• Tartalom

305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról

2012.04.15.

A Kormány a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény 6. § (2) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. § A népszámlálás területi előkészítésében és az adatfelvétel végrehajtásában részt vevők:

a) a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) részéről:

aa) megyei (fővárosi) népszámlálási felelősök (a továbbiakban: KSH megyei (fővárosi) felelős);

ab) KSH népszámlálási területfelelősök (a továbbiakban: KSH területfelelős);

ac) felülvizsgálók;

b) a települési önkormányzatok részéről:

ba) jegyzők, körjegyzők (a továbbiakban: települési népszámlálási felelős);

bb) számlálóbiztosok;

c) a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek vezetői;

d) a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalok részéről: megyei (fővárosi) közigazgatási népszámlálási felelősök;

e) a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető központi szerv.

2. § (1) A KSH-nak a népszámlálás területi előkészítésével és az adatfelvétel végrehajtásával kapcsolatos feladatai:

a) a népszámlálás előkészítési és végrehajtási feladatainak irányítására, segítésére és ellenőrzésére KSH megyei (fővárosi) felelősökből, KSH területfelelősökből és felülvizsgálókból álló hálózat létrehozása, a hálózat tagjainak ellátása igazoló okmányokkal;

b) a népszámlálás területi előkészítésének és az adatfelvétel végrehajtásának, szakmai irányításának részletes szabályait, a feladatok részletes leírását, határidejét és felelőseit, a pénzügyi elszámolás rendjét tartalmazó útmutatók összeállítása a feladatok végrehajtásához igazodó ütemezésben, az útmutatók eljuttatása a települési népszámlálási felelőshöz;

c) a népszámlálás előkészítéséhez és végrehajtásához szükséges kérdőívek, utasítások, számlálókörzeti címjegyzékek és egyéb nyomtatványok előállítása, számlálókörzetenkénti rendezése, eljuttatása a települési népszámlálási felelősökhöz;

d) a népszámlálás előkészítésében és végrehajtásában részt vevők oktatása, az oktatáson való teljesítményük alapján a számlálóbiztosnak jelentkezők alkalmasságának megállapítása;

e) a kommunikációval összefüggő központi feladatok végrehajtása, a helyi tájékoztatáshoz szükséges információk biztosítása;

f) az elektronikus adatszolgáltatáshoz szükséges elektronikus kérdőívek és számítástechnikai programok biztosítása, az adatfogadó rendszer üzemeltetése;

g) az elektronikus monitoringrendszer kialakítása és üzemeltetése;

h) a kitöltött kérdőívek és egyéb nyomtatványok összegyűjtése, az adatbevitel helyére, illetve kijelölt gyűjtőközpontokba szállítása;

i) a népszámlálást követően a felülvizsgált és pontosított címadatállományt díjmentesen átadja a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető központi szerv részére.

(2) A KSH megyei (fővárosi) felelős feladatai:

a) az adatfelvétel előkészítésének és végrehajtásának szakmai koordinálása;

b) a KSH területfelelősök munkájának irányítása, ellenőrzése;

c) a települési feladatok megfelelő időbeli ütemezésének biztosítása és az útmutatókban szabályozott lebonyolítása érdekében folyamatos kapcsolattartás a megyei (fővárosi) közigazgatási népszámlálási felelőssel.

(3) A KSH területfelelős feladatai:

a) a számlálóbiztosok munkájának összefogására, ellenőrzésére – a települési népszámlálási felelőssel együttműködve – felülvizsgálói hálózat szervezése, a felülvizsgálók munkájának irányítása és ellenőrzése, a felülvizsgálók munkájával összefüggő szakmai igazolások és pénzügyi elszámolások elkészítése;

b) az országosan egységes végrehajtási elvek érvényesülése érdekében folyamatos kapcsolattartás a KSH megyei (fővárosi) felelőssel;

c) a felülvizsgálók munkavégzéshez szükséges adatainak átadása a KSH által biztosított elektronikus monitoring- rendszer első feltöltéséhez, az adatok karbantartása;

d) közreműködés a népszámlálás előkészítésében és végrehajtásában részt vevők oktatásában;

e) folyamatos kapcsolattartás a települési népszámlálási felelőssel az útmutatókban foglaltak maradéktalan, határidőre történő teljesülése, a feladatok szakmai színvonalának biztosítása érdekében;

f) a központilag kialakított számlálókörzetek ellenőrzése, javítása, a számlálókörzetbe nem rendezett címek számlálókörzetbe sorolása, együttműködve a települési népszámlálási felelősökkel;

g) az adatfelvétel befejezését követően az összeírási anyag átvétele a felülvizsgálóktól, átadása tárolásra a települési népszámlálási felelősnek.

(4) A felülvizsgáló feladatai:

a) a számlálóbiztosok munkájának összefogása, ellenőrzése; munkájuk szakmai igazolása a települési népszámlálási felelős számára a pénzügyi elszámolások elkészítéséhez;

b) a kitöltött kérdőívek kitöltöttségének, minőségének ellenőrzése, a kérdőívek minősítése, szükség esetén a számlálóbiztos útján intézkedés az adatok javításáról, pótlásáról az adatszolgáltató ismételt megkérdezésével;

c) a kitöltött kérdőívek érkeztetése, minőségének rögzítése a KSH által biztosított elektronikus monitoringrendszerbe;

d) a kitöltött kérdőívek, utasítások és egyéb összeírási nyomtatványok összegyűjtése, rendezése, átadása a KSH területfelelősének.

3. § (1) A megyei (fővárosi) közigazgatási hivatal vezetője a népszámlálás területi előkészítési és összeírási időszakára megyei (fővárosi) közigazgatási népszámlálási felelőst jelöl ki.

(2) A megyei (fővárosi) közigazgatási népszámlálási felelősnek a népszámlálás területi előkészítésével és az adatfelvétel végrehajtásával összefüggő feladatai:

a) a települési népszámlálási felelősök kötelezettségei teljesítésének elősegítése;

b) a települési feladatok jogszabályokban és az útmutatókban szabályozott lebonyolításának, valamint a feladatvégzés ütemességének érdekében folyamatos együttműködés a KSH megyei (fővárosi) felelősével.

4. § (1) A települési népszámlálási felelős feladatai:

a) a népszámlálás helyi előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatoknak az útmutatókban foglaltak szerinti elvégzése;

b) a helyi előkészítési és szervezési feladatok segítésére az 5000 főt meghaladó népességszámú, önálló jegyzőt foglalkoztató településeken, körjegyzőségeken egy fő népszámlálási előadó, a 20 000 főt meghaladó népességszámú, önálló jegyzőt foglalkoztató településeken, körjegyzőségeken és fővárosi kerületekben egy fő népszámlálási előadó és egy fő népszámlálási ügyintéző, az 50 000 főt meghaladó népességszámú, önálló jegyzőt foglalkoztató településeken, körjegyzőségeken és fővárosi kerületekben egy fő népszámlálási előadó és két fő népszámlálási ügyintéző, a 100 000 főt meghaladó népességszámú településeken és fővárosi kerületekben egy fő népszámlálási előadó és három fő népszámlálási ügyintéző kijelölése, a 150 000 főt meghaladó népességszámú településeken egy fő népszámlálási előadó és négy fő népszámlálási ügyintéző kijelölése, feladataik meghatározása, munkájuk irányítása;

c) a KSH iránymutatása alapján számlálóbiztosi hálózat létrehozása az adatfelvétel végrehajtására, a számlálóbiztosi megbízási szerződések megkötése, a számlálóbiztosok igazoló okmányokkal és összeírási nyomtatványokkal való ellátása;

d) részvétel a felülvizsgálói hálózat szervezésében, a felülvizsgálói hálózat zavartalan működéséhez a tárgyi és technikai feltételek biztosítása;

e) együttműködés a KSH területfelelősével a népszámlálás helyi előkészítési és végrehajtási feladataiban;

f) együttműködés a település közigazgatási területén működő, a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) 4. § (3) bekezdésében meghatározott intézmények vezetőjével a népszámlálási feladatok előkészítésében és végrehajtásában;

g) közreműködés a címek felülvizsgálatában, a címállomány teljességének ellenőrzésében, ennek keretében a címek pontosítása, egyediségének biztosítása, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott feladat- és hatáskörében eljárva a hiányzó vagy pontatlanul kihelyezett közterületnevek pótlása a címek beazonosíthatósága érdekében;

h) együttműködve a KSH területfelelősével a kialakított számlálókörzetek ellenőrzése abból a szempontból, hogy valamennyi ismert cím a megfelelő számlálókörzetben szerepeljen és a település teljes területe számlálókörzetekkel lefedett legyen;

i) a népszámláláshoz szükséges nyomtatványok fogadása, tárolása;

j) a települési népszámlálási felelős, a népszámlálási előadó és ügyintéző(k), valamint a számlálóbiztosok kapcsolattartáshoz szükséges adatainak átadása a KSH-nak az elektronikus monitoringrendszer első feltöltéséhez;

k) a KSH által biztosított elektronikus monitoringrendszerben az adatfelvételben részt vevők adatainak aktualizálása, az adatfelvétel körülményeivel összefüggő információk folyamatos rögzítése;

l) a népszámlálásban való közreműködésre jelentkezők oktatásról való értesítése, az oktatás helyszíneinek és technikai feltételeinek biztosítása;

m) a lakosság tájékoztatása a népszámlálásról a KSH által meghatározott tartalommal a helyben szokásos módon;

n) a közterületen élő hajléktalanok összeírásának megszervezése, az adatfelvétel lebonyolítása;

o)1 az összeírás teljességének biztosítása, a meghiúsulások kezelése, az adatszolgáltatást megtagadókkal szembeni eljárás lefolytatása, a pótösszeírás megszervezése és végrehajtása;

p) az adatfelvételt követően az összeírási anyagok átvétele a KSH területfelelősétől, azok biztonságos tárolása az elszállításig;

q) a népszámlálás előkészítésére és végrehajtására biztosított költségvetési támogatás elkülönített kezelése és a felhasználásról pénzügyi elszámolás készítése;

r) összefoglaló jelentés készítése a népszámlálás befejezéséről.

(2) A számlálóbiztos feladatai:

a) Az adatfelvétel 2011. október 1-jei kezdete előtt a számlálókörzet bejárása, ennek során a népszámlálási kérdőívek, tájékoztató levél és a népszámlálási címazonosító (a továbbiakban: címazonosító) eljuttatása az adatszolgáltatókhoz, az adatszolgáltatók tájékoztatása az internetes és a papír alapú önkitöltős, illetve interjús válaszadási lehetőségekről;

b) az adatfelvétel végrehajtása;

c) a kitöltött kérdőívek folyamatos átadása a felülvizsgálónak;

d) a felülvizsgáló által nem elfogadhatónak minősített kérdőív hibás vagy hiányzó adatainak javítása, illetve pótlása az adatszolgáltató ismételt megkérdezésével;

e) az adatfelvétel befejezését követően az üresen maradt kérdőívek és egyéb összeírási nyomtatványok átadása a felülvizsgálónak.

5. § A Tv. 4. § (3) bekezdésében meghatározott intézetek és befogadó állomások vezetőinek feladatai:

a) a népszámlálás előkészítésével és végrehajtásával összefüggő feladatoknak az útmutatókban foglaltak szerinti elvégzése;

b) folyamatos együttműködés a települési népszámlálási felelőssel és a KSH területfelelősével.

6. § (1) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető központi szervnek a népszámlálás előkészítésével, végrehajtásával és az adatok feldolgozásának segítésével kapcsolatos feladatai:

a) a címnyilvántartásról a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 28/A. § (2) bekezdésének a)–f) pontjában meghatározott címadatállomány előzetes átadása a KSH részére;

b) az egyes lakcímeken bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezők számának előzetes átadása a KSH részére;

c) a pótösszeírás során történő eredménytelen adatfelvétel esetén az adott lakcímen bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek személyiadat- és lakcímnyilvántartásban szereplő alábbi adatainak családi és utónév nélküli átadása az Nytv. 21. § h) pontja alapján a KSH részére a hiányzó adatok pótlása céljából:

ca) nem

cb) születési idő

cc) születési hely

cd) állampolgárság

ce) családi állapot

cf) lakcím

(2) Az (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott adatállományt a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető központi szerv díjmentesen adja át a KSH-nak.

(3) A feladatok részletes leírását és a végrehajtással kapcsolatos szabályokat a KSH és a személyiadat- és lakcímnyilvántartást vezető központi szerv közötti együttműködési megállapodásban kell rögzíteni.

7. § A KSH a népszámlálás előkészítésének időszakában az összeírás körébe tartozó valamennyi címet egyedi címazonosító kóddal látja el. A címen található lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység és intézet, valamint az abban élő személyek kapcsolatát a címazonosító biztosítja. A címazonosítót a lakáskérdőív, az intézeti kérdőív és a személyi kérdőív is tartalmazza.

8. § (1) Az internetes válaszadási módot választók adatszolgáltatási kötelezettségüket az erre a célra kialakított internetes felületre a hozzájuk előzetesen eljuttatott címazonosítóval belépve, az ott elérhető kérdőív(ek) kitöltésével 2011. október 16-ig teljesíthetik. Az adatszolgáltatás akkor teljesül, ha az adatok a fogadóközpontba 2011. október 16-án 24 óráig beérkeznek, és az adatok beérkezését a fogadóközpont elektronikusan visszaigazolja. Internetes válaszadás esetén az azonos címen lakó személyek mindegyike az interneten elérhető elektronikus kérdőív kitöltésével tesz eleget adatszolgáltatási kötelezettségének.

(2) A papír alapú önkitöltést választók a hozzájuk előzetesen eljuttatott kérdőíveket kitöltve, legkésőbb 2011. október 16-ig átadják a számlálóbiztosnak.

(3) Amennyiben az önkitöltést választók adatszolgáltatási kötelezettségüket 2011. október 16-ig nem teljesítik, az adatfelvételt legkésőbb 2011. október 31-ig számlálóbiztosi kikérdezéssel kell végrehajtani.

(4) Azon adatszolgáltató esetében, aki 2011. október 31-ig egyik, (1)–(3) bekezdésben jelölt válaszadási módon sem teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét, az adatfelvételt – a Tv. 1. § (4) bekezdésében meghatározott személyek kivételével – a 2011. november 8-ig terjedő pótösszeírási időszakban a számlálóbiztos kikérdezéssel hajtja végre.

(5) Az adatszolgáltatók az adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésével kapcsolatos bármely kérdésben a települési népszámlálási felelőshöz fordulhatnak.

9. § (1) A Tv. 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt adatkörök adattartalmát az 1. melléklet tartalmazza.

(2) A Tv 3. § (2) bekezdésében felsorolt adatkörökre vonatkozóan a kérdőívnek egyértelmű utalást kell tartalmaznia arra, hogy az ezekhez az adatkörökhöz tartozó kérdésekre az adatszolgáltatás önkéntes. Az adatszolgáltatás önkéntességére a kikérdezéskor a számlálóbiztos az adatszolgáltató figyelmét szóban is felhívja.

10. § (1) A népszámlálási feladatok pénzügyi fedezetét a KSH fejezet költségvetésében 2010 és 2012 között erre a célra jóváhagyott előirányzatokból kell biztosítani.

(2) Az adatfelvétel előkészítésének és végrehajtásának pénzügyi fedezetét a 2. mellékletben meghatározott normatívák alapján a KSH együttműködési megállapodás keretében adja át a települési önkormányzatok és a közigazgatási hivatalok részére.

(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott pénzeszközök felhasználásával, a népszámlálással összefüggő feladatok ellátásához a KSH és a települési önkormányzat megbízási szerződéseket köthet, célfeladatot tűzhet ki, illetve a KSH a Kormány határozatában meghatározott mértékben kormány-tisztviselői álláshelyeket tölthet be.

(4) A jegyzők által ellátandó népszámlálási feladatokra vonatkozóan a KSH a jegyzőkkel megbízási szerződést köt.

10/A. §2 (1) A 2011. évi népszámlálás papír alapú kérdőívei adatbeviteli rendszerének kialakítását, megvalósítását és működtetését az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Educatio Kft.) végzi. E feladat ellátására a KSH az Educatio Kft.-vel szerződést köt.

(2)3 Az (1) bekezdés szerinti adatbeviteli rendszer felállításának, és az adatbevitel megkezdésének határideje 2012. május 15.

(3)4 Az (1) bekezdés szerinti adatbevitelt az Educatio Kft. közfoglalkoztatott munkaerő bevonásával valósítja meg.

11. § Ez a rendelet

a) a nép- és lakásszámlálásról szóló, 2008. július 9-i 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a jellemzők és bontásuk technikai leírása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. november 30-i 1201/2009/EK bizottsági rendelet és

c) a 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nép- és lakásszámlálásokra vonatkozóan a statisztikai adatok és metaadatok programjának elfogadásáról szóló, 2010. június 16-i 519/2010/EU bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Tv. 2. § (1) bekezdés a)–c) pontjában felsorolt adatkörök adattartalma

Adatkör

Adattartalom

A természetes személyekre vonatkozóan

nem

férfi, nő

születési idő

születési év, hónap, nap

lakóhely

tényleges (életvitelszerűen használt) lakóhely települése, bejelentett lakóhely, tartózkodási hely települése (ha az nem egyezik meg a tényleges lakóhely címével), külföld esetén országa, születéskori tényleges lakóhely települése, külföld esetén országa, előző tényleges lakóhely települése, külföld esetén országa, a jelenlegi tényleges lakóhelyre költözés ideje, utolsó olyan külföldi tényleges lakóhely országa, ahol legalább egy évig élt, a Magyarországra költözés ideje

családi állapot

törvényes családi állapot

családi állás

családban, háztartásban betöltött szerep (pl. férj, feleség, élettárs, gyermek, felmenő rokon), házas családi állapotú, valamint élettársi kapcsolatban élő személy esetén: házastársával, élettársával együtt vagy tőle külön él, együttélés esetén a házasságkötés, élettársi kapcsolat létesítésének éve, hónapja

élve született gyermekek adatai

élve született gyermekek száma, élve született gyermekek születési éve, hónapja

iskolába járás

iskolába, óvodába, bölcsődébe járás, az iskola típusa, képzés formája

iskolai végzettség

az egyes iskolatípusokban elvégzett évfolyamok száma, legmagasabb befejezett iskolai végzettség szintje, ezen belül az elsőként megszerzett és a foglalkozáshoz legközelebb álló végzettség szaka, megszerzésének éve, tagozata

gazdasági aktivitás

gazdasági aktivitás kategóriái (pl. dolgozik, munkanélküli, nyugdíjas), munkavégzés az eszmei időpontot megelőző héten, nem dolgozónál az utolsó munkavégzés éve, hónapja, munkakeresés, munkába állás

foglalkozás

foglalkozás, munkakör, foglalkoztatási forma, beosztottak, alkalmazottak száma (létszám-kategóriák szerint)

munkáltató

munkáltató/vállalkozás megnevezése vagy tevékenységének részletes leírása, munkáltató/vállalkozás jellemző tevékenysége

tanulással, munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés
és utazás

munkahely, bölcsőde, óvoda, iskola települése, külföld esetén országa, napi közlekedés eszköze, időtartama

egészségi állapot

tartós betegség megléte, tevékenység, amelyben a tartós betegség akadályozza

fogyatékosság

fogyatékosság típusa (pl. mozgássérült, értelmi fogyatékos, gyengénlátó), tevékenység, amelyben a fogyatékosság akadályozza, legsúlyosabb fogyatékosság kezdete

állampolgárság

állampolgárság megnevezése

vallás

vallási közösséghez, egyházhoz, felekezethez tartozás

nemzetiség

nemzetiséghez, etnikumhoz tartozás

anyanyelv

anyanyelv

nyelvismeret

anyanyelven kívül beszélt nyelv ismerete

lakáshasználat jogcíme

lakáshasználat jogcíme (tulajdonos vagy rokona, bérlő vagy rokona, albérlő stb.)

A lakásokra vonatkozóan

lakás címe

a lakás pontos címe (irányítószám, település, közterület neve, jellege, lépcsőház száma, emelet, ajtószám)

rendeltetése (típusa)

a lakóegységet magában foglaló épület típusa (családi ház, négy- vagy többlakásos lakóépület, üdülőépület, egyéb), lakóegység típusa (lakás, üdülő, egyéb), lakáshasználat formája, rendszeressége, a lakásban lakó személyek, háztartások száma

tulajdoni jellege

tulajdonosi forma

helyiségeinek száma

helyiségek típusa, száma

alapterülete

lakás teljes alapterülete

kommunális ellátottsága

vízellátás formája, szennyvízelvezetés formája

felszereltsége

fűtés módja, fűtési energia

építési éve

építési időszak

falazata

tartószerkezeti falak anyaga

környezet lakóövezeti jellege

a lakás környezetének lakóövezeti jellege (pl. városias jellegű, lakótelep, családiházas övezet)

Az intézetekre vonatkozóan

Intézet egészére vonatkozóan

címe

intézet pontos címe, megnevezése, levelezési címe, elérhetőségei, fenntartó megnevezése, levelezési címe, elérhetőségei

rendeltetése

rendeltetése (gyermekotthon, idősek otthona, munkásszálló, kórház, szálloda stb.)

tulajdoni jellege

tulajdonosi forma

dolgozói létszáma

dolgozói létszám-kategóriák

férőhelyek száma

engedélyezett férőhelyek száma, működő férőhelyek száma, igénybe vett férőhelyek száma

egészségügyi helyiségeinek száma

orvosi rendelő, betegszoba stb. száma

kommunális ellátottsága

vízellátás módja, szennyvízelvezetés módja

étkeztetés formája

étkeztetés megléte, étel előállítása helyben vagy szállítás máshol lévő konyháról

fenntartó gazdálkodási formája

fenntartó gazdálkodási formája, fenntartó fő tevékenysége

környezet lakóövezeti jellege

az intézet környezetének lakóövezeti jellege (pl. városias jellegű, lakótelep, családiházas övezet)

Intézeti épületre vonatkozóan

típusa

típusa (intézeti, köz-, lakó-, üdülő-, egyéb épület)

nagysága

épület szintjeinek száma, az intézet által használt szintek száma

építési éve

építési időszak

utolsó felújításának éve

utolsó felújítás időszaka

falazata

tartószerkezeti falak anyaga

felszereltsége

vízöblítéses WC-vel való ellátottság, szobák, hálóhelyiségek felszereltsége, fűtés módja, fűtési energia

helyiségeinek típusa, száma

szobák, hálóhelyiségek száma ágyszám-kategóriák szerint, közös tisztálkodó- és WC-helyiségek száma

üzemeltetés időszaka

üzemeltetés időszaka (folyamatos vagy idényjellegű)

2. melléklet a 305/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A 2011. évi népszámlálás települési munkáiban részt vevők feladatainak díjtételei és normatívái

Megnevezés

Egység

Tételszám

Díjtétel , normatíva (Ft)

1. Népszámlálási felelősök munkadíja (3 hónapra számítva)

 

 

 

 

150 000 lakos felett

(4*5 fő)

Előadó, ügyintézők

20

700 000

 

100 000-1 500 000 lakosig

(8*4 fő)

Előadó, ügyintézők

32

700 000

 

50 000-100 000 lakosig

(26*3 fő)

Előadó, ügyintézők

78

700 000

 

20 000-50 000 lakosig

(45*2 fő)

Előadó, ügyintéző

90

600 000

 

10 000-20 000 lakosig

(83*1 fő)

Előadó

83

500 000

 

5000-10 000 lakosig

(133*1 fő)

Előadó

133

400 000

 

Közigazgatási Hivatal

 

Felelős

20

400 000

2. Címek számlálókörzetbe sorolásának ellenőrzése

Cím

5 000 000

4

3. Számlálóbiztosi munkadíj tételenként

 

 

 

 

Kézbesítés, kapcsolatfelvétel, címellenőrzés, aktualizálás

 

5 000 000

 

 

 

Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület

Cím

2 160 000

180

 

 

Többi település

Cím

2 840 000

150

 

Lakás, lakott üdülő, lakott egyéb lakóegység, intézet, intézeti épület

 

3 960 000

 

 

 

Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület

Összeírás körébe tartozó cím

1 710 000

210

 

 

Többi település

Összeírás körébe tartozó cím

2 250 000

175

 

Személy

 

9 090 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fővárosi kerület, megyei jogú város, külterület

Összeírt személy

3 690 000

370

 

 

Többi település

Összeírt személy

5 400 000

310

4. Dologi kiadások fedezete

 

 

 

 

150 000 lakos felett

 

Jegyző

4

1 400 000

 

100 000-1 500 000 lakosig

 

Jegyző

8

1 200 000

 

50 000-100 000 lakosig

 

Jegyző

26

1 000 000

 

20 000-50 000 lakosig

 

Jegyző, körjegyző

37

700 000

 

10 000-20 000 lakosig

 

Jegyző, körjegyző

83

500 000

 

5000-10 000 lakosig

 

Jegyző, körjegyző

133

300 000

 

1000- 5000 lakosig

 

Jegyző, körjegyző

1 069

150 000

 

1000 lakos alatt

 

Jegyző, körjegyző

502

50 000

1

A 4. § (1) bekezdés o) pontja a 63/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet 6. § l) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 10/A. §-t a 254/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

3

A 10/A. § (2) bekezdése a 41/2012. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 10/A. § (3) bekezdését a 41/2012. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére