• Tartalom

30/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

30/2010. (XII. 31.) KIM rendelet

az egyes miniszteri rendeleteknek az államigazgatási szervek területi integrációjával összefüggő módosításáról1

2011.01.01.

Az igazságügyi dolgozók igazolványáról szóló 6/1991. (IV. 19.) IM rendelet tekintetében a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 64. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet tekintetében – a legfőbb ügyész véleményének kikérésével – a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 7/2002. (III. 12.) BM rendelet tekintetében a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 80. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet tekintetében az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (1) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet tekintetében a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés l) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet tekintetében – a legfőbb ügyész véleményének kikérésével – a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi 11. törvényerejű rendelet 127. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együttes rendelet tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1). Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, továbbá az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában foglalt feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 604. § (2) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet tekintetében – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1). Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet tekintetében a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az igazságügyi dolgozók igazolványáról szóló 6/1991. (IV. 19.) IM rendelet módosítása

1. § Az igazságügyi dolgozók igazolványáról szóló 6/1991. (IV. 19.) IM rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § Az e rendelet alapján az Igazságügyi Hivatal vagy jogelődjének dolgozói részére kiadott igazolványok bevonásig érvényesek.”

2. § Hatályát veszti az igazságügyi dolgozók igazolványáról szóló 6/1991. (IV. 19.) IM rendelet

a) 1. §-ában az „ , az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat dolgozói részére a rendelet 3. számú melléklete szerinti „Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat dolgozója igazolványá”-t” szövegrész,

b) 3. §-ában „Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat dolgozói részére kiállított igazolvány elvesztését a dolgozó haladéktalanul jelenteni köteles az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Országos Hivatala főigazgatójának, illetve a megyei (fővárosi) hivatala igazgatójának.” szövegrész,

c) 4. § (3) bekezdésében „Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat dolgozóinak igazolványa tekintetében a főigazgató, illetve az igazgató gyakorolja a (2) bekezdésben meghatározott jogkört,” szövegrész,

2. A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet módosítása

3. § A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 5/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5/A. § (1) A büntetés-végrehajtási feladatok teljesítését a pártfogó felügyelői szolgálat segíti és támogatja a jogszabályok, valamint a bv. szervezettel kötött együttműködési megállapodás alapján.
(2) Együttműködési megállapodást a parancsnok a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat vezetőjével, az országos parancsnok a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának főigazgatójával köthet. A parancsnok, illetve a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat vezetője által kötött együttműködési megállapodást az országos parancsnok, illetve a főigazgató hagyják jóvá.”

4. § A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Ha az elítélttel szemben más ügyben közérdekű munka büntetés vagy pártfogó felügyelet intézkedés végrehajtása van folyamatban, az intézet a befogadásról hetvenkét órán belül tájékoztatja az elítélt lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatot (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat).”

3. A közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 7/2002. (III. 12.) BM rendelet módosítása

5. § A közszolgálati nyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 7/2002. (III. 12.) BM rendelet 2. és 4. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:

A rendelet

a) 2. számú mellékletének 2.2-es bekezdésében a „közigazgatási hivatal” szövegrész helyébe „kormányhivatal” szöveg,

b) 4. számú melléklet általános szabályok részében a „közigazgatási hivatalokban” szövegrész helyébe a „kormányhivatalokban” szöveg,

c) 4. számú melléklet első rész II. cím 3. pont ca) alpontjában a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg és a „közigazgatási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,

d) 4. számú melléklet második rész 1. pontjában és a második rész 3. pontjában a „közigazgatási hivatal” szövegrészek helyébe a „kormányhivatal” szöveg,

e) 4. számú melléklet második rész 7. pontjában és 8. pontjában a „közigazgatási hivatalok” szövegrész helyébe a „kormányhivatalok” szöveg,

f) 4. számú melléklet harmadik rész I. cím 1. pontjában a „közigazgatási hivatalokban” szövegrész helyébe a „kormányhivatalokban” szöveg,

g) 4. számú melléklet 1. számú függelékében a „közigazgatási hivatalhoz” szövegrész helyébe a „kormányhivatalhoz” szöveg,

h) 4. számú melléklet 2. számú és 3. számú függelékében a „közigazgatási hivatalnak” szövegrész helyébe a „kormányhivatalnak” szöveg

lép.

4. A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet módosítása

6. § A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A kirendelt védőnek az eljárásban felmerült készkiadásait a bíróság, a pártfogó ügyvéd készkiadásait a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó szervezeti egysége (a továbbiakban együtt: jogi segítségnyújtó szolgálat) állapítja meg az ügyvéd által benyújtott tételes kimutatás alapján.”

7. § A pártfogó ügyvéd és a kirendelt védő részére megállapítható díjról és költségekről szóló 7/2002. (III. 30.) IM rendelet

a) 5. § (4) bekezdésében az „az Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe az „a jogi segítségnyújtó szolgálat” szöveg,

b) 5. § (7) bekezdésében a „hivatalnak” szövegrész helyébe a „fővárosi megyei igazságügyi szolgálatnak” szöveg,

c) 5. § (7) és (8) bekezdésében a „hivatal” szövegrészek helyébe a „jogi segítségnyújtó szolgálat” szöveg

lép.

5. A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet módosítása

8. § A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 4. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(9) Ha perújítás, vagy felülvizsgálat folytán indult eljárásban a bíróság az alapügyben hozott bármely rendelkezés végrehajtását felfüggeszti vagy félbeszakítja [Be. 413. § (1) bek., 423. § (6) bek.], erről – határozatának megküldésével – haladéktalanul értesíti az illetékes büntetés-végrehajtási csoportot, a fogvatartást foganatosító bv. intézetet, a bírósági gazdasági hivatalt, bűnjelkezelőt, vagyonelkobzás esetén a megyei (fővárosi) bírósági végrehajtói irodát, közérdekű munka, illetőleg pártfogó felügyelet esetén a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatot (a továbbiakban: pártfogó felügyelői szolgálat).”

9. § A büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendelet 314/b. pont „Felhívás a közérdekű munka megkezdésére” című része helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

6. A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet módosítása

10. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 1. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1. § A rendelet hatálya a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatokra, és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának (a továbbiakban: KIMISZ) pártfogó felügyelői feladatokat ellátó szervezeti egységeire terjed ki.”

11. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 2. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. § Ha az ügyész vagy a bíróság, illetve a büntetés-végrehajtási bíró (a továbbiakban a bíróság és a büntetés-végrehajtási bíró együtt: bíróság) pártfogó felügyelői vélemény beszerzését rendeli el, annak elkészítésére a terhelt lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatot rendeli ki, azt a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat vezetője által kijelölt pártfogó felügyelő készíti el.”

12. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az ügyre vonatkozóan a pártfogó felügyelői vélemény rögzíti
a) a vélemény beszerzését elrendelő hatóságot, székhelyét, ügyszámát, az elrendelés idejét, a vélemény elkészítésének határidejét,
b) a büntetőeljárás jellegét,
c) a cselekmény Btk. szerinti minősítését,
d) az elkövetés időpontját,
e) az illetékes fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat megnevezését, annak címét, az érkeztetés időpontját,
f) a véleményben közreműködő fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat megnevezését,
g) a véleményt készítő pártfogó felügyelő nevét,
h) a beszerzett okiratokat, igazolásokat, egyéb mellékleteket.”

13. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Ha a nyomozó hatóság, az ügyész vagy a bíróság környezettanulmány beszerzését rendeli el, azt a terhelt lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat pártfogó felügyelője készíti el.”

14. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 9/A. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Ha a büntető ügyben a pártfogó felügyelői vélemény elkészítésére és a közvetítői eljárás lefolytatására ugyanaz a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat az illetékes, a közvetítői feladatok ellátására az ügyben pártfogó felügyelői véleményt készítő pártfogó felügyelő nem jelölhető ki.”

15. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 9/B. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Ha a büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Bkt.) 3. § (2) bekezdése alapján egy közvetítői eljárásban több közvetítő kijelölésére kerül sor, akkor a területi illetékességtől eltérő más megyéből is kijelölhető közvetítő. A kijelölésről az érintett fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat vezetője megkeresés alapján dönt.”

16. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 9/C. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Ha a megállapodásban foglaltak indokolják, úgy az ellenőrzésre
a) más – fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat által foglalkoztatott – pártfogó felügyelő vagy
b) más – elsősorban a terhelt vagy a sértett lakóhelye (tartózkodási helye), illetve a teljesítés helye szerinti – fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat pártfogó felügyelője
jelölhető ki, amelyről az érintett fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat vezetője – a b) pontban meghatározott esetben megkeresésre – dönt.”

17. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Ha az új munkahely kijelölése folytán a közérdekű munka végrehajtásának ellenőrzésére más fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat illetékes, az ügy iratait a 10. §-ban foglaltak teljesítésére és a közérdekű munka végrehajtásának ellenőrzésére az addig eljáró fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat ahhoz a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálathoz teszi át, amelynek illetékességi területén az új munkahely működik.”

18. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet 41. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatok – a 39. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott célok megvalósítása érdekében, nem vállalkozási tevékenység keretében – programok szervezésére közösségi foglalkoztatókat és irodákat működtethetnek.”

19. § A Pártfogó Felügyelői Szolgálat tevékenységéről, valamint ehhez kapcsolódóan egyes igazságügyminiszteri rendeletek módosításáról szóló 17/2003. (VI. 24.) IM rendelet:

a) 9/B. § (2) bekezdésében, 20. § (4) és (5) bekezdésében, 33. §-ában, valamint 39. § (1) bekezdésében a „megyei hivatal” szövegrészek helyébe a „fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat” szövegrész,

b) 9/D. § (2), (3) és (5) bekezdésében „az Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe „a KIMISZ” szövegrész,

c) 10. § (1) bekezdésében a „megyei hivatalnak” szövegrész helyébe a „fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatnak” szövegrész,

d) 41. § (3) bekezdésében a „Központi Igazságügyi Hivatal és a megyei hivatal” szövegrész helyébe a „KIMISZ és fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat” szöveg

lép.

7. A bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM–PM–BM együttes rendelet módosítása

20. § A bűnügyi költségek előlegezéséről szóló 21/2003. (VI. 24.) IM-PM-BM együttes rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

[Az egyes költségeket a következő személyek előlegezik:]

c) a pótmagánvádló készkiadását, valamint a pótmagánvádló képviselőjének készkiadását és díját a pótmagánvádló, a személyes költségmentességben részesült pótmagánvádló esetében ezen költségeket a jogi segítségnyújtó szolgálat,”

8. A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosítása

21. § A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A jogi segítői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) történő felvétel iránti kérelmet (a továbbiakban: kérelem) egy példányban kell benyújtani a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatánál (a továbbiakban: hivatal).”

9. A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet módosítása

22. § A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A jogi segítő a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 2. melléklete szerinti teljesítésigazolások – legalább hathavonta egy alkalommal történő – megküldésével igazolja a jogi szolgáltatás nyújtásának megtörténtét a támogatást engedélyező fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatnak.”

23. § A jogi segítő díjazásáról szóló 11/2004. (III. 30.) IM rendelet 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6. § (1) A támogatást engedélyező fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat a hozzá érkezett, az e rendelet szerinti összegre kiállított számlák, továbbá a teljesítésigazolások és az ügy egyéb iratai alapján a számla beérkezésétől számított 8 munkanapon belül megvizsgálja a jogi segítői díj felszámításának helyességét.
(2) Ha a jogi segítői díj felszámítása a jogszabályoknak megfelelően történt, a támogatást engedélyező fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat – határozat hozatala nélkül – megkeresi a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatát a jogi segítői díj megfizetése érdekében.”

10. A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása

24. § A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 2. § 6–9. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

[E rendelet alkalmazásában:]

„6. jogi segítségnyújtó szolgálat: a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatának jogi segítségnyújtási feladatokat ellátó szervezeti egysége;
7. központi hivatal: a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata;
8. területi hivatal: a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat;
9. fél: a jogi segítségnyújtás engedélyezése érdekében a jogi segítségnyújtó szolgálatnál kérelmet előterjesztő személy vagy szervezet;”

25. § A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet

a) 41. § (4) és (5) bekezdésében a „Központi Igazságügyi Hivatal” szövegrész helyébe a „központi hivatal” szöveg,

b) 50. §-ában és 108. §-ában a „Hivatal” szövegrész helyébe a „jogi segítségnyújtó szolgálat” szöveg,

c) 83. § (2) bekezdésében a „hivatal” szövegrész helyébe a „jogi segítségnyújtó szolgálat” szöveg

lép.

26. § A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 1–3. melléklete helyébe e rendelet 2–4. mellékletei lépnek.

11. A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet módosítása

27. § A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 2. § (3) és (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(3) Az eljárási díj (1) bekezdésben meghatározott összege, vagy a (2) bekezdésben meghatározott részösszege az ügyvédi tevékenység ellenértékét terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza, azt az e rendeletben meghatározott összegeken mint adóalapon felül kell felszámítani. A közvetítőként eljáró ügyvédnek a szerződés megkötésekor nyilatkoznia kell a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata (a továbbiakban: KIMISZ) felé arról, hogy általános forgalmi adó fizetésére köteles-e.
(4) Az ügyvéd részére az eljárási díjat a közvetítői eljárás befejezésekor, az arról kiállított számla ellenében – az illetékes fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat teljesítésigazolását követően – a KIMISZ fizeti meg. A számlán a felszámított díj összegét ügyenkénti bontásban kell feltüntetni, és meg kell jelölni a közvetítői eljárás végzésére a KIMISZ-szel kötött szerződés számát is.”

28. § A büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző ügyvéd képesítési követelményeiről, díjazásáról és iratkezeléséről szóló 58/2007. (XII. 23.) IRM rendelet 4. §-ában „az Igazságügyi Hivatal főigazgatója” szövegrész helyébe „a KIMISZ főigazgatója” szöveg lép.

29. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 30/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

 

Felhívás a közérdekű munka megkezdésére.

314/b.

A közérdekű munka végrehajtását a ............................................................................a megyei (fővárosi) igazságügyi szolgálat ellenőrzi.
Kérem, hogy a közérdekű munka kijelölt napon való megkezdését a ................................................. megyei (fővárosi) igazságügyi szolgálattal közölje.

2. melléklet a 30/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

NYOMTATVÁNY
Jogi segítségnyújtás engedélyezése iránti kérelemhez

A fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat érkeztető bélyegzője

A) SZEMÉLYI ADATOK, JÖVEDELMI, VAGYONI HELYZET
I. A kérelmező személyi adatai

1. Neve:

2. Születési neve:

3. Születési helye és ideje:

4. Anyja születési neve:

5. Személyi igazolványának (ha azzal nem rendelkezik, egyéb személyazonosító okmányának típusa megjelölésével) száma:

6. Lakó- vagy tartózkodási helyének címe:

7. Értesítési címe, telefonszáma, e-mail címe:

8. Állampolgársága:

9. Családi állapota:

10. Jogi szakvizsgával _ rendelkezik _ nem rendelkezik

11. Vállalkozási tevékenységet folytat

_ társas vállalkozás tagjaként _ egyéni vállalkozóként _ mezőgazdasági őstermelőként
_ mezőgazdasági őstermelőként és a kérelem előterjesztését megelőző naptári évben adóbevallásra és egyszerűsített adóbevallási nyilatkozatra nem volt köteles

12. Ha a kérelmező e pontban foglalt valamely ellátásra jogosult, ezt igazolnia kell és a nyomtatvány A) részének további rovatait nem kell kitöltenie!

- aktív korúak ellátására jogosult, vagy aktív korúak ellátására jogosult, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti közeli hozzátartozójával él közös háztartásban
- közgyógyellátásban részesül vagy egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságát állapították meg
- átmeneti szállást igénybevevő hajléktalan személy
- menekült, menedékes, menekültkénti vagy menedékeskénti, illetve hontalankénti elismerését kérő, továbbá az ideiglenes vagy kiegészítő védelemben részesítését kérő személy, és a jövedelmi és vagyoni helyzetéről tett nyilatkozata alapján a számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult
- vízum kiadása, tartózkodási engedély vagy letelepedett jogállás megszerzése, illetve honosítás iránti üggyel kapcsolatban jogi segítségnyújtást kérő olyan személy, akinek a felmenője magyar állampolgár vagy az volt, továbbá a visszahonosításra irányuló eljárásban részt vevő személy
- családjában olyan gyermeket gondoz, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapították
- kiemelkedően közhasznú szervezet vagy munkavállalói érdek-képviseleti szervezet, ha közérdekből, külön jogszabály felhatalmazása alapján indít pert

 

 

II. A kérelmező jövedelme
(Aki az A) I. 12. pontja, C) I. 7., valamint a 8.1-8.10. pontjai alapján kéri a támogatást, továbbá ha kiskorú sértett vagy kiskorú magánfél kéri a D) rész szerinti támogatást, vagyoni, jövedelmi viszonyait nem kell igazolnia
és a nyomtatvány A) részének II-V. rovatait nem kell kitöltenie)

1.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve:

1.2. A munkáltató címe:

1.3. Havi nettó jövedelem:

1.4. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

2.1. A munkáltató (járandóságot folyósító szerv) neve:

2.2. A munkáltató címe:

2.3. Havi nettó jövedelem:

2.4. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

3. A kérelmező összes havi nettó jövedelme:

III. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai

1.1. Házastárs, élettárs neve (születési név is):

1.2. Születési helye és ideje:

1.3. Anyja születési neve:

1.4. Munkáltatójának neve és címe:

1.5. Havi nettó jövedelme:

1.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

1.7. Házastárs (élettárs) aláírása:

2.1. Gyermek neve (születési név is):

2.2. Születési helye és ideje:

2.3. Anyja születési neve:

2.4. Munkáltatójának neve és címe:

2.5. Havi nettó jövedelme:

2.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

2.7. Gyermek (törvényes képviselő) aláírása:

3.1. Gyermek neve (születési név is):

3.2. Születési helye és ideje:

3.3. Anyja születési neve:

3.4. Munkáltatójának neve és címe:

3.5. Havi nettó jövedelme:

3.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

3.7. Gyermek (törvényes képviselő) aláírása:

4.1. Egyéb hozzátartozó neve (születési név is):

4.2. Születési helye és ideje:

4.3. Anyja születési neve:

4.4. Munkáltatójának neve és címe:

4.5. Havi nettó jövedelme:

4.6. A munkáltató aláírása, bélyegzőlenyomata, dátum:

4.7. Egyéb hozzátartozó aláírása:

IV. A kérelmezőnek a támogatás engedélyezésénél figyelembe vehető jövedelme
(A 2. pont kivételével a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat tölti ki)

1. A kérelmező és a vele közös háztartásban élő személyek havi összes nettó jövedelme:

2. Havi összes nettó jövedelemből levonható összegek

2.1.

Havonta fizetett tartásdíj vagy járadék összege:

 

 

A tartásra jogosult neve:

 

 

A tartásdíj fizetését elrendelő hatóság neve és a határozat száma:

 

2.2.

A lakáshitel havi törlesztő részletének összege:

 

 

A lakáshitelt folyósító hitelintézet neve, címe:

3. Levonások után fennmaradó összeg:

4. A közös háztartásban élő személyek száma összesen:

5. Egy főre eső havi nettó jövedelem:

V. A kérelmező vagyoni helyzete

1. Ingatlantulajdona

1.1. Lakhatását szolgáló ingatlanának adatai (cím vagy helyrajzi szám, tulajdoni hányad, alapterület, terhek):

 

1.2. Egyéb ingatlanának adatai (cím, helyrajzi szám, művelési ág, tulajdoni hányad, alapterület, terhek, becsült forgalmi érték):

2. Gépjárműve

2.1. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke:

 

2.2. Típusa, rendszáma, évjárata, becsült forgalmi értéke:

3. Egyéb vagyona (értékpapír, ingó vagyontárgy, követelés, vagyoni értékű jog, százharmincezer forintot meghaladó összegű készpénz, pénzügyi intézménnyel szemben fennálló követelés) és a vagyon értéke:

 

B) PEREN KÍVÜLI JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE
I. Tájékoztatás, tanácsadás

_ jogvitával összefüggésben
_ közigazgatási (önkormányzati) eljárással kapcsolatban

A jogvita (ügy, bűncselekmény) rövid leírása, a közigazgatási eljárás tárgya:

_ jogszabályi rendelkezésről

 

_ peren kívüli közvetítéssel összefüggésben
_ bűncselekmény sértettjének

Milyen kérdésben kér tanácsadást:

II. Okiratkészítés

1. Keresetlevél, nemperes eljárás

A jogvita, vitás ügy rövid leírása:

kezdeményezése iránti kérelem

Ellenérdekű fél:

2. felülvizsgálati, perújítási kérelem

A per (nemperes eljárás) tárgya:

 

A pert lefolytató bíróság, a jogerős határozat száma:

 

Peres felek, eljárásban részt vevő személyek:

3. beadvány közigazgatási ügyben

Az eljárás tárgya (ha még nem indult meg, az eljárás megindításának szükségessége):

 

Az eljárást lefolytató hatóság, és az ügy száma (ha az eljárás már folyamatban van):

 

Az eljárásban részt vevő felek:

 

Beadvány tárgya:

4. feljelentés megtétele

A bűncselekmény leírása:

5. Szerződés

A szerződés tárgya:

 

Másik szerződő fél neve:

6. Egyéb

Az okirat készítésének célja, annak tartalma:

C) PÁRTFOGÓ ÜGYVÉDI KÉPVISELET IGÉNYLÉSE POLGÁRI ELJÁRÁSBAN
Polgári per, nemperes eljárás (a továbbiakban: per)

1. Az eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:

2. A per ügyszáma:

_ A per még nem indult meg

4. Az ügyben korábban kapott-e támogatást

_ igen, _ nem

5. A kérelmező _ felperes (kérelmező) _ alperes (kérelmezett) _ beavatkozó, perbehívott _ végrehajtást kérő _ a végrehajtást kérő, ha a megelőző perben pártfogó ügyvéddel rendelkezett

6. Ellenfél neve, címe:

7. A bíróság a perben a pártfogó ügyvédi képviselet költségeire is kiterjedő költségmentességet engedélyezett _

8. A per tárgya (ha még nem indult meg, az érvényesítendő igény)

8.1. a nyugellátás, hozzátartozói nyugellátás iránti igények érvényesítésével kapcsolatos per

 

8.2. az egészségbiztosítási igények érvényesítésével kapcsolatos per

 

8.3. az apasági és a származás megállapítása iránti egyéb per

 

8.4. a szülői felügyelet megszüntetése vagy visszaállítása iránti per

 

8.5. a gondnokság alá helyezés iránti, és a gondnoksággal kapcsolatos egyéb per

 

8.6. gyermek elhelyezésével és átadásával, valamint a kapcsolattartással összefüggő per

 

8.7. a törvényen alapuló tartással kapcsolatos per, ideértve a tartásdíjnak a kötelezett járandóságait folyósító szervtől vagy más személytől való behajtása, a tartásdíj megszüntetése vagy összegének megváltoztatása, továbbá a tartásdíjra irányuló végrehajtás megszüntetése vagy korlátozása iránti per is

 

8.8. a munkaviszonnyal, a közszolgálati és a közalkalmazotti jogviszonnyal, más szolgálati viszonnyal, valamint a szövetkezeti tagsági viszony alapján létrejött munkaviszony jellegű jogviszonnyal kapcsolatos per (a továbbiakban: munkaügyi per), kivéve azokat a munkaügyi pereket, amelyekben a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg

 

8.9. a bányakár megtérítése iránti per

 

8.10. bűncselekménnyel a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott kár megtérítése iránti igény érvényesítése

 

8.11. Egyéb:

9. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást:

D) JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS IGÉNYLÉSE BÜNTETŐELJÁRÁSBAN

1. A büntetőügyben eljáró (eljárásra illetékes) bíróság:

2. A büntetőügy száma:

3. A büntetőügy tárgya:

4. Az eljárás melyik szakaszában kéri a támogatást:

5. Az ügyben korábban kapott-e támogatást _ igen, _ nem

6. A kérelmező _ sértett, _ magánvádló, _ magánfél, _ egyéb érdekelt, _ pótmagánvádló

7. Az igényelt támogatás

_ pártfogó ügyvédi képviselet

 

 

pótmagánvádló részére

_ személyes költségmentesség

 

 

_ személyes költségmentesség és pártfogó ügyvédi képviselet

 

Mellékletek felsorolása

1. ...................................................................................................................................................................................

2. ...................................................................................................................................................................................

3. ...................................................................................................................................................................................

4. ...................................................................................................................................................................................

5. ...................................................................................................................................................................................

6. ...................................................................................................................................................................................

7. ...................................................................................................................................................................................

8. ...................................................................................................................................................................................

 

Közlemény

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam tett nyilatkozatok megfelelnek a valóságnak. A jogi segítségnyújtó szolgálat által lefolytatott, a támogatás engedélyezése és a jogi segítői, pártfogó ügyvédi díj megállapítása iránti eljárásában felmentem a jogi segítőt, pártfogó ügyvédet a jogi szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban fennálló titoktartási kötelezettsége alól.

.........................................., ........... év ............................................ hó .......... nap.

 

................................................................
kérelmező aláírása

3. melléklet a 30/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

Átadandó a határozattal együtt a jogi segítőnek!

IGAZOLÁS
Peren kívüli jogi szolgáltatás nyújtásának teljesítéséről
(Az 1. és 2. pontot a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat tölti ki)

1. A támogatás engedélyezése ügyében eljárt fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat

 

2. A támogatást jogerősen engedélyező határozat száma:

 

3. A jogi segítő

neve:

 

címe:

4. A jogi segítő szervezet megbízásából a

neve:

jogi szolgáltatást teljesítő ügyvéd

irodájának címe:

5. A jogi szolgáltatás nyújtása elvállalásának napja:

6. A jogi szolgáltatás nyújtására fordított órák száma:

7. A jogi szolgáltatás nyújtása megtörtént. A fél a jogi szolgáltatás nyújtása érdekében más jogi segítő közreműködését nem vette igénybe.

.........................................., ......... év ..................................... hó ........... nap

..........................................
fél aláírása

8. A jogi segítő ÁFA fizetésére

□ köteles

□ nem köteles

9.
Közlemény

 

.........................................., ......... év ..................................... hó ........... nap

............................................................................
jogi segítő aláírása, bélyegzőjének lenyomata

4. melléklet a 30/2010. (XII. 31.) KIM rendelethez

................. számú példány

Két példány átadandó a meghatalmazott jogi segítőnek!

Pártfogó ügyvédi meghatalmazás

I. A fél részére engedélyezett pártfogó ügyvédi képviselet adatai (a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat tölti ki)

1. A fél neve és lakcíme:

2. A támogatás engedélyezése ügyében eljárt fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat megnevezése:

3. A támogatást jogerősen engedélyező határozat száma:

4. A határozattal engedélyezett támogatás formája:
□ előlegező/költségfeljegyzéses (Jst. 11/B. §)
□ állam által átvállalt/költségmentes (Jst. 11/A. §)

5. Az eljáró bíróság megnevezése, a bírósági eljárás száma:

................................................., ......... év .................................. hó ......... nap

aláírás, a fővárosi, megyei igazságügyi szolgálat bélyegzőjének lenyomata

II. A meghatalmazott jogi segítő adatai (a jogi segítő tölti ki)

1. Név:

2. Iroda címe:

3. A jogi segítő szervezet megbízásából a pártfogó

3.1. Név:

ügyvédi képviseletet ellátó ügyvéd adatai:

3.2. Iroda címe:

4. A sértett pártfogó ügyvédi képviseletét ellátó, a

4.1. Név:

büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény

4.2. Szervezet vezetőjének neve:

58. §-ának (3) bekezdése szerinti szervezet adatai:

4.3. Címe:

III. Meghatalmazás

Alulírott meghatalmazom a II. pont alatti jogi segítőt a ............................................. bíróság előtti ................................... számú, ...................................... elleni ................................... tárgyú ügyben a pártfogó ügyvédi képviseletem ellátására.

................................................., ......... év .................................. hó ......... nap

..............................................................
meghatalmazó fél aláírása

............................................................................
meghatalmazott jogi segítő
(jogi segítő szervezet nevében eljáró ügyvéd)
aláírása, bélyegzőlenyomata

1

A rendelet a 29. § alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére