• Tartalom

27/2010. (XII. 22.) NFM rendelet

27/2010. (XII. 22.) NFM rendelet

a földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet, valamint a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről szóló 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet módosításáról

2010.12.23.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés o) pontjában,
a 3. § tekintetében az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A földi kiszolgálás feltételeiről és engedélyezésének rendjéről szóló 7/2002. (I. 28.) KöViM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Engedély annak a gazdálkodó szervezetnek adható,)

b) amelyet a 18. § szerinti eljárás során kiválasztottak, amennyiben a repülőtéren a légiközlekedési hatóság a földi kiszolgálást a 12. §, a 13. § (1) bekezdése vagy a 14. § (1) bekezdése alapján korlátozta.”

2. § Az R. 5. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A kérelemhez – a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – csatolni kell:]

e) a kiválasztást igazoló okiratot, amennyiben a repülőtéren a légiközlekedési hatóság a földi kiszolgálást a 12. §, a 13. § (1) bekezdése vagy a 14. § (1) bekezdése alapján korlátozta és a 18. § szerinti kiválasztási eljárást lefolytatták.”

3. § Hatályát veszti a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről szóló 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdésében a „ , valamint a légiforgalmi irányító és körzeti repüléstájékoztató szakszemélyzet képzésére az Lt. 61/A. §-ában foglaltak alapján” szövegrész.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

5. § Ez a rendelet a közösségi repülőterek földi kiszolgálási piacára való bejutásról szóló, 1996. október 15-i 96/67/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére