• Tartalom

28/2010. (IV. 2.) KHEM rendelet

28/2010. (IV. 2.) KHEM rendelet

egyes hajózási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2010.04.06.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 11. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés h) és j) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § Az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § Az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismerése, kijelölése és felhatalmazása során a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint az e rendeletben foglaltak együttesen alkalmazandók.”

2. § Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § E rendelet alkalmazásában
a) kijelölt szervezet: az osztályozásra nem kötelezett belvízi hajók, úszómunkagépek, felszereléseik, valamint a kedvtelési célú vízijárművek megfelelőségének vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által kijelölt szervezet,
b) teherhajó-biztonsági rádióbizonyítvány: a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által elfogadott és a 2001. évi XI. törvénnyel kihirdetett „Életbiztonság a tengeren” tárgyú nemzetközi egyezmény és az ahhoz csatolt 1978. évi Jegyzőkönyv („SOLAS 1974/1978.”) mellékletének kihirdetéséről szóló 35/2001. (X. 12.) KöViM rendelettel bevezetett bizonyítvány.”

3. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti elismerés, felhatalmazás, valamint az e rendelet szerinti kijelölés iránti kérelmet a 2. számú mellékletben foglalt formanyomtatványon a bizottsághoz kell benyújtani.”

(2) Az R. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelmezőnek igazolnia kell, hogy a szervezeti felépítés, általános működés és a szervezeten belüli minőség- biztosítási rendszer tekintetében megfelel a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott minimumkövetelményeknek és – ha a kérelem osztályozásra nem kötelezett belvízi hajó, úszó- munkagép, felszereléseik vagy kedvtelési célú jármű megfelelőségének vizsgálatára, ellenőrzésére és tanúsítására szóló kijelölésre vonatkozik – az 1. számú mellékletben meghatározott különös követelményeknek.”

4. § Az R. 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az elismerés iránti, valamint – ha tengeri úszólétesítmény nemzetközi egyezményben előírt bizonyítványának kiállítására nem elismert szervezet kér felhatalmazást – az elismerés és a felhatalmazás iránti kérelemben részletesen bizonyítani kell, hogy a kérelmező szervezet megfelel a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek.
(2) A miniszter a kérelmet a bizottság javaslatára – a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdésében foglaltak követelményeknek való megfelelést igazoló dokumentációval együtt – elbírálásra továbbítja az Európai Bizottság részére.”

5. § Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az elismert szervezettel kötendő írásbeli megállapodásnak hátrányos megkülönböztetéstől mentesnek kell lennie. A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a felek megállapodnak
a) a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (a továbbiakban: IMO) A.739(18) határozat 2. függelékében a hajózási hatóság nevében eljáró elismert szervezet felhatalmazására vonatkozóan felsorolt szerződéses feltételekben, figyelemmel az IMO Tengerészeti Biztonsági Bizottsága 710. számú körlevelének (MSC/Circular 710) és a Tengeri Környezetvédelmi Bizottság 307. számú körlevelének (MEPC/Circular 307) mellékleteiben és függelékeiben szereplő útmutatásokra,
b) a következő, felelősségre vonatkozó rendelkezésekben:
ba) ha jogerős bírósági vagy választottbírósági ítélet a hajózási hatóság balesetből vagy havariából eredő kártérítési felelősségét megállapítja, és vagyoni kár, személyi sérülés vagy haláleset miatt kártérítésre kötelezi, azonban a bíróság megállapította, hogy a kárt az elismert szervezet alkalmazottjának, megbízottjának vagy a nevében eljáró más személynek szándékos cselekedete vagy mulasztása, illetve súlyos gondatlansága okozta, a hajózási hatóság az elismert szervezettől kártérítésre jogosult olyan mértékben, amennyiben a károkozásért az elismert szervezet felel,
bb) ha jogerős bírósági vagy választottbírósági ítélet a hajózási hatóság balesetből vagy havariából eredő kártérítési felelősségét megállapítja, és személyi sérülés vagy haláleset miatt kártérítésre kötelezi, azonban a bíróság megálla- pította, hogy a kárt az elismert szervezet alkalmazottjának, megbízottjának vagy a nevében eljáró más személynek szándékos cselekedete vagy mulasztása, illetve súlyos gondatlansága okozta, a hajózási hatóság az elismert szervezettől kártérítésre jogosult olyan mértékben, amennyiben a károkozásért az elismert szervezet felel, de legfeljebb 4 millió euró összeghatárig,
bc) ha jogerős bírósági vagy választottbírósági ítélet a hajózási hatóság balesetből vagy havariából eredő kártérítési felelősségét megállapítja, és vagyoni kár miatt kártérítésre kötelezi, azonban a bíróság megállapította, hogy a kárt az elismert szervezet alkalmazottjának, megbízottjának vagy a nevében eljáró személynek szándékos cselekedete vagy mulasztása, illetve súlyos gondatlansága okozta, a hajózási hatóság az elismert szervezettől kártérítésre jogosult olyan mértékben, amennyiben a károkozásért az elismert szervezet felel, de legfeljebb 2 millió euró összeghatárig,
c) a felhatalmazott szervezet tevékenységének a hajózási hatóság által történő rendszeres ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekben a 14. § (2) bekezdésének megfelelően,
d) a hajók szúrópróbaszerű és részletes ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekben, és
e) a felhatalmazott szervezetnek az általa osztályozott hajókra, a hajók osztályozásában bekövetkezett változásokra, a hajók osztályának felfüggesztésére, valamint a hajók osztályának törlésére vonatkozó adatközlési kötelezettségét érintő rendelkezésekben.”

6. § Az R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha az elismert szervezet nem teljesíti a 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott minimumkövetelményeket, valamint a biztonsági és környezetvédelmi előírásokat, illetve ha gátolja vagy megakadályozza a bizottság értékelését, a bizottság a miniszternek javasolja az elismerés visszavonásának kezdeményezését. A javaslat elfogadása esetén azt a miniszter az Európai Bizottság elé terjeszti.”

7. § Az R. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § Elismert szervezet előírásával egyenértékűnek tekintett előírás csak akkor alkalmazható, ha azt az Európai Bizottságnak és a többi tagállamnak bejelentették, valamint azokat sem az Európai Bizottság, sem a többi tagállam nem kifogásolja.”

8. § Az R. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-ai 2009/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-ai 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

9. § (1) Az R. 1. számú melléklet 2. pont 2.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.4. A szervezet köteles évente legalább egyszer megjelentetni vagy általánosan hozzáférhető elektronikus adatbázisban közzétenni az általa osztályozott hajók jegyzékét (hajóregiszter).”

(2) Az R. 1. számú melléklet 2. pont 2.5. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.5. A szervezet nem függhet a hajók tulajdonosaitól, üzemben tartóitól, a hajók és felszereléseik gyártásában, javításában és értékesítésében gazdaságilag érdekelt természetes személyektől vagy jogi személyektől. A szervezet bevétele jelentős mértékben egy gazdálkodó szervezettől nem függhet. A szervezet jogszabályban előírt tevékeny- séget nem végezhet, ha a szervezet és a hajó tulajdonosa, illetve üzemben tartója között üzleti kapcsolat van vagy a szervezet vezető tisztségviselője és a hajó tulajdonosa, illetve üzemben tartója között hozzátartozói kapcsolat van. Ilyen összeférhetetlenség a szervezet alkalmazásában álló felügyelők tekintetében sem állhat fenn.”

10. § Az R. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. § A hajózásra alkalmas, illetőleg hajózásra alkalmassá tehető természetes és mesterséges felszíni vizek víziúttá nyilvánításáról szóló 17/2002. (III. 7.) KöViM rendelet 7. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A víziközlekedés zavartalansága, hatékonysága és biztonsága érdekében víziúton:)

e) felsővezetésű komp kötelét a 2. számú mellékletben meghatározott magasságban kell átvezetni a víziút felett, ha a 2002. április 7-ét megelőzően létesített felsővezetésű komp kötele a 2. számú mellékletben meghatározott magasságnál alacsonyabban van átvezetve a víziút felett, a komp kötelét 2018. április 7. napjáig az e rendeletben előírt magasságban kell átvezetni, illetve kötélvezetésű komp kötelének az átkelések szünetében a mederfenékre történő leeresztésével vagy kötélvezetéstől, láncvezetéstől független átkelőhajó üzemeltetésével kell a víziközlekedés zavartalanságát, hatékonyságát és biztonságát biztosítani;”

12. § A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzem- képesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 7. melléklet III. része helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. rész Elismert hajóosztályozó társaságok jegyzéke
Az I. és II. részben meghatározott kritériumok alapján jelenleg az irányelv 10. cikke értelmében az alábbi hajóosztályozó társaságok elismertek:
(1) Bureau Veritas;
(2) Germanischer Lloyd;
(3) Lloyd's Register of Shipping;
(4) Orosz Tengeri Hajóregiszter (Russian Maritime Register of Shipping).
Az I. és II. rész alapján történő elismerésükig a hajóosztályozó társaságok, amelyeket valamely tagállam a hajó- felügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-i 2009/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján elismert és engedélyezett, jelenleg a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a 82/714/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. december 12-i 2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 10. cikke értelmében csak kizárólag ennek a tagállamnak a víziútjain közlekedő járművek vonatkozásában elismertek.”

13. § (1) Az R.

a) 3. § (3) bekezdésben a „kedvtelési vízi jármű” szövegrész helyébe a „kedvtelési célú vízijármű” szöveg,

b) 9. § (4) bekezdésben az „a Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: NKH) Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a hajózási hatóság” szöveg,

c) 12. § (4) bekezdésében az „az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „a hajózási hatóság” szöveg,

d) 14. § (1) bekezdésében az „az NKH Központi Hivatala” szövegrész helyébe az „a hajózási hatóság” szöveg,

e) 14. § (2) bekezdésében az „Az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága” szövegrész helyébe az „A hajózási hatóság” szöveg,

f) 1. számú mellékletében az „A hajóvizsgáló és hajóosztályozó szervezetekkel szemben támasztott különös követelmények” cím helyébe az „A hajóvizsgáló szervezetekkel szemben támasztott különös követelmények” cím,

g) 1. számú melléklet 2. pontjában a „Belvízi nagyhajók és úszómunkagépek” szövegrész helyébe az „Osztályozásra nem kötelezett belvízi hajó és úszómunkagépek” szöveg

lép.

(2) Az R. 6. § (6) bekezdésében a „hozzátartozója [a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 685. §-ának b) pontja]” szövegrész helyébe az „a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozója” szöveg lép.

14. § Hatályát veszti

15. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. április 6-án lép hatályba, és 2010. május 2-án hatályát veszti.

(2) A 13. § (2) bekezdése 2010. május 1-jén lép hatályba.

16. § (1) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek, valamint a tengerészeti hatóságok vonatkozó tevékenységeinek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-ai 2009/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-ai 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 28/2010. (IV. 2.) KHEM rendelethez

Az R. 2. számú melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
9. Teljesíti-e a szervezet a hajófelügyeleti és hajóvizsgáló szervezetek közös szabályairól és szabványairól szóló, 2009. április 23-ai 391/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében, valamint az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek elismeréséről, kijelöléséről és felhatalmazásáról szóló 2/2004. (I. 5.) GKM rendelet 1. számú mellékletében foglalt követelményeket? / Indicate whether your organization fulfils the requirements listed in Annex 1 of Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations and in Annex 1 to the Decree 2/2004. (I. 5.) GKM on recognition and notification of organizations for examination, control and certification of the conformity of floating installations.
igen/yes részben/partially,
és pedig/if partially, indicate details:
1

A rendelet a 15. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. május 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére