• Tartalom

3/2010. (I. 14.) Korm. rendelet

3/2010. (I. 14.) Korm. rendelet

a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.01.15.

A Kormány a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 93. §-ának (3) bekezdésében, 94. §-a (3) bekezdésének f) és p) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) A továbbképzés szervezője évente újrakezdődő sorszámmal ellátott tanúsítványt állít ki a továbbképzésben való eredményes részvételről, amely tartalmazza a továbbképzésben részt vevő nevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, a továbbképzés megnevezését, a tanórai foglalkozások számát, a továbbképzés szervezőjének hivatalos nevét, székhelyét, felnőttképzési nyilvántartási számát, a továbbképzési program alapítási engedély számát, a továbbképzés idejét és helyszínét, a tanúsítvány kiállításának helyét és keltét, a továbbképzésért felelős aláírását, valamint a tanúsítvány kiadója cégszerű aláírását. A tanúsítványon fel kell tüntetni, hogy az munkakör betöltésére nem, tevékenység folytatására jogszabályban meghatározott egyéb feltételek fennállása esetén jogosít.”

2. § (1) Az R. 7. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„A pedagógus-továbbképzési program engedélyezése”

(2) Az R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép, és ezzel egyidejűleg a következő 7/A. §-sal egészül ki:
7. § (1) A továbbképzési kötelezettség teljesítése szempontjából az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbképzésként olyan továbbképzés vehető figyelembe, és a közoktatási intézmény továbbképzési programja, illetve a beiskolázási terve – az e rendelet 5. §-ának (2)–(3) bekezdésében felsoroltak kivételével – csak olyan továbbképzést tartalmazhat, amelynek programját az e rendeletben meghatározott eljárás keretében az oktatásért felelős miniszter jóváhagyta és a program alkalmazására engedélyt adott (a továbbiakban: alapítási engedély). Az alapítási engedély öt évre szól.
(2) Az alapítási engedély kiadása iránti kérelmet a program készítőjének a 2. számú mellékletnek megfelelő adattartalommal kell benyújtani három példányban az Oktatási Hivatalhoz, mint közreműködő hatósághoz. A kérelemhez csatolni kell:
a) ha a továbbképzési program nemzeti, etnikai kisebbségek óvodai nevelésében, iskolai nevelésében és oktatásában, kollégiumi nevelésben részt vevők továbbképzése céljából készült, az érintett országos kisebbségi önkormányzat véleményét,
b) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
(3) Ha a továbbképzési program teljes egészében a szakvizsgára történő felkészítés oktatási és tanulmányi követelményeire épül úgy, hogy a továbbképzés követelményeinek teljesítése a szakvizsgára történő felkészülésbe beszámít, a kérelemhez a következőket kell csatolni:
a) a felsőoktatási intézménynek a szakvizsgára történő felkészítésre vonatkozó oktatási és tanulmányi követelményét,
b) a kidolgozó felsőoktatási intézmény nyilatkozatát arról, hogy milyen ismereteket számít be a szakvizsgára történő felkészítésbe,
c) ha a továbbképzési program alapítási engedélye iránti kérelmet nem az a felsőoktatási intézmény nyújtja be, amely a program alapjául szolgáló oktatási és tanulmányi követelményt készítette, a felsőoktatási intézménnyel vagy intézményekkel kötött megállapodást arról, hogy milyen ismereteket számít be a szakvizsgára történő felkészítésbe,
d) az igazgatási szolgáltatási díj befizetésének igazolását.
(4) Ha a továbbképzés ismeretanyaga kötődik valamely valláshoz, világnézethez, e ténynek a továbbképzési kérelemből ki kell derülnie.
(5) Ha a továbbképzési program távoktatás céljából készült, a foglalkozási órák számítását a követelmények elsajátításához szükséges felkészülési idő, illetőleg a követelmények elsajátítását igazoló feladatok elkészítéséhez tervezett órák alapján kell számítani.
(6) A továbbképzési program jóváhagyásáról, az alapítási engedély kiadásáról az oktatásért felelős miniszter a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület javaslata alapján dönt. A Pedagógus-továbbképzés Akkreditációs Testület javaslatának meghozatala előtt szakértői véleményt szerez be. A szakértői vélemény elkészítésének a költségeit az igazgatási szolgáltatási díjból kell fedezni.
(7) Nem működhet közre az alapítási engedély kiadásával összefüggő eljárásban az, aki az engedély kiadásában érdekelt, így különösen
a) az alapítási engedélykérelem benyújtója, a benyújtó képviselője,
b) az, aki az alapítási engedélykérelem benyújtójával munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban áll,
c) az a)–b) pontban felsoroltak – a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti – hozzátartozója.
(8) A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület valamennyi továbbképzési program jóváhagyására és az alapítási engedély kiadására irányuló kérelmet – támogató vagy elutasító – javaslatával együtt megküldi az oktatásért felelős miniszter részére.
(9) A továbbképzési program jóváhagyása – ha az egyébként megfelel az e rendeletben foglaltaknak – nem utasítható el azon az alapon, hogy világnézetileg elkötelezett ismereteket tartalmaz.
(10) A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületnek a kérelem elutasítását kell javasolnia az oktatásért felelős miniszternek, ha megállapítja, hogy
a) a továbbképzési program követelményeinek teljesítéséhez nincs szükség legalább harminc foglalkozási órára,
b) a továbbképzési program nem felel meg az e rendelet 1. számú mellékletében foglalt bírálati szempontoknak.
(11) A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület javasolhatja a program kiegészítését, kijavítását. A kiegészített, kijavított programot a kérelmezőnek az Oktatási és Kulturális Minisztériumba kell megküldeni.
(12) Ha a továbbképzési program szakmai elméleti, szakmai előkészítő tantárgyakat oktató pedagógusok, gyakorlati képzést végző pedagógusok továbbképzése céljából készült, a továbbképzési program engedélyezéséről, az alapítási engedély megadásáról az oktatásért felelős miniszter a szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérése után dönt. Az Oktatási Hivatal megkeresi a szakképesítésért felelős minisztert véleményének beszerzése érdekében.
7/A. § (1) Az alapítási engedéllyel rendelkező továbbképzési programokat az Oktatási Hivatal nyilvántartja.
(2) Megszűnik az alapítási engedély hatálya, ha eltelt az az időszak, amelyre az engedélyt kiadták, illetve az engedélyt a 8/B. §-ban foglaltak szerint visszavonták.
(3) Az alapítási engedély alapján – a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: felnőttképzésről szóló törvény) 19. §-ának (3) bekezdése szerint – a Felnőttképzési Akkreditáló Testület (a továbbiakban: FAT) az akkreditációs eljárás lefolytatása nélkül kiadja a programakkreditációs tanúsítványt. A FAT által kiadott programakkreditációs tanúsítvány – a pedagógus-továbbképzés tekintetében – programakkreditációt tanúsít az alapítási engedélyben és a tanúsítványban megjelölt képző intézmény vonatkozásában, az alapítási engedélyben megjelölt időpontig.
(4) Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az alapítási engedély tárgyában hozott jogerős határozatot közli a FAT-tal.”

3. § Az R. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A továbbképzés szervezője a továbbképzés indítása előtt tizenöt munkanappal az alábbi adatok szolgáltatásával kérheti az alapítási engedéllyel rendelkező továbbképzési program szerinti továbbképzés felvételét a továbbképzési jegyzékbe az Oktatási Hivataltól:
a) a továbbképzés szervezőjének neve, székhelye (jogi személyiségű szervező esetében megnevezése, székhelye), felnőttképzési nyilvántartási száma, a továbbképzésért felelős neve, címe,
b) az indítani kívánt továbbképzés megnevezése, az alapítási engedély száma,
c) az indítás helye és ideje,
d) a továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység – előző évi – tapasztalatainak összegzését,
e) a pedagógus-továbbképzés időbeni megszervezésének lehetősége (délelőtt, délután, pihenőnapon stb.),
f) a jelentkezés feltételei és módja,
g) a részvételi díj összege.
(2) Az Oktatási Hivatal elkészíti a továbbképzések hivatalos jegyzékét (a továbbiakban: továbbképzési jegyzék), közzéteszi azt a saját és az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapján, továbbá gondoskodik a továbbképzési jegyzék folyamatos felülvizsgálatáról és frissítéséről. A továbbképzési jegyzékbe – kérelemre – fel kell venni azokat a továbbképzéseket, amelyeknek szervezője az e rendeletben foglaltak szerint adatot szolgáltatott, és az e rendelet 3. számú melléklete szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.
(3) A továbbképzési jegyzéknek tartalmaznia kell: a továbbképzés megnevezését, célját, a továbbképzési program rövid tartalmi ismertetését, az alapító megnevezését, az alapítási engedély számát, a továbbképzés szervezőjének megnevezését, felnőttképzési nyilvántartási számát, azt a munkakört, tevékenységet, amelyet ellátók részére a részvételt javasolják, az előírt tartalmi követelmények ismertetését, az ismeretek számonkérésének módját, a szakvizsgába történő beszámítás lehetőségét, a tanórai foglalkozások számát, a továbbképzés szervezésének formáját (tanfolyam vagy távoktatás), a továbbképzés időbeni megszervezésének lehetőségét (délelőtt, délután, pihenőnapon stb.), a jelentkezés feltételeit és módját, a részvételi díj összegét, továbbá a 8/A. § (7) bekezdésében foglalt, a továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzését. A továbbképzési jegyzék az adatszolgáltató kifejezett kérelmére és személyes adatainak kezelésére irányuló nyilatkozata alapján tartalmazza továbbá a továbbképzés szervezőjének nevét és elérhetőségét (e-mail címét, telefonszámát).
(4) A továbbképzési jegyzék részeként közzé kell tenni a továbbképzésben figyelembe vehető,
a) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű és felsőfokú szakképzéseket,
b) a kétoldalú kormányközi munkatervek alapján szervezett továbbképzéseket, továbbá
c) a szakvizsgára felkészítő képzések listáját is.
(5) A továbbképzési jegyzékben fel kell tüntetni, ha a továbbképzés keretében átadott tananyag, ismeret és a továbbképzés követelményei valláshoz, világnézethez kötődnek.
(6) A továbbképzési jegyzékről törölni kell mindazokat a továbbképzéseket, amelyek a 7/A. § (2) bekezdése szerint már alapítási engedéllyel nem rendelkező továbbképzési programon alapulnak. A továbbképzés indításáról adatot szolgáltató kérheti a továbbképzésnek a továbbképzési jegyzékből történő időszakos vagy végleges törlését.”

4. § (1) Az R. 8/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az Oktatási Hivatal jogosult a helyszínen ellenőrizni a továbbképzés – program szerinti – megszervezését, és megtekinteni a már megtartott továbbképzések iratait. A továbbképzés szervezője köteles – a megbízólevéllel rendelkező részére – a továbbképzések okmányait rendelkezésre bocsátani, illetve a szükséges felvilágosítást megadni. Amennyiben az ellenőrzés során az Oktatási Hivatal azt tapasztalja, hogy a szervező a továbbképzést nem a pedagógus-továbbképzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon szervezte meg, felhívja a szervezőt a jogszabálysértés megszüntetésére. Ismételt vagy súlyosabb jogsértés esetén törli a szervezőnek azt a továbbképzését a továbbképzési jegyzékről, amely esetében a szabálytalanságokat megállapította, illetve kezdeményezi az illetékes regionális munkaügyi központnál az intézmény törlését a felnőttképzési tevékenységet folytató intézmények nyilvántartásából.”

(2) Az R. 8/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg az (5)–(6) bekezdés jelölése (6)–(7) bekezdésre módosul:

„(5) A (4) bekezdésben foglalt rendelkezések alkalmazásában a képzés nem felel meg a pedagógus-továbbképzésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ha
a) a továbbképzést nem a továbbképzési programban foglaltak szerint szervezték meg,
b) az alapítási engedély hatálya megszűnt,
c) a továbbképzés szervezője nem rendelkezik a továbbképzési program felhasználási jogával,
d) a továbbképzés szervezője nem vezette a továbbképzéssel kapcsolatos előírt dokumentumokat,
e) a szervező nem biztosította a továbbképzés helyszínén a továbbképzési programban szereplő tárgyi és személyi feltételeket,
f) a továbbképzés szervezője nem tette lehetővé a továbbképzéssel kapcsolatos ellenőrzés lefolytatását.”

(3) Az R. 8/A. §-ának új számozás szerinti (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(7) A továbbképzés szervezője a továbbképzés indításának első éve kivételével minden év március 31-éig elkészíti a továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegezését, és elektronikus formában, a 2. számú mellékletnek megfelelő adattartalommal megküldi az Oktatási Hivatal részére. Az összegezésnek tartalmaznia kell a továbbképzések számát és a továbbképzésben részt vevők létszámát, valamint azokat az információkat, amelyekből a résztvevők elégedettsége megállapítható.”

5. § (1) Az R. 8/B. §-át megelőző alcím helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az alapítási engedély visszavonása”

(2) Az R. 8/B. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az alapítási engedély visszavonása tárgyában hozott határozatot az Oktatási és Kulturális Minisztérium közli a FAT-tal, amely ez alapján a programakkreditációs tanúsítványt visszavonja.”

6. § (1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A továbbképzéssel kapcsolatos irányítási feladatokat az oktatásért felelős miniszter gyakorolja. A továbbképzéssel kapcsolatos irányítási feladatokban szakképesítésért felelős miniszter az e rendeletben meghatározottak szerint vesz részt.”

(2) Az R. 9. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az oktatásért felelős miniszter döntéseinek előkészítésében közreműködik a közoktatásról szóló törvény 93. §-ának (3) bekezdése alapján létrehozott Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület. A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott bírálati szempontok alapján készíti el javaslatát. A Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület munkájához közoktatási szakértőt vesz igénybe.”

(3) Az R. 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az oktatásért felelős miniszter
a) figyelemmel kíséri és legalább háromévenként az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság és az Országos Kisebbségi Bizottság véleményének kikérése után értékeli a továbbképzés rendszerének működését, indokolt esetben kezdeményezi a Kormánynál e rendelet módosítását,
b) gondoskodik
ba) az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottság, valamint a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület működéséhez szükséges feltételek megteremtéséről, döntéseinek előkészítéséről,
bb) az alapítási engedéllyel rendelkező továbbképzés nyilvántartásáról, továbbá a nyilvántartott továbbképzésekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés lehetőségéről,
bc) a továbbképzés rendszerének külső értékeléséről, hatékonyságának méréséről,
bd) a továbbképzéssel összefüggő nemzetközi tapasztalatok összegyűjtéséről, közzétételéről.”

7. § Az R. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

18. § (1) A 7. §-ban szabályozott engedély kiadásával összefüggő eljárás megindítójának és a 8. § szerinti adatszolgáltatónak minden esetben igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie. Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét e rendelet 3. számú melléklete határozza meg.
(2) Az e rendeletben megállapított igazgatási szolgáltatási díjat az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számlájára kell befizetni.
(3) A befizetett igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal bevétele, melynek megállapodás szerinti részét az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak köteles átutalni.
(4) A befizetett eljárási díj nem igényelhető vissza.
(5) Az igazgatási szolgáltatási díj az Oktatási Hivatal és az Oktatási és Kulturális Minisztérium e rendeletben meghatározott engedélyek kiadásával, továbbá az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő feladatainak ellátására, a személyi és tárgyi kiadások fedezetére, illetve a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről szóló 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet 8. §-ában megfogalmazott feladatokra használható fel.”

8. § Az R. a következő 21/A. §-sal egészül ki:

21/A. § A 2009/2010. tanév második félévében és a 2010/2011. tanév első félévében
a) az 5. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hétévenkénti továbbképzésnek hetven százaléka teljesíthető a bekezdésben meghatározottak szerint,
b) a 16–17. §-ban foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a központi költségvetési hozzájáruláson és támogatáson az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében pedagógus-továbbképzés céljára elnyert, illetve elnyerhető támogatást is érteni kell,
c) a központi költségvetés által biztosított támogatásból az e rendelet hatálybalépésekor a felsőoktatási intézményben már megkezdett tanulmányokkal összefüggő kiadások támogathatók, egyéb esetekben a továbbképzéssel összefüggő, a 16. § (4) bekezdésében foglalt költségekhez és kiadásokhoz a közoktatási intézmény, illetve a fenntartó saját forrásaiból és a b) pont szerinti forrásból lehet hozzájárulni,
d) nem alkalmazhatók a közoktatásról szóló törvény 19. §-ának (8) bekezdésében felsorolt jogkövetkezmények abban az esetben, ha a pedagógus azért nem vett részt a továbbképzésben, mert a munkáltató központi költségvetési forrás hiányában nem tudott részére a tanulmányai folytatásához támogatást biztosítani.”

9. § Az R. 23/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

23/A. § (1) E rendelet az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK Határozata 3. cikk (1) bekezdésének való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) európai parlamenti és tanácsi irányelv 9–11. és 15–16. cikkeinek való megfelelést szolgálja.”

10. § Az R. 2. számú melléklete helyébe az 1. számú melléklet lép.

12. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az R. 9. § (4) bekezdésében a „továbbképzést” szövegrész helyébe a „továbbképzési program” szövegrész, a „részére kívánják indítani” szövegrész helyébe a „továbbképzése céljából készült” szövegrész, 9. § (6) bekezdésében a „jóváhagyott” szövegrész helyébe az „alapítási engedéllyel rendelkező” szövegrész, 16. §-a (4) bekezdésének d) pontjában „a 4. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe „a 4. § (5) bekezdésében” szövegrész, 17. §-ának (8) bekezdésében „az 5. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe „az 5. § (4)–(6) bekezdésében” szövegrész, 21. §-ának (7) bekezdésében a „8/A. § (6) bekezdése” szövegrész helyébe a „8/A. § (7) bekezdése” szövegrész lép.

(4) E rendelet a hatálybalépését követő ötödik napon hatályát veszti.

1. számú melléklet a 3/2010. (I. 14.) Korm. rendelethez

1. A tanfolyami pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének kiadására irányuló kérelmet az alábbi adattartalommal kell benyújtani:
a) a program alapítójának adatai (neve, címe, besorolása, a továbbképzési program egyeztetésére kijelölt személy neve),
b) a továbbképzés teljes óraszáma,
c) a programalapító cégszerű aláírása,
d) a továbbképzési programra vonatkozó adatok
da) megnevezése,
db) célja,
dc) azoknak a munkaköröknek a megnevezése, amelyekben foglalkoztatottak számára javasolják a részvételt,
dd) a továbbképzés célcsoportja,
de) a jelentkezés feltételei,
df) a továbbképzés összóraszáma,
dg) a továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények,
dh) a továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzési módjának megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása,
di) a továbbképzés tartalmi területek szerinti besorolása,
dj) intézménytípus megjelölése, amelyben dolgozó pedagógusok számára ajánlott a továbbképzés,
dk) a továbbképzés kerettantervhez, helyi tantervhez vagy központi programhoz, ajánlott szakképzési programhoz való kötődése,
dl) a továbbképzés valláshoz, világnézethez való kötődése,
dm) a továbbképzés során indítható csoport létszáma,
dn) a tanúsítvány kiadója,
do) a szakvizsgába történő beszámítás lehetősége,
dp) a továbbképzés tartalmára vonatkozó részletes információk (a továbbképzés részletes tematikája, a program részletes leírása, a továbbképzés teljesítésének formai követelményei, minimum részvétel a továbbképzésen, a résztvevők számára kötelező szakirodalom jegyzéke, a résztvevők számára ajánlott szakirodalom jegyzéke, a teljes program lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételek meghatározása),
e) minőségbiztosítási kötelezettségek és tevékenységek, amelyek keretében az alábbi információkat kötelező rendszeresen gyűjteni a résztvevőktől:
– a program résztvevőinek a program tartalmával kapcsolatos véleményéről (megvalósította-e a célokat, megfelelt-e az elvárásoknak),
– mennyire voltak újszerűek a képzésen megismertek,
– milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése,
– mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek,
– teljesíthetők voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények,
– megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja,
– hogyan ítélték meg a résztvevők az oktatók, gyakorlatvezetők munkáját, szaktudását,
– megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom),
f) a program rövid tartalmi ismertetése.
2. A távoktató pedagógus-továbbképzési program alapítási engedélyének kiadására irányuló kérelmet az 1. pontban foglalt adattartalmon kívül a következő, a továbbképzési programra vonatkozó adattartalommal kell benyújtani:
a) a továbbképzés tanulási időszükséglete órában és a besorolásához szükséges, hagyományos formának megfelelő óraszám,
b) a résztvevői létszám meghatározása,
c) a továbbképzés tartalmára vonatkozó részletes információk további elemei: távoktató tananyag tanulási egységenként, tanulási útmutató, résztvevői ütemterv, a programcsomag működését biztosító résztvevői szolgáltatások rendszerének leírása.
3. A továbbképzés minőségbiztosításával kapcsolatos tevékenység tapasztalatainak összegzése
A szervező és a program azonosításához szükséges adatok
Általános jellemzők
A minőségbiztosítási összesítés mely időszakra vonatkozik?
A vizsgált időszakban hányszor került sor a továbbképzési program indítására?
A vizsgált időszakban összesen hányan vettek részt a továbbképzésen?
A továbbképzési program tartalmát érintő információk
Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak?
Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk?
Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése?
Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek?
Teljesíthetők voltak-e a továbbképzésen támasztott követelmények?
Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja?
Hogyan ítélték meg a résztvevők az oktató(k)/gyakorlatvezető(k) munkáját, szaktudását?
A továbbképzési program tárgyi-technikai tapasztalatai
Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek, kötelező irodalom)?
Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége?”

2. számú melléklet a 3/2010. (I. 14.) Korm. rendelethez

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke
1. Az alapítási engedély kiadására indított eljárásban az igazgatási szolgáltatási díj összege – továbbképzési programonként –
a) száztizennégyezer-ötszáz forint, amennyiben a foglalkozási órák száma nem haladja meg a harminc órát,
b) százharmincháromezer-ötszáz forint, amennyiben a foglalkozási órák száma meghaladja a harminc órát, de nem haladja meg a hatvan órát,
c) száznegyvennyolcezer forint, amennyiben a foglalkozási órák száma meghaladja a hatvan órát, de nem haladja meg a kilencven órát,
d) százötvennyolcezer forint, amennyiben a foglalkozási órák száma meghaladja a kilencven órát.
2. A továbbképzési jegyzékre történő felvételért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege – továbbképzési programonként – húszezer-ötszáz forint.
3. Abban az esetben, ha a továbbképzési program készítője az oktatásért felelős miniszter alapítási engedély kiadási kérelmet elutasító határozatának jogerőre emelkedésétől számított fél éven belül ugyanazt a programot átdolgozva újra beadja, a fizetendő igazgatási szolgáltatási díj összege
a) ötvenötezer forint, amennyiben a foglalkozási órák száma nem haladja meg a harminc órát,
b) ötvenhétezer-ötszáz forint, amennyiben a foglalkozási órák száma meghaladja a harminc órát, de nem haladja meg a hatvan órát,
c) ötvenkilencezer-ötszáz forint, amennyiben a foglalkozási órák száma meghaladja a hatvan órát, de nem haladja meg a kilencven órát,
d) hatvannégyezer forint, amennyiben a foglalkozási órák száma meghaladja a kilencven órát.”
1

A rendelet a 12. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 20. napján.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére