• Tartalom

309/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

309/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

egyes légiközlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2010.12.24.

A Kormány a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés j), o) és u) pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés s) pontjában, a 10. § tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének, valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól szóló 159/2010. (V. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendelet alkalmazásában egészségügyi mentőrepülés: légijárművel végzett baleseti mentés, sürgősségi beteg, orvos, szervszállítás, továbbá a légijármű visszarepülése a repülőtérre.
(6) E rendelet alkalmazásában sétarepülés: olyan légijárművel végzett személyszállítás, amikor a fel- és a leszállás ugyanazon a helyen történik.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A létesítés, fejlesztés és megszüntetés engedélyezéséhez teljesítendő követelmények alapján a repülőterek a következő osztályokba tartoznak:]

e) V. osztály: olyan polgári célú nem nyilvános, futópályával vagy helikopter-leszállóhellyel rendelkező repülőtér, amelyről kizárólag egészségügyi mentőrepülés végezhető;”

(2) Az R. 2. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

[A létesítés engedélyezéséhez teljesítendő követelmények alapján a leszállóhelyek a következő osztályokba tartoznak:]

c) „C” osztály: kizárólag sétarepülés céljára szolgáló, fel- és leszállásra kijelölt olyan terület, amelyen a használó légijármű számára, a légiüzemeltetési utasításában meghatározott hosszúsági, szélességi mérettel és akadálymentességgel rendelkező repülési sáv rendelkezésre áll, és ahol a fel- és leszállást biztonságosan végre lehet hajtani.”

3. § Az R. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A III–VI. osztályú repülőtér létesítési engedélyhez szükséges dokumentáció a (3) bekezdés a)–c), valamint h) és k) pontban meghatározottakat tartalmazza. A dokumentációt 5 példányban kell mellékelni.”

4. § Az R. 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló jogszabály szerint a zajgátló védőövezet nem haladja meg a repülőtér területét, a légiközlekedési hatóság a zajgátló védőövezet kijelöléséről a létesítési engedélyben rendelkezik.”

5. § Az R. 27. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A használatbavételi engedély iránti kérelem elbírálása során a légiközlekedési hatóság köteles meggyőződni arról, hogy]

d) amennyiben zajgátló védőövezet kijelölése szükséges, a zajgátló védőövezetet kijelölő határozatban foglaltak végrehajtása megtörtént-e.”

6. § Az R. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A repülőtér fejlesztéséhez a légiközlekedési hatóság engedélye szükséges. A fejlesztés engedélyezése során a légiközlekedési hatóság a II., IV., valamint V. Fejezetben foglaltak szerint jár el, azzal, hogy a tervezett fejlesztésnek megfelelően – amennyiben szükséges – a kijelölt zajgátló védőövezetet módosítani kell.”

7. § (1) Az R. 39. § (2) bekezdés a) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A leszállóhely létesítésének és megszüntetésének engedélyezése iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amely a következőket tartalmazza:]

a) a terület helye (helyrajzi száma), beépítettsége,”
e) akadályok a terület közelében, pályairányban és pályairányon kívül, távolság és magasság megadásával,”

(2) Az R. 39. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:

[A leszállóhely létesítésének és megszüntetésének engedélyezése iránti kérelmet a légiközlekedési hatóság által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani, amely a következőket tartalmazza:]

j) a használni tervezett légijármű típusát.”

(3) Az R. 39. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kérelmet legalább 15 munkanappal a tervezett használat megkezdését megelőzően kell benyújtani a légiközlekedési hatóságnak.”

8. § Az R. 40. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A légiközlekedési hatóság a létesítést
a) az „A” osztályú leszállóhely esetében a rendezvény előkészítése és utómunkálatai közötti időtartamra,
b) a „B” osztályú leszállóhely esetében ugyanazon a helyszínen vagy annak telekhatárától mért oldalirányban 2 km-es távolságon belül egy naptári éven belül legfeljebb 10 alkalomra,
c) a „C” osztályú leszállóhely esetében ugyanazon a helyszínen vagy annak telekhatárától mért oldalirányban 2 km-es távolságon belül egy naptári éven belül legfeljebb 90 napra
engedélyezi.
(6) A „B” osztályú leszállóhely használatát a tényleges használat előtt 8 órával megelőzően be kell jelenteni a légiközlekedési hatóságnak. A bejelentést e-mailen vagy faxon kell megtenni.”

9. § Az R. 43. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a § a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

„(2) A rendelet hatálybalépését megelőzően a légiközlekedési hatóság által engedélyezett nem nyilvános fel- és leszállóhelyet 2010. december 31-éig a légiközlekedési hatóság kérelemre a rendeletben meghatározott repülőtérosztályok valamelyikének megfelelő repülőtérré minősíti, azzal, hogy azon nem nyilvános fel- és leszállóhelyek esetében, amelyről kizárólag légi mentést végeznek, az igazgatási szolgáltatási díjat nem kell megfizetni. A minősítésre a 43/A. §-t kell alkalmazni.
(2a) A légiközlekedési hatósághoz 2010. december 31-éig benyújtott átminősítés iránti kérelem esetében a rendelet hatálybalépését megelőzően a légiközlekedési hatóság által engedélyezett nem nyilvános fel- és leszállóhelyen az átminősítés iránti kérelem elbírálásáig, de legkésőbb 2011. június 30-áig folytatható légiközlekedési tevékenység.”

10. § Az R. a következő 43/A. §-sal egészül ki:

43/A. § (1) A légiközlekedési hatóság által engedélyezett nem nyilvános fel- és leszállóhely kizárólag a IV–VI. repülőtérosztály valamelyikébe sorolható.
(2) A repülőtérré minősítés iránti kérelemhez – a 4. § (2) bekezdésben foglaltakon túl, a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel – a IV–VI. repülőtérosztálynak megfelelő fel- és leszállóhely esetében a 16. § (4) bekezdése szerinti mellékleteket kell csatolni.
(3) Amennyiben a fel- és leszállóhelyen korábban engedélyezett légijármű üzemeltetés vagy az azokkal végzett műveletszám nem növekszik és az azokra vonatkozó adatok a légiközlekedési hatóság rendelkezésére állnak, a zajgátló védőövezetet a légiközlekedési hatóság a rendelkezésére álló adatok alapján állapítja meg.
(4) A fel- és leszállóhelyek repülőtérré minősítése során a légiközlekedési hatóság szemlét tart. Az eljáró szakhatóság állásfoglalását a szemle keretében adja meg.
(5) A repülőtérré minősítés során a légiközlekedési hatóság a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 8/B. § (2) bekezdés b)–e) és f) pontja szerinti szakhatóságokat vonja be.
(6) A légiközlekedési hatóság a repülőtérré minősítésről hozott határozata – a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben foglaltakon túlmenően – tartalmazza:
a) a repülőtérrel érintett földterület helyrajzi számát,
b) a repülőtér besorolását,
c) felhívást arra, hogy a repülőtér használatához üzemben tartási engedély is szükséges.”

11. § Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13. § A légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 23. § (5) bekezdésében a „62. életévét” szövegrész helyébe a „65. életévét” szöveg lép.

14. § Az R. 16. § (3) bekezdés bevezető szövegrészében a „(4)–(5) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4) bekezdésben” szöveg, 40. § (1) bekezdés b) pontjában az „a „B” osztályba tartozó leszállóhely” szövegrész helyébe az „a „B” vagy „C” osztályba tartozó leszállóhely” szöveg, 43. § (4) bekezdésében a „hivatalból” szövegrész helyébe az „az üzemben tartó nyilatkozatának figyelembevételével, hivatalból” szöveg lép.

15. § (1) Hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „és megszüntetésére” szövegrész, 3. § (5) bekezdés b) pontja, 16. § (5) bekezdése, valamint 39. § (5) bekezdése.

(2) 2012. július 1-jén hatályát veszti az R. 2. § (2) bekezdés c) pontja, 40. § (1) bekezdés b) pontjában a „vagy „C” ”szövegrész és 40. § (5) bekezdés c) pontja.

1. melléklet a 309/2010. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A repülőtér területén lévő általános építmények
1. Terminál, utasforgalmi vagy cargo épület
2. Utasfolyosó és utashíd
3. Hangár
4. Irányító toronyépület
5. SRA-terület kerítése
6. Navigációs berendezések antennái”
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 279. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére