• Tartalom

27/2010. (V. 11.) IRM rendelet

27/2010. (V. 11.) IRM rendelet

a bírósági végrehajtással kapcsolatos egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2010.06.01.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés b) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 8. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9–12. § tekintetében a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 307. § (2) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában foglalt feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben –

a következőket rendelem el:

1. A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet módosítása

1. § A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kamara az önálló bírósági végrehajtók illetékességére vonatkozó információkat és a végrehajtók között érvényesülő ügyelosztási szabályokat közzéteszi a honlapján.”

2. § A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet a 14. §-t követően a következő alcímmel és 14/A–14/C. §-sal egészül ki:

„A közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás és a fizetési meghagyás alapján kiállított végrehajtási lap továbbítása az önálló bírósági végrehajtó részére
14/A. § (1) Az önálló bírósági végrehajtó részére
a) a közjegyző által kibocsátott, a fizetési meghagyásról szóló 2009. évi L. törvény (a továbbiakban: Fmhtv.) 16. § (3) bekezdése szerint kézbesítendő fizetési meghagyás,
b) a közjegyző által kibocsátott fizetési meghagyás alapján kiállított végrehajtási lap, biztosítási intézkedést elrendelő végzés és a végrehajtási lap visszavonásáról rendelkező végzés,
c) a végrehajtási lap visszavonásáról szóló végzés,
d) a végrehajtást és a biztosítási intézkedést megszüntető végzés és
e) a végrehajtást a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99/A. § (6) bekezdése és az Fmhtv. 32. § (2) bekezdése alapján felfüggesztő végzés
a felügyelő szerv által működtetett, a végrehajtási ügyek végrehajtók közötti elosztására, valamint a végrehajtható okiratok és a kézbesítendő okiratok végrehajtók részére történő megküldésére szolgáló informatikai alkalmazás (a továbbiakban: ügyelosztási program) útján kerül továbbításra.
(2) A felügyelő szerv az önálló bírósági végrehajtók és önálló bírósági végrehajtó-helyettesek (a továbbiakban e §-ban együtt: végrehajtó) számára folyamatosan elérhetővé teszi az ügyelosztási programot, melyhez hozzáférést a végrehajtó felhasználói nevének és jelszavának megadásával, valamint hivatali elektronikus aláírása autentikációs tanúsítványának használatával biztosít.
(3) A felügyelő szerv
a) a végrehajtókat a hivatalba lépésüket követően ellátja az ügyelosztási program használatához szükséges felhasználói névvel és jelszóval,
b) intézkedik annak érdekében, hogy az ügyelosztási rend változása folyamatosan átvezetésre kerüljön az ügyelosztási programban,
c) gondoskodik azon ügyek kiosztásáról, melyeket nem lehet az ügyelosztási program segítségével automatikusan kiosztani és
d) az ügyelosztási program igénybevevői számára a tagjaira és tisztségviselőire, alkalmazottaira kötelezően alkalmazandó felhasználói szabályzatot rendszeresít.
(4) Az ügyelosztási programot úgy kell kialakítani, hogy
a) az ügyek kiosztását az (1) bekezdésben meghatározott iratoknak az illetékes, ügyelosztás alapján eljárásra jogosult végrehajtó postafiókjába történő elhelyezésével biztosítsa;
b) az (1) bekezdésben meghatározott iratok megtekintését és az iratokat tartalmazó file-ok letöltését – a kirendelt helyettes és a c) pont szerinti műveletek elvégzésére felhatalmazott személy kivételével – csak annak a végrehajtónak biztosítsa, akinek a részére az ügy kiosztásra került;
c) a felügyelő szerv erre kijelölt tisztségviselője vagy alkalmazottja számára biztosítsa az a) pont szerinti művelet elvégzését, ha kizárás folytán kijelölt új végrehajtó részére kell az ügyet kiosztani, vagy ha azért szükséges a végrehajtó részére az ügyet a felügyelő szervnek kiosztani, mert az (1) bekezdés szerinti iratban foglalt adatok alapján az ügyelosztási program nem tud eljárásra jogosult végrehajtót rendelni az irathoz;
d) az ügy kiosztásáról szóló rendszerüzeneteket, továbbá a jelszó megváltoztatásáról szóló értesítést elektronikus levélben is megküldje a végrehajtó elektronikus levélcímére;
e) a műveletek végzése során a le- és feltöltendő dokumentum a végrehajtó, és a felügyelő szerv számára titkosításra kerüljön;
f) a végrehajtói állásra kirendelt helyettes számára a helyettesített vagy az álláshelyen korábban működő végrehajtó részére kiosztott ügyek tekintetében is biztosítsa a műveletek elvégzését, továbbá a helyettesnek is küldje meg a végrehajtó részére szóló rendszerüzeneteket és elektronikus leveleket;
g) biztosítsa az ügyelosztási programmal végzett műveletek naplózását a műveletnek, időpontjának és az azt végző felhasználó megjelölésével;
h) biztosítsa az ügyelosztási programban kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, azok jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala vagy törlése, illetőleg sérülésük vagy megsemmisülésük elleni, továbbá a jogosulatlan adatbevitel elleni védelmet.
14/B. § (1) A 14/A. § (1) bekezdése szerinti irat a végrehajtó postafiókjába történő elhelyezés időpontjában a végrehajtóhoz érkezettnek tekintendő.
(2) Az irat érkezésének napja az a nap, amelyen az irat a végrehajtó postafiókjába elhelyezésre kerül, ha pedig ez pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, és ezen a napon nem történik meg az irat érkeztetése, a következő munkanap.”

3. § A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 20. § (1) bekezdés c) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A nyilvántartás megfelelő rovataiban a következő adatokat kell feltüntetni:]

c) a végrehajtható okirat száma, a végrehajtást elrendelő bíróság jelzőszáma, a végrehajtható okiratot kiállító közjegyző neve, székhelye,”
i) a végrehajtási ügy költségkedvezménye,”

4. § A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 21/A. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő d) ponttal egészül ki:

[A végrehajtói kézbesítési ügy nyilvántartására a 18–21. §-okban foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy a nyilvántartás megfelelő rovataiban a 20. § (1) bekezdésének a), b), g), j) és l)–p) pontjaiban foglaltakon kívül a következő adatokat kell feltüntetni:]

a) a kézbesítendő határozat száma és a határozatot hozó bíróság (közjegyző, földhivatal) elnevezése, neve, a felszámolói értesítés iktatószáma, az értesítést kiadó felszámoló neve, ”
d) annak ténye, hogy a fizetési meghagyás az Fmhtv. 16. § (3) bekezdése szerint kerül kézbesítésre.”

5. § A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet 28/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A végrehajtó az általa készített iratról másolatot adhat ki. A 14/A. § (1) bekezdése szerinti elektronikus iratról a végrehajtó – az irat érkeztetése, továbbá a másolat kézbesítése céljából, költségtérítés felszámítása nélkül – hiteles másolatot készít. A hiteles másolat kiadmányozására a végrehajtó és a végrehajtó-helyettes jogosult.”

6. § A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet a 32. §-át követően a következő 32/A. §-sal egészül ki:

32/A. § A 32. § szerinti jelentéshez a 14/A. § (1) bekezdésében megjelölt iratot nem kell csatolni.”

7. § A bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2002. (I. 17.) IM rendelet

a) 17. § (2) bekezdésében a „b)–h)” szövegrész helyébe a „b)–f)” szöveg,

b) 28. § (2) bekezdésében a „bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság” szövegrész helyébe a „bíróság vagy közjegyző” szöveg,

c) 30. § (3) bekezdésében az „iratokat” szövegrész helyébe „iratokat – kivéve az Fmhtv. 53. § (3) bekezdésében meghatározott iratokat –” szöveg

d) 32. §-ában a „bírósággal” szövegrész helyébe a „bírósággal, közjegyzővel” szöveg, a „bíróságnak” szövegrész helyébe a „bíróságnak, közjegyzőnek” szöveg,

e) 43. § (4) bekezdésében a „változását a kamarai lapban” szövegrész helyébe a „kamarai honlapon” szöveg,

f) 46. § (4) bekezdésében az „elektronikus árverési rendszer” szövegrész helyébe az „elektronikus árverési rendszer és az ügyelosztási program” szöveg,

g) 46/C. § (4) bekezdésében az „illeték végrehajtására vonatkozó ügy és az önkormányzati adóbehajtási ügy” szövegrész helyébe az „adóbehajtási ügy és közigazgatási végrehajtási ügy” szöveg

lép.

2. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet módosítása

8. § A Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara egyes feladatairól szóló 14/2001. (X. 20.) IM rendelet

a) 2. § (1) bekezdés b) pontjában a „bíróság” szövegrész helyébe a „bíróság, közjegyző” szöveg,

b) 2. § (2) bekezdésében az „önkormányzati adóbehajtási, állami adóbehajtási és illeték végrehajtására vonatkozó ügyekről” szövegrész helyébe az „adóvégrehajtási és közigazgatási végrehajtási ügyekről” szöveg

lép.

3. A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet módosítása

9. § A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Ha a végrehajtási kérelem kizárólag az adós végrehajtható okiratban megjelölt fizetési számláján lévő összeg behajtására vagy az adós végrehajtható okiratban megjelölt munkabérének letiltására irányul, a munkadíj összege a végrehajtási ügyérték 0,5%-a, de legalább 4000 Ft; ezt az összeget a végrehajtást kérő kérelme alapján egyéb vagyontárgyakra tovább folytatott eljárásért az általános szabályok szerint járó munkadíj összegébe be kell számítani.”

10. § A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A fizetési meghagyás kézbesítése során sem számíthatók fel készkiadások, a kézbesítés foganatosításáért pedig – a kézbesítési kísérletek számától függetlenül – 1500 Ft költségátalány jár. Megkeresés esetén a 8. § (2) bekezdését is alkalmazni kell és a megkeresett végrehajtó eljárásának költségei fejében is meg kell fizetni az 1500 Ft költségátalányt.
(6) A 8. § (3) és (5) bekezdésében foglalt eljárásban a végrehajtót a munkadíjon felül a munkadíj 10%-a illeti meg költségátalányként.”

11. § A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 17. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Ha a kézbesítendő fizetési meghagyást a végrehajtó a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara által működtetett, a kézbesítendő okiratok végrehajtók részére történő megküldésére szolgáló informatikai alkalmazása útján kézhez vette, a kézbesítés foganatosításának megkezdése szempontjából úgy kell tekintenie, hogy a kézbesítés díja megfizetésre került. A kézbesítések díját a Magyar Országos Közjegyzői Kamara – havonta egy alkalommal, összesítetten – átutalja a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara részére, amely gondoskodik az eljáró végrehajtó elszámolási számlájára való átutalásáról.”

12. § A bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet 17. § (8) bekezdés b) pontjában a „bíróságtól” szövegrész helyébe a „bíróságtól, közjegyzőtől” szöveg

lép.

4. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba és 2010. június 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 13. § alapján hatályát vesztette 2010. június 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére