• Tartalom

302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogszabály-előkészítési feladatok teljesítéséről

2023.08.01.

A Kormány a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 30. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. jogharmonizációs programozás: az Európai Unió jogának való megfelelés érdekében szükséges jogalkotási feladatok meghatározása és ütemezése,

2. megfelelési táblázat: az uniós jogi aktus egyes rendelkezéseinek és az e rendelkezések átültetését vagy végrehajtását szolgáló jogszabályi rendelkezések egymásnak való megfeleltetését bemutató táblázat,

3. notifikáció: az uniós jogi aktus átültetését szolgáló jogszabályoknak az Európai Bizottság részére történő bejelentése,

4. speciális notifikáció: információnak, jelentésnek vagy más tájékoztatásnak a notifikációtól különböző, az uniós jogi aktus által előírt megküldése az Európai Unió intézménye részére,

5. szakaszos átültetés, illetve szakaszos végrehajtás: az uniós jogi aktus által meghatározott több egymást követő időszakban megvalósuló jogalkotási feladat teljesítése.

2. A jogharmonizációs programozás

2. § (1) A jogharmonizációs programozás alapjául a jogharmonizációs javaslat szolgál. Jogharmonizációs javaslatot kell készíteni az uniós jogi aktus átültetéséhez, végrehajtásához, vagy az Európai Unió jogának való megfeleléshez egyébként szükséges jogalkotási feladatról.

(2) A jogharmonizációs javaslatot akkor is el kell készíteni, ha az uniós jogi aktusból jogalkotási kötelezettség ered, de jogalkotásra azért nincs szükség, mert a hatályos jogszabályok az uniós jogi aktus rendelkezéseinek teljes mértékben megfelelnek.

(3) A jogharmonizációs javaslatban az uniós jogi aktus átültetését vagy végrehajtását szolgáló jogalkotási feladat teljesítésének ütemezését az uniós jogi aktusban meghatározott átültetési vagy végrehajtási határidő figyelembevételével kell meghatározni, oly módon, hogy az átültetést vagy végrehajtást szolgáló jogszabály kihirdetése e határidőt megelőző időpontra essen.

(4) Ha az uniós jogi aktus szakaszos átültetést vagy végrehajtást ír elő, ennek tényét, az átültetés szakaszainak számát és az egyes szakaszokhoz tartozó jogalkotási feladatokat a jogharmonizációs javaslatban megfelelően fel kell tüntetni.

(5) A jogharmonizációs javaslatot az 1. mellékletben meghatározott formában kell elkészíteni.

3. § (1) A jogharmonizációs javaslat tervezetét – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a jogharmonizációhoz szükséges jogalkotási feladat előkészítéséért a kormányzati feladat- és hatáskörmegosztás alapján felelősséget viselő miniszter készíti el és bocsátja egyeztetésre. Ha a jogalkotási feladatok előkészítése több miniszter feladatkörébe tartozik, a jogharmonizációs javaslat tervezetét az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételre vonatkozó szabályok alapján az uniós jogi aktus elfogadására irányuló eljárás során a kormányzati álláspont kialakításáért elsőhelyi felelősséget viselő miniszter készíti el és bocsátja egyeztetésre.

(2) Ha az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételre vonatkozó szabályok alapján az uniós jogi aktus elfogadására irányuló eljárás során a tárgyalási álláspont kialakításáért nem miniszter, hanem más állami szerv vezetője felelős, a jogharmonizációs javaslatot az állami szerv vezetője készíti el és bocsátja egyeztetésre.

(3)1 A jogharmonizációs javaslat elkészítéséért és egyeztetéséért az (1) és (2) bekezdés alapján felelős miniszter vagy állami szerv vezetője (a továbbiakban: a jogharmonizációs javaslat felelőse) a jogharmonizációs javaslat tervezetét az átültetést vagy végrehajtást igénylő uniós jogi aktus kihirdetésétől, illetve a (7)–(8) bekezdésben meghatározott esetben a kijelölésétől számított 30 napon belül készíti el és küldi meg egyeztetés céljából az igazságügyért felelős miniszter, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter részére. Ha a jogharmonizációs javaslat tervezete szerint az uniós jogi aktus átültetéséhez vagy végrehajtásához olyan jogalkotási feladat előkészítése vagy teljesítése is szükséges, amely más miniszter feladatkörébe tartozik, a tervezetet e miniszternek is meg kell küldeni.

(4) Ha a már elfogadott, de még ki nem hirdetett uniós jogi aktus kivételesen sürgős intézkedést igényel, a jogharmonizációs javaslat felelőse az uniós jogi aktus elfogadását, illetve az értesítést követően olyan időpontban készíti el és küldi meg egyeztetésre a jogharmonizációs javaslat tervezetét, hogy az uniós jogi aktus által megkívánt határidőre a szükséges jogalkotási feladat teljesíthető legyen.

(5) A jogharmonizációs javaslat felelőse az egyeztetésbe bevont miniszterekkel 30 napon belül – sürgős intézkedést igénylő esetben haladéktalanul – egyezteti a jogharmonizációs javaslat tervezetét. A jogharmonizációs javaslat felelőse az egyeztetés eredményét megküldi az igazságügyért felelős miniszternek.

(6) Ha az Európai Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke alapján indított kötelezettségszegési eljárással vagy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikke alapján elfogadott határozattal összefüggésben konkrét jogalkotási feladat merül fel, és e feladat ütemezése is meghatározásra kerül, a jogharmonizációs javaslat egyeztetése és elfogadása a kormányzati álláspont elfogadására irányuló eljárásban történik.

(7)2 Ha a jogharmonizációs javaslat felelőse tekintetében az uniós jogi aktus kihirdetésétől számított 30 napon belül nem jön létre megegyezés, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter és az igazságügyért felelős miniszter tesz javaslatot a felelős személyére.

(8)3 Az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter vagy az igazságügyért felelős miniszter a Kormány döntését kérheti, ha az érintett miniszterek a (7) bekezdés szerinti javaslattal nem értenek egyet, illetve ha a jogharmonizációs javaslat elkészítése egyéb okból jelentős késedelmet szenved, továbbá ha a jogharmonizációs javaslattal vagy a jogharmonizációs feladat teljesítésével kapcsolatban kiemelkedően fontos, koncepcionális kérdést illetően nem jött létre megegyezés.

4. § (1) Ha a jogharmonizációs javaslatban szereplő jogalkotási feladatok körének, az egyes feladatok felelőseinek vagy a jogalkotási feladatok ütemezésének felülvizsgálata szükséges, a jogharmonizációs javaslat felelőse a jogharmonizációs javaslat módosítását kezdeményezi.

(2)4 A jogharmonizációs javaslat csak kivételesen, az igazságügyért felelős miniszter és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter egyetértésével módosítható úgy, hogy az eredetileg az uniós jogi aktus átültetésére vagy végrehajtására nyitva álló határidőt megelőző időpontra ütemezett jogalkotási feladat e határidőt követően valósuljon meg.

(3)5 A jogharmonizációs javaslat módosításának szükségességét az igazságügyért felelős miniszter, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a jogharmonizációs javaslatban szereplő vagy szerepeltetni szükséges további jogalkotási feladatért felelős miniszter is jelezheti a jogharmonizációs javaslat felelősének. Ha a jelzés nem az igazságügyért felelős minisztertől vagy az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős minisztertől származik, a jogharmonizációs javaslat módosításának szükségességéről egyidejűleg tájékoztatni kell.

(4) A módosított jogharmonizációs javaslat tervezetét a módosításra okot adó körülmény felmerülésétől vagy az erre vonatkozó jelzés beérkezésétől számított 30 napon belül kell elkészíteni és egyeztetésre bocsátani. A módosított jogharmonizációs javaslat egyeztetésére a jogharmonizációs javaslat tervezetének egyeztetésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(5) Ha az Európai Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke alapján indított kötelezettségszegési eljárással összefüggésben a korábban elfogadott jogharmonizációs javaslatot érintő konkrét jogalkotási feladat merül fel és e feladat ütemezése is meghatározásra kerül, a jogharmonizációs javaslat módosításának egyeztetése és elfogadása a kormányzati álláspont elfogadására irányuló eljárásban történik.

5. § (1) A Kormány jogalkotási tervének és a miniszterek jogalkotási tájékoztatójának előkészítése során a jogharmonizációs célú jogalkotás tekintetében a jogharmonizációs javaslatok figyelembevételével kell eljárni.

(2) Ha a Kormány jogalkotási tervében szereplő jogalkotási feladat vagy annak ütemezése nem áll összhangban a jogharmonizációs javaslatban foglaltakkal, a jogharmonizációs javaslat felelőse az igazságügyért felelős miniszternek megküldi a Kormány jogalkotási tervének megfelelően módosított jogharmonizációs javaslatot.

3. Az uniós jogi aktusoknak való megfelelés bemutatása

6. § (1) A jogharmonizációs feladatok teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében az uniós jogi aktusok átültetését vagy végrehajtását szolgáló jogszabály-tervezetekhez a jogszabályt előkészítő miniszter megfelelési táblázatot mellékel.

(2) Ha az uniós jogi aktusból notifikációs kötelezettség származik, a megfelelési táblázatot akkor is el kell készíteni, ha az uniós jogi aktusból jogalkotási kötelezettség ered, de jogalkotásra azért nincs szükség, mert a hatályos jogszabályok az uniós jogi aktus rendelkezéseinek teljes mértékben megfelelnek.

(3) A jogszabályt előkészítő miniszter, illetve nem a Kormány által előterjesztett törvényjavaslat esetében a szabályozás tárgya szerint felelős miniszter a jogszabály kihirdetését követően a megfelelési táblázatot véglegesíti és megküldi az igazságügyért felelős miniszternek.

(4)6 Ha az uniós jogi aktus átültetését vagy végrehajtását szolgáló jogszabály módosítására, hatályon kívül helyezésére, illetve az átültetést vagy végrehajtást szolgáló új jogszabály elfogadására kerül sor, a megfelelési táblázatot a szabályozás tárgya szerint felelős miniszter módosítja és a módosított megfelelési táblázatot megküldi az igazságügyért felelős miniszternek. Ha ilyen jogalkotásra az Európai Bizottság által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 258. cikke alapján indított kötelezettségszegési eljárással összefüggésben kerül sor, a módosított megfelelési táblázatot az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszternek is meg kell küldeni.

(5) Ha az uniós jogi aktus átültetését vagy végrehajtását több miniszter feladatkörébe tartozó jogszabály valósítja meg, az érintett miniszterek a megfelelési táblázatot együttesen készítik el olyan módon, hogy az egyes miniszterek a feladatkörükbe tartozó jogszabályokra vonatkozó elemekkel töltik ki a megfelelési táblázatot. A teljes megfelelési táblázat elkészítéséért – a jogharmonizációs javaslat felelősének koordinálása mellett – az érintett miniszterek együttesen felelősek.

(6) A megfelelési táblázatot a 2. mellékletben meghatározott formában kell elkészíteni.

4. A jogharmonizációs adatbázis

7. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter jogharmonizációs adatbázisban rögzíti és tartja nyilván a jogharmonizációs javaslatokban szereplő és a jogharmonizációhoz kapcsolódó egyéb adatokat.

(2)7 Az igazságügyért felelős miniszter a jogharmonizációs adatbázis alapján az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztatást tesz közzé az egyes uniós jogi aktusok átültetéséről vagy végrehajtásáról és az elfogadott jogszabályokról.

5. A jogharmonizációhoz kapcsolódó jogszabály-előkészítési feladatok ellenőrzése

8. § (1) Az igazságügyért felelős miniszter a jogharmonizációs kötelezettségek teljesítése érdekében ellenőrzi a jogszabály-tervezetek Európai Unió jogának való megfelelését.

(2)8 Az igazságügyért felelős miniszter folyamatosan figyelemmel követi a jogharmonizációs programozással és a jogharmonizációs célú jogalkotással kapcsolatos egyéb feladatok teljesülését, és az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszterrel közösen rendszeresen beszámol a Kormánynak az e feladatokban tapasztalható elmaradásokról.

(3) A jogharmonizációs elmaradásokról szóló beszámoló a jogharmonizációs adatbázisban szereplő azon adatokon alapul, amelyek a beszámoló alapjául szolgáló referencia-időpontban szerepelnek a jogharmonizációs javaslat felelőse által megfelelően elkészített és egyeztetett, majd az egyeztetés révén elfogadott jogharmonizációs javaslatban.

(4) Ha egyes jogharmonizációhoz kapcsolódó jogszabály-előkészítési feladatok teljesítése tekintetében jelentős elmaradás állapítható meg vagy azonnali intézkedés szükséges, az igazságügyért felelős miniszter indokolt esetben külön előterjesztést készít a Kormány számára.

6. Notifikáció

9. § (1)9 Ha az uniós jogi aktus notifikációs kötelezettséget ír elő, az uniós jogi aktus átültetését szolgáló jogszabályt előkészítő miniszter, illetve nem a Kormány által előterjesztett törvényjavaslat esetében a szabályozás tárgya szerint felelős miniszter (a továbbiakban: a notifikáció kezdeményezéséért felelős miniszter) a jogszabály kihirdetését követően haladéktalanul értesíti az igazságügyért felelős minisztert a kihirdetés megtörténtéről, és egyidejűleg a notifikáció teljesítéséhez szükséges adatokat tartalmazó notifikációs adatlapot, valamint az uniós jogi aktusra vonatkozó megfelelési táblázatot megküldi a notifikációval érintett uniós jogi aktus átültetését szolgáló esetleges további jogszabályok előkészítéséért felelős minisztereknek, valamint az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszternek egyeztetés céljából.

(2)10 Az egyeztetésbe bevont miniszterek egyetértése esetén a notifikáció kezdeményezéséért felelős miniszter a véglegesített notifikációs adatlapot és megfelelési táblázatot megküldi az igazságügyért felelős miniszternek, aki ezek ellenőrzését követően, egyetértése esetén gondoskodik az uniós jogi aktust átültető jogszabályoknak az Európai Bizottság részére történő bejelentéséről.

(3)11 Ha az uniós jogi aktus speciális notifikációs kötelezettséget ír elő, a speciális notifikációért felelős miniszter a speciális notifikáció teljesítéséhez szükséges információt, jelentést vagy más tájékoztatást megküldi az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszternek, aki gondoskodik az Európai Unió érintett intézményének történő megküldéséről.

(4)12 Ha az európai uniós jogának való megfelelés szempontjából a speciális notifikáció teljesítéséhez szükséges információ, jelentés vagy más tájékoztatás tartalmi ellenőrzése szükséges, az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter gondoskodik a speciális notifikációnak az Európai Unió érintett intézménye részére történő megküldéséről.

(5) A notifikációs adatlapot a 3. mellékletben szereplő formában kell elkészíteni.

7. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Jogharmonizációs javaslat*

Sürgősség: Igen/Nem

1. A jogharmonizációs javaslatot készítő minisztérium:1

2. Az uniós jogi aktus megjelölése2

CELEX-szám:

cím:

Átültetési/végrehajtási határidő:3

3. Az uniós jogi aktusnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének időpontja:4

4. A jogalkotási feladat teljesítéséért első helyen felelős és társfelelős minisztérium(ok)1

5. Koncepcionális döntés szükséges:5

Igen/Nem

A koncepció elfogadásának tervezett időpontja:

6. Az elfogadandó és módosítandó jogszabály(ok)

6.1. Az elfogadandó új jogszabály(ok) tárgya és jogforrási szintje

tárgy:

jogforrási szint:6

felhatal-
mazás:7

Felelős tárca

A jogalkotási feladat teljesítésének ütemezése8

első közig. egyez-
tetés9

Kormány
dön-
tés9, 10

Ogy. dön-
tés9, 10

kihir-
detés idő-
pontja9

hatályba-
lépés tervezett idő-
pontja9

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1...

6.2. A módosítandó jogszabály(ok):11

hatályon kívül helye-
zés12

6.2.1.

Igen/
Nem

6.2.2.

Igen/
Nem

6.2.3.

Igen/
Nem

6.2...

Igen/
Nem

7. Az uniós jogi aktussal teljes mértékben harmonizáló hatályos jogszabály(ok):13

7.1.

7.2.

7.3.

7...

8. A 6. pontban feltüntetett jogalkotási feladatok teljesülését követően hiányos átültetés/végrehajtás miatt felmerült jogalkotási feladatok(ok)

8.1. Az elfogadandó új jogszabály(ok) tárgya és jogforrási szintje

tárgy:

jogforrási szint:6

felhatal-
mazás:7

Felelős tárca

A jogalkotási feladat teljesítésének ütemezése8

első közig. egyez-
tetés9

Kormány
dön-
tés9, 10

Ogy. dön-
tés9, 10

kihir-
detés idő-
pontja9

hatályba-
lépés tervezett idő-
pontja9

8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.1...

8.2. A módosítandó jogszabály(ok):11

hatályon kívül helye-
zés12

8.2.1.

Igen/
Nem

8.2.2.

Igen/
Nem

8.2.3.

Igen/
Nem

8.2...

Igen/
Nem

9. A 6. pontban feltüntetett jogalkotási feladatok teljesülését követően kötelezettségszegési eljárás kapcsán felmerült jogalkotási feladatok(ok)

9.1. Az elfogadandó új jogszabály(ok) tárgya és jogforrási szintje

tárgy:

jogforrási szint:6

felhatal-
mazás:7

Felelős tárca

A jogalkotási feladat teljesítésének ütemezése8

első közig. egyez-
tetés9

Kormány
dön-
tés9, 10

Ogy. dön-
tés9, 10

kihirde-
tés idő-
pontja9

hatályba-
lépés tervezett idő-
pontja9

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.1...

9.2. A módosítandó jogszabály(ok):11

hatályon kívül helye-
zés12

9.2.1.

Igen/
Nem

9.2.2.

Igen/
Nem

9.2.3.

Igen/
Nem

9.2...

Igen/
Nem

10. A jogharmonizációs javaslat egyeztetésébe bevont minisztériumok (egyéb állami szervek)1

11. A jogharmonizációs javaslat módosítása esetén a módosítás indoka:

12. A jogharmonizációs javaslat elkészítésének és egyeztetésre bocsátásának dátuma:

Megjegyzés14


* Nem kell jogharmonizációs javaslatot készíteni, ha jogalkotási kényszer nincs. Viszont szükséges a javaslat elkészítése, ha az uniós jogi aktus jogalkotást igényel, de ténylegesen erre azért nincs szükség, mert a hatályos magyar jogszabályok kielégítik a követelményeket. Belső jogalkotás nem csak akkor szükséges, ha az uniós jogi aktus átültetést igényel, hanem akkor is, ha egy uniós rendelet végrehajthatóságához kiegészítő jellegű szabályokra van szükség, vagy dereguláció indokolt.
1 Elegendő a megfelelő minisztérium rövidítésének megadása.
2 Az uniós tervezet száma és címe tüntetendő fel, ha a jogalkotás sürgősségére tekintettel az uniós jogi aktus kihirdetése nem várható be. Amennyiben a jogharmonizációs célú jogalkotási feladat kötelezettségszegési eljárás kapcsán merült fel, és a jogalkotási feladat konkrét uniós jogi aktushoz nem kapcsolható, a kötelezettségszegési eljárás száma tüntetendő fel.
3 Az irányelvektől, illetve kerethatározatoktól eltérő jogi aktusok (rendeletek, illetve határozatok) esetén az adott jogi aktus hatálybalépésének, illetve – ha az adott jogi aktus erről külön rendelkezik – alkalmazásának időpontja. Szakaszos átültetési/alkalmazási időpontok előírása esetén a legkorábbi dátumot szükséges beírni, a későbbi időpontokat pedig a Megjegyzés rovatban szükséges utalni.
4 Kérjük, hogy a dátumokat ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban adja meg. (Az elfogadás időpontja tüntetendő fel, ha a jogalkotás sürgősségére tekintettel az uniós jogi aktus kihirdetése nem várható be.) Amennyiben jogharmonizációs célú jogalkotási feladat kötelezettségszegési eljárás kapcsán merült fel, és a jogalkotási feladat konkrét uniós jogi aktushoz nem kapcsolható, ezt a pontot nem kell kitölteni.
5 Amennyiben a jogszabály-tervezet kidolgozását megelőző koncepcionális döntés szükséges (a nem megfelelő rész törlendő).
6 TV, KORMrend, MINrend;, illetve adott esetben OGYhat, KORMhat.
7 A Kormány származékos jogalkotási hatáskörében alkotott rendeletek és a miniszteri rendeletek esetében a jogalkotásra felhatalmazó rendelkezést is meg kell jelölni.
8 A határidőket az uniós jogi aktusban meghatározott átültetési/végrehajtási határidő(k) figyelembevételével kell meghatározni, továbbá tekintettel kell lenni arra is, hogy a jogszabály címzettjeinek megfelelő idő álljon rendelkezésére a jogszabály kihirdetése és hatálybalépése között az alkalmazásra való felkészülésre.
9 Év, hónap.
10 A jogszabály típusától függően kell kitölteni.
11 A jogszabályok rövid megjelölését kérjük megadni.
12 Kérjük jelölje meg, amennyiben a jelzett hazai jogszabályt hatályon kívül kell helyezni (a részleges hatályon kívül helyezést módosításként szükséges feltüntetni) (a nem megfelelő rész törlendő).
13 Megfelelési táblázat.
14 E helyen szükséges feltüntetni az átültetéshez/végrehajtáshoz kapcsolódó esetleges egyéb fontos információkat, illetve teendőket, így különösen annak tényét, hogy az adott uniós jogi aktustól való eltérés (derogáció) vonatkozik Magyarországra, az adott uniós jogszabályban előírt – nem a klasszikus, az irányelvekhez kapcsolódó notifikációt érintő – bejelentési, jelentéstételi kötelezettségeket (pl. a kijelölt tagállami hatóságokról való értesítés kötelezettségét) vagy a hazai jogszabály tervezetének véleményezésre való megküldésének kötelezettségét. Itt szükséges továbbá megjelölni szakaszos átültetési/alkalmazási időpontok előírása esetén az első határidőt követő további átültetési/végrehajtási határidőket, valamint azt, hogy az átültetés/végrehajtás hány szakaszban történik meg.

2. melléklet a 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Megfelelési táblázat

Uniós jogi aktus:

Magyar jogszabály(ok):

AZ UNIÓS JOGI AKTUS RENDELKEZÉSEI

AZ ÁTÜLTETÉST VAGY VÉGREHAJTÁST
SZOLGÁLÓ RENDELKEZÉSEK

MEGJEGYZÉSEK

3. melléklet a 302/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Notifikációs adatlap

Uniós jogi aktus
Celex-száma:
Címe:

Átültetés: (teljes/részleges)
Átvételi határidő:

Felelős tárca:
Bejelentés dátuma:

Átültető jogszabályok1:
1.
2.
3.
4.
5.

Megfelelési táblázat kötelező2:
(igen/nem)

Hivatkozás nemzeti jogszabályban kötelező3:
(igen/nem)

Speciális notifikáció4:


1 Kérjük az átültetés szempontjából releváns összes jogszabályt sorolják fel, így ne csak az alapjogszabályt, hanem az átvételt konkrétan megvalósító módosításokat is.
2 Egyes közösségi/uniós jogi aktusok előírják, hogy a notifikáció során nem csak a nemzeti jogszabály szövegét, hanem megfelelési táblázatot is kell küldeni. Ez utóbbi hiányában nem teljes a notifikáció.
3 A közösségi/uniós jogi aktus előírhatja, hogy az átvevő nemzeti jogszabályban kötelező hivatkozni rá.
4 Egyes közösségi/uniós jogi aktusok az átvételről szóló jelentések megküldését, a felelős hatóságok bejelentését írják elő. Az ilyen speciális megküldési, jelentési kötelezettségnél kérjük, jelöljék meg, hogy az adott jogi aktus mely cikke (bekezdése) írja ezt elő.
2

A 3. § (7) bekezdése a 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § b) pontja, a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 8. § a) pontja szerint módosított szöveg. [A 3. § (7) bekezdésének a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 503. § b) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „jog harmonizációs” szövegrész helyébe a „jogharmonizációs” szöveg lép, nem vezethető át.]

3

A 3. § (8) bekezdése a 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdése a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 6. § (4) bekezdése a 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 7. § (2) bekezdése a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 503. § d) pontja, a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 8. § d) pontja és 9. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 8. § (2) bekezdése a 303/2014. (XII. 5.) Korm. rendelet 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 9. § (1) bekezdése a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

10

A 9. § (2) bekezdése a 314/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére