• Tartalom

3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet

3/2010. (I. 21.) KHEM rendelet

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet módosításáról1

2010.01.29.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 24. alpontjában foglalt felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok alapján végzett közlekedési hatósági ellenőrzés részletes szabályairól szóló 43/2007. (IV. 4.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az NKH Központi Hivatala az országosan végzett ellenőrzések adatait összesíti és minden év február 15-éig a megelőző év adatairól szóló éves összesített jelentést a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium részére átadja a Bizottság részére az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében említett egységes formanyomtatvány meghatározásáról szóló 2009/810/EK bizottsági határozatban meghatározott formanyomtatvány alkalmazásával történő, az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében foglalt adatközlés céljából.”

2. § Az R. 6. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

c) a Bizottság 2009/810/EK határozata (2008. szeptember 22.) az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében említett egységes formanyomtatvány meghatározásáról.”

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az R. 2. melléklete.

(3) Ez a rendelet az 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikkében említett egységes formanyomtatvány meghatározásáról szóló, 2008. szeptember 22-i 2009/810/EK bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 3. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. január 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére