• Tartalom

3/2010. (II. 5.) PM utasítás

3/2010. (II. 5.) PM utasítás

a Vám- és Pénzügyőrségnél választható természetbeni juttatások fajtáiról, mértékéről, a természetbeni juttatások kifizetésének rendjéről és módjáról1

2010.02.06.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 116/A. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos állományú tagjainak választható természetbeni juttatásairól (a továbbiakban: cafeteria) az alábbiak szerint rendelkezem:

1. § Jelen utasítás hatálya a Vám- és Pénzügyőrség hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjaira (a továbbiakban: pénzügyőr) terjed ki.

2. § (1) A cafeteriarendszerbe tartozó juttatások időarányos részére jogosultak:

a) Új belépők, kilépők: amennyiben a pénzügyőr jogviszonya tárgyév közben kezdődik vagy szűnik meg, úgy a jogviszonyban töltött idő arányában jogosult juttatásra, új belépés esetén a belépő részére járó keretösszeg megállapításától számított 5 munkanapon belül kerül sor a nyilatkozat kitöltésére.

b) A más szervtől áthelyezetteket a cafeteriajuttatás szempontjából új belépőként kell kezelni, akik csak a Vám- és Pénzügyőrséghez történő belépés napjától, időarányosan jogosultak a cafeteriajuttatásra.

c) Nem jogosult cafeteriajuttatásra a pénzügyőr az alábbi időtartamokra:

1. tartós külszolgálat idejére,

2. nemzeti szakértőként való foglalkoztatásának idejére,

3. azon időtartamra, melyre a hivatásos állomány tagja illetményre vagy távolléti díjra nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a harminc napot.

(2) Kilépéskor visszafizetési kötelezettség terheli a pénzügyőrt, ha részére már kifizetésre került az időarányosnál magasabb összegű juttatás. Jogviszony megszűnése esetén az utolsó munkában töltött napig jár a juttatás. Amennyiben a pénzügyőr a juttatási keret időarányos részénél kevesebbet vett igénybe, úgy részére a különbözet a 3. § (1) bekezdés a), b) vagy g) pontjában meghatározott juttatás nyújtásával kerül elszámolásra.

(3) Amennyiben a pénzügyőr nem szerzett jogosultságot a cafeteria teljes összegére, úgy juttatása részarányos összegének megállapítására akkor kerülhet sor, ha az (1) bekezdés c) pontjában rögzített a kizárási tényező már nem áll fenn. Az érintettnek a nyilatkozatát a részére járó keretösszeg megállapításától számított 5 munkanapon belül kell megtennie. Amennyiben a kizárási tényező a cafeteria teljes keretének kiadását követően merül fel, úgy az érintettnek a nyilatkozatát módosítani kell, a túlfizetés összegét pedig vissza kell fizetnie.

3. § (1) A pénzügyőr a következő természetbeni juttatások közül választhat:

a) önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulás,

b) önkéntes egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás,

c) képzési támogatás,

d) internethasználati díj hozzájárulás,

e) üdülési támogatás, hozzájárulás (üdülési csekk formájában),

f) helyi közlekedési bérlet térítése,

g) melegétkezési utalvány,

h) iskolakezdési támogatás.

(2) A választható elemek közül a (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott hozzájárulás a pénztártag dolgozó pénztári számlájára havonta történő átutalással, a c), d) és f) pontban meghatározott juttatás számla ellenében történő utólagos elszámolással, az e), g) és h) pontban meghatározott juttatások utalvány formájában kerülnek biztosításra.

(3) Az egyes elemek maximálisan igényelhető összege nem haladhatja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket.

(4) Amennyiben az egyes juttatási elemek igénybevételéhez a jogszabály feltételeket határoz meg, azoknak a pénzügyőr által történő teljesítési kötelezettsége az utasításban foglaltakon felül fennáll.

4. § (1) A pénzügyőr választási lehetősége az utasítás 3. §-ában felsorolt elemekre vonatkozik, melyekből többféle juttatás kombinációja is választható. A választás az adott időszakra végleges, a módosításra különösen indokolt esetben, egy alkalommal van lehetőség. Nyugdíj- vagy egészségpénztári munkáltatói hozzájárulás esetén a módosítás nem lehetséges. Amennyiben a pénzügyőr választását módosítja, a módosítás során nem igényelhet nyugdíj- vagy egészségbiztosítási hozzájárulást.

(2) A cafeteriarendszer keretében választott juttatásokra vonatkozóan 2010. január 31-ig kell nyilatkozni.

(3) A nyilatkozatokat a Vám- és Pénzügyőrségnél erre rendszeresített program használatával, elektronikus úton kell kitölteni és a kinyomtatott és aláírt papír alapú nyilatkozat példányát a Gazdasági Központnak kell leadni, az előzetesen közzétett időpontig.

(4) Az év közben jogviszonyt létesítők esetén a nyilatkozatot a 2. §-ban meghatározott időn belül kell megtenni.

(5) Amennyiben a nyilatkozat kitöltését a pénzügyőr a megadott határidőig önhibájából elmulasztja, a cafeteriarendszer keretében juttatásra nem jogosult.

5. § A 2010. évben a választható juttatási rendszer elemeinek kifizetésére 270 000 Ft/fő/év összegben kerülhet sor. A keretösszeg magában foglalja az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a Vám- és Pénzügyőrséget terhelő közterheket is.

6. § Jelen utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba és 2010. december 31-én hatályát veszti.

1

Az utasítás a 6. § alapján hatályát vesztette 2010. december 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére