• Tartalom

26/2010. (V. 11.) IRM rendelet

26/2010. (V. 11.) IRM rendelet

a fizetési meghagyásos eljárásban és a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtás elrendelése iránti eljárásban az eljárási díj, a végrehajtási díj, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díj megfizetésének módjáról és visszatérítéséről, valamint a másolati díj mértékéről, megfizetésének módjáról és visszatérítéséről

2020.01.01.

A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény 60. § d) és e) pontjában, valamint a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A díj megfizetésének általános szabályai

1. § (1) A fizetési meghagyásos eljárásért, a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárás elrendelésért és a biztosítási intézkedés elrendeléséért (a továbbiakban együtt: eljárás) fizetendő eljárási díjat és végrehajtási díjat, a biztosítási intézkedés elrendeléséért fizetendő díjat, valamint a végrehajtói kézbesítés díját (a továbbiakban együtt: díj) a fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvényben (a továbbiakban: Fmhtv.) foglaltakon túlmenően a fél választása szerint az e rendeletben meghatározott módokon is meg lehet fizetni.

(2) A félnek a fizetési meghagyásos eljárásban, a fizetési meghagyásos eljárást követő végrehajtási eljárásban, továbbá a biztosítási intézkedés elrendelése iránti eljárásban az eljárás során készült irat nem hiteles másolatáért a másolatot kiadó közjegyzőnek az e rendeletben meghatározott mértékű másolati díjat kell megfizetnie.

(3)1 E rendelet alkalmazása során a fizetési meghagyásos eljárás alatt a részletekben való teljesítés és a fizetésre halasztás iránt kezdeményezett eljárást, valamint a kiszabott pénzbírság megfizetésére halasztás vagy részletfizetés engedélyezése iránt kezdeményezett eljárást is érteni kell.

2. § (1) A fél által az Fmhtv. szerint megfizetett díjakról – a másolati díj és a végrehajtói kézbesítés díja kivételével – a számviteli bizonylatot a fél részére a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (a továbbiakban: közjegyzői kamara) állítja ki.

(2) A kérelmét elektronikus úton előterjesztő félnek az elektronikus számviteli bizonylatot el kell fogadnia.

3. §2 (1) A díj megfizetésére a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) szabályai – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – nem alkalmazhatóak.

(2) Ha a fél vitatja a másolati díj összegét, az R. 23. §-ában szabályozott egyeztetési eljárást kezdeményezheti.

4. § A közjegyzői kamara megjelöli és honlapján közzéteszi azt a fizetési számlaszámot, amelyre a díj megfizetését elfogadja.

2. A díj megfizetésének módjai

5. §3 (1)4 A fél díjfizetési kötelezettségének az e §-ban meghatározottak szerint tehet eleget.

(2)5 Az eljárás lefolytatása iránti kérelem elektronikus benyújtása esetén a díjfizetés történhet

a) átutalással,

b) bankkártyával kezdeményezett átutalással, online fizetési felület igénybevételével vagy

c) a 6. §-ban meghatározott módon.

(3) Az eljárás lefolytatása iránti kérelem szóbeli előterjesztése esetén, továbbá ha a fél a papír alapú kérelmet személyesen adja be a közjegyzőnél, a díjfizetés fizetési számlára postai úton történő készpénzbefizetéssel (postai készpénz-átutalási megbízással) történhet; a befizetés tényét igazoló szelvényt a kérelemhez mellékelni kell.

(4) Az eljárás lefolytatása iránti kérelem papír alapon, postai úton történő beadása esetén a díjfizetés fizetési számlára postai úton történő készpénzbefizetéssel (postai készpénz-átutalási megbízással) történhet; a befizetés tényét igazoló szelvényt a kérelemhez mellékelni kell.

(5)6 A részletekben való teljesítés és a fizetésre halasztás iránt kezdeményezett eljárásban, valamint a kiszabott pénzbírság megfizetésére halasztás vagy részletfizetés engedélyezése iránt kezdeményezett eljárásban a kérelem (3) és (4) bekezdésben leírt módon való előterjesztése esetén a fél bankkártyával kezdeményezett átutalással, online fizetési felület igénybevételével is megfizetheti a díjat.

3. Díjfizetés keretösszegből

6. §7 (1) Az eljárás elektronikus úton történő kezdeményezése esetén a fizetésre kötelezett a díjfizetést a közjegyzői kamarával kötött megállapodás alapján úgy is teljesítheti, hogy a megállapodásban meghatározott összeget átutal a közjegyzői kamarának az erre a célra rendszeresített fizetési számlájára azzal, hogy az általa kezdeményezett eljárás díját a megállapodásban meghatározott időszakban a közjegyzői kamara ebből az összegből vonja le.

(2) Ha a fél által átutalt összeg nem fedezi az eljárás díját, a közjegyzői kamara figyelmezteti a felet, hogy a rendelkezésre álló összeg nem fedezi díjfizetési kötelezettségét, és arra, hogy ez a figyelmeztetés nem érinti az eljárási díj megfizetésére vonatkozó kötelezettség elmulasztása miatt az Fmhtv. 23. és 24. §-ában foglalt jogkövetkezmények alkalmazását.

(3) Ha a szerződésben meghatározott időszakot követően a közjegyzői kamara fizetési számlaszámán fel nem használt pénzösszeg marad, azt a közjegyzői kamara a megállapodásban meghatározottak szerint kezeli.

7. §8 (1) Ha a fél az eljárás díját a 6. §-ban meghatározott módon fizeti meg, az eljárás kezdeményezésekor ennek tényére utalnia kell.

(2) A 6. §-ban meghatározott pénzösszeg kezeléséért – a közjegyzői kamara és a fél erre irányuló eltérő megállapodása hiányában – a közjegyzői kamara kezelési költséget nem számíthat fel, és a fél kamatot nem igényelhet.

8. §9 A közjegyzői kamara a szerződésben meghatározott időszak utolsó napját követő 10. napig összesítőt küld a félnek, amely tartalmazza a fél által kezdeményezett és elszámolt eljárások díját.

4. A másolati díj összege és megfizetésének módja

9. § (1) A közjegyző részére az irat nem hiteles másolatáért megfizetendő másolati díj összege oldalanként 100 Ft, az adatok törlésével készült másolat esetében oldalanként 400 Ft.

(2) Az irat nem hiteles másolatáért a másolati díj összegét az eljáró közjegyzőnél készpénzben, vagy a fél választása szerint

a) fizetési számlára történő készpénzbefizetés (a befizetés tényét igazoló szelvényt ebben az esetben a kérelemhez mellékelni kell), vagy

b)10 átutalással vagy

c) bankkártyával kezdeményezett átutalással

kell megfizetni.

(3) A (2) bekezdés a)–c) pontja szerint akkor fizethető meg az irat nem hiteles másolatáért megfizetendő másolati díj, ha a közjegyző annak technikai feltételeit biztosítja.

5. Túlfizetés esetén a díj visszatérítésének szabályai

10. § (1)11 Ha a fél az eljárás díjaként az Fmhtv.-ben előírtnál nagyobb összeget fizetett be a közjegyzői kamarához, vagy a közjegyzői kamarához befizetett díjából az Fmhtv. 49. §-a, 55. § (1) és (5) bekezdése alapján kedvezményre jogosult (a továbbiakban: túlfizetés), kérheti a díj levonását követően fennmaradó pénzösszeg visszatérítését. A fél kérheti továbbá a tévedésből vagy az eljárás megindítása nélkül megfizetett összeg visszatérítését. A visszautalással járó költséget a fél viseli.

(2) A pénzösszeg visszatérítéséről csak akkor kell intézkedni, ha az a 400 forintot meghaladja.

(3)12 A túlfizetés visszatérítése iránti kérelemhez csatolni kell a közjegyző túlfizetés (az Fmhtv. 49. § (3) bekezdése vagy 55. § (5) bekezdése szerinti díjkedvezmény) tényét megállapító jogerős határozatát.

(4)13 Az Fmhtv. 49. § (4) bekezdésében foglalt díjkedvezmény igénybevételéhez meg kell adni a visszautasított (megszüntetett) ügy és az ezt követően ismételten benyújtott fizetési meghagyás iránti kérelem ügyszámát.

(5)14 Eljárás megindítása nélkül megfizetett eljárási díj visszatérítése iránti kérelemhez a postai készpénzátutalási megbízás feladóvevényének eredeti példányát vagy a befizetésről a Magyar Posta Zrt. által kiállított hivatalos igazolást is csatolni kell.

(6)15 A közjegyzői kamara a honlapján közzéteszi az elektronikus végrehajtási kérelmek Fmhtv. 55. § (1) bekezdése szerinti egyidejű előterjesztésének módjára vonatkozó technikai paramétereket.

10/A. §16 Átutalással történő díjfizetés esetén a közjegyzői kamara külön kérelem nélkül visszautalja

a) azokat az összegeket, melyekhez kérelem nem kapcsolható,

b) az átutalt összeget, ha a fél az eljárási díjnál kevesebb összeget utal át és

c) a különbözetet, ha a fél az eljárási díjnál magasabb összeget utal át, feltéve, hogy a túlfizetés összege a 400 Ft-ot meghaladja.

11. § (1) Ha a fél a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmében megjelölte azt a számlaszámot, melyre a díj visszatérítését várja, a közjegyzői kamara a pénzösszeget erre a számlára utalja.

(2) Ha a fél nem jelölt meg az (1) bekezdés szerinti számlaszámot, a díj visszatérítése iránti kérelmében kell megjelölnie olyan fizetési számlaszámot vagy postacímet, melyre a díj visszatérítését várja; a közjegyzői kamara ennek megfelelően teljesíti a visszatérítést.

(3) Ha a fél a pénzösszeget az e rendeletben meghatározott módon nem veszi át, azt a közjegyző kamara 5 évig a 7. § (2) bekezdés szerinti feltételekkel őrzi; a fél eddig az időpontig kérheti a díj visszatérítését.

12. § (1) A másolati díj, valamint az ügygondok készkiadása és díja előlegének túlfizetése esetén közjegyző a 10. és 11. § alkalmazásával jár el.

(2) A másolati díj túlfizetése esetén a fél a visszatérítendő összeget a közjegyző irodájában veheti át a közjegyző által erre külön megjelölt ügyfélfogadási időben.

13. § Ha a közjegyző észleli a díj túlfizetését, akkor az Fmhtv.-ben meghatározott díjban marasztalja a kötelezettet.

6. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. június 1-jén lép hatályba.

(2) Az 5. § (2) és (3) bekezdés, az 5. § (4) bekezdés a) pont, az 5. § (5) bekezdés, valamint a 6–8. § 2011. március 1-jén lép hatályba.

15–16. §17

17. §18

1

Az 1. § (3) bekezdését a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 33. § (1) bekezdése iktatta be.

2

A 3. § a 30/2019. (XII. 20.) IM rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 33. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. § (2) bekezdése a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 33. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. § (5) bekezdését a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 33. § (3) bekezdése iktatta be.

7

A 6. § a 14. § (2) bekezdése alapján 2011. március 1-jén lép hatályba.

8

A 7. § a 14. § (2) bekezdése alapján 2011. március 1-jén lép hatályba.

9

A 8. § a 14. § (2) bekezdése alapján 2011. március 1-jén lép hatályba.

10

A 9. § (2) bekezdés b) pontja a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 33. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

A 10. § (1) bekezdése a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. § (3) bekezdését a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be.

13

A 10. § (4) bekezdését a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 33. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

14

A 10. § (5) bekezdését a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be.

15

A 10. § (5) bekezdését a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be.

17

A 15–16. §-t a 17. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 17. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére