• Tartalom

26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet

26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 5/A. § (1) bekezdés b), c) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A szociális szolgáltató, intézmény szakmai programjának – az időszakos férőhely engedélyezése iránti kérelemhez csatolt szakmai program kivételével – tartalmaznia kell)

b) az ellátandó célcsoport jellemzőit,”
c) a feladatellátás szakmai tartalmát, módját, a biztosított szolgáltatások formáit, körét, rendszerességét, bentlakásos intézmény esetén a gondozási, rehabilitációs és fejlesztési feladatok jellegét, tartalmát,”
e) a szolgáltatásról szóló tájékoztatás helyi módját,”

(2) Az R. 5/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A szakmai programhoz mellékelni kell
a) az Szt. 94/C. § (1) bekezdése szerinti megállapodások tervezetét, az Szt. 94/C. § (2) bekezdése szerinti kivételekkel,
b) szakosított ellátást nyújtó szociális intézmény esetében a házirend tervezetét, már működő intézmény esetén a házirendet,
c) a szervezeti és működési szabályzatot vagy annak tervezetét.”

2. § Az R. a következő 8/B. §-sal egészül ki:

8/B. § Amennyiben a kiskorúság miatt korlátozottan cselekvőképes 16 és 18 év közötti személy az Szt. 93. § (4) bekezdése szerint a törvényes képviselő beleegyezése vagy jóváhagyása nélkül tesz jognyilatkozatot, a szenvedélybetegek közösségi alapellátását és nappali ellátását nyújtó szolgáltató a családdal való kapcsolatfelvétel eredménytelensége esetén felveszi a kapcsolatot az illetékes gyermekjóléti szolgálattal. A szakmai kapcsolatfelvételt követően a szolgáltatók az igénybe vevő ellátása érdekében együttműködnek és kölcsönösen tájékoztatják egymást.”

3. § Az R. 20. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(Az étkeztetést nyújtó szociális szolgáltató, intézmény)

c) vezeti a 4. számú melléklet szerinti igénybevételi naplót.”

4. § Az R. 31. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A családsegítő szolgáltatás igénybevétele esetén a 7. számú melléklet szerinti
a) forgalmi naplóban kell dokumentálni az igénybe vevő és a családsegítő szolgálat kapcsolatfelvételét,
b) esetnaplóban kell dokumentálni az egynél több találkozást igénylő segítségnyújtást, ebben az esetben a segítségnyújtás tartalmát az ellátás igénybevételekor – az igénybe vevő aláírásával ellátva – írásban kell rögzíteni,
c) forgalmi naplót és esetnaplót a családsegítő szolgálat vezetője legalább negyedévenként ellenőrzi.”

5. § (1) Az R. 39. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A falugondnok tevékenységét a 8. számú melléklet szerinti tevékenységnaplóban kell dokumentálni.”

(2) Az R. 39. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított két éven belül elvégzi.”

6. § Az R. 42. § (1) bekezdés második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

„Négynél több személyt egy lakószobában csak kivételesen indokolt esetben, valamint soron kívüli elhelyezésre vonatkozó igény esetén lehet elhelyezni, figyelemmel az Szt. 92/K. § (5) bekezdésében megállapított korlátra.”

7. § Az R. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl az a gyermek sem gondozható fogyatékosok nappali intézményében, aki gyógypedagógiai nevelésre, oktatásra alkalmas és felvétele, elhelyezése a korának, állapotának megfelelő nevelési, oktatási intézményben biztosítható. Nem vonatkozik ez a tilalom a tanköteles és a tanítási év során nevelési, oktatási intézményi ellátásban részesülő fogyatékos gyermek tanítási szünet idején történő ellátására.”

8. § Az R. a következő 113. §-sal egészül ki:

113. § (1) Szakképzettnek kell tekinteni azon személyt – függetlenül attól, hogy 2010. december 31-én szociális intézménynél, szolgáltatónál van-e foglalkoztatva –, aki
a) a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti felsőfokú végzettséggel rendelkezik, vagy
b) a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet szerinti és az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendeletben, az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendeletben vagy az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendeletben
meghatározott képesítéssel rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyek kivételével a 2010. december 31-én szociális intézménynél, szolgáltatónál a 2010. december 31-én hatályos 2. számú melléklet szerinti szakmai létszámnormák keretében foglalkoztatott személyt jogviszonya fennállásáig szakképzettnek kell tekinteni, ha a 2010. december 31-én hatályos 3. számú melléklet alapján szakképzettnek minősül.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés szerinti személy 2010. december 31-ét követően szociális intézménynél, szolgáltatónál szakmai létszámnormába tartozó új jogviszonyt létesít, az új jogviszonya tekintetében is szakképzettnek kell tekinteni azzal, hogy az új jogviszony létrejöttétől számított 10 éven belül köteles a 3. számú mellékletnek a tanulmányok megkezdésekor hatályos előírásai szerinti képesítést megszerezni. E kötelezettség alól mentesül az a személy, akinek az új jogviszony létrejöttekor legfeljebb tíz év van hátra a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig.”

9. § (1) Az R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

10. § Az R.

a) 6. § (3) bekezdésében a „létszámot” szövegrész helyébe a „legkisebb létszámot” szöveg,

b) 6. § (5) bekezdésében a „foglalkoztatottak képesítési előírásait” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési minimumelőírásait” szöveg,

c) 39/C. § (2) bekezdésében a „gépjárművének” szövegrész helyébe a „legalább egy gépjárművének” szöveg,

d) 51. § (1) bekezdésében a „kell rögzíteni” szövegrész helyébe a „kell rögzíteni, amelyet az ellátás nyújtásának kezdetekor, majd a nyilvántartó lapon szereplő adatokban bekövetkező változások esetén kell kitölteni” szöveg,

e) 53. § (2) bekezdésében az „Az intézmény orvosának megkeresésére” szövegrész helyébe a „Ha az intézmény orvosa és az ellátást igénybe vevő házi-, vagy kezelőorvosa nem ugyanaz a személy, akkor az intézmény orvosának megkeresésére” szöveg,

f) 59/A. §-át megelőző alcímében az „A gyermek” szövegrész helyébe az „Az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek” szöveg,

g) 62. § (1) bekezdés c) pontjában az „a közeli hozzátartozók” szövegrész helyébe az „az Szt. 20. §-a szerinti nyilvántartásban szereplő hozzátartozó” szöveg,

h) 79. § (3) bekezdésében az „Szt. 94/B. § és 94/D. §” szövegrész helyébe az „Szt. 94/C. §” szöveg,

i) 84/A. § (1) bekezdésében a „demencia centrum” szövegrész helyébe a „demencia centrum, vagy a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos” szöveg,

j) 10. számú mellékletében az „Szt. 94/B., illetve § és 94/D. §-a” szövegrész helyébe az „Szt. 94/C. §-a” szöveg

lép.

11. § Hatályát veszti az R.

a) 5/A. § (1) bekezdés a) pont ab), ad) alpontja, valamint f) és h) pontja,

e) 40. § (7) bekezdésében az „a bázis-szállásra, ” szövegrész,

j) 107/E. §-a és az azt megelőző alcím,

12. § (1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottaknak az adott munkakör betöltéséhez szükséges képesítési
minimumelőírásai
1. Szociális étkeztetés

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény munkatársak %-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

szociális segítő

-

 

szociális segítő

szociális asszisztens

 

100

 

 

 

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

 

 

 

 

szociális szakgondozó

szociális gondozó, szervező

 

 

 

 

szociális gondozó

szociális gondozó és ápoló

 

 

2. Falu-, tanyagondnoki szolgálat

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

tanyagondnok, falugondnok

nincs felsőfokú elvárás, de bármilyen felsőfokú végzettséggel is betölthető

 

 

 

 

100

 

3. Házi segítségnyújtás

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

vezető gondozó önálló szolgáltatás esetén

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

okleveles egészségügyi szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

ápoló, vagy gyógytornász-
fizioterapeuta

 

 

 

 

 

okleveles rehabilitációs szakember

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

 

vezető gondozó más szociális szolgáltatással integrált szolgáltatás esetén

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

 

100

 

 

 

 

rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

 

szociális szakgondozó

gerontológiai gondozó

 

 

 

 

pszichiátriai gondozó

 

 

 

 

szenvedélybeteg-gondozó

 

 

 

 

szociális gondozó, szervező

 

 

 

 

általános ápoló

 

foglalkozásegészségügyi szakápoló

 

 

 

 

geriátriai szakápoló

 

 

 

 

hospice szakápoló

 

 

 

 

körzeti közösségi szakápoló

 

 

 

 

pszichiátriai szakápoló

 

 

 

 

sürgősségi szakápoló

 

szociális gondozó

 

 

szociális gondozó

fogyatékossággal élők gondozója

 

100

 

 

 

szociális gondozó és ápoló

 

 

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

mentálhigiénés asszisztens

 

 

 

 

rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

 

szociális szakgondozó

gerontológiai gondozó

 

 

 

 

pszichiátriai gondozó

 

 

 

 

szenvedélybeteg-gondozó

 

 

 

 

szociális gondozó, szervező

 

 

 

 

általános ápoló

 

foglalkozásegészségügyi szakápoló

 

 

 

 

geriátriai szakápoló

 

 

 

 

hospice szakápoló

 

 

 

 

körzeti közösségi szakápoló

 

 

 

 

pszichiátriai szakápoló

 

 

 

 

sürgősségi szakápoló

 

4. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

100

 

szociális gondozó

 

 

szociális gondozó

fogyatékossággal élők gondozója

 

 

 

 

szociális gondozó és ápoló

 

 

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

mentálhigiénés asszisztens

 

 

 

 

rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

 

szociális szakgondozó

gerontológiai gondozó

 

 

 

 

pszichiátriai gondozó

 

 

 

 

szenvedélybeteg-gondozó

 

 

 

 

szociális gondozó, szervező

 

 

 

 

általános ápoló

 

foglalkozásegészségügyi szakápoló

 

 

 

 

geriátriai szakápoló

 

 

 

 

hospice szakápoló

 

 

 

 

körzeti közösségi szakápoló

 

 

 

 

pszichiátriai szakápoló

 

 

 

 

sürgősségi szakápoló

 

5. Családsegítés

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

intézményvezető

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

Szociálpolitikus-közgazdász

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

családgondozó

szociális munkás

100

 

 

 

 

tereptanári végzettség,

szociálpedagógus

 

 

 

adósságkezelési tanácsadó,

okleveles szociális munkás

 

 

családterapeuta,

okleveles szociálpolitikus

 

 

közösségi szociális munkás,

 

 

 

mentálhigiénikus
számítógépes ismeret

szociális segítő

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

mentálhigiénés asszisztens

100

 

 

 

 

szociokulturális animátor

 

 

 

 

 

foglalkoztatás-szervező

 

 

 

 

 

szociális, gyermek és ifjúságvédelmi ügyintéző

 

 

 

tanácsadó

szociálpolitikus, szociálpolitikus-közgazdász, szociális munkás, szociálpedagógus, közösségi szociális munkás, szociológus, igazgatásszervező-szociális igazgatási szakirány, okleveles pszichológus, jogász, teológus, pasztorális tanácsadó, humánerőforrás menedzser, humánszervező, mentálhigiénikus,, addiktológiai konzultáns, addiktológiai szakpszichológus, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, népművelő, művelődésszervező, művelődési menedzser, andragógus,

90

ifjúságsegítő

 

 

 

Az ifjúságsegítő szakképesítés csak akkor fogadható el, ha felsőfokú végzettségre épül.munkavállalási tanácsadó

 

 

 

 

 

 

 
családterapeuta,

 

 

 

 

 

 

 

szupervízor,

 

 

 

 

 

 

 

mediátor,

 

 

 

 

 

 

 

jelnyelvi tolmács

6. Fogyatékos személyek ellátása
6.1. Támogató szolgálat

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

vezető

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

konduktor

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

 

gyógypedagógus

 

 

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

 

személyi segítő

igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel

25

általános ápoló

gyakorló ápoló

geriátriai szakápoló

65

 

 

viselkedéselemző

pszichiátriai szakápoló

 

 

 

 

sürgősségi szakápoló

 

 

 

 

körzeti közösségi szakápoló

 

 

 

 

egészségügyi asszisztens

általános asszisztens

 

 

 

 

 

 

ápolási asszisztens

 

 

 

 

 

mentőápoló

 

 

 

 

 

 

rehabilitációs tevékenységterapeuta

gyógyfoglalkoztató

 

 

 

 

 

szociális gondozó

fogyatékossággal élők gondozója

 

 

 

 

 

szociális gondozó és ápoló

 

 

 

 

 

szociális segítő

rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

 

 

szociális asszisztens

foglalkoztatás szervező

 

 

 

 

 

mentálhigiénés asszisztens

 

 

 

 

szociális szakgondozó

gerontológiai gondozó

 

 

 

 

 

pszichiátriai gondozó

 

 

 

 

 

szociális gondozó, szervező

 

 

 

 

 

szenvedélybeteg gondozó

 

 

 

 

 

gyógypedagógiai asszisztens

 

autisták gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

 

beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

 

értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

 

látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

 

hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

 

pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

 

súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

 

testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

pedagógiai asszisztens

 

 

 

gépkocsivezető

 

 

 

 

 

100

minimum "B" kategóriás jogosítvány

6.2. Fogyatékos személyek nappali ellátása

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

intézményvezető

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

konduktor

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

 

terápiás munkatárs

gyógypedagógus

25

 

 

 

 

 

konduktor

 

 

 

 

 

okleveles pszichológus

 

 

 

 

 

gyógytornász-fizioterapeuta

 

 

 

 

 

gyógytestnevelő

 

 

 

 

 

pszichopedagógus

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

viselkedéselemző

 

 

 

 

 

 

 

 

gyógypedagógiai asszisztens

 

autisták gyógypedagógiai asszisztense

65

 

 

 

 

beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

Értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

pedagógiai asszisztens

 

 

 

 

 

rehabilitációs tevékenységterapeuta

gyógyfoglalkoztató

 

 

 

 

masszőr

gyógymasszőr

 

 

szociális gondozó

 

 

általános ápoló

gyakorló ápoló

geriátriai szakápoló

90

 

 

 

 

 

pszichiátriai szakápoló

 

 

 

 

sürgősségi szakápoló

 

 

 

 

körzeti közösségi szakápoló

 

 

egészségügyi asszisztens

általános asszisztens

 

 

 

 

ápolási asszisztens

 

 

 

mentőápoló

 

 

 

 

rehabilitációs tevékenységterapeuta

gyógyfoglalkoztató

 

 

 

szociális gondozó

fogyatékossággal élők gondozója

 

 

 

 

szociális gondozó és ápoló

 

 

 

szociális segítő

rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

 

szociális asszisztens

foglalkoztatás szervező

 

 

 

 

mentálhigiénés asszisztens

 

 

 

 

szociokulturális animátor

 

 

 

 

foglalkoztatás-szervező

 

 

szociális szakgondozó

gerontológiai gondozó

 

 

 

 

pszichiátriai gondozó

 

 

 

 

szociális gondozó, szervező

 

 

 

 

szenvedélybeteg gondozó

 

 

 

gyógypedagógiai asszisztens

 

autisták gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

pedagógiai asszisztens

 

 

6.3. Fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

intézményvezető

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

konduktor

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel

 

 

 

 

 

gyógypedagógus

 

 

 

 

 

 

orvos

orvos

100

 

 

 

 

 

intézményvezető ápoló

diplomás ápoló

100

 

 

 

 

 

okleveles egyetemi ápoló

 

 

 

 

 

okleveles ápoló

 

 

 

 

 

vezető pedagógus

gyógypedagógus

100

 

 

 

 

 

pszichopedagógus

 

 

 

 

 

konduktor

 

 

 

 

 

pedagógus

 

 

 

 

 

fejlesztő pedagógus

fejlesztőpedagógus

100

 

 

 

 

 

gyógypedagógus

 

 

 

 

 

konduktor

 

 

 

 

 

pszichopedagógus

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

gyógytornász

 

 

 

 

 

gyógytestnevelő

 

 

 

 

 

pedagógus

 

 

 

 

 

ápoló

diplomás ápoló

15

általános ápoló

gyakorló ápoló

geriátriai szakápoló

75

 

okleveles ápoló

 

 

 

pszichiátriai szakápoló

 

 

 

 

 

sürgősségi szakápoló

 

 

 

 

 

körzeti közösségi szakápoló

 

Gondozó (lakóotthon esetében szociális segítő)

 

 

szociális gondozó

fogyatékossággal élők gondozója

 

90

 

 

 

szociális gondozó és ápoló

 

 

 

szociális segítő

rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

szociális asszisztens

foglalkoztatás szervező

 

 

 

 

szociokulturális animátor

 

 

 

 

mentálhigiénés asszisztens

 

 

 

ápolási asszisztens

 

szociális munkatárs

szociális munkás

25

 

 

 

75

szociálpedagógus

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

rehabilitációs tevékenységterapeuta

 

 

 

 

szociális segítő

rehabilitációs nevelő, segítő

 

mentálhigiénés munkatárs

Okleveles rekreációszervező és egészségfejlesztő

25

gyógypedagógiai asszisztens

 

autisták gyógypedagógiai asszisztense

65

diakónus

 

 

 

beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

mentálhigiénikus

 

 

 

Értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense

Okleveles teológus

 

 

 

látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

Okleveles pasztorális tanácsadó

 

 

 

hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

Viselkedéselemző

 

 

 

pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense

pszichológus

 

 

 

súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

szociális segítő

rehabilitációs nevelő, segítő

mentálhigiénés asszisztens

 

 

rehabilitációs tevékenységterapeuta

gyógyfoglalkoztató

 

 

szociális ügyintéző

 

 

szociális segítő

 

90

 

 

 

 

rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

 

 

szociális asszisztens

 

 

 

 

 

szociális szakgondozó

 

 

 

 

 

szociális gondozó, szervező

 

6.4. Fogyatékos személyek ápoló– gondozó otthona, átmeneti intézménye, ápoló-gondozó célú lakóotthon

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

intézményvezető

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

konduktor

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel

 

 

 

 

 

gyógypedagógus

 

 

 

 

 

 

orvos

orvos

100

 

 

 

 

 

intézményvezető ápoló

diplomás ápoló

100

 

 

 

 

 

okleveles egyetemi ápoló

 

 

 

 

 

okleveles ápoló

 

 

 

 

 

fejlesztő pedagógus

fejlesztőpedagógus

100

 

 

 

 

 

gyógypedagógus

 

 

 

 

 

konduktor

 

 

 

 

 

pszichopedagógus

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

pedagógus

 

 

 

 

 

ápoló

diplomás ápoló

15

általános ápoló

gyakorló ápoló

geriátriai szakápoló

75

 

 

okleveles ápoló

 

 

 

pszichiátriai szakápoló

 

 

 

 

 

 

sürgősségi szakápoló

 

 

 

 

 

 

körzeti közösségi szakápoló

 

Gondozó
(lakóotthon esetében szociális segítő)

 

 

szociális gondozó

fogyatékossággal élők gondozója

 

90

 

 

 

szociális gondozó és ápoló

 

 

 

szociális segítő

rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

szociális asszisztens

 

 

 

 

ápolási asszisztens

 

szociális munkatárs

szociális munkás

25

 

 

 

75

szociálpedagógus

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

rehabilitációs tevékenységterapeuta

 

 

 

 

szociális segítő

rehabilitációs nevelő, segítő

 

mentálhigiénés munkatárs

Okleveles rekreációszervező és egészségfejlesztő

25

gyógypedagógiai asszisztens

 

autisták gyógypedagógiai asszisztense

65

diakónus

 

 

 

beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

mentálhigiénikus

 

 

 

Értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense

Okleveles teológus

 

 

 

látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

Okleveles pasztorális tanácsadó

 

 

 

hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

Viselkedéselemző

 

 

 

pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense

pszichológus

 

 

 

súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

 

 

testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

 

 

szociális segítő

rehabilitációs nevelő, segítő

mentálhigiénés asszisztens

 

 

rehabilitációs tevékenységterapeuta

gyógyfoglalkoztató

 

 

szociális ügyintéző

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

 

90

 

 

 

rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

szociális szakgondozó

 

 

 

 

szociális gondozó, szervező

 

 

súlyos fogyatékosokat ellátó csoport

osztályvezető

gyógypedagógus

100

 

 

 

 

 

diplomás ápoló

 

 

 

 

 

okleveles egyetemi ápoló

 

 

 

 

 

okleveles ápoló

 

 

 

 

 

gyermekgondozó-ápoló, vagy
ápoló-gondozó

 

 

 

csecsemő és gyermekápoló

90

 

 

 

csecsemő és gyermeknevelő - gondozó

 

 

 

gyermekgondozó - nevelő

gyermekotthoni asszisztens

 

 

 

kisgyermekgondozó, -nevelő

 

 

 

 

gyermek és ifjúsági felügyelő

 

 

 

szociális gondozó

fogyatékossággal élők gondozója

 

 

 

szociális gondozó és ápoló

 

pedagógus

óvodapedagógus

100

 

 

 

tanár, tanító

 

 

 

 

 

fejlesztőpedagógus

 

 

 

 

 

gyógypedagógus

 

 

 

 

 

pedagógus

 

 

 

 

 

konduktor

 

 

 

 

 

pszichopedagógus

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

 

7. Hajléktalan ellátás
7.1. Utcai szociális munka

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

utcai szolgálat koordinátor

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

utcai szociális munkás

szociális munkás

50

 

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

 

 

érettségi

 

 

50

7.2. Hajléktalanok nappali ellátása

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

intézményvezető

felsőfokú végzettség

100

 

 

 

 

 

szociális, mentálhigiénés munkatárs

felsőfokú végzettség

100

 

 

 

 

 

szociális segítő

 

 

középfokú végzettség

 

 

100

 

7.3. Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

intézményvezető

felsőfokú végzettség

100

 

 

 

 

 

szociális, mentálhigiénés munkatárs

felsőfokú végzettség

100

 

 

 

 

 

szociális segítő

 

 

középfokú végzettség

 

 

100

 

ápoló-gondozó

 

 

szociális gondozó

szociális gondozó és ápoló

 

75

 

7.4. Hajléktalanok átmeneti otthona

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

intézményvezető

felsőfokú végzettség

100

 

 

 

 

 

orvos

orvos

100

 

 

 

 

 

szociális, mentálhigiénés munkatárs

felsőfokú végzettség

100

 

 

 

 

 

szociális segítő

 

 

középfokú végzettség

 

 

100

 

ápoló-gondozó

 

 

szociális gondozó

szociális gondozó és ápoló

 

75

 

7.5. Hajléktalanok ápoló - gondozó otthona munkaköreinek minimum alkalmazása megegyezik az idősek ápoló – gondozó otthona képesítéseivel
8. Idősek ellátása
8.1. Idősek nappali ellátása, demensek nappali ellátása

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

nappali ellátás vezető önálló nappali intézmény esetén

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

andragógus

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

okleveles egészségügyi szociális munkás

 

 

 

 

 

ápoló, vagy gyógytornász-
fizioterapeuta

 

 

 

 

 

okleveles rehabilitációs szakember

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

 

Szociális menedzser

 

 

 

 

 

 

szociális gondozó

 

 

általános ápoló

gyakorló ápoló

geriátriai szakápoló

90

 

 

 

 

 

pszichiátriai szakápoló

 

 

 

 

sürgősségi szakápoló

 

 

 

 

körzeti közösségi szakápoló

 

 

 

 

foglalkozás egészségügyi szakápoló

 

 

szociális gondozó

fogyatékossággal élők gondozója

 

 

 

 

szociális gondozó és ápoló

 

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

foglalkoztatás-szervező

 

 

 

 

mentálhigiénés asszisztens

 

 

 

 

szociokulturális animátor

 

 

szociális szakgondozó

gerontológiai gondozó

 

 

 

 

pszichiátriai gondozó

 

 

 

 

szociális gondozó, szervező

 

 

 

 

szenvedélybeteg gondozó

 

szociális, mentálhigiénés munkatárs

szociális munkás

 

 

 

 

100

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

 

egészségügyi szociális munkás

 

 

 

 

 

 

okleveles egészség-
pszichológus

 

 

 

 

 

 

okleveles rehabilitációs szakember

 

 

 

 

 

 

pszichológus

 

 

 

 

 

 

viselkedéselemző

 

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

 

8.2. Idősek ápoló– gondozó otthona, átmeneti intézménye

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási
igény

 

 

 

 

 

Intézményvezető

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

diakónus

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel

 

 

 

 

 

Pszichológus

 

 

 

 

 

Egészségügyi menedzser

 

 

 

 

 

Orvos

 

 

 

 

 

Jogász

 

 

 

 

 

okleveles ápoló

 

 

 

 

 

Okleveles teológus

 

 

 

 

 

Okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés

 

 

 

 

 

orvos

orvos

100

 

 

 

 

 

Intézményvezető ápoló

diplomás ápoló

100

 

 

 

 

 

okleveles egyetemi ápoló

 

 

 

 

 

okleveles ápoló

 

 

 

 

 

ápoló, gyógytornász-fizioterapeuta

 

 

 

 

 

részlegvezető

diplomás ápoló

100

 

 

 

 

 

okleveles egyetemi ápoló

 

 

 

 

 

okleveles ápoló

 

 

 

 

 

ápoló, gyógytornász-fizioterapeuta

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

szociológus

 

 

 

 

 

ápoló

diplomás ápoló

10

 

 

 

 

 

mentőtiszt

 

 

 

 

 

 

okleveles ápoló

 

 

 

 

 

 

ápoló, gyógytornász-fizioterapeuta

 

 

 

 

 

 

 

 

általános ápoló

gyakorló ápoló

geriátriai szakápoló

90

 

 

 

pszichiátriai szakápoló

 

 

 

sürgősségi szakápoló

 

 

 

körzeti közösségi szakápoló

 

 

 

Diabetológiai szakápoló

 

 

 

Légzőszervi szakápoló

 

 

 

Felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló

 

 

 

Nefrológiai szakápoló

 

 

 

Onkológiai szakápoló

 

 

 

 

 

 

Hospice szakápoló

 

 

gondozó

 

 

szociális gondozó

szociális gondozó és ápoló

 

90

Az igénybevevő személyek körének megfelelően intézményvezetői kompetencia az, hogy milyen szakképesítéssel rendelkező gondozót alkalmaz

 

 

szociális szakgondozó

Gerontológiai gondozó

 

 

 

Pszichiátriai gondozó

 

 

 

Szenvedélybeteg gondozó

 

 

 

Szociális gondozó, szervező

 

szociális és mentálhigiénés munkatárs

szociális munkás

25

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

Okleveles rekreációszervező és egészségfejlesztő

 

 

 

 

diakónus

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

Okleveles teológus

 

 

 

 

 

Okleveles pasztorális tanácsadó

 

 

 

 

 

Viselkedéselemző

 

 

 

 

 

pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

rehabilitációs tevékenységterapeuta

 

 

65

 

 

 

Szociális segítő

Rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

Szociális asszisztens

 

 

 

Mentálhigiénés asszisztens

 

 

 

Szociokulturális animátor

 

9. Pszichiátriai ellátás
9.1. Közösségi ellátás

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

Közösségi koordinátor

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

pszichiáter

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

 

Okleveles pszichológus

 

 

 

 

 

 

Orvos konzultáns

pszichiáter

100

 

 

 

 

 

Közösségi gondozó

szociális munkás

25

 

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

 

Viselkedéselemző

 

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

 

 

 

szociális szakgondozó

pszichiátriai gondozó

75

 

 

 

 

rehabilitációs tevékenységterapeuta

 

 

 

 

 

 

Általános ápoló

 

pszichiátriai szakápoló

 

 

 

 

 

mentálhigiénés és pszichiátriai szakápoló

 

 

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

 

 

 

9.2. Pszichiátriai betegek nappali ellátása

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

intézményvezető

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

Okleveles pszichológus

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

terápiás segítő

okleveles szociális munkás

25

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális munkás

 

 

 

 

 

viselkedéselemző

 

 

 

 

 

pszichopedagógus

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rehabilitációs tevékenység-
terapeuta

gyógyfoglalkoztató

 

75

 

 

 

általános ápoló

gyakorló ápoló

pszichiátriai szakápoló

 

 

 

szociális szakgondozó

pszichiátriai gondozó

 

 

 

 

 

mentálhigiénés asszisztens

 

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

 

 

 

9.3. Pszichiátriai betegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

intézményvezető

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

Okleveles pszichológus

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

orvos

orvos

100

 

 

 

 

 

intézményvezető ápoló

diplomás ápoló

100

 

 

 

 

 

okleveles egyetemi ápoló

 

 

 

 

 

okleveles ápoló

 

 

 

 

 

ápoló

diplomás ápoló

25

 

 

 

 

 

okleveles ápoló

 

 

 

 

 

 

 

általános ápoló

gyakorló ápoló

pszichiátriai szakápoló

75

 

Gondozó (lakóotthon esetében szociális segítő)

 

 

szociális gondozó

szociális gondozó és ápoló

 

90

 

 

 

szociális szakgondozó

pszichiátriai gondozó

 

 

 

szociális gondozó, szervező

 

 

 

 

gerontológiai gondozó

 

 

 

 

 

ápolási asszisztens

 

 

szociális munkatárs

szociális munkás

25

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

 

75

 

 

rehabilitációs nevelő, segítő

 

mentálhigiénés munkatárs

viselkedéselemző

25

 

 

 

 

okleveles pszichológus

 

 

 

 

pszichopedagógus

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

 

szociális segítő

 

mentálhigiénés asszisztens

75

 

 

foglalkoztatásszervező

 

 

 

 

 

szociokulturális animátor

 

 

 

rehabilitációs tevékenységterapeuta

gyógyfoglalkoztató

 

 

10. Szenvedélybeteg ellátása
10.1. Közösségi ellátás

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

Közösségi /alacsonyküszöbű koordinátor

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

pszichiáter

 

 

 

 

 

addiktológus

 

 

 

 

 

Okleveles pszichológus

 

 

 

 

 

 

Orvos konzultáns

addiktológus

100

 

 

 

 

 

Közösségi gondozó

szociális munkás

25

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

Okleveles pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szociális szakgondozó

szenvedélybeteg gondozó

75

 

 

 

szociális gondozó, szervező

 

 

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

mentálhigiénés asszisztens

 

 

 

 

 

szociokulturális animátor

 

 

 

 

 

foglalkoztatás szervező

 

 

 

 

rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

 

szociális gondozó

szociális gondozó, ápoló

 

 

Konzultáns (alacsonyküszöbű ellátásnál)

Okleveles pszichológus

100

 

 

 

 

 

Addiktológiai konzultáns

 

 

 

 

 

pszichiáter

 

 

 

 

 

addiktológus

 

 

 

 

 

Segítő (alacsony-
küszöbű
ellátásnál)

 

 

szociális szakgondozó

szenvedélybeteg gondozó

25

 

 

 

 

szociális gondozó, szervező

 

 

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

mentálhigiénés asszisztens

 

10.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

intézményvezető

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

Okleveles pszichológus

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

terápiás segítő

okleveles szociális munkás

25

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális munkás

 

 

 

 

 

viselkedéselemző

 

 

 

 

 

pszichopedagógus

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rehabilitációs tevékenységterapeuta

gyógyfoglalkoztató

 

75

 

 

 

általános ápoló

gyakorló ápoló

pszichiátriai szakápoló

 

 

 

szociális szakgondozó

szenvedélybeteg gondozó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

mentálhigiénés asszisztens

 

 

 

 

 

 

szociokulturális animátor

 

 

 

 

 

 

foglalkoztatás szervező

 

 

 

 

 

rehabilitációs nevelő, segítő

 

 

 

10.3. Szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthona, átmeneti intézménye, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs célú lakóotthona

 

alkalmazás minimum feltétele

munkakör

felsőfokú képesítés

igény
munkatársak
%-ban

OKJ-S képesítés

igény
munkatársak
%-ban

speciális alkalmazási igény

 

 

 

 

 

intézményvezető

szociális munkás

100

 

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

szociális menedzser

 

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

 

Okleveles pszichológus

 

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

orvos

orvos

100

 

 

 

 

 

intézményvezető ápoló

diplomás ápoló

100

 

 

 

 

 

okleveles egyetemi ápoló

 

 

 

 

 

okleveles ápoló

 

 

 

 

 

ápoló

diplomás ápoló

50

 

 

 

 

 

okleveles ápoló

 

 

 

 

 

 

 

általános ápoló

gyakorló ápoló

pszichiátriai szakápoló

50

 

Gondozó (lakóotthon esetében szociális segítő)

 

 

szociális gondozó

szociális gondozó és ápoló

 

90

 

 

 

szociális szakgondozó

szenvedélybeteg gondozó

 

 

 

szociális gondozó, szervező

 

 

 

 

ápolási asszisztens

 

szociális munkatárs

szociális munkás

25

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

okleveles szociálpolitikus

 

 

 

 

okleveles szociális munkás

 

 

 

 

 

 

szociális segítő

szociális asszisztens

 

75

 

 

rehabilitációs nevelő, segítő

 

mentálhigiénés munkatárs

viselkedéselemző

25

 

 

 

 

okleveles pszichológus

 

 

 

 

pszichopedagógus

 

 

 

 

szociálpedagógus

 

 

 

 

mentálhigiénikus

 

 

 

 

 

 

szociális segítő

 

mentálhigiénés asszisztens

75

 

 

foglalkoztatás szervező

 

 

 

 

 

szociokulturális animátor

 

 

 

rehabilitációs tevékenységterapeuta

gyógyfoglalkoztató

 

 

Kiegészítő szabályok:
1. Felsőfokú ápoló végzettség a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletben meghatározott ápolói képzések alapján szerzett végzettség, az egészségügyi felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 36/1996. (III. 5.) Korm. rendelet alapján szerzett okleveles ápolói és ápolói végzettség, valamint az okleveles ápolói végzettséggel egyenértékűnek minősített egyetemi okleveles ápolói végzettség.
2. 2010. január 1-je után pszichológus képzettség esetén a pszichológus (BA) oklevél nem fogadható el.
3. A mellékletben szereplő képesítések alatt az alábbi, az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben meghatározott számú szakképesítések értendők.

Szakképesítés megnevezése

Azonosító szám

Szakképesítés megnevezése

Azonosító szám

Általános ápoló

54 723 01

Gyógypedagógiai asszisztens

54 140 01

- Ápolási asszisztens

54 723 01 0100 33 01

- Autisták gyógypedagógiai
asszisztense

54 140 01 0001 54 01

- Gyakorló ápoló

54 723 01 0100 52 01

- Beszédfogyatékosok
gyógypedagógia asszisztense

54 140 01 0001 54 02

- Ápoló

54 723 01 0010 54 01

- Értelmileg sérültek
gyógypedagógia asszisztense

54 140 01 0001 54 03

- Csecsemő- és gyermekápoló

54 723 01 0010 54 02

- Hallásfogyatékosok
gyógypedagógia asszisztense

54 140 01 0001 54 04

- Diabetológiai szakápoló

54 723 01 0001 54 01

- Látásfogyatékosok
gyógypedagógia asszisztense

54 140 01 0001 54 05

- Felnőtt aneszteziológia és
intenzív szakápoló

54 723 01 0001 54 03

- Pszichés fejlődésben
akadályozottak gyógypedagógia
asszisztense

54 140 01 0001 54 06

- Foglalkozás-egészségügyi
szakápoló

54 723 01 0001 54 04

- Súlyosan és halmozottan
fogyatékosok gyógypedagógia
asszisztense

54 140 01 0001 54 07

- Geriátriai szakápoló

54 723 01 0001 54 05

- Testi fogyatékosok
gyógypedagógia asszisztense

54 140 01 0001 54 08

- Hospice szakápoló

54 723 01 0001 54 07

Rehabilitációs tevékenység terapeuta

54 726 01

- Körzeti közösségi szakápoló

54 723 01 0001 54 08

- Gyógyfoglalkoztató

54 726 01 0100 51 01

- Légzőszervi szakápoló

54 723 01 0001 54 09

Szociális gondozó

33 762 01

- Nefrológia szakápoló

54 723 01 0001 54 10

- Fogyatékossággal élők gondozója

33 762 01 0010 33 01

- Onkológia szakápoló

54 723 01 0001 54 11

- Szociális gondozó és ápoló

33 762 01 0010 33 02

- Pszichiátriai szakápoló

54 723 01 0001 54 12

Szociális segítő

54 762 01

- Sürgősségi szakápoló

54 723 01 0001 54 13

- Rehabilitációs nevelő, segítő

54 762 01 0010 54 01

Egészségügyi asszisztens

52 720 01

- Szociális asszisztens

54 762 01 0010 54 02

- Általános asszisztens

52 720 01 0010 52 01

- Szociális, gyermek- és
ifjúságvédelmi ügyintéző

54 762 01 0010 54 03

- Fizioterápiás szakasszisztens

52 720 01 0001 54 03

- Foglalkoztatás-szervező

54 762 01 0001 54 01

Csecsemő- és gyermeknevelő, gondozó

55 761 01

- Mentálhigiénés asszisztens

54 762 01 0001 54 02

Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02

- Szociokulturális animátor

54 762 01 0001 54 03

- Gyermek- és ifjúsági felügyelő

54 761 02 0100 33 01

Szociális szakgondozó

54 762 02

- Gyermekotthoni asszisztens

54 761 02 0010 54 01

- Gerontológiai gondozó

54 762 02 0010 54 01

- Kisgyermekgondozó,- nevelő

54 761 02 0010 54 02

- Pszichiátriai gondozó

54 762 02 0010 54 02

Mentőápoló

52 723 01

- Szenvedélybeteg gondozó

54 762 02 0010 54 03

Pedagógiai asszisztens

52 140 01

- Szociális gondozó, szervező

54 762 02 0010 54 04

Masszőr

52 726 01

 

 

- Gyógymasszőr

52 726 01 0010 52 01

 

 

Jelnyelvi tolmács

52 223 01

 

 

Ifjúságsegítő

55 762 01

 

 

4. A 3. számú mellékletben az adott munkakörök képesítési minimum alkalmazási feltételei esetében %-os arányok jelzik, hogy az adott munkakörben hány %-ban szükséges a felsorolt képesítéssel rendelkező szakembereket alkalmazni. Azon munkaköröknél, ahol ez az arány nem éri el a 100 %-ot, az intézményvezető döntésére bízott, hogy az adott munkakörben a feladatellátás és kompetencia igénye szerint, milyen képesítéssel rendelkező szakembert alkalmaz (ezen szakemberek a 6. § (1) bekezdése vonatkozásában szakképzettnek tekintendők).
5. Szociális szolgáltató vagy intézmény esetében a diakónus, az okleveles teológus, továbbá az okleveles pasztorális tanácsadó szakképzettségek elfogadhatók intézményvezetői, illetve mentálhigiénés munkakörökben.

2. melléklet a 26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

Étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló
Dátum: ...... év ...................... hónap

Ellátott
neve

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitöltési útmutató:
Az ellátott neve melletti oszlopba X-et kell tenni ahhoz a naptári naphoz, amelyiken az étkeztetést igénybe vette. Az utolsó sorban számmal kell összesíteni az egy napra jutó étkezőket.
A táblázatnak három típusát kell naponta vezetni. Külön táblázatban kell vezetni a helyben, az elvitellel és a kiszállítással étkezőket.
Népkonyhán történő étkeztetésre vonatkozó igénybevételi napló (sorszámozott és hitelesített)

Dátum (hónap, nap)

Népkonyhán étkezők száma összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. melléklet a 26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

Kimutatás
a családi pótlék személyre szóló felhasználásáról az 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 59/A. § b) pontja szerinti beszámoló elkészítéséhez
A gyermek tartózkodási helye: .    
Intézményvezető által megbízott személy neve, munkaköre: .    
.    
Gyermek neve:     
Születési helye, ideje:     
Családi pótlék havi teljes összege:     Ft
Családi pótlék éves összege: .    Ft
Felhasználás

A
Felhasz-
nálás időpontja

B
Felhasználható
összeg (Ft)

C
Felhasznált összeg
(Ft)

D
Felhasználás módja

E
Egyenleg (Ft)*

F
Intézmény-vezető
által megbízott
személy aláírása

G
Intézményvezető
aláírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Az egyenlegnek legkésőbb a gyermek családi pótléka személyre szóló felhasználásáról szóló beszámoló elkészítésének időpontjában nullának kell lennie.

4. melléklet a 26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

ESETNAPLÓ
A ) Fedőlap
1. Nyilvántartásba vétel kelte, száma:
2. A kliens neve, születési éve, egyéni azonosító száma:
2.1. Gazdasági aktivitása:
2.2. Iskolai végzettsége:
2.3. Családi állapota:
2.4. Lakóhelye:
2.5. Tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége:
2.6. Gyermekeinek száma, neve, életkora:
2.7. Gondozásba vétele:
2.8. Gondozásának megszűnése:
3. Esetfelelős neve:
B) Belső tartalom
1. A probléma definíciója:
2. Cselekvési terv:
3. Megállapodás:
4. Intézkedések:
Ellenőrző neve:
Ellenőrzés időpontja:
C) Útmutató az esetnapló kitöltéséhez
I. Vezetendő
Esetnaplót kell minden olyan esetben vezetni, amikor a szakmai tevékenység az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le.
II. Az esetnapló formája
Az esetnapló fedőlapjának a következő adatokat kell tartalmaznia:
1. Nyilvántartásba vétel kelte, száma (a forgalmi napló adata alapján):
2. A kliens neve, születési éve, egyéni azonosító száma (a forgalmi napló adatai alapján):
2.1. Gazdasági aktivitása: itt kell megjelölni, ha a kliens aktív kereső a munkahelyét vagy inaktív kereső (ebből nyugdíjas), illetve munkanélküli státuszát.
2.2. Iskolai végzettsége: a legmagasabb iskolai végzettség alapján kell nyilvántartani.
2.3. Családi állapota: meg kell jelölni, hogy a kliens házastársi/élettársi kapcsolatban gyermek nélküli vagy gyermeket nevelő családban él, illetve egyedülálló.
2.4. Lakóhelye: a kliens állandó bejelentett lakása.
2.5. Tényleges tartózkodási helye, ott-tartózkodás minősége: értelemszerűen töltendő ki.
2.6. Gyermekeinek száma, neve, életkora:
2.7. Gondozásba vételének kelte: a tényleges gondozásba vétel, amely megegyezik a forgalmi napló kitöltésének időpontjával.
2.8. A gondozás megszűnésének kelte: megegyezik a gondozási naplóba tett utolsó bejegyzéssel, vagy az az időpont, amikor a szociális munkás és a kliens a segítő kapcsolatot a megállapodásban foglaltak teljesítésével egyidejűleg vagy más okból lezárják.
3. Esetfelelős neve: akit az intézmény vezetője kijelölt.
III. Belső tartalom
1. A probléma definíciója: az a kiinduló probléma, amit a kliens és szociális munkás közösen meghatározott, és amelyen dolgozni fog. A később felmerülő problémákat a gondozási folyamat során kell megjeleníteni.
2. Cselekvési terv: a kliens és szociális munkás közösen kialakított megoldási terve a kiinduló problémát illetően. A később felmerülő problémákra készült cselekvési tervet a gondozási folyamat során kell megjelentetni.
3. Megállapodás: írásos dokumentum az elvégzendő munkára vonatkozóan a szociális munkás és kliens aláírásával.
4. Intézkedések: minden, a klienssel kapcsolatos szakmai tevékenység rögzítése.
D) Forgalmi napló fejléce

A


Dátum

B


Sor-
szám

C


Egyéni azono-
sító

D


Ügyfél

E


Név (sze-
mé-
lyi adatok)

F


Küldő
szerv

G

Hozott probléma típusa

H

Eset
leírá-
sa

I

Esetkezelés jellege

J

Jutta-
tás

K

Esetfelelős

L

Ügyeletes

Elsőd-
leges
hozott
prob-
léma

Több
hozott
prob-
léma

Krízishelyzet áll fenn

új

régi

I

Ü

S

T

T

E

C

P

G

V

C

U

D

S

n

g

e

a

o

g

s

s

o

é

s

t

o

z

f

y

g

n

v

y

o

z

n

d

a

ó

l

o

o

i

í

á

á

é

p

i

d

e

l

g

o

l

r

n

t

c

b

b

o

c

o

l

á

o

g

g

m

t

ő

s

b

 

r

h

z

e

d

n

i

á

á

é

 

a

á

 

t

o

á

m

l

d

 

l

c

z

b

d

 

 

 

l

s

b

á

o

 

t

i

é

e

á

i

 

 

ó

b

e

t

z

 

a

ó

s

s

s

r

 

 

g

a

 

o

á

 

t

 

 

z

 

á

 

 

i

 

v

g

s

 

á

 

 

é

 

n

 

 

a

v

é

a

 

 

s

 

 

l

 

y

 

 

i

é

t

t

 

 

 

 

 

g

 

í

 

 

 

t

e

á

 

 

 

 

 

e

 

t

 

 

t

e

l

s

 

 

 

 

 

t

 

á

 

 

e

l

 

 

 

 

 

 

 

é

 

s

 

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

s

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E) Útmutató a forgalmi napló fejlécének kitöltéséhez
1. Dátum: a tárgynapi dátum.
2. Sorszám: a tárgyév január 1-jétől 1-gyel kezdődő sorszámozás a tárgyév december 31-éig.
3. Ügyfélre vonatkozó adatok:
Egyéni azonosító: az országos számítógépes program egyéni azonosító száma.
Személyi adatok: születési év, gazdasági aktivitásra, családi állapotra és iskolai végzettségre vonatkozó adatok.
4. Új ügyfél: az intézményben még nem regisztrált kliens.
5. Régi: az a kliens, akit már korábban regisztráltak, de gondozásba vételre nem került sor, valamint a családsegítő szolgálat által már gondozásba vett és ellátott kliens.
6. Küldő szerv: ha a kliens maga kezdeményezte a kapcsolatfelvételt, őt kell megjelölni, egyéb esetben a problémát jelző magánszemélyt, vagy egyéb intézményt és a hatósági kezdeményezéseket kell itt jelölni.
7. Elsődleges (hozott) probléma típusa: a statisztikai adatszolgáltatással megegyező problématípusonként kell regisztrálni.
7.1. Életvitel
7.2 Családi, kapcsolati (7.2.1 családon belüli bántalmazás)
7.3. Lelki-mentális
7.4. Gyermeknevelési
7.5. Anyagi
7.6. Foglalkoztatással kapcsolatos
7.7. Egészségkárosodás következménye
7.8. Ügyintézéshez segítségkérés
7.9. Információkérés
7.10. Egyéb, éspedig:
8. Eset leírása (felkínált probléma): az intézményt felkereső ügyfél problémafeltárásának dokumentálása, melyből ki kell derülnie az aktuális probléma jellegének.
9. Esetkezelés jellege: az esetmunka válfajainak megjelölésére szolgál a forgalmi napló fejlécében megadott részletezés alapján.
A forgalmi naplóban kell vezetni a szolgálatot felkereső ügyfél és a szociális munkás által külső helyszínen felkeresett kliens ellátását is.
A védelembe vételt, illetve utógondozást nyilvántartó sort csak az egy forgalmi naplóval rendelkező családsegítést és gyermekjóléti feladatokat is ellátó intézményeknél kell szerepeltetni.
Gondozásba vétel: az egyénnel, családdal vagy azok érdekében végzett komplex szakmai tevékenység, amely az első interjú kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le.
Családlátogatás: a család tényleges tartózkodási helyén végzett szakmai tevékenység.
10. Juttatás: itt kell megjelölni a kliens számára nyújtott anyagi és természetbeni támogatásokat, valamint a szolgálat által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételét, használatát.
11. Esetfelelős: akinél a kliens gondozásban van.
12. Ügyeletes: aki a saját, illetve más munkatárs által gondozott klienssel aznap valamilyen esetkezelés jellegű tevékenységet végez.

5. melléklet a 26/2010. (XII. 30.) NEFMI rendelethez

Tevékenységnapló

Dátum: …… év ……… hó …… nap 1

Szolgáltatás kezdetének
időpontja:

….. óra ……. perc

Szolgáltatás befejezésének
időpontja:

….. óra ……. perc

Szolgáltatással
összefüggésben megtett
kilométer:
3

Szolgáltatást végző neve (ha nem azonos a falu- vagy tanyagondnok személyével):

 

Sorszám:

Szolgáltatás
időtartama
(óra, perc):

Tevékenység: 4

Szolgáltatást
igénybe vevők
száma: 5-8

Szolgáltatást igénybe
vevők
neve: 5-8

Szolgáltatást
igénybe vevők
aláírása: 9

Szolgáltatást végző aláírása:

………………………………………………………………………

 

 

Fenntartó teljesítést igazolni jogosult megbízottjának, meghatalmazottjának aláírása: 2

………………………………………………………………………

 

 

Kitöltési útmutató a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás tevékenységének nyilvántartásához:
1.    A nyilvántartást a szolgáltatás minden napján, külön lapon kell vezetni.
2.    A fenntartó által megbízott, meghatalmazott személynek aláírásával kell igazolnia az adott napi teljesítést.
3.    A szolgáltatással összefüggésben megtett kilométer azt a távolságot jelenti, melyet a falu- vagy tanyagondnok az egyes szolgáltatások során a szolgáltatáshoz használt gépjárművel megtett. Nem tüntethető fel ezen sorban a szolgáltatáson kívül megtett kilométer (vagyis azon távolság, melyen a gépjárművet nem a szolgáltatást végző, vagy az őt helyettesíteni jogosult személy használja).
4.    A tevékenység bejegyzése esetén törekedni kell a tömör, informatív közlésre; azonos tevékenységeknél törekedni kell az azonos megnevezésre. A tevékenység bejegyzése során használható a Nemzeti Erőforrás Minisztérium honlapján közzétett kódrendszer is, ennek használata azonban nem kötelező.
5.    A szolgáltatást igénybevevők számát és nevét értelemszerűen nem kell kitölteni, amennyiben a szolgáltatás jellege miatt erre nincs lehetőség (pl. falunap szervezése).
6.    Amennyiben a szolgáltatást valamely intézmény (pl. települési önkormányzat) veszi igénybe, a szolgáltatást igénybevevő nevénél az intézményt kell feltüntetni. A szolgáltatást igénybevevők számát ebben az esetben nem kell kitölteni.
7.    Amennyiben a szolgáltatás nyújtása rendszeresen, ugyanazon személyi kör részére történik (pl. naponta iskolások iskolába szállítása, vagy hetente gyógyszer felíratása, recept kiváltása), a szolgáltatást rendszeresen igénybevevőkről külön lista készíthető, melyet a szolgáltatás minden ismétlődésekor szükségtelen újra elkészíteni. Ilyen esetben az adott napon a szolgáltatást igénybevevőket csupán a szolgáltatást igénybevevők számánál kell feltüntetni. A konkrét személyek nevét az egyes szolgáltatási alkalmakkor ebben az esetben sem az adatlapon, sem a külön vezetett listán nem kell feltüntetni.
8.    A szolgáltatást rendszeresen igénybevevők listáján fel kell tüntetni, hogy az adott személy mely időszakban volt rendszeres igénybevevője a szolgáltatásnak.
9.    Ezen oszlop vezetése a fenntartó döntése alapján mellőzhető.
1

A rendelet a 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére