• Tartalom

31/2010. (III. 30.) FVM rendelet

31/2010. (III. 30.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról1

2010.03.31.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § 41. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

„41. mezőgazdasági hasznosítású terület: adott gazdálkodási évben az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról szóló rendelet (a továbbiakban: egységes kérelemről szóló rendelet) szerinti egységes kérelemben bejelentett szántó, gyep, ültetvény és konyhakert összes területe, amely a MePAR-ban lehatárolt támogatható területre esik;”

(2) Az R. 2. §-a a következő 77. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„77. kalászos gabona: árpa, búza, durumbúza, tavaszi búza, kétszeres és egyéb búza, rozs, tritikálé, zab.”

2. § Az R. 5. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A (3) bekezdéstől eltérően, ha az ügyfél 2010. január 31-ig a földbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó kérelmet nyújtott be az MNV Zrt-hez, az a pályázati kiírást legkésőbb 2010. május 15-ig közzéteszi. Ezekben az esetekben a pályázat elbírálásáig az ügyfelet az adott földterületre vonatkozóan a támogatási időszak egészére jogszerű földhasználónak kell tekinteni.”

3. § Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdésben meghatározott területek fizikai blokkazonosító szinten meghatározott listáját az IH a Tv. 14. § (1) bekezdés c) pont cg) alpontja alapján évente április 15-ig közleményben teszi közzé.”

4. § Az R. 9. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Ha a tábla területe túlnyúlik a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vagy területek határain, a vállalt célprogram előírásait a teljes táblán be kell tartani azzal, hogy támogatás csak a területazonosítási kérelmet jóváhagyó határozatban szereplő kötelezettségvállalással érintett táblarészre vagy táblarészekre nyújtható.
(2) Ha a tábla területe túlnyúlik a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület határain, nem lehet átfedésben egy másik célprogram kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területével.”

5. § Az R. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha a 3. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja, a 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpont 2. pontja, valamint a 3. § (1) bekezdés d) pont db) és dc) alpontja szerinti célprogramok keretében támogatott területen felszíni vízállás található, és a támogatásra jogosult ezzel kapcsolatban vis maior kérelmet nyújtott be az MVH-hoz, akkor ezen támogatott terület tekintetében nem kell alkalmazni a (4) bekezdés b) pontja szerinti előírásokat.”

6. § Az R. 14. §. (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tápanyag-gazdálkodási terv elkészítése során:)

d) tápanyag-utánpótlásra felhasználható anyagok:
da) a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletnek megfelelő anyag,
db) EK jelölésű műtrágya,
dc) szervestrágya (az állatfaj megadásával),
dd) szennyvíziszap, szennyvíziszapot tartalmazó komposzt,
de) nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladékok, valamint a mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladékok a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglaltak szerint.”

7. § Az R. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az első gazdálkodási évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet és földhasználati tervet legkésőbb 2010. május 15-ig kell elkészíteni.”

8. § Az R. 16. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az 58. § (4) bekezdés d) és g) pontja, az 59. § (4) bekezdés e) és h) pontja, a 60. § (4) bekezdés e) és h) pontja, a 65. § (4) bekezdés d) és g) pontja, valamint a 66. § (4) bekezdés d) és g) pontja szerinti előírásokat nem kell alkalmazni azon táblára vonatkozóan, amelyen a teljes támogatási időszak alatt évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik.
(7) A 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célprogramok esetében a támogatásra jogosultnak az MVH által közleményben közzétett módon be kell jelentenie:
a) zöldtrágyázás megvalósítása esetén a növényállomány beforgatását megelőző 15 napon belül a zöldtrágyázásra kerülő növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját;
b) másodvetés megvalósítása esetén a munkálatok elvégzését követő 15 napon belül az elvetett növényfajt, a munkálat végzésének helyét és időpontját;
c) középmély lazítás megvalósítása esetén a munkálat elvégzését követő 15 napon belül a megvalósítás helyét és időpontját.”

9. § Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az IH a mintasokaság kiválasztási eljárása során hozott határozatát követő 22 munkanapon belül írásban értesíti azon támogatásra jogosultakat, akik a (4) bekezdés alapján a mintasokaságba kiválasztásra kerültek.”

10. § (1) Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kötelezettségátadásra vonatkozó kérelmet a kötelezettség átvevőjének egy példányban az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani a kötelezettségátadást kérelmező lakhelye vagy székhelye szerinti illetékes MVH kirendeltségre a kötelezettséget átadó és a kötelezettséget átvállalni kívánó együttes aláírásával. A támogatási időszak folyamán a kötelezettség átadására vonatkozó kérelem beadásának a határideje a következő:
a) a 2010/2011., azaz a második gazdálkodási év vonatkozásában: 2010. augusztus 31.,
b) a 2011/2012., azaz a harmadik gazdálkodási év vonatkozásában: 2011. augusztus 31.,
c) a 2012/2013., azaz a negyedik gazdálkodási év vonatkozásában: 2012. augusztus 31.,
d) a 2013/2014., azaz az ötödik gazdálkodási év vonatkozásában: 2013. augusztus 31.”

(2) Az R. 25. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A kötelezettség átvevőjének az (1) bekezdés szerinti kérelemről hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozat közlését követően az adott területre vonatkozóan az egységes kérelemmel együtt kifizetési kérelmet kell benyújtania az MVH-hoz. Ha az (1) bekezdés szerinti kérelemről hozott helyt adó vagy részben helyt adó határozat közlése adott év április 15-ig nem történik meg, a kifizetési kérelmet a kötelezettség átadására vonatkozó kérelemben foglalt területadatoknak megfelelően kell kitölteni és benyújtani.”

11. § Az R. 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási időszak alatt a támogatásra jogosult az MVH központi szerve által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kérelmezheti
a) a teljes kérelem visszavonását,
b) a teljes célprogram visszavonását, valamint
c) egy adott célprogramba bevitt földterület részleges visszavonását.”

12. § Az R. 30. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A miniszter tájékoztatja az MVH-t)

a) az átállási idő lerövidítése iránti kérelem jóváhagyásától számított 5 munkanapon belül az engedély kedvezményezettjének azonosítására és a földterület azonosítására szolgáló adatokról, valamint az engedélyben foglalt földterület ökológiai státusza megváltozásának kezdő időpontjáról,”

13. § (1) Az R. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatási kérelmet benyújtott ügyfélnek – a jogerős elutasító határozattal vagy jogerős, eljárást megszüntető végzéssel rendelkező ügyfél kivételével – a kifizetési kérelmet megelőzően, de legkésőbb május 15-ig elektronikus úton területazonosítási kérelmet kell benyújtania az MVH részére, melyen meg kell jelölnie:
a) a jogerős, előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó, támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkező előzetesen támogatásra jogosultnak a támogatási határozattal előzetesen jóváhagyott területeket magába foglaló kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vagy területek legalább 3 méter pontossággal megadott EOV koordinátáit,
b) a nem jogerős támogatási határozattal rendelkező ügyfélnek legfeljebb a támogatási kérelmében fizikai blokkonként igényelt nagyságú területre vonatkozóan a terület vagy területek legalább 3 méter pontossággal megadott EOV koordinátáit”

(2) Az R. 39. § (3)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az MVH felszólíthatja a területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelet a területmérési jegyzőkönyv másolati példányának benyújtására. Ebben az esetben a területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfél és a mérést végző által aláírt eredeti jegyzőkönyv másolati példányát az értesítésben meghatározott időtartamon belül kell benyújtani az MVH-hoz.
(4) A 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában és a 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, valamint a 3. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott célprogramok esetében az (1) bekezdés szerinti kérelem részeként írott formában az MVH kirendeltséghez be kell nyújtani az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást arról, hogy
a) az (1) bekezdés a) pontja alapján benyújtott területazonosítási kérelem esetén az előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban szereplő területek, vagy
b) az (1) bekezdés b) pontja alapján benyújtott területazonosítási kérelem esetén a támogatási kérelmében igényelt területek
ökológiai gazdálkodásra történő átállási időpontja naptári nap szerint mikor kezdődött, mekkora ezen területek nagysága, valamint, hogy a szerződéskötésre 2009. szeptember 1-jéig sor került-e.
(5) A támogatásra jogosultnak rendelkeznie kell a mérések pontosságát alátámasztó, a területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfél és a mérést végző által aláírt mérési jegyzőkönyv eredeti példányával.”

(3) Az R. 39. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A 3. § (1) bekezdés a) pont ad) alpont 1. és 4. pontjában szereplő célprogramok esetében a területazonosítási kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező az évelő szálas pillangós takarmánynövények termesztését vagy a vegyes szántóföldi növénytermesztést választja-e a célprogramban.”

(4) Az R. 39. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A területazonosítási kérelem benyújtása során a kérelmező köteles nyilatkozni a 19. § (4) bekezdés b) pontja szerinti adatokról.”

14. § (1) Az R. 40. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A területazonosítási kérelemben adott célprogramra bejelentett területméret fizikai blokkonként nem haladhatja meg
a) a 39. § (1) bekezdés a) pontja alapján területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében az előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban jóváhagyott területméretet, vagy
b) a 39. § (1) bekezdés b) pontja alapján területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében a támogatási kérelmében fizikai blokkonként igényelt területméretet.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglaltak ellenére a területazonosítási kérelemben adott célprogramra bejelentett területméret fizikai blokkonként nagyobb, mint
a) a 39. § (1) bekezdés a) pontja alapján területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében az előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban jóváhagyott területméret, vagy
b) 39. § (1) bekezdés b) pontja alapján területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében a támogatási kérelmében fizikai blokkonként igényelt területméret,
a két területnagyság közötti különbözetként jelentkező kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület részei nem jogosultak támogatásra.
(3) Ha a területazonosítási kérelemben adott célprogramra bejelentett területméret fizikai blokkonként kisebb, mint
a) a 39. § (1) bekezdés a) pontja alapján területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében az előzetesen jóváhagyott területeket tartalmazó támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozatban jóváhagyott területméret, vagy
b) 39. § (1) bekezdés b) pontja alapján területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek esetében a támogatási kérelmében fizikai blokkonként igényelt területméret,
a 39. § (7) bekezdése szerinti határozatban a területazonosítási kérelemben bejelentett területméret kerül elfogadásra.
(4) Ha a területazonosítási kérelemben adott célprogram vonatkozásában bejelentett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek között átfedés van, az MVH értesíti a területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfeleket és egyúttal felszólítja őket a kérelemben megadott adatok helyesbítésére.”

(2) Az R. 40. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A (4) bekezdés alapján a területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfelek kötelesek az értesítésben meghatározott időtartamon belül elektronikus úton megadni a helyesbített adatokat az MVH részére. A helyesbítést a korábban megadott EOV koordináták között kell megtenni.”

(3) Az R. 40. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Ha valamelyik területazonosítási kérelmet benyújtó ügyfél nem nyújtja be a (6) bekezdés szerinti határidőn belül a helyesbített adatokat, úgy az átfedő terület az általa kérelmezett kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület vonatkozásában jogosulatlan területnek minősül.”

15. § (1) Az R. 42. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Kifizetési kérelmet az nyújthat be, aki a 39. § (1) bekezdés alapján területazonosítási kérelmet nyújtott be.
(2) Kizárólag a területazonosítási kérelemre hozott határozatban jóváhagyott EOV koordináták által beazonosított területek tekintetében jogosult az ügyfél a kifizetésre.”

(2) Az R. 42. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A 3. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában, valamint a 3. § (1) bekezdés d) pont dc) alpontjában meghatározott célprogramok esetén a gyeptelepítésekhez, a vizes élőhely kialakításához nyújtott támogatás abban az esetben állapítható meg, ha az adott földterület gyep, legelő vagy rét művelési ágba történő átvezetését a támogatásra jogosult az ingatlanügyi hatóságnak a földterület elhelyezkedése szerint illetékes szervénél kezdeményezi, és
a) a gyeptelepítés, a vizes élőhely megvalósítását követő első kifizetési kérelemhez mellékeli a művelési ág változásának átvezetésére irányuló kérelem földhivatalhoz történő benyújtásáról kiállított igazolás másolatát, amely igazolja, hogy a művelési ág változását a földhivatalhoz bejelentették vagy
b) a gyeptelepítés, a vizes élőhely megvalósítását követő első kifizetési kérelemhez mellékeli a művelési ág változásának átvezetéséről rendelkező, az ingatlanügyi hatóság által hozott határozatot vagy – a határozatnak a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak lezárulását követő közlése esetén a közléstől számított 8 napon belül – annak másolati példányát az MVH-hoz benyújtja.”

16. § (1) Az R. 43. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 3. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, a 3. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában és a 3. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontjában meghatározott célprogramok esetében, az első gazdálkodási év kivételével, a kifizetési kérelem részeként az MVH-hoz be kell nyújtani az ökológiai ellenőrző szervezet által kiállított igazolást arról, hogy a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület az ökológiai ellenőrző szervezet nyilvántartásában szerepel.”

(2) Az R. 43. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A kifizetési kérelemhez ritka növényfajták termesztése esetén mellékelni kell a ritka növényfajtáról a 29. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított dokumentumot.”

17. § Az R. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Adott területre vonatkozóan ugyanazon kérelmező jogosult az egységes kérelemről szóló rendelet szerinti egységes kérelem keretén belül igényelhető területalapú, így az agrár-környezetgazdálkodási, a kedvezőtlen adottságú területek, valamint a Natura 2000 támogatások igénybevételére. Az MVH a kifizetési kérelem adatait a fenti területalapú támogatások adatbázisával összeveti, és ha ugyanazon terület vonatkozásában a kérelmezők személye nem azonos, úgy a támogatásra jogosultat egyszeri alkalommal a jogszerű földhasználat tisztázására szólítja fel.”

18. § Az R. 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az évente történő ellenőrzéseket
a) a jogosultsági feltételek és az agrár-környezetgazdálkodási kötelezettségvállalások teljesítésének vonatkozásában az MVH végzi, amelybe külön megállapodás alapján állami szerveket bevon;
b) a 11. § (4) bekezdésben foglalt követelmények teljesítésének vonatkozásában az arra hatáskörrel rendelkező hatóság végzi.”

19. § Az R. 47. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A földhasználónak a helyszíni ellenőrzés során lehetővé kell tennie a támogatás feltételeinek teljes körű ellenőrzését, valamint rendelkezésre kell állnia a gazdálkodási napló, a tápanyag-gazdálkodási terv, valamint a földhasználati terv adott gazdálkodási évre és a támogatási időszak korábbi éveire vonatkozó példányainak, a gazdálkodási napló elektronikus vezetése esetén kinyomtatott példányának, valamint az azokban szereplő anyagok felhasználására vonatkozó adatok alátámasztására szolgáló számláknak és bizonylatoknak.”

20. § (1) Az R. 57. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:)

d) a támogatásra jogosultat a természetvédelmi hatóság kötelezi a célprogramban rögzített földhasználati előírások szerinti gazdálkodási tevékenység megváltoztatására.”

(2) Az R. 57. § (5) bekezdés a következő e) ponttal egészül ki:

(A 44/2007. (VI. 8.) FVM rendeleten túl nem minősül jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak, amennyiben:)

e) a jogosult terület vonatkozásában az MNV Zrt. és a támogatásra jogosult között az 5. § (6) bekezdésében foglalt határidőben benyújtott, a bérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó eljárás eredményeképpen nem jön létre a földhasználatra vonatkozó jogviszony.”

(3) Az R. 57. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (2) és az (5) bekezdésben foglalt esetekben a támogatásra jogosultnak az ügyben eljáró más szerv által kiadott irat másolatát a közlést követő 15 napon belül meg kell küldenie az MVH-nak.”

21. § Az R. 75. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A célprogram előírásai:)

e) ha az ültetvény talaját gyep borítja, évente legeltetéssel, illetve kizárólag június 15. után kaszálással hasznosítható a gyep azzal a feltétellel, hogy a levágott növedéket el kell távolítani;”

22. § Az R. a következő 80. §-sal egészül ki:

80. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2010. (III. 30.) FVM rendelettel módosított rendelkezéseit a 2009. évben benyújtott támogatási kérelmek alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.”

23. § (1) Az R. 9. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R. 22. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az R. 23. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

24. § Az R. 35. § (2) bekezdésében és 42. § (3) bekezdésében az „a 36/2009. (IV. 3.) FVM rendelet” szövegrész helyébe az „az egységes kérelemről szóló rendelet” szöveg lép.

25. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 25/2007. (IV.17.) FVM rendelet] 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 6. § c) pontjában meghatározott kötelezettségnek, akkor
a) az első alkalommal figyelmeztetést kap;
b) a második alkalommal az adott évben kifizetett támogatás 10%-kal csökkentésre kerül;
c) a harmadik és az azt követő minden alkalommal az adott évben kifizetett támogatás 20%-kal csökkentésre kerül.”

26. § A 25/2007. (IV.17.) FVM rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

11/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról szóló 31/2010. (III. 30.) FVM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

27. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet (a továbbiakban: 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet) 2. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„8. gazdálkodási napló: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet 21. számú melléklete szerinti dokumentum, amelyet a földhasználó a támogatási időszakban, az adott gazdálkodási évben végzett mezőgazdasági tevékenységeiről vezet.”

28. § A 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet 6. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alapján a támogatást az a mezőgazdasági termelő veheti igénybe, aki vállalja, hogy az alábbi feltételek mindegyikét teljesíti:)

b) az adott gazdálkodási évben naprakész gazdálkodási naplót vezet, valamint megőrzi az abban szereplő adatok alátámasztására szolgáló számlákat és bizonylatokat;”

29. § A 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet a következő 11/A. §-sal egészül ki:

11/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról szóló 31/2010. (III. 30.) FVM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

30. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet (a továbbiakban: 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet) 18. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kifizetési kérelemhez mellékelni kell a beruházás megvalósulását igazoló tételes bizonylatokról készített számlaösszesítőt.
(5) A kifizetési kérelem benyújtásának, a kiadások elszámolásának e rendeletben nem szabályozott kérdéseire az EMVA általános rendelet IV. fejezetének rendelkezéseit is alkalmazni kell.”

31. § A 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet a következő 22/A. §-sal egészül ki:

22/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet, valamint más, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatásokról szóló 31/2010. (III. 30.) FVM rendelettel (a továbbiakban: 1. módosító rendelet) módosított rendelkezéseit az 1. módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

33. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 31/2010. (III. 30.) FVM rendelethezTermeszthető növények és hasznosítások listája célprogramonként

 

A

B

C

1

Jogszabályi hivatkozás
3. § (1)

Célprogram

Termeszthető növények

2

a) aa)
  ab)
  ac)

Integrált szántóföldi
Tanyás gazdálkodás
Ökológiai szántóföldi

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Ánizs; Anyarozs; Árpa; Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Bimbóskel; Borsikafű; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétsoros és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetőmag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere (vetőmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetőmag célra); Futóbab; Fűszerpaprika; Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; Hibrid perje (vetőmag célra); Hibrid kukorica; Hibrid napraforgó; Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetőmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koriander; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra); Macskagyökérfű; Majoranna; Mák; Máriatövis; Menta; Metélőhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetőmag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Szudánifű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmánymályva; Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök; Tritikále; Uborka; Útifű; Vadrepcemag; Vegyes zöldség (konyhakert); Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa

3

a) ad) 1.

Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal (vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén)

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Articsóka; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Bimbóskel; Borsikafű; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Brokkoli; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza; Cékla; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Csemegekukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetőmag célra); Cukkini; Cukorborsó; Cukorcirok; Cukorrépa; Dinnye; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Édeskömény; Endívia; Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fejes káposzta; Fejessaláta; Feketegyökér; Fénymag; Fokhagyma; Fonák lóhere (vetőmag célra); Földieper (szamóca); Földimogyoró; Francia perje (vetőmag célra); Futóbab; Fűszerpaprika; Füves lucerna és füves here; Galambbegysaláta; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; Hibrid perje (vetőmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Karalábé; Karfiol; Kelkáposzta; Kender (vetőmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Kínai kel; Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Konyhakömény; Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lilahagyma; Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra);Macskagyökérfű; Majoranna; Mák; Menta; Metélőhagyma; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olajtökmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Paprika; Paradicsom; Pasztinák; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Petrezselyem; Pohánka; Póréhagyma; Rebarbara; Réparepce; Retek; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Ricinusmag; Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárgarépa; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sóska; Sovány perje (vetőmag célra); Spanyol Articsóka; Spárga; Spenót; Szárazbab; Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Szudánifű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmánymályva; Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tarlórépa; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tojásgyümölcs; Torma; Tök ; Tritikále; Uborka; Útifű; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshagyma; Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zeller; Zöldbab; Zöldborsó; Zsázsa; Zöldugar

a) ad) 2.

Szántóföldi növénytermesztés vadlúd- és daruvédelmi előírásokkal

a) ad) 3

Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhely-fejlesztési előírásokkal

a) ad) 4.

Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal (vegyes szántóföldi növénytermesztés esetén)

4

a) ad) 1.
a) ad) 4.

Szántóföldi növénytermesztés túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal (évelő szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén)
Szántóföldi növénytermesztés kék vércse élőhely-fejlesztési előírásokkal (évelő szálas pillangós takarmánynövények termesztése esetén)

Alexandriai here; Bíborhere; Bükköny- félék; Csicseriborsó; Fehér here; Fehérvirágú somkóró; Görögszéna; Komlós lucerna; Korcshere; Lucerna; Mezei borsó; Nyúlszapuka; Perzsa here; Sárkerep lucerna; Somkóró; Szarvaskerep; Szárazborsó; Szeradella; Takarmány baltacím; Takarmányborsó; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Vöröshere vagy ezen növények keveréke, füves keveréke

5

a) ae) 1.
a) ae) 2.

Vízerózió
Szélerózió

Alexandriai here; Alexandriai here (vetőmag célra); Angol perje (vetőmag célra); Angyalgyökér; Anyarozs; Árpa; Bazsalikom; Bíborhere; Bíborhere (vetőmag célra); Borsikafű; Borsós kukoricacsalamádé; Borsós napraforgó-csalamádé; Burgonya; Búza és kétszeres és egyéb búza; Cérnatippan (vetőmag célra); Cikóriagyökér; Citromfű; Csemege kukorica; Csenkeszperje (vetőmag célra); Csicseriborsó; Csicsóka; Csomós ebír (vetőmag célra); Cukorcirok; Cukorrépa; Csillagfürt; Disznóbab; Dohány- Burley; Dohány- Virginia; Durumbúza; Ebtippan (vetőmag célra); Édes csillagfürt (mag); Fehér here (vetőmag célra); Fehér tippan (vetőmag célra); Fehérhere; Fehérvirágú somkóró; Fénymag; Fonák lóhere (vetőmag célra); Francia perje (vetőmag célra); Füves lucerna és füves here; Gomborkamag; Görög széna; Gumós komócsin (vetőmag célra); Gyűszűvirág; Hibrid perje (vetőmag célra); Homoki bab; Izsóp; Jázmin; Juhcsenkesz (vetőmag célra); Kamilla; Kapor; Káposztarepce; Kender (vetőmag célra); Keszthelyi keverék (rozs és káposztarepce); Komlós lucerna; Komlós lucerna (vetőmag célra); Korcs v. svédhere (vetőmag célra); Korcshere; Koronás baltavirág (vetőmag célra); Köles; Körömvirág; Kukorica; Legány-féle keverék (pannon- vagy szöszösbükköny, rozs, búza, árpa vagy bíborhere keverék); Lencse; Lestyán; Levendula; Ligeti perje (vetőmag célra); Lóbab; Lódi lóhere (vetőmag célra); Lucerna; Lucerna (vetőmag célra); Macskagyökérfű; Majoranna; Menta; Meténg; Mezei borsó; Mezei csibehúr; Mézontófű; Mocsári perje (vetőmag célra); Mohar; Murokrépa; Mustármag; Nádképű csenkesz (vetőmag célra); Napraforgómag; Napraforgós kukoricacsalamádé; Négermag; Nyúlszapuka; Olajlenmag; Olajretekmag; Olasz perje (vetőmag célra); Óriás tippan (vetőmag célra); Őszi búzás pannon bükköny; Pattogatni való kukorica; Perzsahere; Pohánka; Réparepce; Réti csenkesz (vetőmag célra); Réti komócsin (vetőmag célra); Réti perje (vetőmag célra); Rost célra termesztett kender; Rostlen (vetőmag célra); Rozmaring; Rozs; Rozsos szöszösbükköny; Sáfrány; Sáfránymag; Sárkerep lucerna; Seprűcirok; Silócirok; Silókukorica; Somkóró; Sovány perje (vetőmag célra); Szárazborsó; Szarvaskerep; Szegletes lednek; Szemescirok; Szeradella; Szezámmag; Szójabab; Szójás silókukorica; Szöszös bükköny (vetőmag célra); Szöszös ökörfarkkóró; Szudáni cirokfű; Szudánifű; Takarmánybaltacim; Takarmánybaltacím (vetőmag célra); Takarmányborsó; Takarmánybükköny; Takarmányfüvek; Takarmánykáposzta; Takarmánylucerna (vetőmag célra); Takarmánymályva; Takarmányrépa; Takarmányretek; Tarka koronafürt; Tarkavirágú lucerna; Tárkony; Tárnics; Tavaszi búza; Tifon; Tritikále; Úfifű; Vadrepcemag; Vörös csenkesz (vetőmag célra); Vöröshere (vetőmag célra); Vöröshere; Zab; Zabos borsó; Zabos bükköny; Zöldborsó; Zsázsa

6

b)    ba)
     bb)
     bc) 1.
     bc) 2.
d)    db)

Extenzív gyepgazdálkodás
Ökológiai gyepgazdálkodás
Gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírásokkal
Gyepgazdálkodás élőhely-fejlesztési előírásokkal
Természetes vizes élőhelyek gondozása

Állandó legelő (kaszált); Állandó legelő (legeltetett); Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett);

7

b)    bd) 1.
     bd) 2.
d)    dc)

Környezetvédelmi célú földhasználat váltás
Természetvédelmi célú gyeptelepítés
Vizes élőhelyek létrehozása és kezelése

Egyéb gyep (kaszált); Egyéb gyep (legeltetett);

8

c) ca)

Integrált gyümölcs és szőlőtermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Őszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Szőlőültetvények; Termesztett bodza

9

c) cb)

Ökológiai gyümölcs és szőlőtermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Egyéb ribiszke; Homoktövis; Josta; Kajszibarack; Körte; Málna; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Őszibarack; Piros ribiszke; Piszke; Szeder; Szelídgesztenye; Szilva; Szőlőültetvények; Termesztett bodza; Vegyes gyümölcsös

10

c) cc)

Hagyományos gyümölcstermesztés

Alma; Birs; Cseresznye; Dió; Kajszi; Körte; Mandula; Meggy; Mogyoró; Naspolya; Őszibarack; Szilva; Szelídgesztenye; Vegyes gyümölcsös

11

d) da)

Nádgazdálkodás

Nád


2. melléklet a 31/2010. (III. 30.) FVM rendelethez


Az R. 14. számú melléklet 2.2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A mérésről jegyzőkönyvet kell készíteni az alábbi tartalmi követelmények szerint:)
a) a területazonosítási kérelmet benyújtó földhasználó neve és regisztrációs száma;”

3. melléklet a 31/2010. (III. 30.) FVM rendelethez


1.    Célprogramok teljesítéséhez köthető legfontosabb adminisztrációs tevékenységek összefoglaló táblázata

 

A

B

C

D

E

F

1

Célprogramok

Adminisztrációs tevékenység

Elkészítés, elvégzés ideje

Elkészítés, elvégzés gyakorisága

Benyújtás, bejelentés ideje

Benyújtás, bejelentés módja

2

Minden célprogram csoport esetén

gazdálkodási napló vezetése

naprakészen

folyamatos

évente szeptember 1. és november 30. között

elektronikus úton az MgSzH-hoz

3

agrár-környezetgazdálko-
dási képzésen való részvétel

képzési időszak

a támogatási időszak alatt 2 alkalommal

4

Szántóföldi növénytermesztés és ültetvénygazdálkodás célprogram csoport esetén

bővített talajvizsgálathoz talajmintavétel

2008. szeptember 1. és 2010. augusztus 31. között

a támogatási időszak alatt 2 alkalommal

2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. között

5

tápanyag-gazdálkodási terv készítése

Első gazdálkodási évre vonatkozóan 2010. május 15.
A második gazdálkodási évtől kezdődően minden év szeptember 30-ig vagy a főnövény lekerülését követően

évente

szeptember 1.
és november 30. között

elektronikus úton az MgSzH-hoz

6

Szántóföldi növénytermesztés

zöldtrágyázás

a támogatási időszak alatt legalább egy alkalommal

a növényállomány beforgatását megelőző 15 napon belül

MVH által közleményben közétett módon

7

másodvetés

a munkálatok elvégzését követő 15 napon belül

MVH által közleményben közétett módon

8

Szántóföldi növénytermesztés célprogram csoport esetén

középmély lazítás

a támogatási időszak alatt egy alkalommal

a munkálatok elvégzését követő 15 napon belül

MVH által közleményben közétett módon

9

földhasználati terv elkészítése

Első gazdálkodási évre vonatkozóan 2010. május 15.
A második gazdálkodási évtől kezdődően minden év szeptember 30-ig vagy a főnövény lekerülését követően

évente

10

Ültetvénygazdálkodás célprogram csoport esetén

levélanalízis

évente

11

Szántóföldi és gyepgazdálkodási természetvédelmi célú zonális célprogramok, valamint vizes élőhelyeken történő gazdálkodás célprogram esetén

kaszálás

évente legalább két alkalommal

megkezdése előtt legalább 5 nappal az illetékes állami természetvédelmi szervnek

írásban, elektronikus úton, telefaxon vagy e-mailen


4. melléklet a 31/2010. (III. 30.) FVM rendelethez


Az R. 23. számú melléklet 89. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[VI. Szántóföldi növénytermesztés madár- és apróvad élőhelyfejlesztési előírásokkal célprogram]

[A célprogram előírásai

Ellenőrzés

Meg nem felelés módja

Szankció

 

lehetséges módja

szintje

gyakorisága

 

a) első alkalom

b) többszöri alkalom

Általános előírások

 

 

 

 

 

 

 

89.) a célprogram 5 éve alatt a célprogramba bevitt teljes területen a következő vetésszerkezet betartása kötelező fővetésű növények tekintetében: legalább 30% kalászos gabona, legalább 20% szálas pillangós takarmánynövény (szálas pillangósok, vagy azok keveréke, illetve füves keveréke), legalább 10% zöldugar, legfeljebb 25% egyéb kultúra]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„89. c) A zöldugar aránya nem éri el a 10%-ot

89. ca) A részarány mértéke 5% alatti

S9

 

 

 

 

 

 

89. cb) A részarány mértéke 5% feletti

S8”

 

1

A rendelet a 33. § alapján hatályát vesztette 2010. április 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére