• Tartalom

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelöléséről1

2011.12.01.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, valamint

a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 88. § (2) bekezdés a) pontjában,

a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Met.) 9. § (5) bekezdésében,

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21. § b)–d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. 2 A munkavédelmi és munkaügyi hatóság, valamint a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szerv kijelölése

1. §3 (1) A Kormány a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget (a továbbiakban: OMMF), továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét jelöli ki.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységből (munkavédelmi felügyelőség), valamint munkaügyi hatósági feladatokat ellátó szervezeti egységből (munkaügyi felügyelőség) áll.

(3)4 A Kormány munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként az OMMF-et jelöli ki.

2. Az OMMF, a munkavédelmi felügyelőségek és a munkaügyi felügyelőségek jogállása és szervezete

2. § (1) Az OMMF központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

(2) Az OMMF önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv.

(3) Az OMMF-et a miniszter által kinevezett elnök vezeti, aki felett a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

(4) Az OMMF székhelye Budapest.

(5) A miniszter irányítási jogkörében

a) kinevezi és felmenti az OMMF elnökhelyetteseit, valamint

b) normatív utasításban kiadja az OMMF szervezeti és működési szabályzatát.

(6) Az OMMF elnökhelyettesei felett a munkáltatói jogokat – a kinevezés és felmentés kivételével – az OMMF elnöke gyakorolja. Az OMMF elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat az OMMF kormánytisztviselői, kormányzati ügykezelői és munkavállalói felett.

(7) Az OMMF-et az OMMF elnöke közvetlenül vezeti.

(8) Az OMMF elnöke az OMMF szakmai szervezeti egységein keresztül ellátja a munkavédelmi felügyelőségek és a munkaügyi felügyelőségek szakmai irányítását.

(9) Az OMMF a munkavédelmi felügyelőségek és a munkaügyi felügyelőségek tevékenysége tekintetében a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter közreműködésével hatékonysági ellenőrzést folytathat le.

(10) Az OMMF a munkavédelmi felügyelőségek és a munkaügyi felügyelőségek munkáját módszertani és tájékoztató anyagok kiadásával, konzultációk tartásával, továbbá szakmai munkájának értékelésével támogatja.

(11) Az OMMF szervezi a munkavédelmi és a munkaügyi felügyelők képzését, továbbképzését, továbbá az újonnan belépő felügyelők vizsgáztatását.

(12)5 Az OMMF szervezi és irányítja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek által jogerősen kiszabott bírságok és befizetési kötelezettségek végrehajtására vonatkozó hatósági tevékenységet, beleértve az ahhoz szükséges szakmai informatikai alkalmazást, valamint az ezzel járó, kormányhivatalok részére történő informatikai szolgáltatások biztosítását is.

3. § (1) A munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv a fővárosi és megyei kormányhivatal székhelyén működik, és illetékességi területe megegyezik a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékességi területével.

(2) A munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 7. §-ában meghatározott hatáskörök – a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 2. § (1) bekezdés h)–i) pontja szerinti hatáskört is beleértve – gyakorlására kijelölt szakmai irányító szerv vezetője az OMMF elnöke.

(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét az igazgató, a munkavédelmi felügyelőséget és a munkaügyi felügyelőséget az igazgatóhelyettesek vezetik.

(4)6 Az igazgató az igazgatóhelyettesek közreműködésével irányítja a munkavédelmi felügyelőséget és a munkaügyi felügyelőséget, és – amennyiben törvény eltérően nem rendelkezik – ellátja a munkavédelmi hatóság és munkaügyi hatóság hatósági feladatait.

(5)7 Az igazgató az igazgató-helyettesek kinevezésére és felmentésére vonatkozó hatáskörét az OMMF elnökének egyetértésével gyakorolja. Az igazgató-helyettesek főosztályvezető-helyettes besorolású kormánytisztviselők.

(6) A munkavédelmi felügyelőségek és a munkaügyi felügyelőségek keretében a hatósági feladatok ellátására munkavédelmi felügyelők és munkaügyi felügyelők működnek.

3. 8 Az OMMF munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi feladatai

4. §9 (1) Az OMMF ellátja az alapító okiratában és külön jogszabályban meghatározott munkahigiénés, foglalkozás-egészségügyi és a munkaegészségügyi kutatással összefüggő feladatokat.

(2) Az OMMF ellátja különösen az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüatv.) 15/A. § (2) és (3) bekezdésében, továbbá az Mvt. 83/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat.

(3) Az OMMF munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz:

a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben;

b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében;

c) az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén;

d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában;

e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.

4. Az OMMF munkavédelmi állami feladatai

5. § (1) Az OMMF ellátja a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos feladatokat. Az OMMF saját jogkörében kezdeményezi, előkészíti és elősegíti az Mvt. 14. §-ában meghatározott állami irányítási feladatok végrehajtását.

(2) Az OMMF részt vesz a miniszter jogszabály-előkészítési és jogszabály-alkotási felelősségébe tartozó jogi normák tervezeteinek előkészítésében.

(3) Az OMMF – a munkavédelmi felügyelőségek közreműködésével – részt vesz

a) a Kormány és a miniszter munkavédelemmel kapcsolatos feladatai ellátásában;

b) a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában;

c) a munkavédelem országos programjának kialakításában és végrehajtásának irányításában;

d) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintésében, a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről szóló éves beszámoló jelentés előkészítésében;

e) a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározásában.

6. § (1) Az OMMF

a) véleményezi a feladat- és hatáskörét érintő kormány-előterjesztéseket és jogszabálytervezeteket;

b) részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttműködik más államok szerveivel a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, figyelemmel kíséri a nemzetközi munkavédelmi kutatási eredményeket, azok hazai hasznosításának elősegítése érdekében;

c) mint kijelölt nemzeti hatóság feladat- és hatáskörében ellátja az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség Nemzeti Fókuszpontja feladatait;

d) ellátja az Mvt. 78. §-ában megjelölt Munkavédelmi Bizottság titkársági, adminisztratív teendőit;

e) működteti az Mvt. 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja szerinti munkavédelmi információs rendszert;

f) a munkavédelmi bírság Mvt. 80. § (2) bekezdése szerinti felhasználásával kapcsolatosan ellátja a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól szóló jogszabályban számára megállapított feladatokat;

g) külön jogszabályban meghatározottak szerint részt vesz egyéb bizottságok, testületek, tevékenységek végzésében, működésében, különösen a szabványosítás, az akkreditálás, a nukleáris baleset-elhárítás, a kémiai biztonság területén.

(2)10 Az OMMF ellátja a foglalkozás-egészségügyi szolgálat Mvt.-ben és külön jogszabályban előírt munkavédelmi feladatainak szakmai irányítását is.

(3)11 A munkabaleseti információs rendszer működtetése az OMMF, valamint a külön jogszabályban meghatározottak alapján a bányafelügyelet feladata. Az OMMF gyűjti és feldolgozza a foglalkozási megbetegedésekkel, fokozott expozíciókkal kapcsolatos adatokat.

5. Munkavédelmi hatósági feladatok és eljárás

7. § (1) Az OMMF, továbbá a munkavédelmi felügyelőségek, illetve munkavédelmi felügyelők ellátják az általános munkavédelmi hatósági feladatokat. A munkavédelmi feladatok ellátása kiterjed a munkabiztonság és a munkaegészségügy hatósági feladataira. A munkavédelmi felügyelő a munkavédelmi felügyelőség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

(2) Az OMMF, valamint a munkavédelmi felügyelőségek teljesítik az Mvt. 82/A., 83/A., 83/B., 83/C., 83/E. §-ában, továbbá az Eüatv. 3. § i) pontjában, 4. § (2) bekezdés t) pontjában és 15/A. §-ában meghatározott beszámolási, nyilvántartási és adatkezelési kötelezettséget.

8. § (1) Az OMMF elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkörében

a) ellátja az Mvt. 83. §-ában meghatározott szakértői engedélyezési feladatokat;

b) külön jogszabály szerint, szakhatóságként eljárva kiadja az igazságügyi szakértői engedélyhez szükséges szakhatósági állásfoglalásokat;

c)12 a munkavállalók rákkeltő anyagok okozta foglalkozási eredetű egészségkárosodásokkal, illetve daganatos megbetegedésekkel szembeni védelmének elősegítése érdekében az Mvt. 83/A. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el, és nyilvántartást vezet;

d) a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából az Mvt. 83/B. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(2) Az OMMF a külön jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik az Mvt. 84. § (2) bekezdésében meghatározott foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos feladatok ellátásában.

(3) A munkavédelmi felügyelőségek gyakorolják az Mvt. 81. §-ában meghatározott feladat- és hatásköröket. Ellátják továbbá mindazon hatósági ellenőrzési feladatokat, amelyeket külön jogszabály nevesítve feladat- és hatáskörükbe utal.

(4)13 A munkavédelmi bírság kiszabására első fokon annak a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv vezetője jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található.

(5) A munkavédelmi felügyelő elsőfokú munkavédelmi hatósági jogkörében ellátja az Mvt. 84. §-ában meghatározott munkavédelmi hatósági feladatokat.

(6) Az OMMF kormánytisztviselője a Magyar Köztársaság egész területén az OMMF elnöke által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló elsőfokú hatósági eljárás lefolytatására az a munkavédelmi felügyelőség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(7) Munkavédelmi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minősül

a)14 a munkavédelmi felügyelő és a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv eljárása vonatkozásában az OMMF;

b) az OMMF eljárása vonatkozásában a miniszter.

(8) Munkavédelmi hatósági ügyben az OMMF eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

6. Az OMMF munkaügyi állami irányítási feladatai

9. § (1) Az OMMF a munkaügyi hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos állami irányítási feladatokat lát el.

(2) Az OMMF a munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatos feladatainak ellátásával összefüggésben együttműködik az Európai Unió tagállamainak munkaügyi feladatokat ellátó hatóságaival. A nemzetközi együttműködés keretében megkeresésre a hatáskörébe tartozó feladatokat érintően tájékoztatást nyújt az elvégzett munkaügyi ellenőrzések megállapításairól, valamint a munkaügyi jogszabályok tartalmáról.

(3) A Munka Törvénykönyve 106/A–106/B. §-aiban – kivéve a 106/A. § (1) bekezdésének e) pontját – meghatározott szabályok megtartásának ellenőrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól az OMMF beszámolót készít a miniszter számára.

(4)15

(5)16 Az OMMF – a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv közreműködésével – részt vesz a munkaügyi előírások végrehajtásának elősegítését szolgáló tájékoztató, felvilágosító tevékenység ellátásában.

(6)17 Az OMMF részt vesz a miniszter munkaügyi ellenőrzéssel összefüggő jogszabály-előkészítési és jogszabály-alkotási feladatkörébe tartozó jogi normák tervezeteinek előkészítésében.

7. Munkaügyi hatósági feladatok és eljárás

10. § (1) A munkaügyi hatósági feladatokat az OMMF és a munkaügyi felügyelőségek, illetve a munkaügyi felügyelők látják el.

(2) Az OMMF elsőfokú hatósági jogkörében a munkaügyi szabályok munkáltatók általi megtartásának, illetőleg a munkáltatók munkaügyi kapcsolatai rendezettségének külön jogszabály szerinti eljárásban történő igazolása céljából a Met. 8/C. §-ában meghatározott módon és tartalommal hatósági nyilvántartást vezet.

(3) A munkaügyi felügyelő elsőfokú hatósági jogkörében a Met. 3. §-a alá tartozó ellenőrzési tárgykörökben ellátja a Met. 4. §-ában, 5. §-a (2) bekezdésében, valamint 6–7/A. §-ában meghatározott munkaügyi hatósági feladatait, továbbá a Met. 1. §-ának (5) bekezdésében meghatározott feladatot.

(4) A munkaügyi felügyelő a munkaügyi felügyelőség illetékességi területén valamennyi munkahelyen ellenőrzést tarthat, függetlenül a foglalkoztató székhelyétől és telephelyétől.

(5)18 Munkaügyi bírság kiszabására, valamint a Met. 7. § (8) bekezdése szerinti határozat meghozatalára első fokon annak a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervnek a vezetője jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzött munkahely található.

(6) Az OMMF kormánytisztviselője a Magyar Köztársaság egész területén az OMMF elnöke által kiállított megbízólevél birtokában végezhet ellenőrzést. Az ellenőrzés alapján induló elsőfokú hatósági eljárás lefolytatására az a munkaügyi felügyelőség jogosult, amelynek illetékességi területén az ellenőrzés történt.

(7) Munkaügyi hatósági ügyben a fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak minősül

a)19 a munkaügyi felügyelő és a munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerv eljárása vonatkozásában az OMMF;

b) az OMMF eljárása vonatkozásában a miniszter.

(8) Munkaügyi hatósági ügyben az OMMF eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható.

8. Egyéb feladatok

11. § (1) A Fővárosi Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelősége elsőfokon, az OMMF másodfokon, a külön jogszabályban meghatározottak szerint országos illetékességgel ellátja a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéssel kapcsolatos feladatokat.

(2) Az OMMF – a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek bevonásával – működteti a munkavédelmi és munkaügyi feladatai ellátásához, az általa kezelt adatok nyilvántartásához szükséges egységes informatikai rendszert.

9. Záró rendelkezések

12. § (1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségről szóló 295/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet.

(3) A szakigazgatási szerv számára jogszabályban megállapított feladat- és hatáskörök és az ahhoz kapcsolódó jogviszonyok tekintetében az e rendelet hatálybalépését megelőzően az OMMF területi szerveként működő munkaügyi és munkavédelmi felügyelőség jogutódjának az alapító okiratban foglaltak szerint az a korábbi illetékességi területén működő megyei (fővárosi) kormányhivatal tekintendő, amelynek a szakigazgatási szervévé – megyei (fővárosi) illetékességi területet alapul véve – e rendelet hatálybalépésével válik.

(4)20 Az OMMF a beolvadással megszűnt Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet általános és egyetemes jogutódja.

1

A rendeletet a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 24–26. §-át.

2

Az 1. alcím címe a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (3) bekezdését a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (12) bekezdését a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § (4) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. § (5) bekezdése a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. alcím címe a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. § (2) bekezdése a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. § (3) bekezdése a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. § (1) bekezdés c) pontja a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. § (4) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 15. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. § (7) bekezdés a) pontja a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. § (4) bekezdését a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (11) bekezdése hatályon kívül helyezte.

16

A 9. § (5) bekezdését a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdése iktatta be.

17

A 9. § (6) bekezdését a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése iktatta be.

18

A 10. § (5) bekezdése a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 15. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 10. § (7) bekezdés a) pontja a 111/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet 15. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 12. § (4) bekezdését a 250/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet 5. § (10) bekezdése iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére