• Tartalom

3/2010. (I. 8.) NFGM rendelet

3/2010. (I. 8.) NFGM rendelet

a Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet módosításáról1

2010.01.13.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 64. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva – a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatából nyújtott, az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése hatálya alá tartozó támogatások felhasználásáról szóló 25/2007. (IX. 12.) MeHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § 32. pontja hatályát veszti.

(2) Az R. 4. §-a a következő 38–42. ponttal egészül ki:

[A Társadalmi Megújulás Operatív Program előirányzatokból nyújtható állami támogatásnak minősülő támogatások az alábbi jogcímeken használhatók fel:]

„38. munkába járáshoz adott utazási költségtérítés;
39. munkatapasztalat-szerzés céljából nyújtható bérköltség-támogatás;
40. projekthez kapcsolódó működési költségek támogatása;
41. projekt-előkészítés támogatása;
42. az egész életen át tartó tanulást támogató kulturális tevékenységek.”

2. § (1) Az R. 7. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 4. §-ban megjelölt jogcímek alapján a következő típusú támogatás nyújtható:]

a) csekély összegű (de minimis) támogatás is nyújtható a 4. § 1–42. pontja alapján, amelyekre a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben (a továbbiakban: 1998/2006/EK bizottsági rendelet), valamint a 8. §-ában foglaltak az irányadók.”

(2) Az R. 7. § l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 4. §-ban megjelölt jogcímek alapján a következő típusú támogatás nyújtható:]

l) a 4. § 1–42. pontjai alapján pénzügyi válság kapcsán nyújtandó átmeneti támogatás (a továbbiakban: átmeneti támogatás) is nyújtható, amelyekre a 85/2004. Korm. rendelet 23/A. § és 23/D. §-a, valamint a 11/N–11/O. §-ban foglaltak az irányadók.”

3. § E rendelet a kihirdetését követő 5. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. §-a alapján hatályát vesztette 2010. január 14. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére