• Tartalom

28/2010. (XII. 22.) NFM rendelet

28/2010. (XII. 22.) NFM rendelet

a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról1

2011.01.01.

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) és g) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva,

az 1. § tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pont 1. alpontjában,

a 2. § (1) bekezdése tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés a)–b) pontjában,

a 2. § (2) bekezdése tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 2. § (3) bekezdése tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. § (4) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 1. alpontjában,

a 2. § (5) bekezdése tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés p) pontjában,

a 2. § (6) bekezdése tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés j) pontjában,

a 2. § (7) bekezdése tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés h) pontjában,

a 2. § (8) bekezdése tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 14. és 19. alpontjában,

a 2. § (9) bekezdése tekintetében a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés i) pontjában,

a 2. § (10) bekezdése tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés l) pontjában,

a 2. § (11) bekezdése tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (2) bekezdés c) és l) pontjában,

a 4. § tekintetében egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjában

foglalt felhatalmazás alapján, a következőket rendelem el:

1. § (1) Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Autóbusszal személyszállítás a gazdálkodó szervezet székhelye szerinti közlekedési hatóság által kiadott autóbuszos személyszállító engedély, valamint nemzetközi forgalomban – ideértve a kabotázst is – közösségi engedély birtokában végezhető.”

(2) Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Saját számlás utasszállítás az üzemeltető székhelye szerinti közlekedési hatóság által e célra kiadott igazolvánnyal végezhető.”

(3) Az autóbusszal végzett belföldi és nemzetközi személyszállítás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontjában, 4. § (8) bekezdésében, 5. § (5) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében 6. § (2) bekezdés b) pontjában, 6. § (3) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében, 6/A. § (1) bekezdésében, 6/A. § (4) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, 7. § (4) bekezdésében, 8. § (1) bekezdésében, 8. § (4) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 10. § (5) bekezdésében, 10. § (8) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatósága” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg, 5. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 9. § (1) bekezdésében, 9. § (5) bekezdésében, 11. § (1) bekezdésében, 11. § (2) bekezdésében, az „Az NKH regionális igazgatósága” szövegrész helyébe az „A közlekedési hatóság” szöveg, 6. § (5) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatósága” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóság” szöveg, 6/A. § (5) bekezdésében, 6. § (7) és (8) bekezdésében, 7. § (4) bekezdés b) pontjában, 10. § (7) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatóságának” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóságnak” szöveg, 6. § (7) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „12 napon” szöveg, 6. § (8) bekezdésében az „az NKH regionális igazgatóságnál” szövegrész helyébe az „a közlekedési hatóságnál” szöveg lép.

2. § (1) A bányaüzem felelős műszaki vezetője és helyettese kijelölésének feltételeiről szóló 25/1994. (X. 14.) IKM rendelet 6. § (4) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg lép.

(2) A légiközlekedési szakszemélyzet szakszolgálati engedélyeiről szóló 5/2001. (II. 6.) KöViM rendelet 9. § (2) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg lép.

(3) A belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „45 munkanappal” szövegrész helyébe a „2 hónappal” szöveg lép.

(4) A belföldi és a nemzetközi közúti árufuvarozás szakmai feltételeiről és engedélyezési eljárásáról szóló 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 6. § (4) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „12 napon” szöveg lép.

(5) A légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet 10. § (1) bekezdésében a „45 munkanappal” szövegrész helyébe a „2 hónappal” szöveg lép.

(6) A víziközlekedés irányítására és a hajóút kitűzésére szolgáló jelekről, valamint e jelek létesítéséről, üzemeltetéséről, módosításáról és megszüntetéséről szóló 27/2002. (XII. 5.) GKM rendelet 4. § (3) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe az „5 napon” szöveg lép.

(7) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó tevékenység során bekövetkezett súlyos üzemzavar és súlyos munkabaleset bejelentésének és vizsgálatának rendjéről szóló biztonsági szabályzat közzétételéről szóló 89/2003. (XII. 16.) GKM rendelet mellékletének 4.2. pontjában a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „15 napon” szöveg lép.

(8) A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 11. § (8) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe „három napon” szöveg, a 12. § (8) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész helyébe „15 napon” szöveg lép.

(9) A bányászati hulladékok kezeléséről szóló 14/2008. (IV. 3.) GKM rendelet 7. § (2) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „8 napon” szöveg, 7. § (4) bekezdésében a „8 munkanapon” szövegrész helyébe a „10 napon” szöveg lép.

(10) A hajózó személyzet képzéséről és szakszolgálati engedélyéről szóló 32/2009. (VI. 30.) KHEM rendelet 12. § (6) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „5 napon” szövegrész lép.

(11) A hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 7. § (3) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

4. § Hatályát veszti

a) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes postaügyi és energetikai tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 46/2009. (IX. 22.) KHEM rendelet, valamint

b) az egyes díjakkal, bírságokkal, valamint előirányzatok felhasználásával kapcsolatos miniszteri rendeleteknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 56/2009. (X. 20.) KHEM rendelet.

1

A rendeletet az 52/2017. (XII. 22.) NFM rendelet 40. § b) pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére