• Tartalom

282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet

282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet

a honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és más Magyar Honvédséget érintő kormányrendeletek módosításáról1

2010.12.18.

A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a)–d) pontjában,

a 9. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 10–13. § tekintetében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. § (1) bekezdés 16. és 17. pontjában, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint (3) bekezdés d) pont da) és df) alpontjában,

a 14. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 15–17. § tekintetében a nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 39. § a) pontjában,

a 18. § tekintetében – az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva – a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés j) és p) pontjában

kapott felhatalmazás alapján – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:

1. § A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter utasításban rendelkezik)

b) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 49. § (5) bekezdés i), j) és m) pontjaiban és az Ámr. 46. § (5) bekezdésében az elemi költségvetés jóváhagyására meghatározott, a „2. Magyar Honvédség” költségvetési cím alcímein belül az intézményi logisztikai előirányzatokra vonatkozó irányítási jogkörének MH középirányító katonai szervezet parancsnoka útján történő ellátásáról;
c) az Áht. 49. § (5) bekezdés i), j) és m) pontjaiban és az Ámr. 46. § (5) bekezdésében az elemi költségvetés jóváhagyására meghatározott, a „2. Magyar Honvédség” költségvetési cím alcímein belül, továbbá az Áht. 49. § (5) bekezdés m) pontja szerinti, a HM költségvetési fejezet alcímein belül a személyi juttatások és azok járulékai, valamint a pénzügyi jellegű dologi előirányzatokra vonatkozó irányítási jogkörének a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője útján történő ellátásáról;”

2. § Az R1. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § A HM költségvetési fejezet költségvetésének összeállítására kijelölt HM szervezeti egység az állami költségvetés összeállítása során – a Tárca Védelmi Tervező Rendszere, Erőforrás és Költségtervező Alrendszerének nagybani erőforrás és kiadási igénytervére alapozottan – a 2. § (4) bekezdés c), e) és f) pontjaiban meghatározott feladatok végrehajtására kijelölt központi gazdálkodó, a pénzügyi gazdasági szervezeti egységgel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó, valamint a középirányító honvédelmi szervezetekkel együttműködve elkészíti a HM költségvetési fejezet – költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségű – költségvetési javaslatát.”

3. § Az R1. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § A Magyar Köztársaság költségvetésének elfogadását követően a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet:
a) összeállítja a HM költségvetési fejezet a költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségű kincstári költségvetését és az Ámr.-ben meghatározott határideig megküldi a Kincstár részére;
b) összeállítja a honvédelmi szervezetek intézményi költségvetési tervének, valamint az egyes tárcaszintű és nemzetközi költségvetési tervek (a továbbiakban együtt: intézményi költségvetési terv) elkészítéséhez szükséges előirányzat-keretekre vonatkozó javaslatát, valamint az intézményi költségvetési tervjavaslatok elkészítésére vonatkozó HM utasítás-tervezetet és azokat a miniszter által történő jóváhagyást követően kiadja a honvédelmi szervezetek részére;
c) felülvizsgálja az intézményi költségvetési tervjavaslatokat és azokat cím, alcím, valamint a b) pont szerinti HM utasításban meghatározott részletezettséggel jóváhagyásra felterjeszti;
d) a költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelően összeállítja a HM költségvetési fejezet elemi költségvetését és azt az Ámr.-ben meghatározott határideig a Kincstár részére megküldi.”

4. § Az R1.17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § (1) A költségvetési beszámolás során a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet
a) a fejezeti kezelésű előirányzatok tekintetében elemi költségvetési beszámolót (a továbbiakban: beszámoló) és a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást,
b) a pénzügyi és számviteli ellátásra utalt honvédelmi szervezetek vonatkozásában intézményi beszámolókat és időközi mérlegjelentéseket, továbbá azok költségvetési törvény szerkezeti rendjének megfelelő részletezettségű összesítésével beszámolókat és időközi mérlegjelentéseket,
c) a zárszámadáshoz kapcsolódó adatszolgáltatást
készít és azokat – az intézményi beszámolók és időközi mérlegjelentések kivételével – az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben, az Ámr.-ben, illetve az államháztartásért felelős miniszter zárszámadási tájékoztatójában meghatározott határideig megküldi a Kincstár és az államháztartásért felelős miniszter részére.
(2) Azon honvédelmi szervezet esetében, amelynél a gazdasági vezetői feladat megosztásra kerül, az intézményi beszámolót és az időközi mérlegjelentést a honvédelmi szervezet vezetője (parancsnoka) mellett a 8. § (2) bekezdése szerinti pénzügyi gazdasági vezető és a 8. § (5) bekezdése szerint a könyvviteli feladatok végrehajtására kijelölt személy együttesen, az intézményi beszámolók felügyeleti szerv részéről történő ellenőrzését az (1) bekezdés szerinti honvédelmi szervezet vezetője által – a beszámolók felülvizsgálatára – kijelölt bizottság vezetője írja alá.
(3) A honvédelmi szervezetek intézményi beszámolóinak és időközi mérlegjelentéseinek (1) bekezdés b) pontja szerinti összesítésével elkészített beszámolókat és időközi mérlegjelentéseket a pénzügyi és számviteli feladatok központosított végrehajtására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője és a 8. § (5) bekezdése szerint kijelölt szervezeti egység vezetője írja alá.”

5. § Az R1. a következő 28/A. §-sal egészül ki:

28/A. § Az Áht. 100/B. § (1) bekezdése szerinti többletbevétel felhasználásának engedélyezésére és a bevételi előirányzatok módosítására e § rendelkezéseit kell alkalmazni. E § alkalmazásában a honvédelmi szervezetek többletbevétele az elemi költségvetésben megtervezett eredeti előirányzat az Ámr. 59/A. § (1) bekezdése szerinti bevételekkel, valamint a HM fejezet visszatérüléseiből és inkurrencia értékesítéséből befolyó központosított bevételekkel csökkentett összegén felül pénzügyileg teljesült összeg.”

6. § Az R1. a következő 32. §-sal egészül ki:

32. § A honvédelmi szervezetek működésének az államháztartás működési rendjétől eltérő szabályairól szóló 346/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet és más Magyar Honvédséget érintő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. §-ával megállapított 28/A. §-t a 2010. augusztus 15-étől keletkezett bevételekre is alkalmazni kell.”

7. § Az R1.

a) 2. § (4) bekezdés a) pontjában a „9. §” szövegrész helyébe a „9. és 10. §” szöveg,

b) 6. §-ában a „jogi személyiségű szervezeti egységek” szövegrész helyébe a „szervezeti egységek” szöveg,

c) 11. §-ában a „10. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „10. § b) pontja” szöveg

lép.

8. § Hatályát veszti az R1. 18–22. §-a és az azt megelőző alcím, 23–25. §-a és az azt megelőző alcím, valamint 31. § (2) és (3) bekezdése.

9. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet

a) 8/A. § c) pontjában a „Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban: HM ÁEK)” szövegrész helyébe a „Honvédkórház–Állami Egészségügyi Központ (a továbbiakban: Honvédkórház)” szöveg,

b) 8/C. § (1) és (5) bekezdésében, 8/F. § a) pontjában a „HM ÁEK” szövegrész helyébe a „Honvédkórház” szöveg

lép.

10. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény felsőoktatásban való végrehajtásáról és a felsőoktatási intézményekben történő foglalkoztatás egyes kérdéseiről szóló 53/2006. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg az eredeti szöveg megjelölése (1) bekezdésre változik:

„(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a 2. számú mellékletben szereplő nyelvtanár, tanár, testnevelő tanár, szakoktató, gyakorlati oktató munkakörökre is.”

11. § Az R2. 1. § (3) bekezdésében a „9. §-a” szövegrész helyébe a „9. § (1) bekezdése, 11. §-a” szöveg lép.

12. § Hatályát veszti az R2. 1/A. §-ában a „kizárólag” szövegrész.

13. § Az R2. 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

14. § A Vám- és Pénzügyőrség szervezetéről, valamint egyes szervek kijelöléséről szóló 314/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 19. §-ában az „az Állami Egészségügyi Központban” szövegrész helyébe az „a Honvédkórház–Állami Egészségügyi Központban” szöveg lép.

15. § A katonai szabványosítás sajátos szabályairól szóló 61/2007. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A KSZKB a honvédelemért, a rendészetért, a gazdaságpolitikáért és a közlekedésért felelős miniszter, az MSZT tevékenységében részt vevő további érdekelt minisztériumok helyettes államtitkárai, valamint az érintett más központi államigazgatási szervek vezetői által kijelölt képviselőkből áll. A KSZKB tevékenységében történő részvételre meg kell hívni az MSZT által kijelölt képviselőt is.”

16. § Az R3. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § A katonai nemzeti szabványosítással kapcsolatos feladatok végrehajtásában érintett központi államigazgatási- és egyéb szervek vezetői a katonai nemzeti szabványosítással kapcsolatos részletes feladataikat belső rendelkezésben szabályozzák.”

17. § Az R3.

a) 3. § (1) és (4) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében a „honvédelmi miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelős miniszter” szöveg,

b) 3. § (3) és (4) bekezdésében a „gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe a „gazdaságpolitikáért felelős miniszter” szöveg

lép.

18. § Egyes központosított egészségügyi szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások igénybevételéről, valamint a külön meghatározott személyek tekintetében fennálló egészségügyi ellátás rendjéről szóló 175/2007. (VI. 30.) Korm. rendelet

a) 1. § a) pontjában a „Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) (a továbbiakban: HM ÁEK)” szövegrész helyébe a „Honvédkórház–Állami Egészségügyi Központ (Honvéd, Rendészeti és Vasútegészségügyi Központ) (a továbbiakban: Honvédkórház)” szöveg,

b) 2. §-át megelőző alcímében, 3. §-át megelőző alcímében, 8. §-át megelőző alcímében a „HM ÁEK” szövegrész helyébe a „HONVÉDKÓRHÁZ” szöveg,

d) 5. § (5) bekezdésében a „HM ÁEK-et” szövegrész helyébe a „Honvédkórházat” szöveg,

e) 7. §-át megelőző alcímében a „HM ÁEK-BEN” szövegrész helyébe a „HONVÉDKÓRHÁZBAN” szöveg,

f) 7. § (5) bekezdésében a „HM ÁEK-nek” szövegrész helyébe a „Honvédkórháznak” szöveg,

g) 8. §-át megelőző alcímében a „HM ÁEK-EN” szövegrész helyébe a „HONVÉDKÓRHÁZON” szöveg,

h) 9. § (1) bekezdés a) pontjában a „HM ÁEK-nél” szövegrész helyébe a „Honvédkórháznál” szöveg,

i) mellékletének címében és első bekezdésében a „Honvédelmi Minisztérium Állami Egészségügyi Központ” szövegrész helyébe a „Honvédkórház-Állami Egészségügyi Központ” szöveg

lép.

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

Melléklet a 282/2010. (XII. 15.) Korm. rendelethez

A katonai felsőoktatási intézmény közalkalmazotti munkaköreinek megnevezése,
fizetési osztályokba sorolása és a vezetői pótlék mértéke

Munkakörök megnevezése

Fizetési osztályok

Vezetői pótlék
min.
%-a

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

vezetői munkakörök:

pályáztatásra kötelezett:

a) magasabb vezető beosztás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rektor (oktatói besorolás szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300

rektorhelyettes
(oktatói besorolás szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

dékán
(oktatói besorolás szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

250

főtitkár

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

gazdasági igazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

b) vezető beosztás:

igazgató
(oktatói besorolás szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

igazgató-helyettes
(oktatói besorolás szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

dékán-helyettes
(oktatói besorolás szerint)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

oktatási szervezeti egység
vezetője

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

oktatási szervezeti egység
vezető helyettes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

igazgató
(kinevezett, szervezeti egység
vezetője)

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

Igazgató-helyettes
(szervezeti egység
vezető helyettese)

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

gazdasági igazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

intézetvezető
(tudományos intézetnél)

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

hivatalvezető
(dékáni, főigazgatói, rektori)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

osztályvezető
(kinevezett, szervezeti egység
vezetője)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

osztályvezető-helyettes  (szervezeti egység
vezető helyettese)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

irodavezető

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

felsőoktatási munkakörök:

a) csoportvezető

pályáztatásra kötelezett:

szakcsoportvezető

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

alosztályvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

csoportvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

központvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

részlegvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

b) szakalkalmazott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyelvtanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

testnevelő tanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

belső ellenőr

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

jogász

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

mérnök

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

üzemeltető mérnök

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

pályáztatás alól mentesített:

szakoktató

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

gyakorlati oktató

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

szervező

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

(fő-) technikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

informatikus

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

előadó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

fotós

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

szakmunkás

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

alosztályvezető

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

gépjárművezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

lőtérvezető

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

forgalmi alkalmazott

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

raktárvezető,
raktárvezető- helyettes

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

raktáros

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

pénztáros

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

ügykezelő, vezető ügykezelő

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

gondnok

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

1

A rendelet a 19. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére