• Tartalom

26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet

az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól

2022.01.01.

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti erőforrás miniszterrel és a 3. §, az 5. § (3) bekezdése és a 6. § (3) bekezdése tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 74. § c) pontjában eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. § A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) hatálya alá tartozó mű, illetve teljesítmény (a továbbiakban együtt: mű) önkéntes műnyilvántartásba vételét [Szjt. 94/B. § (2) bek.] a szerző, illetve a szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultja (a továbbiakban együtt: szerző) kérheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától (a továbbiakban: Hivatal).

2. §1 (1)2 A mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon (a továbbiakban: formanyomtatvány), papír alapon vagy elektronikus úton kell benyújtani. A kérelemben az Szjt. 94/D. § (1) és (2) bekezdésében előírtakon túl meg kell jelölni a nyilvántartásba venni kért mű címét, a mű műtípusát, a mű egyedi azonosítását segítő további adatokat, valamint a nyilvántartásba venni kért mű hordozóját.

(2) Papír alapon benyújtott kérelemhez mellékelni kell a mű eredeti vagy másolati példányát (a továbbiakban: műpéldány). A műpéldánynak olyan méretűnek kell lennie, hogy egy A/4-es szabványméretű borítékban elhelyezhető legyen. Ha a műpéldány ezt meghaladó méretű, műpéldányként a művet tartósan rögzítő és a mű azonosítására alkalmas, legfeljebb A/4-es méretű hordozót, különösen fényképet, elektronikus adathordozót, vagy mágnesszalagot kell mellékelni.

(3) A Hivatal előtt a mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló eljárásokban az elektronikus ügyintézés lehetősége az egységes személyre szabott ügyintézési felületen és közvetlenül a Hivatal honlapján üzemeltetett elektronikus ügyintézési rendszeren keresztül érhető el.

(4) Az elektronikus úton benyújtott kérelemhez mellékelni kell az elektronikus műpéldányt. A beadványnak és mellékleteinek együttes mérete nem haladhatja meg a 300 MB-ot. Ha a műről nem állítható elő elektronikus műpéldány, vagy az elektronikus műpéldány mérete meghaladhatja a 300 MB-ot, papíralapú ügyintézésre kell áttérni.

(5) Az elektronikus űrlap díjtalanul áll rendelkezésre a Hivatal hivatalos honlapján. Az ügyfél vagy képviselője az általa kitöltött elektronikus űrlapot az annak beérkezését követően megjelenített kapcsolati mutatón (linken) tekintheti meg és töltheti le. A Hivatal a hozzá érkezett beadványt az ügyfél vagy képviselője elektronikus levélcímére nem küldi vissza.

3. § (1) A mű önkéntes műnyilvántartásba vételére irányuló kérelemért 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amely a Hivatal bevétele.

(2)3 Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell megfizetni az azonosítási adatok (ügyszám) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével. A díj a kérelem benyújtásával egyidejűleg válik esedékessé.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetésére kedvezmény és mentesség nem adható.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díj kezelésére, elszámolására és nyilvántartására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletet kell alkalmazni.

4. §4 (1) A Hivatal a 2. §-ban és a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelő, személyesen vagy képviselő által személyesen átadott irat útján benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól számított 21 napon belül teljesíti, és a nyilvántartásba vételről tanúsítványt állít ki. Papír alapon benyújtott kérelem esetén a tanúsítványhoz hozzáfűzi a szerző által benyújtott műpéldányt a Hivatal bélyegzőjével és a tanúsítvány nyilvántartási számával ellátott, lezárt borítékban. Elektronikus úton benyújtott kérelem esetén a műpéldányt elektronikus tanúsítvánnyal látja el.

(2) Papír alapon benyújtott kérelem esetén a tanúsítvány és az ahhoz az (1) bekezdésnek megfelelően hozzáfűzött, lezárt borítékban elhelyezett műpéldány az Szjt. 94/B. § (2) bekezdése szerinti igazoláshoz akkor használható fel, ha a zár és a boríték, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén az elektronikus tanúsítvány sérülésmentes állapotban van.

5. § (1)5 A szerző bármikor kérheti a tanúsítvány visszavonását. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelyben meg kell jelölni a nyilvántartásba vett mű címét, műtípusát és nyilvántartási számát.

(2)6 A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelmet elektronikus úton, vagy papír alapon két példányban kell benyújtani.

(3) A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelem díjmentes.

(4)7 A Hivatal az (1) és (2) bekezdésnek megfelelő személyesen vagy képviselő által személyesen átadott irat útján benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól számított 21 napon belül teljesíti és a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó kérelem másodpéldányát a szerző részére átadja vagy a visszavonásra vonatkozó döntést részére megküldi és a visszavonás tényét a műnyilvántartásban feltünteti.

6. § (1) Ha a bíróság jogerős határozatában megállapítja a szerző személyét, a szerző bármikor kérheti a korábban szerzőként bejegyzett személy törlését az önkéntes műnyilvántartásból. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelyben meg kell jelölni a nyilvántartásban szerzőként szereplő személy nevét, a nyilvántartásba vett mű címét, műfaját és nyilvántartási számát.

(2)8 Az önkéntes műnyilvántartásból való törlésre irányuló kérelmet elektronikus úton, vagy papír alapon két példányban kell benyújtani. A kérelemhez a jogerős bírósági határozatot mellékelni kell.

(3) Az önkéntes műnyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem díjmentes.

(4)9 A Hivatal az (1) és (2) bekezdésnek megfelelő személyesen vagy képviselő által személyesen átadott irat útján benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól számított 21 napon belül teljesíti, és a szerzőként bejegyzett személyt a műnyilvántartásból törli, valamint a törlésre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó kérelem másodpéldányát a szerző részére átadja, vagy a törlésre vonatkozó döntést részére megküldi.

(5) A Hivatal a törlésről hozott határozatát közli a korábban szerzőként bejegyzett személlyel is.

7. §10 A szerző írásban megadott hozzájárulása esetén a Hivatal a formanyomtatványon feltüntetett és a kérelmező által megjelölt egyes adatokat nyilvánosságra hozza, valamint az adatokat a nyilvánosság tájékoztatásának céljából bárki által megtekinthető, elektronikus úton hozzáférhető adatbázisba szerkeszti.

8. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

9. §11 Ha a Hivatal az elektronikus ügyintézést az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 108. § (2) bekezdése szerint 2018. január 1-jét megelőzően nem vállalta, 2017. december 31-ig az elektronikus kapcsolattartásra e rendelet 2016. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

1

A 2. § a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 15/2019. (VI. 13.) IM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (2) bekezdése az 1/2015. (I. 22.) IM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (2) bekezdése a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. § (4) bekezdése a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 16. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. § (2) bekezdése a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. § (4) bekezdése a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 17. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. § a 18/2021. (XII. 23.) IM rendelet 17. §-ával megállapított szöveg.

11

A 9. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette, újonnan a 29/2016. (XII. 27.) IM rendelet 18. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére