• Tartalom

308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) részt vevő szervezetek nyilvántartásáról

2018.01.01.

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. § (7) bekezdés 13. pontjában, a 6. § tekintetében a Kvt. 110. § (7) bekezdés 6. pontjában, valamint az 1. és a 6. § tekintetében a Kvt. 110/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1 Az érvényesített környezeti nyilatkozattal rendelkező Európai Unión belüli szervezeteknek a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) vételéről az országos környezetvédelmi hatóság dönt.

(2) A szervezet a nyilvántartásba vétel érdekében nyilatkozik a környezetvédelmi jogszabályok, valamint az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet betartásáról.

(3)2 Az országos környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vételi eljárás során megvizsgálja, hogy a szervezet a működése során megfelel-e az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, továbbá megkeresi az illetékes környezetvédelmi hatóságot annak érdekében, hogy tájékozódjon arról, hogy a szervezet betartja-e a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat, illetve terheli-e a szervezetet elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettség, ideértve a környezetvédelmi és a természetvédelmi bírság megfizetésének kötelezettségét is.

(4) A környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) megvalósítása érdekében a hozzá forduló szervezetek megkeresésére

a)3 az országos környezetvédelmi hatóság tájékoztatást ad az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletről,

b)4 a környezetvédelmi hatóság tájékoztatást ad a szervezetekre vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokról, valamint arról, hogy milyen módon bizonyíthatják az azoknak való megfelelést.

(5)5 Ha az eljárás során kétség merül fel az érvényesített környezeti nyilatkozat megalapozottságával kapcsolatban, az országos környezetvédelmi hatóság az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikk (7) bekezdése alapján ezt jelzi az akkreditáló szervnek.

(6)6 Ha az akkreditáló szerv a környezetvédelmi hitelesítő hitelesítési és érvényesítési tevékenységének megalapozottságával kapcsolatban felügyeleti vizsgálatot folytat le, és a vizsgálat során azt állapítja meg, hogy a környezetvédelmi hitelesítő tevékenysége nem felel meg az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feltételeknek, a felügyeleti vizsgálat eredményét és az akkreditáló bizottság erre vonatkozó határozatát annak véglegessé válását követően haladéktalanul közli az országos környezetvédelmi hatósággal.

2. § (1)7 Az országos környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vételről az e rendelet 1. melléklete szerinti okiratot állítja ki.

(2)8 A nyilvántartásba vételről szóló határozatát az országos környezetvédelmi hatóság közli a környezetvédelmi hatósággal, illetve a megkeresett más hatósággal.

(3)9 Az országos környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba felvett szervezetek névsorát a hivatalos honlapján, valamint a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

(4)10 A környezetvédelmi hatóság a 3. § (1) bekezdés a) pontjában, illetve a 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hatósági határozatát közli az országos környezetvédelmi hatósággal, továbbá értesíti az országos környezetvédelmi hatóságot annak véglegessé válásáról.

3. § (1)11 Az országos környezetvédelmi hatóság a szervezetnek a nyilvántartásból való felfüggesztését rendeli el,

a) ha a szervezetnek elmarasztaló hatósági határozattal vagy bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik, ideértve a környezetvédelmi és a természetvédelmi bírság megfizetésének kötelezettségét is;

b)12 ha a szervezet az évente frissített és érvényesített környezeti nyilatkozatát nem nyújtja be az országos környezetvédelmi hatósághoz, illetve ha a kis szervezet az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 7. cikke szerint jár el és környezeti nyilatkozatát a 7. cikk (1) és (3) bekezdésének megfelelően nem nyújtja be az országos környezetvédelmi hatósághoz;

c) ha a szervezet az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkében foglalt, az EMAS-logó használatára vonatkozó szabályokat megsérti;

d)13 ha a hitelesített környezeti nyilatkozat érvényesítésével összefüggésben az 1. § (5)–(6) bekezdése szerinti felügyeleti vizsgálat alapján az akkreditáló szerv a hitelesítés megalapozatlanságáról értesíti az országos környezetvédelmi hatóságot;

e) a 4. § (2) bekezdésében meghatározott esetben;

f) ha azt a szervezet maga kérelmezi.

(2)14 Az országos környezetvédelmi hatóság megszünteti a szervezetnek a nyilvántartásból történő felfüggesztését,

a) ha a szervezetnek az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott kötelezettsége megszűnik;

b) ha a szervezet, illetve a kis szervezet az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a frissített, illetve érvényesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés tartama alatt benyújtja;

c) ha a szervezet az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértő magatartást a felfüggesztés tartama alatt megszünteti;

d) ha a szervezet az (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel a környezeti nyilatkozatának ismételt érvényesíttetését a felfüggesztés tartama alatt teljesíti;

e) a 4. § (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetében;

f) ha a szervezet az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott felfüggesztés megszüntetését kéri és ennek nincs akadálya.

(3) Az (1) bekezdés b), c), illetve d) pontjában meghatározott esetben a felfüggesztés időtartama legfeljebb három hónap lehet.

4. § (1)15 Az országos környezetvédelmi hatóság törli a szervezetet a nyilvántartásból, ha

a)16 a szervezetnek végleges elmarasztaló hatósági határozattal vagy jogerős és végrehajtható bírósági ítélettel megállapított környezetvédelmi, illetve természetvédelmi kötelezettsége keletkezik;

b)17 a szervezet az évente frissített és érvényesített környezeti nyilatkozatát, illetve a kis szervezet a 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a frissített, illetve érvényesített környezeti nyilatkozatát a felfüggesztés időtartamának lejártáig nem nyújtja be az országos környezetvédelmi hatósághoz;

c) a szervezet a 3. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogsértő magatartást a felfüggesztés időtartamának lejártáig nem szünteti meg;

d) a szervezet a 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározottakra tekintettel környezeti nyilatkozatának ismételt érvényesíttetését a felfüggesztés időtartamának lejártáig nem teljesíti;

e) a szervezet megszűnik, vagy megszüntetésre kerül;

f) a szervezet a nyilvántartásból történő törlését maga kérelmezi.

(2)18 Nem kell a szervezetet a nyilvántartásból törölni, ha a végleges elmarasztaló határozat az adatszolgáltatás elmaradásának a következménye, és a határozat egyúttal lehetőséget biztosít az adatszolgáltatás pótlólagos megtételére. Ebben az esetben a határidő elteltéig a szervezet a nyilvántartásból felfüggesztésre kerül.

(3)19 Az országos környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásból felfüggesztett, illetve törölt szervezetek névsorát a honlapján, valamint a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzéteszi.

5. § (1)20 Az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 28. cikk (8) bekezdésének végrehajtására az akkreditáló szerv az akkreditált környezetvédelmi hitelesítők nyilvántartásában bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére az országos környezetvédelmi hatóság egyidejű tájékoztatása mellett.

(2)21 Az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk (3) bekezdésének végrehajtására az országos környezetvédelmi hatóság a nyilvántartásba vett szervezetek körében bekövetkezett változásokról havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig adatot szolgáltat az Európai Bizottság részére.

(3)22 Ha az akkreditáló szerv a más tagállamban akkreditált hitelesítő Magyarországon végzett tevékenységének felügyelete során azt állapítja meg, hogy annak tevékenysége nem felel meg az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott feltételeknek, felügyeletének eredményéről tájékoztatást ad az országos környezetvédelmi hatóság részére.

6. § (1) Az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti logó jogosulatlan használata esetén a környezetvédelmi bírság mértéke 5000 forinttól 500 000 forint összegig terjedhet.

(2)23 A bírság összegét az országos környezetvédelmi hatóság az eset összes körülményeire – a jogsértés súlyára, céljára, időtartamára, a jogsértő magatartás ismételt tanúsítására – tekintettel határozza meg.

(3)24 Az (1) bekezdésben meghatározottakra tekintettel kiszabott bírság az országos környezetvédelmi hatóság bevétele. A bírság kiszabásáról szóló határozatban meg kell jelölni az országos környezetvédelmi hatóság számlaszámát, amelyre a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a bírságot meg kell fizetni.

(4)25 A bírság kiszabására az országos környezetvédelmi hatóságnak a jogellenes cselekményről való tudomásszerzésétől számított 1 éven túl nincs lehetősége azzal, hogy a cselekmény elkövetésétől számított öt éven túl nem szabható ki bírság. Ha a jogellenes cselekmény jogszerűtlen állapot fenntartásával valósul meg, az elévülési idő mindaddig nem kezdődik meg, amíg ez a jogszerűtlen állapot fennáll.

7. §26

8. § Az Európai Bizottság felé az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 32–38. cikkében előírt segítségnyújtási, népszerűsítési és tájékoztatási kötelezettségek, továbbá a 41. cikkében előírt jelentéstételi kötelezettségek teljesítéséről a környezetvédelemért felelős miniszter gondoskodik.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételéről és a 761/2001/EK rendelet, a 2001/681/EK és a 2006/193/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. november 25-i 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(3)27

(4)28

1. melléklet a 308/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez
A szervezet
Organisation
Telephely
Site
TEÁOR szám
NACE code
Nyilvántartási szám
Registration number
Nyilvántartásba vétel dátuma
Date of registration
Az okirat érvényes
This certificate is valid until
E szervezet az 1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti olyan környezetvédelmi vezetési rendszert vezetett be, amellyel mindenkor betartja a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat, hozzájárul környezeti teljesítményének folyamatos javításához, hitelesíttette környezetvédelmi vezetési rendszerét, rendszeresen érvényesítteti és közzéteszi környezeti nyilatkozatát, szerepel az EMAS nyilvántartásban, ezért jogosult az EMAS-logó használatára.
This organisation has established an environmental management system according to the Regulation (EC) No 1221/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 complies with the current environmental legislation at any time, promotes the continual improvement of environmental performance, publishes, an environmental statement, has the environmental management sytem verified and the environmental statement validated by a verifier, is registered under EMAS and therefore is entitled to use the EMAS logo.

Budapest, 20 ...................................

P. H.
.................................................
Főigazgató
General Director
1

Az 1. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (4) bekezdés a) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdés b) pontja a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (6) bekezdése a 425/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § b) pontja, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § d) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 309. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

7

A 2. § (1) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 160. § c) pontja, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 310. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

9

A 2. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (4) bekezdése a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 160. § b) pontja, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § d)–e) pontja, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 309. § b) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

11

A 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § f) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a 425/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § b) pontja, a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § e) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 4. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 4. § (1) bekezdés a) pontja a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 309. § c) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

17

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § g) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 309. § d) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

19

A 4. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja szerint módosított szöveg.

21

Az 5. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 6. § (2) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § b) pontja szerint módosított szöveg.

24

A 6. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § c) pontja szerint módosított szöveg. [A 6. § (3) bekezdésének a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 309. § b) pontjával elrendelt módosítása, amely szerint a „jogerőre emelkedéséről” szövegrész helyébe a „véglegessé válásáról” szöveg lép, nem vezethető át.]

25

A 6. § (4) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 164. § h) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 7. §-t a 282/2011. (XII. 21.) Korm. rendelet 46. §-a hatályon kívül helyezte.

27

A 9. § (3) bekezdését ugyanezen § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

28

A 9. § (4) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére