/19/EU irányelvével módosított, az európai parlament és a tanács 2007/46/EK irányelvének megfelelő szabályozást tartalmaz.”
2. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 40. és 41. sorral egészül ki:
(A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása)

(Tárgy

Jogszabály száma/MR.
A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

Alkalmazhatóság

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„40. Motor-
teljesítmény-mérés

80/1269 EGK irányelv

L 375., 1980.12.31. 46.o

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41. Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongép-
járművek

2005/55 EK irányelv

L 275., 2005.10.20., 1.o.

X
(10)

X
(10)

X

X
(10)

X
(10)

X

 

 

 

3. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. részében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő sor lép:
(A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása)

„43. A felcsapódó víz elleni védelem

91/226/EGK A/43

L 103.,
1991.4.23., 5. o.

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X”

4. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet I. részében foglalt táblázat a következő 62. sorral egészül ki:
(A korlátlan sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó jogszabályok felsorolása)

(Tárgy

Jogszabály száma/MR.
A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

Alkalmazhatóság

 

 

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„62. Hidrogén-
rendszer

79/2009/EK, 406/2010/EU A/62

L 35., 2009.2.4.,
32. o.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

5. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet kiegészítésében foglalt táblázat a következő 40. és 41. sorral egészül ki:
(M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények felsorolása)

(Tárgy

Hivatkozás a jogszabályra/MR. A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

M1)

„40.

Motorteljesítmény-mérés

80/1269/EGK A/40

L 375., 1980. 12. 31.,
46. o.

C

41.

Emissziók (Euro 4 és 5) nehéz haszonjárművek
(a fedélzeti diagnosztikára (OBD-k) vonatkozó teljes követelménysor kivételével

2005/55/EK A/41

L 275., 2005. 10. 20.,
1. o.

A”

6. Az ER. A. Függelék A/4. melléklet kiegészítésében foglalt táblázat a következő 62. sorral egészül ki:
(M1 kategóriás, kis sorozatban gyártott járművek EK-típusjóváhagyására vonatkozó követelmények felsorolása)

(Tárgy

Hivatkozás a jogszabályra/MR.
A. függelék melléklete

Hivatkozás a Hivatalos Lapra

M1)

„62

Hidrogénrendszer

79/2009/EK, 406/2010/EU rendelet

L 35., 2009.2.4., 32. o.

X”

7. Az ER. A. Függelék A/5. melléklete helyébe a következő melléklet lép:
A JÁRMŰVEK EK-TÍPUSJÓVÁHAGYÁSA SORÁN KÖVETENDŐ ELJÁRÁSOK
0. Célkitűzések és hatály
0.1. Ez a melléklet meghatározza a jármű-típusjóváhagyás – 9. cikk rendelkezéseivel összhangban történő – megfelelő lebonyolításának eljárásait.
0.2. Továbbá tartalmazza az alábbiakat:
a) a nemzetközi szabványok listája, amelyeket a műszaki szolgálatok 41. cikkel összhangban történő kijelölésénél kell figyelembe venni;
b) a műszaki szolgálatok szakértelmének 42. cikkel összhangban történő elbírálása során követendő eljárás leírása;
c) a műszaki szolgálatok vizsgálati jegyzőkönyveinek készítésére vonatkozó általános előírások.
1. Típus-jóváhagyási folyamat
Jármű-típusjóváhagyás iránti kérelem átvételekor a jóváhagyó hatóság:
a) igazolja, hogy valamennyi, a jármű-típusjóváhagyásban alkalmazandó szabályozási aktus értelmében kiadott EK-típusbizonyítvány a gépjárműtípusnak, valamint az előírt követelményeknek megfelel;
b) ellenőrzi a dokumentációra történő hivatkozás alapján, hogy a jármű adatközlő lapjának I. részében szereplő járműelőírások és adatok megtalálhatók az információs csomagokban és az EK-típusbizonyítványokban a vonatkozó szabályozási aktusok tekintetében;
c) amennyiben az adatközlő lap I. részében szereplő valamely adat száma nincs megadva valamelyik szabályozási aktus információs csomagjában, úgy megvizsgálja, hogy az adott rész vagy jellemző megfelel-e az adatközlő mappában megadott adatoknak;
d) megvizsgálja a jármű részeit és rendszereit a jóváhagyandó típusból kiválasztott járműmintán, vagy gondoskodik azok megvizsgálásáról annak ellenőrzése céljából, hogy a járműv(ek)et a hitelesített információs csomagban megadott vonatkozó adatokkal összhangban építették-e a vonatkozó EK-típusbizonyítványok tekintetében;
e) ellenőrzi adott esetben az önálló műszaki egységek tekintetében azok felszerelését, vagy az ellenőrzésről gondoskodik;
f) az A/4. melléklet I. részének (1) és (2) lábjegyzetében előírt berendezések megléte tekintetében adott esetben elvégzi vagy elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket;
g) az A/4. melléklet I. részének (5) lábjegyzetében meghatározott előírások teljesülését biztosítandó elvégzi, vagy elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket.
2. Műszaki előírások kombinációja
A vizsgálandó járművek számának elégségesnek kell lennie ahhoz, hogy a típusjóváhagyásra váró különböző kombinációk megfelelő ellenőrzése lehetővé váljék az alábbi feltételek szerint:

Műszaki előírások

Jármű-kategória

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Motor

X

X

X

X

X

X

Sebességváltó-szekrény

X

X

X

X

X

X

Tengelyek száma

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hajtott tengelyek (száma, helye, kölcsönös kapcsolata)

X

X

X

X

X

X

Kormányzott tengelyek (száma és helye)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Felépítmény jellege

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ajtók száma

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bal- vagy jobbkormányos

X

X

X

X

X

X

Ülések száma

X

X

X

X

X

X

A felszereltség szintje

X

X

X

X

X

X

3. Különleges rendelkezések
Amennyiben nem áll rendelkezésre típusbizonyítvány a vonatkozó szabályozási aktusok bármelyikére, úgy a jóváhagyó hatóság:
a) kezdeményezi a vonatkozó valamennyi szabályozási aktus által előírt szükséges vizsgálatokat és ellenőrzéseket;
b) megvizsgálja, hogy a jármű megfelel-e az adatközlő mappájában szereplő jellemzőinek, és teljesíti-e a vonatkozó valamennyi szabályozási aktus által meghatározott műszaki követelményeket;
c) ellenőrzi adott esetben az önálló műszaki egységek tekintetében azok felszerelését, vagy az ellenőrzésről gondoskodik;
d) az A/4. melléklet I. részének (1) és (2) lábjegyzetében előírt berendezések megléte tekintetében adott esetben elvégzi vagy elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket;
e) az A/4. melléklet I. részének (5) lábjegyzetében meghatározott előírások teljesülését biztosítandó elvégzi, vagy elvégezteti a szükséges ellenőrzéseket.
1. kiegészítés
Szabványok, amelyeknek az A. Függelék 41. cikkében említett jogalanyoknak meg kell felelniük
1. A típus-jóváhagyási vizsgálathoz kapcsolódó tevékenység az A. Függelék A/4. mellékletében felsorolt szabályozási aktusokkal összhangban végzendő:
1.1. „A” kategória (saját létesítményben végzett vizsgálatok):
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 Vizsgáló- és kalibráló laboratóriumok felkészültségének általános követelményei.
A szabályozási aktusok által előírt vizsgálatokat az „A” kategóriára kijelölt műszaki szolgálat végezheti, illetve felügyelheti a gyártó vagy harmadik fél létesítményében.
1.2. „B” kategória (gyártó vagy harmadik fél létesítményében végzett vizsgálatok felügyelete):
MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 az ellenőrzéseket végző különféle típusú testületek működésének általános feltételeiről.
A gyártó vagy harmadik fél létesítményében végzett vizsgálat lebonyolítása, illetve felügyelete előtt a műszaki szolgálat kötelessége annak ellenőrzése, hogy a vizsgálati körülmények és mérőműszerek megfeleljenek az 1.1. pontban említett szabványban található vonatkozó követelményeknek.
2. A gyártás megfelelőséghez kapcsolódó tevékenységek
2.1. „C” kategória (a kezdeti értékelésre vonatkozó eljárás, valamint a gyártó minőség-ellenőrzési rendszerére vonatkozó vizsgálatok felügyeleti ellenőrzése):
MSZ EN ISO/IEC 17021:2007 Irányítási rendszerek auditját és tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények.
2.2. „D” kategória (gyártmányminták ellenőrzése vagy vizsgálata, illetve felügyelete):
MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 az ellenőrzést végző különféle típusú testületek működésének általános feltételeiről.
2. kiegészítés
A műszaki szolgálatok értékelésére vonatkozó eljárás
1. A kiegészítés célja
1.1. Ez a kiegészítés meghatározza azokat a feltételeket, amelyeknek megfelelően az A. Függelék 42. cikkében említett közlekedési hatóság lefolytatja a műszaki szolgálatok értékelésére vonatkozó eljárást.
1.2. Ezek a követelmények értelemszerűen valamennyi műszaki szolgálatra vonatkoznak, függetlenül azok jogi státusától (műszaki szolgálatként működő független szervezet, gyártó vagy jóváhagyó hatóság).
2. Értékelési elvek
Az értékelés jellemzően néhány alapelven nyugszik:
– függetlenség, amely a következtetések pártatlanságának és objektivitásának alapját képezi,
– bizonyítékokon alapuló megközelítés, amely biztosítja a következtetések megbízhatóságát és reprodukálhatóságát.
Az auditorok részéről elengedhetetlen a megbízhatóság és feddhetetlenség. A titoktartást és a diszkréciót is szem előtt kell tartaniuk.
Az eredményeket és következtetéseket hitelesen és pontosan kell jelenteniük.
3. Az auditorok szakismereteire vonatkozó követelmények
3.1. Értékelést kizárólag olyan auditorok végezhetnek, akik rendelkeznek az ehhez szükséges műszaki és adminisztratív ismeretekkel is.
3.2. Követelmény továbbá, hogy úgy lehet valaki auditor, ha már részesült a kifejezetten az értékelési tevékenységre irányuló képzésben. Ezenkívül rendelkezni kell azon adott műszaki területet érintő különleges ismeretekkel, amely területen a műszaki szolgálat a tevékenységét végzi.
3.3. E kiegészítés 3.1. és 3.2. pontjainak sérelme nélkül a 42. cikkben említett értékelés olyan auditorok által végzendő, akik függetlenek az értékelés tárgyát képező tevékenységektől.
4. A kijelölés iránti kérelem
4.1. A kérelmező műszaki szolgálat szabályszerűen meghatalmazott képviselőjének az illetékes hatósághoz hivatalos kérelmet kell benyújtania, amely a következőket tartalmazza:
a) a műszaki szolgálat általános jellemzői, beleértve a társasági entitást, nevet, címet, jogi státust, valamint a technikai erőforrásokat;
b) a vizsgálatért felelős személyek és a vezetőség részletes ismertetése, beleértve önéletrajzukat is, képzettség és szakmai ismeretek szempontjából is;
c) a fentieken túl a virtuális vizsgálati módszereket alkalmazó műszaki szolgálatoknak igazolniuk kell, hogy képesek számítógéppel támogatott (Computer-Aided-x) környezetben dolgozni;
d) általános tájékoztatás a műszaki szolgálatra vonatkozóan, azaz annak tevékenységei, adott esetben valamely nagyobb társasággal fennálló kapcsolata, valamint a kijelölés hatálya alá tartozó valamennyi létesített telephely címe vonatkozásában;
e) beleegyezés a kijelölés követelményeinek, illetve a műszaki szolgálat egyéb kötelezettségeinek a teljesítésébe az érintett irányelvekben meghatározottak szerint;
f) azon megfelelőségértékelési szolgáltatások leírása, amelyeket a műszaki szolgálat a vonatkozó szabályozási aktusok keretében vállal, valamint azoknak a szabályozási aktusoknak a listája, amelyekre vonatkozóan a műszaki szolgálat a kijelölést kéri, beleértve adott esetben a képességekre vonatkozó korlátokat;
g) a műszaki szolgálat minőségirányítási kézikönyvének egy példánya.
4.2. A műszaki szolgálat által szolgáltatott információk helytállóságát az illetékes hatóság felülvizsgálja.
5. A források felülvizsgálata
Az illetékes hatóság felülvizsgálja, hogy képes-e elvégezni a műszaki szolgálat értékelését a saját politikája, hatásköre, a megfelelő auditorok és szakértők rendelkezésre állása tekintetében.
6. Az értékelés alvállalkozásba adása
6.1. Az illetékes hatóság alvállalkozásban rábízhatja az értékelés egyes részeit egy másik kijelölő hatóságra, vagy segítséget kérhet más illetékes hatóság műszaki szakértőitől. Az alvállalkozók és szakértők felkérése attól függ, hogy a műszaki szolgálat elfogadja-e őket.
6.2. A műszaki szolgálat teljes értékeléséhez az illetékes hatóságnak figyelembe kell vennie a megfelelő hatállyal rendelkező akkreditációs tanúsítványokat.
7. Az értékelés előkészítése
7.1. Az illetékes hatóság hivatalosan kijelöl egy értékelő csoportot. A hatóság gondoskodik arról, hogy az egyes kijelölésekhez szükséges megfelelő szintű szakértelem rendelkezésre álljon. A csoport különösképpen:
a) rendelkezzen azon különleges terület megfelelő ismeretével, amelyre vonatkozóan a kijelölést kérik; és
b) kellő hozzáértéssel rendelkezzen ahhoz, hogy megbízható értékelést készítsen a műszaki szolgálatnak a kijelölés hatálya alá tartozó szakértelmére vonatkozóan.
7.2. Az illetékes hatóság pontosan meghatározza az értékelő csoport által elvégzendő feladatokat. Az értékelő csoport feladata a kérelmező műszaki szolgálattól begyűjtött dokumentumok felülvizsgálata, illetve a helyszíni értékelés.
7.3. Az illetékes hatóság megállapodik az értékelés időpontjáról és ütemezéséről a műszaki szolgálattal és a kijelölt értékelő csoporttal. Mindazonáltal az továbbra is az illetékes hatóság feladata, hogy olyan időpont kiválasztására törekedjék, amely megfelel az ellenőrzési és újraértékelési tervnek.
7.4. Az illetékes hatóság gondoskodik arról, hogy az értékelő csoport megkapja a kritériumokat tartalmazó megfelelő dokumentumokat, a korábbi értékelésekről szóló feljegyzéseket, illetve a műszaki szolgálat idevágó dokumentumait és feljegyzéseit.
8. Helyszíni értékelés
A műszaki szolgálat értékelését az értékelő csoport a műszaki szolgálat azon telephelyén végzi, ahol a műszaki szolgálat egy vagy több kulcsfontosságú tevékenysége zajlik, adott esetben pedig további olyan kiválasztott helyszíneken is ellenőrzést kell folytatni, ahol még a műszaki szolgálat működik.
9. Az eredmények elemzése és az értékelő jelentés
9.1. Az értékelő csoportnak elemeznie kell valamennyi lényeges információt és bizonyítékot, melyet a dokumentumok és a jelentések felülvizsgálata, illetve a helyszíni értékelés során összegyűjtött. Az elemzésnek elégséges alapot kell nyújtania ahhoz, hogy a csoport meg tudja állapítani a műszaki szolgálat szakértelmét és a kijelölési követelményeknek való megfelelőségét.
9.2. Az illetékes hatóság jelentési eljárásának biztosítania kell a következő követelmények teljesülését.
9.2.1. Az értékelő csoportnak megbeszélést kell folytatnia a műszaki szolgálattal a telephelyről való távozást megelőzően. E megbeszélés során az értékelő csoport írásbeli és/vagy szóbeli jelentéssel szolgál az elemzés eredményeiről. A műszaki szolgálat számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kérdéseket tegyen fel az eredményekkel – adott esetben ideértve a megfelelőség hiányát is –, illetve az eredmények alapjául szolgáló információkkal kapcsolatban.
9.2.2. A műszaki szolgálatot az értékelés eredményére vonatkozó írásbeli jelentésről azonnal tájékoztatni kell. Az értékelő jelentésnek tartalmaznia kell a szakértelemre és a megfelelőségre vonatkozó észrevételeket, és meg kell állapítania azokat a megfelelőségi hiányokat – ha vannak ilyenek –, amelyeket a kijelölés követelményeinek való megfeleléshez orvosolni kell.
9.2.3. A műszaki szolgálatot fel kell kérni, hogy válaszoljon az értékelő jelentésre, és mutassa be azokat a már meghozott vagy meghatározott időn belül meghozandó intézkedéseket, melyek a megfelelőség meghatározott hiányának orvoslását célozzák.
9.3. Az illetékes hatóságnak biztosítania kell a műszaki szolgálat által a megfelelőség hiányának orvoslására adott válaszok felülvizsgálatát annak megállapítására, hogy az intézkedések valóban elegendőek és hatékonyak-e. Amennyiben vélekedésük szerint a műszaki szolgálat válaszai nem kielégítőek, úgy további információt kell kérni. Kérhetők továbbá bizonyítékok a meghozott intézkedések hatékony végrehajtására vonatkozóan, vagy egy újabb értékelés is végezhető a korrekciós intézkedések hatékony végrehajtásának ellenőrzése érdekében.
9.4. Az értékelő jelentésnek tartalmaznia kel legalább a következőket:
a) a műszaki szolgálat egyértelmű azonosítása;
b) a helyszíni értékelés időpontja(i);
c) az értékelést végző auditor(ok) és/vagy szakértők neve;
d) az értékelésbe bevont valamennyi telephely egyértelmű azonosítása;
e) az értékelés tárgyát képező, javasolt kijelölés hatálya;
f) nyilatkozat arról, hogy a műszaki szolgálat a szakértelmébe vetett bizalom érdekében, teljesítve a kijelölés követelményeit, megfelelő belső szervezeti renddel és eljárásokkal rendelkezik;
g) a megfelelőség hiányát orvosló megoldásokra vonatkozó információk;
h) ajánlás arra vonatkozóan, hogy a kérelmező műszaki szolgálatként való kinevezése vagy megerősítése megtörténjék-e, és ha igen, akkor a kijelölés hatálya.
10. Kijelölés/a kijelölés megerősítése
10.1. A jóváhagyó hatóság a jelentés(ek) és bármely idevágó információ alapján haladéktalanul dönt arról, hogy a kijelölést megadja, megerősíti vagy meghosszabbítja-e.
10.2. A jóváhagyó hatóság a műszaki szolgálat számára tanúsítványt állít ki. Ennek a tanúsítványnak a következőket kell tartalmaznia:
a) a jóváhagyó hatóság megnevezése és logója;
b) a kijelölt műszaki szolgálat egyedi azonosítója;
c) a kijelölés megadásának hatályos dátuma és a lejárat dátuma;
d) a kijelölés hatályára vonatkozó rövid közlés vagy hivatkozás (alkalmazandó irányelvek, rendeletek, előírások, vagy valamely részük);
e) megfelelőségi nyilatkozat és hivatkozás ezen irányelvre.
11. Újraértékelés és ellenőrzés
11.1. Az újraértékelés olyan, mint az első értékelés, azonban ekkor a korábban végzett értékelések során szerzett tapasztalatokat is figyelembe kell venni. A helyszíni felügyeleti ellenőrzések kevésbé átfogóak, mint az újraértékelés.
11.2. Az illetékes hatóság valamennyi kijelölt műszaki szolgálat tekintetében elkészíti az újraértékelési és felügyeleti ellenőrzési tervét oly módon, hogy a kijelölés hatályának reprezentatív mintái rendszeres ellenőrzés alá vonhatók legyenek.
A helyszíni értékelések közötti idő – akár újraértékelés, akár felügyeleti ellenőrzés esetében – a műszaki szolgálat által elért bizonyított stabilitástól függ.
11.3. Amennyiben megfelelőség hiányára derül fény felügyeleti ellenőrzés vagy újraértékelés során, úgy az illetékes hatóság szigorú határidőt szab a végrehajtandó korrekciós intézkedésekre vonatkozóan.
11.4. Amennyiben a megállapított határidőn belül a korrekciós vagy javító intézkedésekre nem került sor vagy azok nem elégségesek, úgy az illetékes hatóság megteszi a megfelelő lépéseket, úgymint újabb értékelés végzése, a kijelölés felfüggesztése/visszavonása egy vagy több olyan tevékenységre vonatkozóan, amelyekre a műszaki szolgálat a kijelölést megkapta.
11.5. Amennyiben az illetékes hatóság úgy határoz, hogy a műszaki szolgálat kijelölését felfüggeszti vagy visszavonja, úgy erről a műszaki szolgálatot ajánlott levélben kell értesíteni. Minden esetben azonban az illetékes hatóság részéről minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy a műszaki szolgálat által már megkezdett tevékenységek folyamatossága biztosítható legyen.
12. Kijelölt műszaki szolgálatokra vonatkozó feljegyzések
12.1. Az illetékes hatóság megőrzi a műszaki szolgálatra vonatkozó feljegyzéseket annak demonstrálása érdekében, hogy a kijelölésre vonatkozó követelmények – a szakértelemre vonatkozó követelményekkel együtt – ténylegesen teljesültek.
12.2. Az illetékes hatóság biztonságos módon őrzi a műszaki szolgálatról szóló feljegyzéseket, a titkosság biztosítása céljából.
12.3. A műszaki szolgálatokról szóló feljegyzések legalább a következőket tartalmazzák:
a) vonatkozó levelezés;
b) értékelési feljegyzések és jelentések;
c) kijelölési tanúsítványok példányai.
3. kiegészítés
A vizsgálati jegyzőkönyvek formátumára vonatkozó általános előírások
1. Az A/4. melléklet I. részében felsorolt minden egyes szabályozási aktus esetén a vizsgálati jegyzőkönyveknek meg kell felelniük az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány előírásainak. Különösen tartalmazniuk kell az e szabvány 5.10.2. pontjában – beleértve az (1) lábjegyzetet is – említett információkat.
2. A vizsgálati jegyzőkönyvek mintáját a jóváhagyó hatóság határozza meg saját, jó gyakorlatra vonatkozó szabályaival összhangban.
3. A vizsgálati jegyzőkönyvet a Közösség azon hivatalos nyelvén kell elkészíteni, amelyet a jóváhagyó hatóság kijelöl.
4. Továbbá tartalmaznia kell legalább a következő információkat:
a) a jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység azonosítása;
b) a jármű, alkatrész vagy önálló műszaki egység szabályozási aktussal kapcsolatos jellemzőinek részletes leírása;
c) a vonatkozó szabályozási aktusokban meghatározott mérések eredményei, és amennyiben követelmény, a betartandó határ- és küszöbértékek;
d) a c) alpontban említett valamennyi mérésre a vonatkozó döntés: megfelelt vagy nem felelt meg;
e) részletes megfelelőségi nyilatkozat, amely tanúsítja a különféle előírásoknak való megfelelést, azaz az olyan előírásoknak való megfelelést, melynek ellenőrzéséhez nem kell méréseket végezni.
Példa a 76/114/EGK tanácsi irányelv1. (A. Függelék A/18. melléklet) I. mellékletének 3.2.2. szakasza alapján:
„Ellenőrizze, hogy a jármű azonosító száma úgy került elhelyezésre, hogy nem törölhető ki, és nem károsodhat!”
A jegyzőkönyv tartalmazzon egy nyilatkozatot, mint például: „a jármű azonosító számának elhelyezkedése megfelel az I. melléklet 3.2.2. szakaszában meghatározott előírásoknak”;
f) amennyiben a szabályozási aktusokban leírtaktól eltérő vizsgálati módszerek engedélyezettek, a jegyzőkönyv tartalmazza a vizsgálat végrehajtására használt vizsgálati módszer leírását.
Ugyanez érvényes, amennyiben a szabályozási aktusokban felsorolt alternatív intézkedések alkalmazhatóak;
g) a vizsgálat során készült képek, melyek számát a jóváhagyó hatóság határozza meg.
Virtuális vizsgálat esetén a képek monitorképekkel vagy egyéb megfelelő bizonyítékkal helyettesíthetőek;
h) a megfogalmazott következtetések;
i) amennyiben véleményeket és értelmezéseket fogalmaztak meg, azokat megfelelően dokumentálni kell és fel kell tüntetni a vizsgálati jegyzőkönyvben.
5. Amennyiben a vizsgálatot olyan járművön, alkatrészen vagy műszaki egységen végzik, amely több, igen kedvezőtlen tulajdonsággal rendelkezik a megkövetelt, elérendő teljesítményszint tekintetében (azaz a legrosszabb esetben), a vizsgálati jegyzőkönyv tartalmazzon arra vonatkozó utalást, hogy a gyártó a jóváhagyó hatósággal megállapodva milyen módon végezte el a kiválasztást.”
8. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet kiegészítésében foglalt táblázat a következő 40. és 41. sorral egészül ki:

(Tárgy

Hivatkozás a jogszabályra(1)

Az alábbival módosított

A következő változatokra vonatkozik)

„40.

A motor teljesítménye

80/1269/EGK irányelv

 

 

41.

Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongépjárművek

2005/55/EK irányelv

715/2007
2008/74
595/2009

9. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet kiegészítésében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő sor lép:

(Tárgy

Hivatkozás a jogszabályra(1)

Az alábbival módosított

A következő változatokra vonatkozik)

„43.

A felcsapódó víz elleni védelem

91/226/EGK

2010/19”

 

10. Az ER. A. Függelék A/6. melléklet kiegészítésében foglalt táblázat a következő 62. sorral egészül ki:

(Tárgy

Hivatkozás a jogszabályra(1)

Az alábbival módosított

A következő változatokra vonatkozik)

„62.

Hidrogénrendszer

79/2009/EK, 406/2010/EU rendelet”

 

 

11. Az ER. A Függelék A/10. melléklete helyébe a következő melléklet lép:
A GYÁRTÁSI ELJÁRÁSOK MEGFELELŐSÉGE
0. Célkitűzések
0.1. A gyártási eljárás megfelelőségének célja annak biztosítása, hogy minden legyártott jármű, rendszer, alkatrész és önálló műszaki egység megfeleljen a jóváhagyott típusnak.
0.2. Az eljárások elválaszthatatlanul magukban foglalják az alább „kezdeti értékelésként” említett, a minőségirányítási rendszerekre vonatkozó értékelést, valamint a „termékek megfelelőségét biztosító intézkedésekként” említett, a jóváhagyás tárgyára és a termékellenőrzésekre vonatkozó felülvizsgálatot.
1. Kezdeti értékelés
1.1. A tagállamok jóváhagyó hatóságának ellenőriznie kell a kielégítő intézkedések megtételét és a hatékony ellenőrzést biztosító eljárásokat, hogy az alkatrészek, rendszerek, önálló műszaki egységek és a járművek a gyártás során megfeleljenek a jóváhagyott típusnak.
1.2. Az értékelések végrehajtásához útmutató található az MSZ EN ISO 19011:2003 – Útmutató minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához szabványban.
1.3. Az 1.1. pontban meghatározott követelményt a típusjóváhagyást megítélő hatóság számára kielégítő módon kell ellenőrizni.
A hatóság megfelelőnek kell, hogy találja a kezdeti értékelést és a 2. pont szerinti, a termékek megfelelőségét biztosító intézkedéseket, szükség esetén figyelemmel az 1.3.1–1.3.3. pontban meghatározott intézkedések egyikére vagy adott esetben az intézkedések kombinációjára, részben vagy egészben.
1.3.1. A tényleges kezdeti értékelést és/vagy a termékek megfelelőségét biztosító intézkedések vizsgálatát a jóváhagyást megadó jóváhagyó hatóság, vagy a jóváhagyó hatóság nevében eljáró kijelölt szerv végzi el.
1.3.1.1. Az elvégzendő kezdeti értékelés terjedelmét a jóváhagyó hatóság az alábbi benyújtott dokumentumok alapján határozza meg:
a) a gyártó 1.3.3. pontban meghatározott tanúsítványa, amelyet nem minősítettek vagy ismertek el azon bekezdés alapján;
b) alkatrész vagy önálló műszaki egység típusjóváhagyása esetén a jármű gyártója által az alkatrész vagy önálló műszaki egység gyártójának telephelyén az MSZ EN ISO 9001:2009 harmonizált szabvány követelményeinek megfelelő egy vagy több ipari ágazati előírás szerint elvégzett rendszerminőségi értékelés.
1.3.2. A kezdeti értékelést és/vagy a termékek megfelelőségét biztosító intézkedések felülvizsgálatát egy másik tagállam jóváhagyó hatósága, vagy az e célra a jóváhagyó hatóság által kijelölt szerv is elvégezheti.
1.3.2.1. Ebben az esetben a másik tagállam jóváhagyó hatósága megfelelőségi tanúsítványt állít ki, amelyben feltünteti a jóváhagyandó termék(ek) szempontjából lényeges területeket és gyártóberendezéseket és a termékek típusjóváhagyása alapjául szolgáló szabályozási aktusokat.
1.3.2.2. A típusjóváhagyást megadó tagállam jóváhagyó hatóságának megfelelőségi tanúsítvány iránti kérelmére a másik tagállam jóváhagyó hatósága haladéktalanul megküldi a megfelelőségi tanúsítványt vagy egy tájékoztatást arról, hogy nincs módja ilyen tanúsítvány kiadására.
1.3.2.3. A megfelelőségi tanúsítványnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) Vállalkozáscsoport vagy vállalkozás    (pl. XYZ Autógyártó Művek)
b) Szervezeti egység    (pl. európai részleg)
c) Üzemek/telephelyek    (pl. 1. motorüzem [Egyesült Királyság], 2. járműüzem [Németország])
d) Jármű/alkatrészek típusa    (pl. valamennyi M1 kategóriájú modell)
e) Érintett területek    (pl. motor-összeszerelés, karosszéria-préselés és -összeszerelés,
jármű-összeszerelés)
f) Megvizsgált dokumentumok    (pl. A társaság és az üzem minőségbiztosítási kézikönyve és
minőségbiztosítási eljárása)
g) Értékelés időpontja    (pl. 2009. május 18. és 30. között végzett audit)
h) Tervezett ellenőrző látogatás    (pl. 2010. október)
1.3.3. A jóváhagyó hatóságnak az 1.3. pontban a kezdeti értékeléssel kapcsolatban megállapított követelmények teljesítéseként kell elfogadnia a gyártó az MSZ EN ISO 9001:2009 harmonizált szabvány vagy egy ezzel egyenértékű harmonizált szabvány szerinti szabályszerű minősítését. A gyártónak részletes adatokat kell adnia a minősítésről, és köteles a jóváhagyó hatóságot ennek érvényességével és hatályával kapcsolatos minden változásról értesíteni.
1.4. A jármű típusjóváhagyásához nem kell megismételni a rendszerek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyásához elvégzett kezdeti értékeléseket, de ki kell egészíteni, a teljes jármű összeszerelésével kapcsolatos olyan telephelyek és tevékenységek értékelésével, amelyekre a korábbi értékelések nem terjedtek ki.
2. A gyártás (a termékek) megfelelőségét biztosító intézkedések
2.1. Minden, ezen irányelv vagy külön irányelv vagy rendelet szerint jóváhagyott járművet, rendszert, alkatrészt vagy önálló műszaki egységet úgy kell gyártani, hogy megfeleljen a jóváhagyott típusnak, teljesítve ezen irányelvnek vagy az alkalmazandó szabályozási aktusoknak az A/4. mellékletben megállapított listában szereplő követelményeit.
2.2. A tagállam jóváhagyó hatósága ellenőrzi, hogy a megfelelő intézkedések megtörténtek-e, és írásban rögzítve rendelkezésre állnak-e az ellenőrzési tervek – minden jóváhagyás tekintetében a gyártóval egyeztetve – a jóváhagyott típusnak való folyamatos megfelelés igazolásához szükséges rendszeres időközönkénti vizsgálatok vagy kapcsolódó ellenőrzések végrehajtásához, ideértve különösen a szabályozási aktusokban meghatározott fizikai vizsgálatokat.
2.3. A típusjóváhagyás jogosultja köteles, különösen:
2.3.1. biztosítani a termékek (járművek, rendszerek, alkatrészek vagy önálló műszaki egységek) a jóváhagyott típusnak való megfelelősége hatékony ellenőrzését biztosító eljárások meglétét és alkalmazását;
2.3.2. hozzáféréssel rendelkezni minden jóváhagyott típus ellenőrzéséhez szükséges vizsgáló vagy egyéb megfelelő berendezéshez;
2.3.3. biztosítani, hogy a vizsgálati vagy ellenőrzési eredményeket rögzítsék, és a csatolt iratok hozzáférhetőek maradjanak a jóváhagyó hatósággal való megegyezés alapján meghatározott időtartamig. Ez az időtartam nem haladhatja meg a 10 évet;
2.3.4. elemezni minden típus vizsgálatának vagy ellenőrzésének eredményeit annak érdekében, hogy ellenőrizze és biztosítsa a termék jellemzőinek állandósága igazolható és biztosítható legyen, figyelemmel az iparban szokásos szóródásra;
2.3.5. biztosítani minden termék esetében, hogy legalább az ezen irányelvben előírt ellenőrzéseket, és az A/4. mellékletben meghatározott listában szereplő alkalmazandó szabályozási aktusokban előírt vizsgálatokat elvégzik;
2.3.6. biztosítani, hogy minden olyan mintavétel vagy vizsgálati darab esetén, amely a nem megfelelőséget bizonyítja a típus egy adott vizsgálata vagy ellenőrzése során, további mintavételt, vizsgálatot vagy ellenőrzést végezzenek. Az összes szükséges intézkedést meg kell tennie ahhoz, hogy a jóváhagyottal azonos gyártást helyreállítsák;
2.3.7. jármű típusjóváhagyása esetén a 2.3.5. pont szerinti vizsgálatok azokra korlátozódnak, amelyek a jóváhagyással kapcsolatban a jármű megfelelő kialakításának ellenőrzésére irányulnak és az A/9. mellékletben meghatározott megfelelőségi nyilatkozathoz szükséges adatokra.
3. Folyamatos felülvizsgálati intézkedések
3.1. A típusjóváhagyást megadó hatóság minden gyártóegységben bármikor felülvizsgálhatja az alkalmazott megfelelőség-ellenőrzési módszereket.
3.1.1. Az e melléklet 1. és 2. pontjában (kezdeti értékelés és termékek megfelelőségét biztosító intézkedések) meghatározott eljárások folyamatos hatékonyságát a rendes intézkedések útján kell figyelemmel kísérni.
3.1.1.1. Az (e melléklet 1.3.3. pontja szerint minősített vagy elismert) műszaki szolgálat által folytatott felügyeleti tevékenységet kielégítőnek kell tekinteni a 3.1.1. pont előírásai szempontjából, tekintettel a kezdeti értékelésnél meghatározott követelményekre.
3.1.1.2. A típusjóváhagyó hatóság által folytatott (a 3.1.1.1. ponttól eltérő) felülvizsgálatok rendes gyakorisága biztosítja, hogy az 1. és 2. szakasznak megfelelően végrehajtott felülvizsgálatokat olyan időközönként ismételjék meg, amelyet a jóváhagyó hatóság az addigi tapasztalatok alapján állapít meg.
3.2. Minden felülvizsgálatkor a vizsgálatok vagy ellenőrzések adatait és a gyártási dokumentumokat hozzáférhetővé kell tenni az ellenőr számára; különösen azoknak a dokumentált vizsgálatoknak vagy ellenőrzéseknek az eredményeit, amelyek a 2.2. pont alapján szükségesek.
3.3. Az ellenőr szúrópróbaszerűen mintákat vehet, amelyeket a gyártó laboratóriumában vagy a műszaki szolgálat létesítményében megvizsgál. Ilyen esetben kizárólag fizikai vizsgálatokat kell végezni. A minták legkisebb számát a gyártó által végzett vizsgálatok eredményei alapján lehet megállapítani.
3.4. Ha a vizsgálat szintje nem tűnik megfelelőnek, vagy ha szükségesnek tűnik a 3.2. pont szerinti vizsgálatok érvényességének ellenőrzése, az ellenőrnek ki kell választania a műszaki szolgálathoz fizikai vizsgálat elvégzésére megküldendő mintákat.
3.5. Amennyiben az ellenőrzés vagy felülvizsgálat során hiányosságokat állapítanak meg, a jóváhagyó hatóság biztosítja, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a gyártás megfelelőségének helyreállítására, amilyen gyorsan az lehetséges.”
12. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat a következő 40. és 41. sorral egészül ki:
(Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik)

[Tétel

Tárgy

Jogszabály száma/MR.
A. függelék melléklete

M1≤2500(1) kg

M1≥2500(1) kg

M2

M3]

„40.

Motorteljesítmény-mérés

80/1269/EGK
A/40.

X

X

X

X

41.

Dízel-motorok szennyező gáz kibocsátások

88/77/EGK
A/41

H

G+H

G+H

G+H”

13. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 1. kiegészítésében foglalt táblázat a következő 62. sorral egészül ki:
(Lakóautók, mentőjárművek és halottszállító kocsik)

[Tétel

Tárgy

Jogszabály száma/MR.
A. függelék melléklete

M1≤2500(1) kg

M1≥2500(1) kg

M2

M3]

„62.

Hidrogénrendszer

79/2009/EK, 406/2010/EU rendelet

Q

G+Q

G+Q

G+Q”

14. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat a következő 40. és 41. sorral egészül ki:
(Páncélozott járművek)

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma/MR. A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„40.

A motor teljesítménye

80/1269/EGK irányelv A/40

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

41.

Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszon-
gépjárművek

2005/55/EK irányelv A/41

X (10)

X (10)

X

X (10)

X (10)

X”

 

 

 

 

15. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő sor lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma/MR.
A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„43.

A felcsapódó víz elleni védelem

91/226/EGK A/43

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X”

16. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 2. kiegészítésében foglalt táblázat a következő 62. sorral egészül ki:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma/MR.
A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„62.

Hidrogén-
rendszer

79/2009/EK, 406/2010/EU A/62

X

X

X

X

X

X”

 

 

 

 

17. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 3. kiegészítésében foglalt táblázat a következő 62. sorral egészül ki:
(Kerekes székkel használható járművek)

(Tétel

Tárgy

Jogszabály hivatkozás/MR.
A. függelék melléklete

M1)

„62.

Hidrogénrendszer

79/2009/EK, 406/2010/EU rendelet

X”

18. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat a következő 40. és 41. sorral egészül ki:
[Egyéb különleges rendeltetésű járművek (beleértve a lakókocsikat)]

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma/MR.
A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„40.

A motor teljesítménye

80/1269/EGK irányelv A/40

X

X

X

X

X

X

 

 

 

41.

41.

Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongép-
járművek

2005/55/EK irányelv

X
(10)

X
(10)

X

X
(10)

X
(10)

X”

 

 

 

 

19. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat 43. sora helyébe a következő sor lép:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma/MR.
A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„43.

A felcsapódó víz elleni védelem

91/226/EGK A/43

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X”

20. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 4. kiegészítésében foglalt táblázat a következő 62. sorral egészül ki:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma/MR.
A. függelék melléklete

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4)

„62.

Hidrogén-
rendszer

79/2009/EK, 406/2010/EU A/62

X

X

X

X

X”

 

 

 

 

 

21. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat a következő 40. és 41. sorral egészül ki:
[Önjáró daruk]

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma/MR. A. függelék melléklete

N31 kategóriájú önjáró daru)

„40.

A motor teljesítménye

80/1269/EGK irányelv

X

41.

Kibocsátások (Euro 4 és 5) nehéz haszongépjárművek

2005/55/EK irányelv

X”

22. Az ER. A. Függelék A/11. melléklet 5. kiegészítésében foglalt táblázat a következő 62. sorral egészül ki:

(Tétel

Tárgy

Jogszabály száma/MR. A. függelék melléklete

N31 kategóriájú önjáró daru)

„62.

Hidrogénrendszer

79/2009/EK, 406/2010/EU rendelet

X”

23. Az ER. A. Függelék A/15. melléklete helyébe a következő melléklet lép:
AZON JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE, AMELYEK VONATKOZÁSÁBAN GYÁRTÓ JELÖLHETŐ KI VIZSGÁLÓ INTÉZMÉNYKÉNT
0. Célkitűzések és hatály
0.1. Ez a melléklet határozza meg azon szabályozási aktusok listáját, amelyek vonatkozásában gyártó jelölhető ki műszaki szolgálatként a 41. cikk (6) bekezdésével összhangban.
0.2. Továbbá tartalmazza a gyártó műszaki szolgálatként való kijelölésére vonatkozó megfelelő intézkedéseket, amelyeket az A/4. melléklet I. részében meghatározott járművek, alkatrészek és önálló műszaki egységek típusjóváhagyása keretében kell alkalmazni.
0.3. Azonban nem alkalmazható azokra a gyártókra, amelyek kis sorozatban gyártott járművek jóváhagyását kérvényezik a 22. cikkel összhangban.
1. Gyártó műszaki szolgálatként való kijelölése
1.1. A műszaki szolgálatként kijelölt gyártó olyan gyártó, amelyet a jóváhagyó hatóság vizsgáló laboratóriumnak jelölt ki, hogy a nevében jóváhagyási vizsgálatokat végezzen a 3. cikk 31. pontjának értelmében.
A 41. cikk (6) bekezdésével összhangban gyártó kizárólag „A” kategóriás feladatokra jelölhető ki műszaki szolgálatként.
1.2. A „vizsgálatok végzése” kifejezés nem korlátozódik a teljesítménymérésekre, hanem magában foglalja a vizsgálati eredmények rögzítését és a lényeges következtetéseket is tartalmazó jelentés megküldését a jóváhagyó hatóságnak.
Beletartozik az olyan előírásoknak való megfelelés ellenőrzése, amelyek nem szükségszerűen igényelnek méréseket. Ez érvényes a jogszabályi előírásokkal összevetett tervértékelésre is.
Például az „Ellenőrizze, hogy az üzemanyagtartály elhelyezkedése a járműben megfelel a 70/221/EGK irányelv I. mellékletének 5.10. pontjában meghatározott előírásoknak!” utasítás a „vizsgálatok végzéséhez” tartozik.
2. Szabályozási aktusok és korlátozások listája

 

Szabályozási aktus száma

Tárgy

4.

70/222/EGK irányelv

Hátsó rendszámtábla helye

7.

70/388/EGK irányelv

Hangjelző készülék

18.

76/114/EGK irányelv

(Hatóságilag előírt) táblák

20.

76/756/EGK irányelv

Világító- és fényjelző berendezések beszerelése

27.

77/389/EGK irányelv

Vonóhorgok

33.

78/316/EGK irányelv

Kezelőberendezések, ellenőrző lámpák és kijelzők jelölése

34.

78/317/EGK irányelv

Jég-/páramentesítő

35.

78/318/EGK irányelv

Szélvédőmosó/-törlő berendezés

36.

2001/56/EK irányelv

Fűtés
Kivéve a VIII. melléklet PB fűtési rendszerek járművekbe való beszerelési követelményeire vonatkozó rendelkezései.

37.

78/549/EGK irányelv

Kerékdobok

44.

92/21/EGK irányelv

Tömegek és méretek (személygépkocsi)

45.

92/22/EGK irányelv

Biztonsági üveg
Az ENSZ-EGB 43. előírásának 21. mellékletében található rendelkezésekre korlátozva

46.

92/23/EGK irányelv

Gumiabroncsok

48.

97/27/EK irányelv

Tömegek és méretek (a 44. pont alá nem tartozó járművek)

49.

92/114/EGK irányelv

Vezetőfülke kiálló részei

50.

94/20/EK irányelv

Kapcsoló berendezések
Az V. mellékletben (a 8. szakasszal bezárólag) és a VII. mellékletben található rendelkezésekre korlátozva

61.

2006/40/EK irányelv

Légkondicionáló rendszer

Kiegészítés
GYÁRTÓ MŰSZAKI SZOLGÁLATKÉNT VALÓ KIJELÖLÉSE
1. Általános
1.1. Gyártó műszaki szolgálatként való kijelölése és bejelentése a 41., 42. és 43. cikk rendelkezései szerint, továbbá a jelen kiegészítésben szereplő gyakorlati intézkedésekkel összhangban történik.
1.2. A gyártót az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 – Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános követelményei szabvány alapján kell akkreditálni.
2. Alvállalkozás
2.1. A 41. cikk (6) bekezdés első albekezdésének rendelkezéseivel összhangban a gyártó kijelölhet alvállalkozót, hogy a nevében vizsgálatokat végezzen.
Alvállalkozó alatt a következők értendők:
a) olyan leányvállalat, amelyet a gyártó saját szervezetén belül vizsgálatok végzésével bízott meg, vagy
b) olyan harmadik fél, amely a gyártóval kötött szerződés alapján vizsgálati tevékenységet folytat.
2.2. Alvállalkozó szolgáltatásainak igénybevétele esetén nem szűnik meg a gyártó azon kötelezettsége, hogy megfeleljen a 41. cikk rendelkezéseinek, különösen a műszaki szolgálat szakismereteire és az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványnak való megfelelésre vonatkozóknak.
2.3. Az A/15. melléklet 1. szakasza az alvállalkozóra is érvényes.
3. Vizsgálati jegyzőkönyv
A vizsgálati jegyzőkönyveket az A. Függelék A/5. mellékletének 3. kiegészítésében meghatározott általános előírások szerint kell elkészíteni.”
24. Az ER. A. Függelék A/16. melléklete helyébe a következő melléklet lép:
AZON JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE, AMELYEK VONATKOZÁSÁBAN GYÁRTÓ VAGY VIZSGÁLÓ INTÉZMÉNY VIRTUÁLIS VIZSGÁLATI MÓDSZEREKET HASZNÁLHAT
0. Célkitűzések és hatály
E melléklet a 11. cikk (3) bekezdésével összhangban végezhető virtuális vizsgálatokra vonatkozó, megfelelő rendelkezéseket határozza meg.
Nem alkalmazandó a 11. cikk (2) bekezdés második albekezdésére.
1. Szabályozási aktusok listája

Szám

Szabályozási aktus száma

Tárgy

3.

70/221/EGK irányelv

Tüzelőanyag-tartályok/hátsó aláfutásgátlók

6.

70/387/EGK irányelv

Ajtózárak és csuklópántok

8.

2003/97/EK irányelv

Közvetett látást biztosító eszközök

12.

74/60/EGK irányelv

Belső berendezések

16.

74/483/EGK irányelv

Kiálló részek

20.

76/756/EGK irányelv

Világító- és fényjelző berendezések beszerelése

27.

77/389/EGK irányelv

Vonóhorgok

32.

77/649/EGK irányelv

Látótér előre

35.

78/318/EGK irányelv

Szélvédőmosó/-törlő berendezés

37.

78/549/EGK irányelv

Kerékdobok

42.

89/297/EGK irányelv

Oldalvédelem

49.

92/114/EGK irányelv

Vezetőfülke kiálló részei

50.

94/20/EK irányelv

Kapcsoló berendezések

52.

2001/85/EK irányelv

Helyi és távolsági buszok

57.

2000/40/EK irányelv

Elülső aláfutásgátlás

1. kiegészítés
A VIRTUÁLIS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK TEKINTETÉBEN ELŐÍRT ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
1. Virtuális vizsgálat
A virtuális vizsgálatok leírásához és elvégzéséhez alapstruktúraként az alábbi rendszert kell használni:
a) cél;
b) szerkezetmodell;
c) peremfeltételek;
d) terhelésre vonatkozó feltételezések;
e) számítás;
f) értékelés;
g) dokumentálás.
2. A számítógépes szimuláció és kalkuláció alapelvei
2.1. Matematikai modell
A matematikai modellt a gyártónak kell biztosítania. A modellnek tükröznie kell a vizsgálandó jármű, rendszer és alkatrészek szerkezetének összetettségét a szabályozási aktus követelményeivel és annak peremfeltételeivel együtt.
Az alkatrészek vagy műszaki egységek járműtől független vizsgálatára értelemszerűen ugyanezek az intézkedések alkalmazandók.
2.2. A matematikai modell érvényesítési folyamata
A matematikai modellt a tényleges vizsgálati feltételekkel összehasonlítva kell érvényesíteni.
Ennek értelmében egy fizikai vizsgálatot kell lefolytatni abból a célból, hogy a matematikai modell alkalmazásával kapott eredményeket össze lehessen hasonlítani a fizikai vizsgálat eredményeivel. Bizonyítani kell a vizsgálati eredmények összehasonlíthatóságát. A gyártónak vagy műszaki szolgálatnak érvényesítési jelentést kell készítenie és azt megküldeni a jóváhagyó hatóság részére.
A jóváhagyó hatóságot értesíteni kell a matematikai modellben vagy a szoftverben bekövetkező bármilyen olyan változásról, amely érvénytelenítheti az érvényesítési jelentést; ekkor a hatóság kérheti új érvényesítési eljárás lefolytatását.
Az érvényesítési eljárás folyamatábrája a 3. kiegészítésben található.
2.3. Dokumentálás
A szimulációhoz és a számításhoz használt adatokat és segédeszközöket a gyártó köteles rendelkezésre bocsátani és megfelelő módon dokumentálni.
3. Eszközök és támogatás
A műszaki szolgálat kérésére a gyártónak biztosítania kell a szükséges eszközöket vagy az azokhoz való hozzáférést, beleértve a szoftvereket is.
Továbbá megfelelő támogatást kell nyújtania a műszaki szolgálat számára.
A műszaki szolgálat részére hozzáférés és támogatás biztosítása nem szünteti meg a műszaki szolgálat kötelezettségét a személyzet szakismereteire, a jogdíjak megfizetésére és a titoktartásra vonatkozóan.
2. kiegészítés
A VIRTUÁLIS VIZSGÁLATI MÓDSZEREKRE VONATKOZÓ EGYEDI FELTÉTELEK
1. Szabályozási aktusok listája

 

Szabályozási aktus száma

Melléklet és bekezdés

Egyedi feltételek

3.

70/221/EGK irányelv

II. melléklet (hátsó aláfutás-gátlók)
5.4.5. pont

 

6.

70/387/EGK irányelv

II. melléklet
4.3. pont

 

8.

2003/97/EK irányelv

III. melléklet
A 3., 4. és 5. szakasz összes rendelkezése

A visszapillantó tükrök előírt látótere.

12.

74/60/EGK irányelv

I. melléklet
Az 5. szakasz összes rendelkezése („Előírások”).

Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

 

 

II. melléklet

A fej ütközési tartományának meghatározása.

16.

74/483/EGK irányelv

I. melléklet
Az 5. szakasz („Általános előírások”) és a 6. szakasz („Részletes előírások”) összes rendelkezése.

Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

20.

76/756/EGK irányelv

Az ENSZ-EGB 48. előírásának
6. szakasza („Egyedi előírások”).

A 6.22.9.2.2. pontban előírt tesztvezetést létező járművön kell elvégezni.

 

 

Az ENSZ-EGB 48. előírása 4., 5. és
6. mellékletének rendelkezései.

 

27.

77/389/EGK irányelv

II. melléklet, 2. szakasz

 

32.

77/649/EGK irányelv

I. melléklet 5. szakasza („Előírások”)

 

35.

78/318/EGK irányelv

I. melléklet

5.1.2. pont: csak a törölt felület mérése.

37.

78/549/EGK irányelv

I. melléklet 2. szakasza („Különös előírások”)

 

42.

89/297/EGK irányelv

I. melléklet 2.8. pont

Ellenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás mérése.

49.

92/114/EGK irányelv

I. melléklet
A 4. szakasz összes rendelkezése („Különleges előírások”).
N1 járművek esetén az ezen függelék 16. pontjában említett rendelkezések érvényesek.

Az összes ívsugár és kiálló rész mérése, kivéve azon előírásoknál, ahol erőt kell kifejteni a rendelkezéseknek való megfelelés ellenőrzéséhez.

50.

94/20/EK irányelv

V. melléklet „A mechanikus kapcsolószerkezetre vonatkozó követelmények”

Az 1–8. szakasz összes rendelkezése.

 

 

VI. melléklet 1.1. pont

Egyszerű tervezésű mechanikus kapcsolószerkezetek szakítószilárdsági vizsgálatai virtuális vizsgálatokkal is helyettesíthetőek.

 

 

VI. melléklet 4. szakasz „A mechanikus kapcsolószerkezetek vizsgálata”

Kizárólag a 4.5.1. (szakítószilárdság vizsgálata), 4.5.2. (kihajlással szembeni biztonság) és a 4.5.3. (ellenállás hajlítónyomatéknak) pont.

52.

2001/85/EK irányelv

I. melléklet

7.4.5. pont Stabilitási vizsgálatok az I. melléklet függelékében meghatározott feltételek mellett.

 

 

IV. melléklet
A felépítmény szilárdsága

4. függelék – A felépítmény szilárdságának igazolása számítással

57.

2000/40/EK irányelv

Az ENSZ-EGB 93. előírása
5. mellékletének 3. szakasza.

Ellenállás vízszintes erőhatásnak és deformálódás mérése.

3. kiegészítés
ÉRVÉNYESÍTÉSI FOLYAMAT

2. melléklet a 25/2010. (XII. 22.) NFM rendelethez

A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet

C. Függelékének módosítása

1. Az ER. C. Függelék címéhez tartozó 1 jelű lábjegyzet helyébe a következő rendelkezés lép:

1 Ez a Függelék összeegyeztethető szabályozást tartalmaz a mezőgazdasági vagy erdészeti traktorok, azok pótkocsijainak és cserélhető munkagépeinek, beleértve ezek rendszereit is, továbbá alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek típusjóváhagyásáról, valamint a 74/150/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2003/37/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2003. május 26.), valamint az azt módosító 2005/13/EK, 2005/67/EK és 2010/52/EU bizottsági és 2006/96/EK tanácsi irányelvek rendelkezéseivel.”

2. Az ER. C. Függelék C/2. számú melléklet B. fejezet I. részében foglalt táblázat a 8.1. sora helyébe a következő sor lép:

[A Mellékletek (külön irányelvek) jegyzéke]

[Szám

Tárgy

Az MR. A., illetve C. Függeléke mellékletei és az azonos szabályozást tartalmazó irányelv száma

Alkalmazhatóság
(a T4 és C4 tekintetében lásd az 1. függeléket)

T1

T2

T3

T5

C

R

S]

„8.1

Utas-
ülések

2010/52/EU
C/9

X

X

(x)

I

–”

1.

 HL L 24., 1976.1.30., 1. o.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére