• Tartalom

259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet

259/2010. (XI. 16.) Korm. rendelet

egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról1

2016.09.23.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

I. Fejezet

EGYES KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK KÖZPONTI HIVATALI JOGÁLLÁSÁRÓL

1. Wekerle Sándor Alapkezelő

1–2. §2

2.3 Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

3. §4 Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: Támogatáskezelő) az emberi erőforrások minisztere (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

3/A. §5 (1) A Támogatáskezelőt főigazgató vezeti. A főigazgató tevékenységét igazgatók segítik.

(2) Az igazgató minisztériumi főosztályvezetői besorolású és illetményű kormánytisztviselő.

3/B. §6 A Támogatáskezelő ellátja a jogszabályban meghatározott elkülönített állami pénzalap és a miniszter által megjelölt vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok, ösztöndíjak és más programok pályázati, illetve más úton történő felhasználásának társadalompolitikai koordinációjával, előkészítésével, lebonyolításával – támogatói okirat kiadása, illetve támogatási szerződés megkötése útján – és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint – szükség szerint – közreműködik az európai uniós forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában és lezárásában.

3/C. §7 A Nemzeti Civil Alapprogramhoz kapcsolódó jogviszonyokból eredően felmerülő kötelezettségek a Támogatáskezelő – mint a Nemzeti Civil Alapprogram kezelő szervének e feladat tekintetében jogutód szervezete – költségvetésének terhére vállalt kötelezettségnek minősülnek.

3/D. §8 A Támogatáskezelő ellátja az EFOP 3.1.4. Útravaló Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram megnevezésű kiemelt projekt tekintetében a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben a kedvezményezettnek előírt feladatokat, a kapcsolódó jogok és kötelezettségek tekintetében a Türr István Képző és Kutató Intézet jogutódja.

3.9 ECOSTAT Kormányzati Hatásvizsgálati Központ

4. §10

II. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

5. § (1) E rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló törvénynek a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvényt módosító rendelkezéseinek hatálybalépésével egyidejűleg lép hatályba.11

(2)12

(3)13

1

A rendeletet a 136/2018. (VII. 25.) Korm. rendelet 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2018. szeptember 1. napjával.

2

Az 1–2. §-t a 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. §-t megelőző alcím szövege a 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 479. §-ával megállapított szöveg.

6

A 3/B. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 480. §-a iktatta be, szövege a 287/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 4. §-t megelőző alcím a 374/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 6. §-át.

10

A 4. §-t a 177/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 5. § (2) bekezdését a (3) bekezdés hatályon kívül helyezte.

13

Az 5. § (3) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére